SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 45. Petak, 16. studenog 2012.
KOMUNALNO DRUŠTVO KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO IVANJ D.O.O.

2.

Na temelju članka 215. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 295. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05 i 41/08) i članka 16. i 22. Društvenog ugovora od dana 23. 9. 2010. godine, Skupština Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski, dana 15.11.2012. godine donosi

OPĆE I TEHNIČKE UVJETE
isporuke vodnih usluga javne odvodnje

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Općim i tehničkim uvjetima za isporuku vodne usluge javne odvodnje (u daljnjem tekstu: Opdi i tehnički uvjeti) određuju se međusobni odnosi između Isporučitelja vodne usluge javne odvodnje (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) i Korisnika usluge javne odvodnje (u daljnjem tekstu: Korisnik) na području Grada Novi Vinodolski i Opdine Vinodolska opdina, na kojem području Isporučitelj obavlja djelatnost.

(2) Ovi Opdi i tehnički uvjeti uređuju:

.postupak izdavanja suglasnosti i osiguranja uvjeta za priključenje na komunalne vodne građevine, namijenjene prikupljanju, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda,

.tehničko-tehnološke uvjete priključenja (posebni uvjeti priključenja),

.kvalitetu vodne usluge javne odvodnje,

.prava i obveze Isporučitelja i Korisnika,

.uvjete mjerenja, obračuna i naplate vodne usluge javne odvodnje,

.uvjete za primjenu postupaka ograničenja ili obustave isporuke usluge javne odvodnje,

.postupanja u slučaju nedopuštenog i neovlaštenog korištenja usluge javne odvodnje.

II. OSNOVNI POJMOVI

Članak 2.

(1) Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje: Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski, Trg Ivana Mažuranida 1 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).

(2) Korisnik vodne usluge javne odvodnje: Pravna i fizička osoba koja je vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine javne odvodnje i koja je s Isporučiteljom sklopila Ugovor o priključenju na komunalne vodne građevine javne odvodnje otpadnih voda ili je temeljem ovih Opdih i tehničkih uvjeta izjednačena s tim osobama ili se prema ovim općim i tehničkim uvjetima smatra da je sklopila ugovor o priključenju na komunalne vodne građevine javne odvodnje.

(3) Potrošač, kupac: Vlasnik ili suvlasnik nekretnine za koju postoji tehnička mogudnost priključenja na sustav javne odvodnje ili osoba koja ima pravo korištenja nekretnine po bilo kojem pravnom osnovu (najmoprimac, podnajmoprimac, stanar, zakupac, podzakupac, koncesionar i sl.).

(4) Javna odvodnja: Djelatnost skupljanja otpadnih voda, dovođenja do uređaja za pročišdavanje, pročišdavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode, obrade mulja nastalog u procesu pročišćavanja, upravljanje građevinama javne odvodnje. Javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

(5) Sustav javne odvodnje: Sustav javne odvodnje na području Grada Novi Vinodolski i Opdine Vinodolska opdina koji obuhvada sve objekte, uređaje, postrojenja i instalacije za prikupljanje, transport i pročišdavanje otpadnih voda te mrežu javne odvodnje otpadnih voda na cijelom području Grada Novi Vinodolski i Opdine Vinodolska opdina, a nalazi se pod upravom Isporučitelja.

(6) Priključak: Instalacija/cjevovod od spoja na priključnom oknu glavnog kolektora javne odvodnje otpadnih voda (koji se u pravilu gradi na javnoj površini) do objekta/nekretnine Korisnika usluge.

(7) Nekretnina: Izgrađeno ili neizgrađeno gradilište, te bilo kakvo zemljište koje je u katastru uneseno pod posebnim brojem katastarske čestice.

(8) Posebna cjelina u građevini: Posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) u vlasništvu Korisnika /Potrošača/ usluge u kojem se troši voda.

(9) Interni sustav odvodnje: Cijevni vodovi, naprave i uređaji Korisnika na nekretnini koja je spojena na sustav javne odvodnje sve do priključnog okna na kolektoru otpadnih voda.

(10) Neovlašteno korištenje: Korištenje sustava javne odvodnje bez znanja i dopuštenja Isporučitelja, te na način koji nije u skladu s ovim Općim i tehničkim uvjetima.

III. POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI I OSIGURANJE UVJETA ZA PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE NAMJENJENE PRIKUPLJANJU, ODVODNJI I PROČIŠĆAVANJU OTPADNIH VODA

Članak 3.

(1) Osobe koje su u smislu propisa o gradnji objekata investitori izgradnje ili rekonstrukcije građevina, dužne su u postupku ishođenja lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima gradnje ili drugih postupaka odobravanja izgradnje ishoditi od Isporučitelja Posebne uvjete priključenja na javnu odvodnju (Posebni uvjeti).

(2) Posebne uvjete priključenja Isporučitelj de utvrditi prema idejnom, glavnom projektu ili izvedbenom projektu, u roku i na način određen Zakonom o vodama i važećim srodnim propisima.

Članak 4.

(1) Isporučitelj, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave (osnivačima odnosno vlasnicima Isporučitelja), planira izgradnju vodnih građevina na temelju planova kojima se predviđa izgradnja stambenih, poslovnih ili građevina od javnog interesa.

(2) Izgradnja novih vodnih građevina financira se iz proračuna jedinica lokalne samouprave, posebne naknade za razvoj komunalne infrastrukture, bankarskim sredstvima, namjenskim sredstvima Hrvatskih voda i namjenskim sredstvima Isporučitelja.

(3) Na području JLS na kojem nije izgrađen sustav javne odvodnje otpadnih voda budući Korisnik usluge može, radi priključenja svoje nekretnine/građevine na sustav javne odvodnje, financirati projektiranje i izgradnju mreže javne odvodnje.

(4) Vodne građevine iz st. 3. ovog članka mogu se graditi prema tehničkim uvjetima koje odredi Isporučitelj, u skladu s posebnim uvjetima, pod uvjetom da se nakon izgradnje predaju Isporučitelju na upravljanje.

IV. TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA (POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA)

Članak 5.

(1) Priključak na sustav javne odvodnje je stalni.

(2) Za svaki objekt/nekretninu izvodi se stalni priključak kojim se prikupljaju, odvode iz objekta i pročišćavaju otpadne vode.

(3) Kod izvedbe priključka na sustav javne odvodnje treba se pridržavati tehničkih uvjeta za izvedbu priključka.

Članak 6.

(1) Priključci na sustav javne odvodnje se izvode po pravilima struke i na način koji de omoguditi ekonomski racionalno održavanje.

(2) Reviziono /priključno/ okno smješta se, u pravilu, na javnoj površini sukladno izdanim tehničkim uvjetima.

(3) Priključak se izvodi za svaku nekretninu zasebno. U priključno okno smije se priključiti onoliko objekata koliko dopuštaju tehnički uvjeti, uz stručni nadzor Isporučitelja.

Članak 7.

(1) Priključno okno, u slučaju zajedničkog priključka, locira se u pravilu na javnoj površini neposredno uz zajedničku među, a zahtjev za zajednički priključak moraju podnijeti vlasnici svih nekretnina koji de koristiti zajednički priključak.

(2) Isporučitelj može dopustiti priključenje nekretnine koja nema mogućnost izravnog priključenja na mrežu sustava javne odvodnje na način izvedbe interne instalacije preko jedne ili više susjednih nekretnina/parcela.

(3) Suglasnost vlasnika susjednih nekretnina/parcela iz stavka (2) ovog članka dokazuje se pisanom izjavom ili Ugovorom o pravu služnosti ovjerenim kod javnog bilježnika.

(4) Sve odnose s vlasnicima susjednih nekretnina rješava vlasnik nekretnine koja se priključuje na sustav javne odvodnje.

(5) Vlasnik nekretnine koja se priključuje na sustav javne odvodnje snosi odgovornost za moguće nedostatke i štetu nastalu na okolnim parcelama i objektima te je dužan istu nadoknaditi ili sanirati.

Članak 8.

(1) U višestambenim, stambeno-poslovnim i poslovnim zgradama sa više zasebnih posebnih dijelova, broj glavnih vodomjera kao i broj Ugovora za priključenje na javnu odvodnju određuje se temeljem etažnog elaborata koji investitor dostavlja Isporučitelju prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje Posebnih uvjeta priključenja.

Članak 9.

(1) Nije dopušteno samovlasno priključiti nekretninu ili posebni dio nekretnine na javnu odvodnju, bez znanja i odobrenja Isporučitelja te bez potpisivanja Ugovora o priključenju i plaćanja obveza definiranih Zakonom o vodama i važedim pripadajudim Odlukama i Pravilnicima.

(2) Za priključke iz stavka (1) ovog članka Isporučitelj može, na trošak Korisnika usluge, obustaviti isporuku vodne usluge javne odvodnje te pokrenuti postupak pred nadležnim tijelima RH, uz prethodnu najavu 8 (osam) dana prije dana obustave.

(3) Isporučitelj može Korisniku, u slučajevima nedopuštenog i neovlaštenog korištenja javne usluge odvodnje naplatiti nastalu štetu i troškove povrata u prvobitno stanje.

(4) Isporučitelj može, u slučajevima nedopuštenog i neovlaštenog korištenja usluge javne odvodnje, naplatiti korištenje usluge prema važećem cjeniku u paušalnom iznosu od 20 m3 /mjesec utrošene vode za proteklo razdoblje u trajanju od najduže jedne (1) godine dana.

V. KVALITETA USLUGE, PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA VODNE USLUGE JAVNE ODVODNJE

Članak 10.

(1) Isporučitelj dužan je održavati sustav javne odvodnje u stanju funkcionalne ispravnosti osiguravajudi trajnu i kvalitetnu uslugu Korisnicima.

(2) Isporučitelj je dužan pratiti parametre ispuštene otpadne vode na način i prema učestalosti koji su definirani važedom Vodopravnom dozvolom.

(3) Isporučitelj dužan je, pod jednakim uvjetima, dopustiti priključenje na sustav javne odvodnje svim Korisnicima koji su podnijeli Zahtjev za priključenje i priložili potrebne pravovaljane dokumente, pod uvjetom da su za priključenje stvorene zakonodavne i tehničke mogućnosti.

(4) Isporučitelj može obustaviti isporuku vodne usluge javne odvodnje u slučajevima propisanim Zakonom i ovim Općim i tehničkim uvjetima.

Članak 11.

(1) Isporučitelj dužan je nadoknaditi štetu Korisniku zbog nemogućnosti korištenja usluge odvodnje koja je uzrokovana propustima u obavljanju djelatnosti Isporučitelja javne odvodnje.

(2) Isporučitelj nije odgovaran za štetu koja je posljedica djelovanja trede osobe ili je uzrokovana višom silom.

(3) Isporučitelj nije odgovaran za štetu nastalu u sustavu interne odvodnje unutar objekta i na nekretnini koja je priključena na sustav javne odvodnje:

1.zbog neodržavanja ili manjkavog održavanja internih instalacija,

2.zbog nepravilno izvedenih internih instalacija,

3.zbog kvara na fekalnoj crpki koju je ugradio korisnik usluge,

4.u ostalim slučajevima nepridržavanja propisanih standarda odvodnje i ovih Općih i tehničkih uvjeta.

(4) Štetu koja nastane na sustavu javne odvodnje krivnjom Korisnika sanira Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje ili ovlaštena tvrtka, na teret korisnika usluge.

Članak 12.

(1) Smatra se da je Korisnik sa Isporučiteljom sklopio Ugovor o priključenju na vodne građevine za javnu odvodnju, ako ima tehničku mogudnost priključenja na sustav javne odvodnje a nije izveo priključenje u roku od 1 godine od izgradnje sustava javne odvodnje i pročišdavanja otpadnih voda, odnosno od dana obavijesti Isporučitelja o mogudnosti priključenja. Obavijest o mogudnosti priključenja objaviti de se na oglasnoj ploči, internetskim stranicama Društva, sredstvima javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

(2) Obveznik pladanja cijene vodne usluge javne odvodnje je korisnik tj. svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na vodne građevine javne odvodnje i koja je s Isporučiteljom sklopila Ugovor o priključenju na vodne građevine za javnu odvodnju ili se prema ovim Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodne usluge javne odvodnje smatra da je sklopila Ugovor o priključenju.

(3) Naplata usluge iz stavka (1) obračunava se temeljem važedeg cjenika vodnih usluga i ovih Općih i tehničkih uvjeta.

Članak 13.

(1) Vlasnici / suvlasnici postojedih objekata, posebnih dijelova u objektima i onih objekata koji de se graditi na području Grada Novi Vinodolski i Opdine Vinodolska opdina dužni su svoje nekretnine priključiti na javnu odvodnju, ukoliko za to postoje tehnički uvjeti, a temeljem važedeg Zakona o vodama i Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine Grada Novi Vinodolski i Općine Vinodolska općina.

(2) Vlasnik / suvlasnik objekta ili posebne cjeline u objektu postaje obveznik pladanja vodne usluge javne odvodnje ili činom priključenja objekta na sustav javne odvodnje ili nakon proteka roka u kojemu su obaviješteni o stjecanju tehničkih uvjeta za priključenje sukladno važedoj Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine.

(3) Smatra se da svi korisnici usluge javne odvodnje otpadnih voda prihvaćaju ove Opće i tehničke uvjete od dana njihovog stupanja na snagu i objave na prikladan način (Službeno glasilo, internet, javna oglasna ploča i sl.).

Članak 14.

(1) Korisnik može otkazati korištenje usluge odvodnje zbog preseljenja, odnosno trajnog prestanka korištenja nekretnine ili iz drugih opravdanih razloga. Otkaz korištenja usluge javne odvodnje podnosi se u pisanom obliku uz navođenje razloga otkazivanja i predočenje dokaza, preporučenom pošiljkom na adresu Isporučitelja.

(2) Za slučaj promjene statusa Korisnika (promjena vlasnika, zakupa, podzakupa, najma ili drugog razloga) dotadašnji Korisnik ostaje u statusu obveznika plaćanja usluge sve dok Isporučitelju ne dostavi dokumentaciju o promjeni statusa korisnika i stanje vodomjera na dan promjene (očitanje od ovlaštene osobe Isporučitelja vodne usluge vodoopskrba).

Članak 15.

(1) Korisnik može koristiti uslugu javne odvodnje isključivo za vlastite potrebe, tj. za potrebe svoga domaćinstva, stambenog odnosno poslovnog prostora.

(2) Kada Korisnik u istom objektu, pored stanovanja, obavlja i određenu poslovnu djelatnost, pri čemu koristi uslugu javne odvodnje, dužan je izvršiti ugradnju posebnog vodomjera za obavljanje poslovne djelatnosti. U suprotnom, Isporučitelj ima pravo uslugu javne odvodnje obračunati po odgovarajudoj tarifi iz cjenika Isporučitelja, za objekt u cijelosti.

(3) Korisnik koji se zbog statusnih ili organizacijskih razloga preoblikuje u dvije ili više posebnih samostalnih cjelina, dužan je u roku od 15 dana, od dana nastale promjene, o tome obavijestiti Isporučitelja radi ažuriranja novonastalih odnosa, u protivnom de se smatrati da omogućuje drugoj osobi neovlašteno korištenje komunalne vodne usluge odvodnje preko svojeg mjernog mjesta.

(4) Kada je na priključku izvedenom za potrebe korisnika i (ili) internim instalacijama izvedeno priključenje za trede osobe i (ili) je utvrđeno da korisnik usluge obračunava i naplaćuje uslugu javne odvodnje trećim osobama, Isporučitelj je ovlašten Korisniku obustaviti uslugu javne odvodnje.

(5) Korisnik dužan je dopustiti ovlaštenim osobama Isporučitelja pregled i nadzor internih instalacija što uključuje i uzimanje uzoraka, osobito u slučaju moguće prijetnje onečišćenjem ili nastalog onečišćenja vodoopskrbnog sustava ili okoline iz internih instalacija odvodnje.

(6) U slučaju kada Isporučitelj utvrdi da je zbog nepridržavanja ovih Općih i tehničkih uvjeta i drugih propisa nastupilo onečišdenje i šteta, odmah de o tome obavijestiti nadležne službe te komunalno redarstvo jedinice lokalne samouprave te u krajnjem slučaju obustaviti Korisniku vodnu uslugu javne odvodnje.

(7) Za sve štetne posljedice i posljedice koje mogu nastati iz razloga navedenih ovom članku Općih i tehničkih uvjeta odgovoran je Korisnik usluge te je dužan nadoknaditi štetu Isporučitelju kao i drugim oštedenim osobama.

VI. UVJETI MJERENJA, OBRAČUNA I NAPLATE VODNIH USLUGA

Članak 16.

(1) Količina isporučene usluge javne odvodnje obračunava se prema potrošnji pitke vode u m3 koja je izmjerena vodomjerom ili prema količini otpadnih voda koja je izmjerena baždarenim mjeračem protoka otpadnih voda i očitana od strane ovlaštene osobe Isporučitelja.

Članak 17.

(1) Korisniku usluge ispostavlja se račun za pruženu uslugu proporcionalno količini isporučene i potrošene vode izražene u m3 ili prema očitanoj količini otpadne vode izmjerene ispravnim i baždarenim mjeračem protoka izražene u m3, na iznos koji sadrži:

1.fiksni dio cijene utvrđen u apsolutnom mjesečnom iznosu,

2.varijabilni dio koji je utvrđen prema očitanoj potrošnji vode u m3 ili očitanoj količini otpadne vode u m3,

3.porez na dodanu vrijednost,

4.dodatke i naknade propisane Zakonom, aktima Županije, jedinica lokalne samouprave, Isporučitelja vodne usluge i zaključenim ugovorima.

(2) Fiksni dio osnovne cijene vodne usluge odvodnje obračunava se svim korisnicima priključenim na javnu odvodnju i svim korisnicima koji imaju tehničku mogućnost priključenja na javnu odvodnju, a to nisu učinili u propisanim rokovima.

(3) Cijenu vodne usluge javne odvodnje određuje Isporučitelj svojom odlukom a sukladno odredbama Zakona o vodama i drugim važećim propisima.

(4) U slučaju izmjene cijene vodne usluge javne odvodnje Isporučitelj je dužan putem sredstava javnog priopdavanja ili na drugi prikladan način o tome obavijestiti Korisnike.

Članak 18.

(1) Varijabilni dio isporučene usluge javne odvodnje obračunava se na osnovi utvrđene razlike između očitanog stanja na vodomjeru ili mjeraču protoka i stanja prethodnog očitanja.

(2) Obračunsko razdoblje za sve kategorije potrošača na sustavu odvodnje je u pravilu jedan mjesec a u iznimnim slučajevima (nemogudnosti očitanja potrošnje vode) Isporučitelj može ispostaviti obračun potrošnje na osnovi prosjeka iz prethodnog perioda sukladno Odluci o načinu plaćanja i visini cijena vodne usluge (SN PGŽ 27/12).

(3) U slučaju obračuna na osnovi prosjeka potrošnje iz prethodnog perioda stvarni obračun, kada je isti moguće izvršiti, uskladiti de se sa stvarnom potrošnjom prilikom prvog sljedećeg očitanja vodomjera ili mjerača protoka.

Članak 19.

(1) Isporučitelj javne odvodnje Korisnicima u stambenim objektima sa više stambenih jedinica i jednim vodomjerom ili mjeračem protoka ispostavlja račun koji se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela.

(2) Fiksni dio cijene vodne usluge javne odvodnje plaća svaki Korisnik u svakoj stambenoj jedinici.

(3) Varijabilni dio cijene usluge javne odvodnje Isporučitelj može rasporediti na jedan od sljededih načina:

1.Obračun ukupne potrošnje vode očitane na zajedničkom vodomjeru ili mjeraču protoka dostavlja se na jed nom računu za cijeli stambeni objekt. Korisnici usluge u stambenim jedinicama su u ovom slučaju solidarni dužnici ukupne potrošnje vode na zajedničkom mjerilu.

2.Obračun ukupne potrošnje vode očitane na zajedničkom vodomjeru ili mjeraču protoka razmjerno se raspoređuje na svakog Korisnika koji je vlasnik (ili korisnik) stambene jedinice prema ključu raspodjele koji su utvrdili korisnici i dostavili Isporučitelju za svaku stambenu jedinicu posebno.

(4) Ako se obračun varijabilnog dijela cijene usluge javne odvodnje vrši prema st. 3. točki 1. ovog članka, Korisnici u stambenim jedinicama su dužni Isporučitelja usluge pisano obavijestiti o svom ovlaštenom predstavniku koji de primati račune za uslugu javne odvodnje. Ako Korisnici usluga ne obavijeste Isporučitelja o ovlaštenom predstavniku, račun se ispostavlja bilo kojem od Korisnika.

(5) Ako se obračun varijabilnog dijela cijene vodne usluge vrši prema st. 3. točki 2. ovog članka, Korisnici usluge dužni su u slučaju bilo kakvih promjena odmah obavijestiti Isporučitelja o promjeni a najkasnije do 20. u tekućem mjesecu. U protivnom de Isporučitelj primijeniti podatke i način obračuna iz prethodnog mjeseca.

Članak 20.

(1) U zgradama sa više korisnika gdje su u stanovima ugrađeni interni vodomjeri ili interni protokomjeri, obračun i naplata isporučene usluge javne odvodnje naplaćuje se prema očitanom stanju utrošene vode na internim vodomjerima ili prema očitanom stanju na internim protokomjerima otpadnih voda te se dostavlja vlasnicima odnosno Korisnicima za svaku stambenu jedinicu posebno.

(2) U zgradama sa više stambenih jedinica gdje su ugrađeni interni vodomjeri ili interni protokomjeri do kojih Isporučitelju nije omoguden pristup, potrošnja utrošene vode se može očitavati na način da ovlašteni predstavnik Korisnika ili druga zadužena osoba Korisnika očita sve interne vodomjere i dostavi podatke u pisanom obliku Isporučitelju.

(3) Ukoliko se zbroj stanja očitanih internih vodomjera ili internih protokomjera razlikuje od očitanog stanja glavnog vodomjera ili glavnog protokomjera, tako utvrđena razlika obračunava se na način da se ona podijeli na sve korisnike proporcionalno potrošnji pojedinog Korisnika u odnosu na ukupnu potrošnju.

Članak 21.

(1) Vlasnici samostalnih uporabnih cjelina u slučajevima iz članaka 19. i 20. međusobno zaključuju ugovor kojim uređuju odnose vezane uz ugradnju i očitanje internih vodomjera/protokomjera u samostalnim uporabnim cjelinama (stan, poslovni prostor i dr.), a osobito obzirom na određivanje ovlaštene fizičke ili pravne osobe određene za očitanje i dostavu podataka Isporučitelju kao i za dojavu veličine vlasničkih udjela svih Korisnika u zgradi.

(2) Zaključene međuvlasničke ugovore ovjerene i potpisane od strane vedine vlasnika zasebnih cjelina, ovlašteni predstavnik zgrade ili druga zadužena osoba dužna je dostaviti Isporučitelju.

 (3) Isporučitelj nede priznati neovlaštene dojave o potrošnji vode ili protoku otpadnih voda Korisnika usluge.

(4) Isporučitelj u slučajevima iz članka 19. i 20., a u slučaju da Korisnici nisu odredili ovlaštenog predstavnika zgrade ili drugu zaduženu osobu ili ta osoba ne dostavi podatke potrebne za obračun, ima pravo obračunati potrošnju/protok prema udjelu u ukupnoj potrošnji prethodnog mjeseca, a konačno i obustaviti isporuku vodne usluge javne odvodnje.

Članak 22.

(1) U zgradama u kojima Korisnici imaju ugrađene interne vodomjere/protokomjere kod kojih je mogude očitanje količine utrošene vode/protoka otpadnih voda bez ulaska u stan ili drugu zasebnu cjelinu, potrošnja/protok se obračunava na temelju očitanja tih vodomjera/protokomjera i usporedbe s očitanim stanjem potrošene vode/stanjem protoka otpadnih voda na glavnom vodomjeru/protokomjeru.

(2) Ako se ukupan zbroj stanja potrošene vode/količine otpadnih voda očitane na internim vodomjerima/internim protokomjerima razlikuje od očitanog stanja potrošene vode na glavnom vodomjeru ili količine otpadnih voda na glavnom protokomjeru, tako utvrđena razlika obračunava se za sve korisnike proporcionalno potrošnji svakog Korisnika u odnosu na ukupnu potrošnju.

Članak 23.

(1) Korisnik usluge plada odvodnju otpadnih voda na temelju računa kojeg Isporučitelj ispostavlja jednom mjesečno prema količini potrošene vode m3 ili prema količini otpadnih voda m3, po važedoj cijeni za pojedinu kategoriju korisnika usluge.

(2) Uz prethodno očitovanje Isporučitelja ili mjerodavnog tijela, Isporučitelj nede naplatiti Korisniku varijabilni dio usluge javne odvodnje u slučajevima kada otpadna voda nije opteretila sustav javne odvodnje.

Članak 24.

(1) Korisnik usluge dužan je platiti uslugu javne odvodnje u roku dospijeda naznačenim na računu.

(2) Korisnik usluge ima pravo prigovora na račun za uslugu javne odvodnje. Prigovor ne odgađa rok plaćanja računa.

(3) Prigovor na račun za uslugu javne odvodnje podnosi se u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana izdavanja računa.

(4) Isporučitelj usluge dužan je u roku od 15 dana ispitati osnovanost prigovora te Korisniku usluge dati pisani odgovor na isti.

(5) Ukoliko isporučitelj usluge ne uvaži prigovor, korisnik ima pravo uputiti prigovor Povjerenstvu za reklamacije potrošača. Povjerenstvo je dužno u roku od 15 dana od primitka, odlučiti o prigovoru i pismeni opravak dostaviti korisniku usluge.

(6) Ukoliko Isporučitelj uvaži prigovor dužan je izvršiti usklađivanje obračuna u poslovnim knjigama najkasnije do ispostavljanja narednog računa, po novom obračunu.

VII. UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPKA OGRANIČENJA ILI OBUSTAVE ISPORUKE VODNE USLUGE - JAVNE ODVODNJE

Članak 25.

(1) Isporučitelj ima pravo obustaviti korištenje usluge, uz prethodnu pisanu obavijest minimalno 8 dana prije dana obustave, Korisniku u sljededim slučajevima:

1.zbog planiranih radova, pregleda, zamjene cjevovoda, popravka sustava odvodnje, izgradnje nove mreže, izgradnje priključka ili drugih radova na sustavu javne odvodnje,

2.ako Korisnik ne plati račun za korištenje usluge u roku od 30 dana od dana dospjelosti računa ili ako ne plati dug u roku od osam dana od dana primitka opomene, te unatoč upozorenju/opomeni i dalje koristi uslugu odnosno ako u cijelosti ne podmiri svoje obveze preuzete Ugovorom za priključenje nekretnine na komunalne vodne građevine,

3.ako se postojedi Korisnik usluge/potrošač odjavi, a novi se ne prijavi u roku od 15 dana,

4.ako Korisnik usluge o promjeni adrese ne obavijesti isporučitelja usluge u roku od 15 dana od nastale promjene pa se zbog toga nije mogla izvršiti dostava računa ili opomene,

5.ako je u zgradi s više korisnika instaliran samo jedan glavni vodomjer a vlasnici odnosno Korisnici ne postignu sporazum oko imenovanja predstavnika koji de s Isporučiteljom zaključiti ugovor o načinu i uvjetima obračuna usluge javne odvodnje,

6.ako priključno mjesto ne odgovara važedim tehničkim i sanitarnim normama ili je tokom korištenja došlo do oštedenja priključnog mjesta a Korisnik odbije otkloniti tehničke nedostatke u zadanom roku,

7.ako Korisnik i nakon pisane opomene, koristi uslugu protivno odredbama Ugovora o priključenju na komunalne vodne građevine odvodnje i protivno odredbama ovih Općih i tehničkih uvjeta.

8.ako se Korisnik ne pridržava odredbi o uvjetima korištenja usluge odvodnje iz ovih Općih i tehničkih uvjeta.

Članak 26.

(1) Isporučitelj usluge ne odgovara za štetu koju Korisnik usluge trpi zbog obustave korištenja usluge iz prethodnog članka.

Članak 27.

(1) Isporučitelj usluge ne može obustaviti isporuku uslugu javne odvodnje zbog neplaćanja računa:

1.zdravstvenim ustanovama, osim uredskih prostorija,

2.ustanovama socijalne zaštite za smještaj starijih, invalidnih i drugih osoba ometenih u psihofizičkom razvoju,

3.ustanovama za predškolski odgoj, obrazovnim ustanovama,

4.korisniku koji u sudskom ili izvansudskom postupku osporava račun ili dio računa isporučitelja usluge, a koji uredno podmiruje sve ostale neosporene račune ili iznose računa.

(2) U slučajevima iz čl. 27. st. 1 Isporučitelj usluge de svoja potraživanja naplatiti sukladno Zakonu o obveznim odnosima, Zakonu o ovršnom postupku i ostalim postupcima dopuštenim zakonom.

Članak 28.

(1) Isporučitelj usluge javne odvodnje dužan je najmanje 8 dana prije obustave pružanja usluge javne odvodnje iz razloga navedenih u čl. 25 ovih Općih i tehničkih uvjeta, Korisniku usluge dostaviti obavijest o prestanku pružanja usluge javne odvodnje.

(2) Ako Korisnik otkloni nedostatke odnosno uzrok zbog kojeg se obustavlja pružanje usluge javne odvodnje najkasnije 24 sata prije vremena određenog za obustavu, Isporučitelj nede obustaviti pružanje usluge.

(3) Korisnik usluge je dužan podmiriti troškove ponovne uspostave usluge.

(4) Isporučitelj omoguditi de Korisniku ponovno korištenje sustava javne odvodnje najranije slijedeći radni dan nakon što Korisnik dostavi dokaz o pladanju duga s obračunatim zateznim kamatama i troškovima postavljanja i skidanja blokade.

VIII. POSTUPANJE U SLUČAJU NEOVLAŠTENOG KORIŠTENJA VODNIH USLUGA

Članak 29.

(1) Korisnik neovlašteno i nedopušteno koristi uslugu javne odvodnje u sljededim slučajevima:

1.Korisnik se samovoljno priključio na sustav javne odvodnje,

2.Korisnik ispušta u sustav javne odvodnje otpadne vode kvalitetom i sadržajem suprotnim Zakonom o vodama i pripadajudim zakonskim propisima,

3.Korisnik je omogudio korištenje usluge javne odvodnje trećim osobama,

4.Korisnik je svojim postupanjem prouzročio onečišćenje okoliša te ugrozio zdravlje i sigurnost ljudi i imovine.

(2) U slučaju kada su nastupile okolnosti iz st. (1) ovoga članka kao i u slučaju odbijanja postupka kontrole korištenja javne usluge odvodnje, Isporučitelj ima pravo obustaviti korištenje sustava javne odvodnje bez prethodne obavijesti.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Sve usluge Isporučitelja koje su utvrđene ovim Općim i tehničkim uvjetima a koje nisu sadržane u cijeni priključenja i cijeni korištenja komunalnih usluga - nestandardne su usluge i pladaju se prema cjeniku za takvu vrstu usluga ili prema troškovniku Isporučitelja.

Članak 31.

(1) Na tehničko-tehnološke uvjete priključenja i korištenja usluge javne odvodnje koje nisu uređene Ugovorom o priključenju i ovim Općim i tehničkim uvjetima primjenjuju se odredbe važećih Zakona i propisa.

Članak 32.

(1) Ovi Opći i tehnički uvjeti stupaju na snagu u roku od osam (8) dana od dana objave na službenim stranicama Društva.

U Novom Vinodolskom, dana 15. 11. 2012. g.

URBROJ: 2107/02-14-12-2461

Predsjednik Skupštine
Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o.
Oleg Butković, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=808&mjesto=60002&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr