SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 45. Petak, 16. studenog 2012.
OPĆINA LOPAR

21.

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) te članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09 i 35/09) Općinsko Vijeće Općine Lopar na sjednici održanoj 12. studenoga 2012. godine donijelo je

ANALIZU
SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE LOPAR ZA 2011. GODINU

I. UVOD

Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, odnosno donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

II. STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Sustav zaštite i spašavanja na području Općine Lopar organizira se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju.

Općina Lopar je donijela i provodi slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:

1.Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/08, 35/09)

2.Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Lopar (Klasa: 351-02/08-02/01, Ur.broj: 2169/02-02- 08-01 od dana 20. lipnja 2008. godine)

3.Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/08)

4.Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/08)

5.Aneks Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/08)

6.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lopar od 2011. do 2013. godinu. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/11)

7.Za svaku požarnu sezonu plan operativnih mjera Općine Lopar za provedbu mjera zaštite od požara- Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe za 2011. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/11).

Posljednji inspekcijski nadzor Državne uprave za zaštitu i spašavanje proveden u 2011. je bio dana 20. rujna 2011. godine, te je istim utvrđeno da je Općina Lopar u obvezi izvršiti slijedeće zakonom utvrđene obveze:

Izvršiti uplatu preostalog neuplaćenog dijela minimalnih financijskih sredstava za 2010.godinu iz proračuna Općine Lopar za potrebe financiranja redovne djelatnosti dobrovoljnog vatrogastva uu korist DVD Lopar sukladno čl.43. i 45. Zakona o vatrogastvu.

III. STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVCIMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1. STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Odlukom o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 23/08, 35/09), temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja, u Stožer zaštite i spašavanja imenovani su:

1.FRANE GABRIĆ, zamjenik načelnika - načelnik Stožera

2.FRANKO FABO, predstavnik Policijske uprave Primorsko-goranske - član

3.MIRKO PAPARIĆ, zapovjednik DVD-a Općine Lopar - član

4.ZDENKO KOŠAROŠ, predstavnik PUZS Rijeka- član

5.BRANKO KOPRIĆ, predstavnik zdravstvene ustanove - član

6.MANUELA MATAHLIJA, općinska uprava, član

7.MLADENKO PERIĆ, općinska uprava - član.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće na području Općine Lopar.

2. POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Plan civilne zaštite je sastavni dio Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 3/12).

3. PREVENTIVA I PLANOVI CIVILNE ZAŠTITE

Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i planova zaštite i spašavanja za područje Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 3/12), a do tada se primjenjivao:

3.1. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lopar kojim su definirane naročito slijedeće stavke:

3.1.1. Uređuje sustav organizacijskih i tehničkih mjera i utvrđuje konkretne odnose i obveze pojedinih subjekata iz domene zaštite od požara

3.1.2. Razrađuje se način uključivanja specijalnih postrojbi u akciju gašenja i spašavanja radi potrebe spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i/ili tehnološkom eksplozijom

3.1.3. Razrađuje sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara

3.1.4. Razrađuje načine pozivanja i uključivanja distributera energenata u akciju gašenja požara:

- JP »Elektroprimorje« Pogon Rab i JP »Elektroprimorje« Rijeka; za sve zahvate na niskonaponskoj električnoj mreži (Općinske tranformatorske stanice, kućni priključci, podzemna i nadzemna općinska električna mreža)

- »Lopar Vrutak« d.o.o.; za odvoz materijala-čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala, za prijevoz osoba-učesnika u akciji gašenja požara, za pružanje pomoći u ljudstvu i opremi

- JP »Elektroprijenos« Opatija: za sve zahvate na zračnim vodovima (elektrovodovima)

- »INA« rafinerija nafte Rijeka; za sve zahvate u svezi događaja na benzinskim postajama i/ili u neposrednoj blizini istih, kao i u slučaju događaja na transportnim sredstvima koja prevoze zapaljive tekućine i plinove

3.1.5. Razrađuje način uključivanja komunalnih poduzeća u akciju gašenja požara:

- »Vrelo« d.o.o Rab za zahvate na javnoj vodovodnoj mreži i izvorištima

- »Lopar vrutak« d.o.o. za odvoz materijala - čišćenje vanjskih površina od požarnog krša i drugog materijala, za prijevoz osoba - učesnika u akciji gašenja požara, za pružanje pomoći u ljudstvu i opremi kod požara zelenih površina kojima gospodari Općina Lopar

3.1.6. Razrađuje uključivanje službi za pružanje prve medicinske pomoći u akciju gašenja požara

3.1.7. razrađuje uključivanje službi ili poduzeća te odgovorne osobe za opskrbu hranom i vodom u akciju gašenja požara

3.1.8. Razrađuje način uključivanja Hrvatske vojske na gašenju požara.

3.1.9. razrađuje postupanje u slučajevima kada se u akciju gašenja pozivaju, odnosno uključuju vatrogasne postrojbe izvan Općine, te način i slučajeve uporabe opreme i vozila posebne namjene u gašenju požara ili spašavanju osoba.

Sve požare (na otvorenom prostoru i objektima) gase dobrovoljne vatrogasne postrojbe Lopar i Rab. Oba dobrovoljna vatrogasna društva na otoku Rabu udružena su u Vatrogasnu zajednicu Otoka Raba, a ista je udružena u Vatrogasnu zajednicu Županije Primorsko-goranske čije je sjedište u prostorijama vatrogasne postrojbe »Centar« Rijeka.

4. MOTRITELJSKO DOJAVNA SLUŽBA

Odlukom o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe u 2011. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/11) ustrojena je motriteljsko dojavna-služba kao operativni plan općine Lopar za provedbu mjera zaštite od požara za 2011. godinu. Dežurstva su organizirana na osmatračnici Mačev vrh u vremenu od 6.00 do 22.00 sata u dane visokog indeksa opasnosti od požara sukladno točki 4. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za republiku Hrvatsku u 2011. godini (»Narodne novine« broj 2/10).

Građani su upoznati sa uvođenjem i značajem jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje, što se treba provjeriti i ponovno pisano upozoriti na postojanje obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.

Potreba je boljeg i učinkovitijeg upozoravanja građana putem sredstava javnog informiranja, web stranica Općine Lopar te kroz rad institucija Općine Lopar.

5. VATROGASTVO

Vatrogasna postrojba DVD Lopar je temeljna vatrogasna postrojba na području Općine Lopar.

Ukupno broji 73 člana (od čega; 2 vatrogasna časnika I. kl, 6 vatrogasnih časnika, 16 vatrogasnih dočasnika I. kl. 3 vatrogasna dočasnika, 15 vatrogasaca I. kl. te 25. vatrogasca).

Tijekom 2011. godine na području općine Lopar vatrogasna postrojba djelovala je 23 puta sa 93 operativaca, sa 30 vozila i 114 sati. Pravovremenom dojavom protupožarnih ophodnji, građana i motritelja niti jedan požar nije prerastao u požar većeg razmjera.

Operativna postrojba redovito održava obuku i vježbe svakog ponedjeljka prema godišnjem planu i programu. Iako odaziv nije u skladu s očekivanjima, rezultati u slučaju intervencija su iznadprosječni. DVD Lopar redovito ulaže sredstva i napore u dodatno obrazovanja i obučavanje svojih članova te ih redovito upućuje na organizirane tečajeve te seminare u svrhu podizanja kadrovske kvalitete a time i kvalitete pružanja adekvatne zaštite.

U svrhu redovitog i konstantnog održavanja interventnosti te operativnosti vatrogasna postrojba DVD-a Lopar učestvuje u vježbama u organizaciji PVZO Rab i VZPGŽ (Sv. Grgur). Uz spomenute vježbe redovito su održavane i interne taktičke vježbe u okviru vatrogasne postrojbe.

Postrojba raspolaže sa jednim zapovjednim vozilom, jednim navalnim vozilom, jednim navalno-tehničkim vozilom i brodicom za gašenje na moru i sa mora, kao i spašavanje na moru. U sezoni 2011. godine organizirana su noćna dežurstva od 21. lipnja do 10. rujna 2011. godine u vremenu od 22.00 sata do 4.00 sati ujutro. Dežurala su po dva vatrogasca na noć tako da se odradilo 972 sati dežurstva u čemu su sudjelovala 162 vatrogasca.

Vatrogasna postrojba DVD-a Lopar u 2011. godini djelovala je u slijedećim intervencijama:

- 4 požara otvorenog prostora

- 1intervencijom stambenog prostora

- 4 tehničke intervencije

- 6 prometnih intervencija

- 8 ostalih intervencija

Uz prethodno navedene intervencije vatrogasno društvo DVD-a Lopar obavilo je i sljedeće zadatke:

- dežurstvo kod spaljivanja loparskog polja

- pranje terase u sportskom centru

- sklanjanje stabala urušenih za vrijeme nevremena

- pranje dalekovoda od soli

- sudjelovanje u akciji »neka školji budu bolji«

- izgradnja osmatračnice

Općinsko vijeće Općine Lopar je svojim proračunom za 2011. godinu za rad DVD-a Lopar planiralo 190.000,00 kuna, a uplaćeno je na račun DVD-a Lopar iznos od 150.839,84 kn te 3.000,00 kn na račun Vatrogasne zajednice otoka Raba.

Također se može istaknuti da je vatrogasna postrojba efikasno obavila sve zadaće u prethodnoj i tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine Lopar.

6. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Nisu u dovoljnoj mjeri uspostavljeni izravni kontakti s udrugama građana od značaja za zaštitu i spašavanje s područja Općine Lopar, kao što je Udruga ovčara Lopar i Lovačko društvo Kuna u cilju materijalno-tehničkog i kadrovskog jačanja udruge u dijelu od značaja za sustav zaštite i spašavanja, što bi se u okviru mogućnosti Općine Lopar financiralo iz Proračuna, a prema podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima spomenutih društava.

Općinsko vijeće Općine Lopar je svojim proračunom za 2011. godinu za rad prethodno spomenutih udruga planiralo po 2.000,00 kn, a ostvareno je:

1. Udruga ovčara Lopar - 2.000,00 kuna

2. Lovačko društvo Kuna - 0,00 kuna (2.000,00 kn uplaćeno početkom 2012. godine).

7. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lopar.

7.1. Gradsko društvo Crvenog križa Rab - čiji su primarni zadaci i ciljevi u svrhu zaštite i spašavanja unaprjeđenje zdravstvene kulture, organiziranje tečajeva prve pomoći, provođenje dobrovoljnog davanja krvi, skrb o žrtvama oružanih sukoba, služba traženja, njega i pomoći u kući, razvoj socijalne skrbi, prihvat i distribucija humanitarne pomoći te drugi ciljevi i zadaci utvrđeni Zakonom o Hrvatskom crvenom križu (»Narodne novine« broj 71/10). Potrebno je potaknuti ovu organizaciju da organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih nesreća i epidemija. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja. Za ovo društvo u 2011. je planirano i ostvareno 10.000,00 kn.

7.2. Dom zdravlja Primorsko goranske županije - Ispostava Rab - uz redovne mjere i usluge zdravstvene zaštite, sklapanjem Ugovora o organiziranju i financiranju provođenja mjera zdravstvene zaštite koje se pružaju turistima (služba hitne medicinske pomoći) - za povećani broj korisnika zdravstvene zaštite povećan je stupanj i kvaliteta zdravstvene zaštite za vrijeme turističke sezone za razdoblje od 15. lipnja do 15. rujna 2011. godine. Za potrebe realizacije predmetnog Ugovora osiguran je iznos od 33.000,00 kuna.

7.3. Organiziranje tzv. Turističke ambulante i zdravstvene zaštite djece turista - sklapanjem Ugovora o organiziranju zdravstvene zaštite za povećani broj korisnika za vrijeme turističke sezone (Turistička ambulanta) sa pružateljem usluge dr. Koprić Brankom, na ukupan iznos od 30.000,00 kuna.

Također su sufinancirane usluge Hitne medicinske pomoći u iznosu od 32.500,00 kn te usluge koje nisu pokrivene od HZZO-a u iznosu od 10.000,00 kuna.

7.4. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije - sklapanjem Ugovora o izradi Programa preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području općine Lopar i stručnom nadzoru nad provedbom tih mjera. Navedene mjere provode se u svrhu higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite stanovništva, temeljem usvojenog Programa provođenja preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području općine Lopar za period 2009.-2013. godine koji je na prijedlog stručnih službi zavoda donijelo poglavarstvo Općine Lopar.

7.5. DEZINSEKCIJA d.o.o. Rijeka - Sklapanjem ugovora o provođenju mjera dezinsekcije i deratizacije. Predmetne mjere se provode sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/09) i Pravilnika o načinu provedbe obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (»Narodne novine« broj 35/07). Proljetna sustavna preventivna deratizacija provedena je u periodu od 7. do 18. ožujka. 2011. godine. Obuhvaćeni su svi dijelovi općine Lopar, javno-prometne površine i stambeni objekti. Jesenska deratizacija i dezinsekcija obavljena je u periodu od 17. do 30. listopada 2011. godine u sličnom obimu kao i proljetna, pod stručnim nadzorom djelatnika Nastavnog zavoda za javno zdravstvo - Ispostave Rab. Tokom godine dodatno su se provodile mjere dopunske deratizacije i dezinsekcije u periodima od 11. do 22. travnja, 9. do 20. svibnja, 6. do. 17. te 27. do 30. lipnja, 6. do 15. srpnja, od 8. do 12. i od 16. do 19. kolovoza, 12. do 23. rujna, 21. do 30. studenoga, 1. do 3. prosinca. Iz navedenih termina razvidno je da je broj intervencija učestaliji u ljetnim mjesecima kada je normalna veća pojava insekata te zbog sustavnog larvicidnog tretmana stajaćih voda. Temeljem predmetnog ugovora dezinsekcija d.o.o. sa komunalnim društvom »Lopar Vrutak« d.o.o. sustavno tretira i kanalizacijski sustav na području općine Lopar i odlagalište otpada »Sorinj« te se tako glodavci suzbijaju na samom izvorištu, čime se postižu kvalitetniji rezultati.

Posebna se pozornost daje suzbijanju komaraca, tretiranjem poznatih izvorišta komaraca o kojima se vodi kartoteka. U 2011. godini dokazana je prisutnost tigrastog komarca (lat. Aedes albopictus) na otoku Rabu od strane djelatnika NZZJZ Ispostave Rab koji je mnogo agresivniji te bode danju. Stoga su tretirane sve stajaće vode (lokve, bazeni, bačve u vrtovima, odbačene posude i sl.).

Lokalno pučanstvo je pravovremeno obavješćivano o provedenim akcijama putem obavijesti koje sadrže: naziv izvođača radova, mjesto i vrijeme izvođenja, vrstu preparata te mjere opreza. O provedenim akcijama redovno su obavještavani i izvještavani predstavnici općinske vlasti, te je do sada po pitanju pružanja usluga uspostavljena izvrsna suradnja.

Za izvršenje ugovorenih obveza osiguran je iznos od 56.640,00 kuna.

7.6. Lučka kapetanija Rijeka - Ispostava Lopar; provodila je redovne mjere iz svoje zakonom utvrđene djelatnosti - nadzor plovidbe u unutrašnjim morskim vodama teritorijalne nadležnosti Ispostave Lopar, poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru (tijekom 2011. godine spašene su u intervencijama 4 brodice i 11 osoba), inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe te druge upravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe na moru prema posebnom zakonu.

7.7. Policijska uprava Primorsko-goranska, Policijska postaja Rab

7.8. Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije

7.9. Hrvatska gorska služba spašavanja - stanica Rijeka

7.10.Veterinarska ambulanta Rab

7.11. Hrvatske vode

7.12. Hrvatske šume, Uprava šume podružnica Senj, Šumarija Rab - naročito u pogledu formiranja i rada ophodarske službe kao dijela motriteljsko-dojavne službe kojom se na dinamičan način (obilaskom terena) motri okolina radi brzog uočavanja požara, održavanja i uređenja protu

požarnih prosjeka, protupožarnih putova i šumskih cesta za potrebu prolaska vatrogasnih vozila ali i vozila hitne medicinske pomoći u slučaju požara te potrebe hitne intervencije, naročito u svrhu dostupnosti plaža Dubac, Sturič, Saramić koje u ljetnim mjesecima bilježe izuzetna broj posjetitelja.

7.13. DUZS, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka (ŽC 112, Odjel za zaštitu i spašavanje, Odjel za preventivu, planiranje i razvoj)

7.14. Nacionalna središnjica za traganje i spašavanje na moru

7.15. Županijski obavještajni centar Rijeka.

8. PRAVNE OSOBE KOJE IMAJU POSTROJBE I STRUČNE TIMOVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE:

8.1. HEP - interventne službe, proizvodnja, distribucija

8.2. »Lopar Vrutak« d.o.o. za komunalne djelatnosti - isporučitelj usluge javne odvodnje

8.3. »Vrelo« d.o.o. za komunalne djelatnosti - isporučitelj usluge javne vodoopskrbe

8.4. Linijska nacionalna plovidba d.d. Split

8.5. Rapska plovidba d.d. Rab

8.6. Hrvatske ceste d.o.o.

8.7. Županijska uprava za ceste d.o.o.

8.8. Jadranski pomorski servis.

U Proračunu Općine Lopar za 2011. godinu, pored prethodno navedenih, realizirano je za rad i djelovanje udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba, za realizaciju programa te nabavku sredstava koja se mogu koristiti u svrhu podizanja standarda te eventualne potrebe realizacije sustava zaštite i spašavanja:

- izdaci za osmatračnicu - 38.361,32 kuna;

- jednokratna pomoć braniteljima - 3.000,00 kuna;

- pomoć ostalim socijalno ugroženima (novčano i ogrjev) - 13.427,81 kuna;

- granice pomorskog dobra - 4.790,00 kuna;

- održavanje i uređenje javnih površina ostvareno - 159.661,90 kuna;

- održavanje javnih površina i pomorskog dobra prema programima komunalnih poduzeća - 331.205,95 kuna;

- održavanje i čišćenje vodotoka i oborinskih kanala - 10.172,10 kuna;

- uređenje staza i šetnica (zona »San Marino«) - 46.749,30 kuna;

- izgradnja i održavanje područja Melak - Riva - 133.086,00 kuna;

- cesta prema »Jug - Radna zona Sorinj« - 303.675,56 kuna;

- potrošnja električne energije, javne rasvjete površine i ostali potrošači - 280.841,36 kuna;

- održavanje javne rasvjete - 54.056,68 kuna;

- proširenje javne rasvjete - 219.631,76 kuna;

- sufinanciranje obnove odvodnje - 100.000,00 kuna;

- projekt Sekundarna mreža odvodnje - 198.854,10 kuna;

- izgradnja i rekonstrukcija cjevovoda - 366.461,03 kuna;

- izgradnja hidrantske mreže - 26.090,48 kuna;

- donacija za izgradnju vodospreme »Lopar« - 250.000,00 kuna.

9. ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U PROSTORNIM PLANOVIMA

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

Osnovne planske smjernice i zahtjevi zaštite i spašavanja u planiranju prostora koje se primjenjuju u prostornim planovima Općine Lopar su:

- planiranje uvjeta za ravnomjerni demografski razvoj

- planiranje intenzivnijeg razvoja nerazvijenijih dijelova, dislokacija industrije od gradskih naselja

- policentričnim razvojem mreže naselja postići ravnomjernu izgrađenost prostora i izgrađenih struktura

- planiranim uređenjem prostora poboljšati infrastrukturu i komunikacijske uvjete

- stanovništvo u svim nivoima planiranja obuhvatiti mjerama zaštite i spašavanja što je novina u pristupu planiranju i uređenju prostora.

Općina i Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka u postupku donošenja prostornih planova vodi računa o ugradnji specifičnih smjernica i zahtjeva zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja. Prostorni planovi moraju sadržati:

- Mjere kojima se osigurava što bolja zaklonjenost stambenih, poslovnih i drugih građevina, smanjuje njihova izloženost i povredivost od identificiranih opasnosti, mogućih katastrofa, većih nesreća i akcidenata;

- Mjere zaštite od poplava,

- Mjere zaštite mora i priobalja,

- Mjere koje omogućavaju zaštitu od štetnog djelovanja voda, ekstremnih vremenskih uvjeta i erozije tla, klizišta,

- Mjere zaštite od požara otvorenog prostora,

- Mjere koje omogućuju opskrbu vodom i energijom u izvanrednim uvjetima katastrofa ili nesreća,

- Mjere koje omogućavaju učinkovitije provođenje mjera civilne zaštite (sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje),

- Mjere zaštite od epidemija i epizotija,

- Mjere zaštite od tuče i suša,

- Mjere zaštite od iscrpljenja ili uništenja pojedinih prirodnih resursa i ekoloških zagađenja.

10. ZAKLJUČCI

Općina Lopar u skladu sa svojim proračunskim ali i kadrovskim mogućnostima nastoji formalno-pravno, ali i financijski pratiti sve zakonom te podzakonskima aktima utvrđene obveze u svrhu organiziranja ali i podizanja standarda zaštite i spašavanja na području svojeg samoupravnog djelovanja, te u korist svojih mještana.

U tom smislu učinjeni su prvi koraci donošenjem Odluke osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/08, 35/09), Plana pozivanja Stožera zaštite i spašavanja Općine Lopar (Klasa: 351-02/08-02/01, Ur.broj: 2169/02-02-08-01 od dana 20. lipnja 2008. godine), Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 08), Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/08) te Aneksa procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/08), Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Lopar od 2011. do 2013. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/11). Tijekom 2011. Općina Lopar završila je postupak izrade Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 3/ 12), kao i Plana zaštite i spašavanja za područje Općine

Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 3/12) što je ugovorila sa NW-Wind d.o.o. Varaždin.

U proteklom razdoblju postojanja Općine Lopar od njenom osnutka pa do današnjeg dana, nije bilo potrebe za postupanjem po donesenih aktima, međutim, neophodno je stalno održavanje razine pripravnosti, tehničke ali i organizacijske (donošenjem akata, planiranjem proračunskih sredstava potrebnih za realizaciju programa zaštite i spašavanja). Unatoč do sada postignutim rezultatima svakako je potrebno još intenzivnije u sustav zaštite i spašavanja angažirati i uključiti civilne udruge, pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, a koji svojim aktivnostima mogu pridonijeti održavanju preventivnih mjera te po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, u suradnji sa drugim nadležnim službama, svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.

Obzirom na okolnost da je Općina Lopar izrazito orijentirana na razvoj turizma te ovisi o zadržavanju razine zaštite mora, podmorja i obale, u tom pogledu svakako treba učiniti najzačajnija ulaganja, radi sprečavanja eventualnih otvorenih požara te iznenadnog onečišćenja mora.

Potrebno je također tijekom 2012. godine i narednih godina nastaviti sa daljnjim razvojem komunalne infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja, čistoća i sl.) kao bitnog čimbenika u sklopu sustava zaštite i spašavanja.

Naposljetku napominjemo da će Općina Lopar, unatoč ograničenim financijskim sredstvima te realnim mogućnostima da se u razvoj sustava zaštite i spašavanja ulaže dovoljan broj radnih sati u donošenju potrebnih podzakonskih akata kojima se regulira predmetna materija, i narednih godina nastojati kroz osiguranje proračunskih sredstava za daljnji razvoj infrastrukture, nabavku sredstava, financiranja rada udruga i institucija te donošenjem adekvatnih propisa, unaprijediti razinu zaštite i spašavanja na svojem samoupravnom području.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-17

Lopar, 12. studenoga 2012.

OPĆINKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
prof. Damir Paparić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=808&mjesto=51281&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr