SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 45. Petak, 16. studenog 2012.
OPĆINA LOVRAN

24.

Na temelju članka 100. stavak (7) Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/ 11, 90/11 i 50/12) te članka 31. Statuta Općine Lovran (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/ 09), Općinsko vijeće Općine Lovran na 36. sjednici održanoj 15. studenoga 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju UPU-a 1: Urbanističkog plana
uređenja naselja Lovran (NA1-2) s površinama za
izdvojene namjene (T21 i/ili T2, T12 i/ili T2, T13 i/ili T2) i
UPL1-2 i UPL2 te luke

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

U članku 1. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Donose se izmjene i dopune Urbanistički plan uređenja naselja Lovran (UPU 1), što ga je izradila tvrtka Centar za prostorno uređenje i arhitekturu d.o.o. iz Zagreba.«

Članak 2.

U članku 4. dodaju se stavci 5. i 6.:

»Druge izmjene i dopune Plana sadržane su u elaboratu »Druge izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1)« koji se sastoji od:

A. TEKSTUALNOG DIJELA koji sadrži:

- Odredbe za provođenje

B. GRAFIČKOG DIJELA koji sadrži kartografske prikaze u mj. 1 : 2.000:

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA (izmjene i dopune)

2.PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

2.A.Promet (izmjene i dopune)

2.B.Pošta, elektronička komunikacijska infrastruktura i energetski sustav (izmjene i dopune)

2.C.Vodnogospodarski sustav (izmjene i dopune)

3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

3.A.Uvjeti korištenja (izmjene i dopune)

3.B.Oblici korištenja (izmjene i dopune)

4.NAČIN I UVJETI GRADNJE (izmjene i dopune)

C. OBVEZNIH PRILOGA.

Jedan elaborat koji čini tekstualni i grafički dio Plana iz stavka 5. ovog članka, ovjeren pečatom Općinskog vijeća Općine Lovran i potpisom predsjednice Općinskog vijeća Općine Lovran pohranjen je u pismohrani Općine Lovran i sastavni je dio ove Odluke.«

Članak 3.

U članku 6. alineja 2., podalineja 2.4., broj »10,0« zamjenjuje se brojem »12,0«.

Članak 4.

U članku 7., stavak 2., podnaslov 1.7. i 2.4. , briše se riječ »Javne«.

U istom stavku, podnaslov 2.2.2., tekst »plaža Kvarner« se zamjenjuje tekstom « posebna plaža Kvarner s mogućnošću ograđivanja«.

Članak 5.

U članku 9., stavak 1., 2. i 4. brišu se riječi »javne«, »javni« i »javnih«.

Članak 6.

U članku 19., stavak 1., alineja 25., briše se riječ »javne«.

Članak 7.

U članku 23., stavak 1. i 2., briše se tekst »/ hoteli«.

U istom članku, stavak 1., brišu se postojeće alineje i zamjenjuju alinejama:

»a) hotele

- Hotel Park (T1-2)

b) vile (turistički apartmani)

- Vila Eugenia (T1-1)

- Vila Primorka (T1-3)

- Vila Zagreb (TA-1)

- Vila Miramar i Vila Elsa (TA-3)

c) turističke komplekse (turistički apartmani)

- turistički kompleks Splendid (TA-2).«

U istom članku, iza stavka 3. dodaje se stavak 4.:

»Planom su lokacije vila Atlanta, Elsa i Miramar, Belvedere, Danica, Lauriana, Zagreb i turistički kompleks Splenid utvrđene kao specifične zone ugostiteljsko-turističke namjene (TA - turistički apartmani), u kojima se gostima pružaju usluge smještaja u smještajnim jedinicama ustrojenim i opremljenim tako da gost može sam pripremati jela. Navedene se građevine mogu rekonstruirati na način da hotelske sobe budu adaptirane u apartmane ili studio- apartmane.«

Članak 8.

U članku 27. stavak 1., alineja 2., tekst »plaža Kvarner« se zamjenjuje tekstom »posebna plaža Kvarner s mogućnošću ograđivanja«.

Članak 9.

U članku 29., stavak 1., ispred riječi »prema« dodaje se tekst »te turističkih apartmana«.

U istom članku, stavak 1., u alineji 1. broj »7.000« zamjenjuje se brojem »2.500«, a alineja 3. se briše.

Postojeće alineje 4. do 7. postaju alineje 3. do 6.

Članak 10.

U članku 31., stavak 1., iza riječi »te« dodaje se tekst »turističkih apartmana, kao i«.

U istom članku, u tablici se oznaka i naziv zone T12I Hotel Atlanta mijenjaju u TA2A Vila Atlanta.

U istom članku, u tablici se oznaka zone T12J mijenja u T12I.

U istom članku, u tablici se oznaka zone T12K mijenja u T12J, a u istom retku se izgrađenost građevne častice (Hotel Bristol i Vila Belvedere) iz 30% mijenja u 35% te minimalni postotak zelenila građevne čestice (Hotel Bristol i Vila Belvedere) iz 30% u 15%.

U istom članku, u tablici se oznake zone T12L, T12M, T12N, T12O, T12P i T12R mijenjaju u T12K, T12L, T12M, T12N, T12O i T12P.

U istom članku, stavak 1., alineja 4, oznaka T12K se zamjenjuje oznakom T12J.

Članak 11.

U članku 32., stavak 1. briše se tekst »i planirane luke nautičkog turizma (LN) - marina Lovran«, a umjesto oznake T41 dodaje se tekst »TA3 - Vila Lauriana.

U istom članku, stavak 1., dodaje se nova alineja:

»- dozvoljena je rekonstrukcija hotelskih soba u turističke apartmane (apartmane ili studio-apartmane«.

Postojeće alineje 1. - 8. postaju alineje 2. - 9.

Članak 12.

U članku 33., stavak 1., oznaka T42 se zamjenjuje oznakom T4.

U istom članku, stavak 1., alineja 2., briše se tekst »bez smještajnih jedinica«

Članak 13.

U članku 34., stavak 1., iza riječi »te« dodaje se tekst »turističkih apartmana, kao i«.

U istom članku, u tablici se oznaka i naziv zone »T41 (bivši restoran Jadran)« mijenja u »TA3 Vila Lauriana«.

U istom članku, u tablici se oznaka zone T42 mijenja u T4.

Članak 14.

U članku 36., stavak 1., alineja 2., tekst »plaža Kvarner« se zamjenjuje tekstom »posebna plaža Kvarner s mogućnošću ograđivanja«.

Članak 15.

U članku 37., stavak 1. dodaje se alineja:

»- uređena posebna plaža Kvarner (UPL1-2) može se ograditi«.

Postojeće alineje 1. - 8. postaju alineje 2. - 9.

U istom članku, stavak 1., alineja 2., briše se riječ »javnih«.

Članak 16.

U članku 43., stavak 1., briše se tekst »/ hoteli«.

Članak 17.

U članku 44., stavak 1., briše se tekst »/ hoteli«, a iza oznake (T1) dodaje se tekst »te turističkih apartmana (TA)«.

U istom članku, u tablici, naziv zone »Hotel Primorka« se briše i zamjenjuje nazivom »Vila Primorka«.

U istom članku, u tablici, briše se redak zona T1-4 Vila Marina.

U istom članku, u tablici, oznaka i naziv zone T1-5 Hotel Zagreb se briše i zamjenjuje oznakom i nazivom TA1 - Vila Zagreb, a izgrađenost građevne čestice se sa 25% povećava na 35%.

U istom članku, u tablici, oznaka i naziv zone T1-6 Hotel Splendid se briše i zamjenjuje oznakom i nazivom TA-2 - Turistički kompleks Splendid.

U istom članku, u tablici, oznaka i naziv zone T1-7 Hotel Miramare i Vila Elsa se briše i zamjenjuje oznakom i nazivom T1-7 - Vila Miramar i Vila Elsa, a minimalni postotak zelenila se sa 30% smanjuje na 25%. U 4. stupcu, uz brojku 17,0 dodaje se tekst »(novi objekt 11,0 m)«, u stupcu 5. tekst »(novi objekt 13,0 m)«, a u stupcu 6. novi redak sa tekstom »novi objekt 3 (P+2)«.

U istom članku, stavak 1., alineja 18., briše se riječ »javne«.

Članak 18.

U članku 84. dodaje se novi stavak 5.:

»Planirana nova županijska cesta iz prethodnog stavka te objekti planirani na njenoj trasi (kružni tok i drugi) mogu se graditi etapno.«

Članak 19.

U članku 94., stavak 3. (iza tablice), dodaju se novi stavci:

»Kod prenamjene postojeće ugostiteljsko-turističke građevine (Vila Marina) u višestambenu građevinu (M1-2) nije potrebno osigurati potreban broj parkirališno-garažnih mjesta na pripadajućoj građevnoj čestici, s obzirom da za to nema prostornih uvjeta.

Sukladno članku 125. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, kod rekonstrukcije i/ili dogradnje postojećih ugostiteljsko-turističkih građevina (uz zadržavanje iste namjene - T1 ili kod promjene namjene iz T1 u TA) potrebni broj parkirališno-garažnih mjesta utvrđuje se u postupku izdavanja lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja prema lokalnim uvjetima.

Iznimno, sukladno mišljenju Konzervatorskog odjela u Rijeci, kod rekonstrukcije postojeće ugostiteljsko-turističke građevine (Vila Atlanta - TA2A) nije potrebno osigurati potreban broj parkirališno-garažnih mjesta na pripadajućoj građevnoj čestici, s obzirom da bi se time narušio koncept prostorne organizacije vile unutar parcele koja je uređena kao parkovna površina.

Iznimno, sukladno članku 125. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, kod rekonstrukcije i/ili dogradnje postojećih ugostiteljsko-turističkih građevina, uz zadržavanje iste namjene - T1 ili kod promjene namjene iz T1 u TA (Vila Danica, Vila Lauriana, Vile Belvedere i Vila Elsa - bez Vile Miramar) nije potrebno osigurati potreban broj parkirališno-garažnih mjesta na pripadajućoj građevnoj čestici, obzirom da za to nema prostornih uvjeta (velika postojeća izgrađenost parcela).«

Postojeći stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 8., 9. i 10.

Dosadašnji stavak 7. se briše, a postojeći stavci 8., 9. i 10. postaju stavci 11., 12. i 13.

Članak 20.

U članku 101., stavak 4., briše se tekst »zaštitnih zelenih i javnih«.

Članak 21.

U članku 106., stavak 4., briše se tekst »uključene su i ...................a druga«, a umjesto njega dodaje riječ »je uključena je zona ugostiteljsko-turističke namjene (oznaka T4)«.

Članak 22.

U članku 114., stavak 2., alineja 4., briše se tekst »građevinska čestica predviđena za trafostanice 20/0,4 kV kada se grade kao samostojeće građevine mora biti minimalne veličine 6 x 6 m, a«.

U istom članku, stavak 2., na kraju se dodaje nova alineja 7.:

»- trafostanice mogu imati direktan i li posredan pristup do javne površine«.

Članak 23.

U podnaslovu 7. i 7.1. ispred članka 132. brišu se riječi »JAVNIH« i »Javne«.

Članak 24.

U članku 132. stavak 1., briše se riječ »javne«.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Druge izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran (UPU 1) izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Općinskog vijeća Općine Lovran i potpisom predsjednice Općinskog vijeća Općine Lovran.

Dva se izvornika čuvaju u pismohrani Općine Lovran, a po jedan izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

- Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja

- Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Rijeci

- Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija

- Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/11-01/31

Ur. broj: 2156/02-01-12-73

Lovran, 15. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednica
Đurđica Tancabel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=808&mjesto=51415&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr