SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

71.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 23/03 - pročišćeni tekst ), 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 25. i 26. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/11), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/06), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 21. sjednici održanoj 10. prosinca 2012. godine donijelo je:

ODLUKU
O IZBORU OSOBE KOJOJ SE POVJERAVA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU VINODOLSKE OPĆINE

Članak 1.

Temeljem provedenog postupka javnog natječaja za obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Vinodolske općine, odabire se tvrtka »SANDO« d.o.o. iz Crikvenice, Tončićevo 5, 51260 Crikvenica.

Članak 2.

Načelnik Vinodolske općine će temeljem Odluke sklopiti sa tvrtkom »SANDO« d.o.o. iz Crikvenice, Tončićevo 5, Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Vinodolske općine, na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE:

Temeljem članka 24. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 19/11), Načelnik općine je Zaključkom broj (KLASA: 022-05/12-01/1, URBROJ: 2107-03/12-01-8-557, od 22. kolovoza 2012. godine), imenovao Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Vinodolske općine, u sastavu: 1. Bernard Peko - Lončar (predsjednik); 2. Ante Matković (član); 3. Ivan Martinčić (član); 4. Neven Antonić (član); 5. Željko Citković (član); 6. Vedran Švast (član); 7. Darko Jerčinović (član).

Načelnik je zatim, temeljem članka 15. stavak 3 Zakona o komunalnom gospodarstvu (»N.N.« br. 23/09 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 24. Odluke o komunalnim djelatnostima Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 19/11) te članka 61. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 40/09), RASPISAO javni natječaj. Javni natječaj je dana 6. rujna 2012. godine objavljen u »Narodnim novinama« (Oglasni dio) br. 101/12 od 6. rujna 2012. godine, a rok za dostavu ponude je istekao dana 24. rujna 2012. godine. Natječajna dokumentacija izrađena je u skladu sa člankom 27. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 19/11).

Povjerenstvo za provedbu natječaja je utvrdilo da su na natječaj pristigle 2 (dvije) ponude slijedećih ponuditelja:

1. »SANDO« d.o.o. Crikvenica, Tončićevo 5

2. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić-grad, Etarska cesta 8.

Povjerenstvo je zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude utvrdilo da su obje ponude prihvatljive i pristigle unutar roka za dostavu ponuda. Međutim kao najpovoljnija jednoglasno je ocjenjena ponuda »SANDO« d.o.o. iz Crikvenice, koja ponuda je u odnosu na drugu prihvatljivu ponudu ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Ivanić- grad, bila čak 3 puta jeftinija, premda nije utvrđeno da se radi o nerazumno niskoj cijeni ponude. Slijedom narečenog Povjerenstvo je predložilo donošenje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i sklapanje Ugovora sa navedenim ponuditeljem. Slijedom navedenog odlučeno je kao u dispozitivu Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može podići tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke strankama - ponuditeljima. Tužba se predaje sudu neposredno ili se predaje poštom.

Klasa: 021-05/12-01/12

Ur. broj: 2107-03/12-01-01-12-16

Bribir, 10. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=91253&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr