SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 45. Petak, 16. studenog 2012.
OPĆINA KLANA

37.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće općine Klana, na sjednici održanoj 13. studenoga 2012. godine, donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja
UPU 6 Klana - pilana

1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 1.

Obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja UPU 6: K5 - poslovna zona »Klana - pilana« (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđena je temeljem odredbi članka 159. Odluke o Prostornom uređenju Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 34/07).

Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Klana; grafički dio, Karta 1 - Korištenje i namjena površina

Plan treba izraditi u skladu sa »Zakonom o prostornom uređenju i gradnji« (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), kao i »Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova«

(»Narodne novine«, broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), te drugim važećim propisima.

Nositelj izrade Plana je Općina Klana - Jedinstveni upravni odjel. Odgovorna osoba je općinski načelnik.

Prijedlog za izradu Plana podnijela je Općini Klana tvrtka DI Klana d.d.

RAZLOG DONOŠENJA PLANA

Članak 2.

Plan se izrađuje s ciljem unapređenja stanja na užem prostoru postojeće pilane, ali i šireg gravitirajućeg područja Općine Klana i usklađenja s promjenama u poslovnom, gospodarskom, prometnom, društvenom i ostalom razvitku koje su se desile od donošenja Prostornog Plana uređenja Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 34/07). Plan se donosi i zbog stvaranja preduvjeta za racionalniji i održivi razvoj Općine. Planom je potrebno omogućiti kvalitetne planerske i projektanske preduvjete razvoja DI Klana, sukladno smjernicama razvoja tvrtke usklađenim sa svim potrebnim propisima ekološke održivosti.

Smjernice za izradu Plana (građevinska područja izdvojenih gospodarskih - proizvodnih i poslovnih namjena), utvrđene su PPUOK-om kako slijedi:

*oblik i veličina građevne čestice pojedinačne građevine, odnosno građevinskog područja cijele izdvojene površine, mora obuhvatiti sve sadržaje tehnološkog procesa (sve građevine osnovnih i pratećih namjena, interne prometnice, parkirališni prostor, komunalno- tehničku infrastrukturu i sl.),

*priključenje na javnu prometnicu vrši se direktno ili kolnim prilazom minimalne širine 4,5 m (za pojedinačnu građevinu), odnosno 6,0 m (za građevinsko područje),

*minimalna udaljenost građevinskog pravca spram prometnice iznosi 6,0 m uvećano za 1/2 visine građevine,

*ukupna izgrađenost građevinskog područja je maksimalno 60%, ostali dio su interne prometnice, parkirališni prostor i zaštitno zelenilo,

*visina građevina za poslovne namjene određuje se u ovisnosti od zahtjeva tehnološkog procesa i konfiguracije terena. Planom se preporuča visina jedne etaže za proizvodno-poslovne prostore (max. 8,0 m), a za prateće i ostale građevine u funkciji osnovnih građevina najviše do tri etaže (max. 15,0 m),

*građevne cjeline svojim oblikovanjem moraju odraziti namjenu i funkciju, te biti skladno uklopljene u krajolik ili naseljsko okruženje, a u arhitektonskom oblikovanju građevnih cjelina potrebno je uvažiti odredbe PPUOK-a. Parkirališni prostor dimenzionirati prema odredbama PPUOK-a.

*zaštitu okoliša provesti prema važećim zakonskim propisima i odrednicama PPUOK-a.

Prilikom izrade ovog Plana dopuštaju se manja odstupanja od PPUOK-om utvrđenih prostornih parametara u domeni smještaja i gradnje.

PPU-om Općine Klana utvrđeno je da se do donošenja Plana ne može odobriti gradnja novih građevina ni zahvata u uređenju prostora.

Dozvoljene su rekonstrukcije i izgradnja građevina, instalacija i uređaja infrastrukturnih sustava (prometnog, energetskog, vodnogospodarskog) u skladu s odredbama PPU-a Općine Klana za svaki pojedini infrasrukturni sustav.

Do definiranja građevinske parcele planirane javne (državne, županijske i lokalne) ceste, izgradnja novih građevina nije moguća u njezinom planski određenom koridoru.

Priključak na prometnu infrastrukturu

Građevinska čestica (ili zona) mora imati priključak na javnu prometnu površinu kojim se osigurava pješački i kolni prilaz čestici te pristup interventnim vozilima (ambulantno, vatrogasno i sl. vozilo). Maksimalna dužina kolnog prilaza iznosi 50 m. Minimalne širine kolnog priključka za građevine gospodarskih namjena iznosi min. 4,5 metra.

Minimalni prometni uvjeti definirani PPUO Klana

Minimalna širina kolnika za planirane nerazvrstane ceste s jednim prometnim trakom iznosi 4,5 metra, a 5,5 metara za ceste s dva prometna traka (2x2,75 m), odnosno 6,5 m

(2x3,25 m) za ceste na kojima je organiziran javni prijevoz putnika. U uzdužnom profilu ceste dozvoljavaju se nagibi do 12%.

Minimalna širina pločnika za pješake koji se izvodi neposredno uz prometni trak ceste i fizički je od nje odvojen rubnjakom iznosi 1,00 metar (za jednog pješaka) i 1,60 metara (za dva pješaka). Iznimno, prometni profil za jednog pješaka je 0,8 metara, a za dva pješaka 1,40 metara, ukoliko je nogostup odvojen zelenim pojasom od prometnih trakova. Minimalna širina zelenog pojasa između kolnika i pješačke površine iznosi 0,60 m.

Minimalna širina pješačke staze ili šetnice je 1,50 m, uz maksimalni uzdužni nagib 5-8% gdje god to omogućuju lokalni uvjeti.

Udaljenost građevina od prometnica

Širina zaštitnog pojasa postojećih javnih i nerazvrstanih cesta u kojem se ne smije graditi nova građevina iznosi minimalno 6,0 m. Zaštitni pojas mjeri se od ruba građevne čestice (parcele) ceste do osnovne građevine.

Parkirališna i garažna mjesta

Potreban broj parkirališnih i garažnih mjesta određuje se ovisno o vrsti i namjeni prostora u osnovnim građevinama, a prema normativima iz tablice:


Namjena prostora u građevinama Potreban broj parkirališnih ili garažnih

gospodarske namjene mjesta na 1000 m2 bruto-razvijene površine


proizvodna namjena, poslovna namjena - 4-8

servisni i skladišni sadržaji

trgovački sadržaji 20-40

uredi 10-20

drugi poslovni sadržaji 15


Za parkiranje osobnih vozila može se koristiti prostor uz kolnik prvenstveno kao javno parkiralište namijenjeno pretežito posjetiteljima i drugim povremenim korisnicima, te vozilima javnih službi kad njegova širina to omogućava i kad se time ne ometa pristup interventnim vozilima hitne pomoći, vatrogasne službe te prolazima za pješake i invalide.

Na javnim parkiralištima za automobile invalida treba osigurati najmanje 5% parkirališnih mjesta od ukupnog broja, a najmanje jedno parkirališno mjesto na parkiralištima s manje od 20 mjesta.

Minimalna veličina građevne čestice izdvojenog parkirališta ili garaže određuje se prema normativu 35 m2 prometne površine po svakom vozilu za osobne automobile, a 120 m2 prometne površine za autobuse (u prometne površine uračunate su površine parkirnog mjesta 2,5 x 5,0 m, prilazna cesta 2,5 x 6,0 m, te priključenje na javnu površinu za osobne automobile, a 12,0 x 4,0 m parkirno mjesto + 1,0 x 4,0 prilazne ceste, te priključenje na javnu površinu za autobuse).

2. OBUHVAT PLANA I DOPUNE PLANA

Članak 3.

Obuhvat Plana uključuje područje planirano osnovnim planom za izradu Urbanističkog plana uređenja UPU 6 Klana - pilana, koje obuhvaća zonu UPU 6: K5 - poslovna zona »Klana - pilana«.

Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Klana, grafički dio, Karta 3c - Uvjeti korištenja i zaštite prostora, Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

Izvod iz Prostornog plana uređenja Općine Klana, grafički dio, Karta 4.2. - Građevinska područja

Izradom Plana obuhvaćena je zona građevinskog područja izdvojene namjene; gospodarske - poslovne namjene (K5), koja je namijenjena realizaciji pogona drvoprerađivačke namjene (pilane) unutar koje već postoji dio izgrađenih građevina, dok se u preostalom dijelu planira širenje i unaprijeđenje proizvodnog i funkcionalnog procesa; kao i rekonstrukcija te izgradnja novih građevina za kompletiranje funkcionalne, proizvodne, programske i tehnološke cjeline. Planom više razine ova je izdvojena površina određena granicom građevinskog područja za gospodarsku - poslovnu namjenu.

Obuhvat Plana opsegom je grafički utvrđen na kartografskom prikazu PPU općine Klana 3c: »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite«, Prostornog plana uređenja Općine Klana (u daljnjem tekstu: PPUOK).

Površina obuhvata Plana iznosi 10,19 ha.

Granice obuhvata Plana utvrđene su na sljedeći način:

*R2 sa sjevera

*N2 s južne strane

*Š2 s istočne

*planiranom nerazvrstanom cestom koja vodi do R2 na sjeveru od postojeće lokalne prometnice Klana - Klana-pilana, koja prolazi jugoistočnim dijelom površine obuhvata Plana

Granica obuhvata Plana, a time i precizna površina obuhvata Plana, biti će grafički i numerički određene po usklađenju s posebnom geodetskom podlogom.

3. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području općine Klana je Prostorni plan uređenja općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/ 07) koji utvrđuje detaljnije uvjete smještaja gospodarske zone, poslovne namjene unutar koje je potrebno omogućiti rekonstrukciju i potpunu funkcionalnu i tipološku realizaciju programa pilane - drvne industrije Klana zajedno sa svim pratećim sadržajima. Ovaj kompleks ugrađen je i usklađen s ukupnim opsegom poslovnih programa unutar općine Klana i već je utvrđen Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 14/00, 12/05 i 50/06 i 08/09).

Obzirom da je konstatirana potreba proširenja funkcionalnog procesa novim sadržajima i postrojenjima, ovim je Planom potrebno utvrditi potpuni zoning, poziciju, veličinu i obuhvat kompletne i rekonstruirane poslovne zone, kao i uvjete smještaja i pristupa prometnom i komunalnom infrastrukturom. Također, potrebno je zatečenu situaciju korigirati i dopuniti u smislu omogućavanja realizacije traženog programa; sve sukladno Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i PP PGŽ.

*obuhvat Plana nalazi se u k.o. Klana,

*prostor obuhvata Plana u cjelosti se nalazi unutar zone krša ili kompleksa karbonatnih stijena (I geotehnička kategorija), a tlo obuhvaća zemljišne kombinacije smeđeg tla na vapnencu i dolomitu, crnice, lesiviranog tla, negdje i crvenice,

*unutar prostora obuhvata Plana može se očekivati seizmičnost intenziteta 8o MSK-64, (seizmološka karta iz 1987. godine) odnosno to je područje najvećeg intenziteta potresa te se za značajnije građevine može izvoditi i dodatno istraživanje za određivanje dinamičkih parametara za pojedine lokacije,

*prostor obuhvata Plana nalazi se unutar II. zone sanitarne zaštite izvorišta vode za, tj. unutar zone koja je u postupku izmjene Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na riječkom području (SN PGŽ br. 6/94) te će se toj zoni odrediti niža razina zaštite (III. zona),

*prostor obuhvata plana nalazi se unutar područja pojave bujica te je potrebna regulacija

*u obuhvatu Plana, kao i u većem dijelu općine, prevladava topla umjereno kišna klima oznake Cfsbx'' po W. Köppenu, odnosno nema sušnog razdoblja, oborine su jednako raspoređene tijekom cijele godine (maksimum oborina je u proljeće i kasnijem dijelu jeseni, dok je najsuši dio godine u ljetnim mjesecima),

*prema studiji »Meteorološka podloga za potrebe prostornog planiranja Općine Rijeka« (DHMZ, 1992), procijenjena srednja godišnja temperatura za Klanu iznosi 10oC,

*prosječna godišnja količina oborine u Klani (za razdoblje mjerenja 1961. - 1990.) iznosi 2228 mm, a godišnje količine oborine kreću se od 1625 do 3006 mm; pored velike godišnje količine oborine, značajan je i jak intenzitet oborina, tj. velike dnevne količine oborina,

*zbog specifičnih reljefnih oblika, na području Općine Klana postoje specifične pojave u strujanju zraka u obliku puhanja tramontane (tramontana ovdje označava vjetar iz smjera sjever-sjeverozapad, a u prijevodu znači »vjetar koji puše preko planina«),

*vegetacija unutar obuhvata Plana primorskih je obilježja i zastupljena je mediteransko-montanim vegetacijskim pojasom šume hrasta medunca i crnog graba

 (Ostryo-Quercetum pubescentis) koja se rasprostire do otprilike 600 - 900 m n.m,

*u obuhvatu Plana nema zahvata u prostoru od važnosti za Republiku Hrvatsku i Primorsko-goransku županiju.

Povoljan prometni položaj prostora obuhvata Plana odnosi se na smještaj planirane proizvodne zone:

*uz postojeću lokalnu cestu koja prolazi duž jugoistočnog dijela obuhvata, čime je ostvarena dobra povezanost s Klanom (1.7 km), širim prostorom Općine te Rijekom.

Položaj planirane proizvodne zone u neposrednoj blizini na prometnom pravcu Rijeka-Slovenija značajan je zbog mogućnosti otvaranja prostora za međunarodnu i interregionalnu suradnju, što je jedno od temeljnih načela organizacije prostora koje prema Prostornom planu Primorsko- goranske županije treba primijeniti pri izradi prostornih planova užih područja županijskog prostora.

Dobra prometna povezanost s Rijekom prednost je u smislu dovođenja potrebne radne snage, ali i očekivanog priljeva novog stanovništva.

Postojeća infrastruktura obuhvaća:

elektroopskrba

*postojeći dalekovod 380kV (Meline-Divača) koji prolazi sjeverno od obuhvata Plana

*postojeći dalekovod 10(20) kV

*dvije postojeće trafostancie TS 20/0.4 kV

vodoopskrba

*Tvornica namještaja DI Klana (lokalni naziv Pilana) nije spojena na javni vodovod. Uzima vodu iz Klanjske Ričine - postojeći površinski vodozahvat Dletvo (Dlito), za što je dobila koncesiju na količinu vode od 1200m3 godišnje i vrijeme od 20 godina.

odvodnja

*Na lokaciji DI Klana javljaju se sanitarne otpadne vode i tehnološke otpadne vode od finalne obrade drveta te od pranja i dosoljavanja kotlova.

*Odvodnja otpadnih voda rješava se vlastitom odvodnjom, jer na prostoru tvornice niti u njenoj blizini nema izgrađene javne kanalizacije. Sanitarne otpadne vode zbrinjavaju se u septičkoj taložnici s procjeđivanjem u podzemlje. Tehnološke otpadne vode se ispuštaju u korito Klanske Ričine, ispod mosta na ulazu u pogon. Ovako rješenje uzrok je zagađivanju vode ovog bujičnog potoka pa ga je potrebno kvalitetno riješti u budućnosti.

Planirana infrastruktura obuhvaća:

elektroopskrba

*PPUOK-om planirana trafostanice TS 20/0.4 kV

plinovod

*PPUOK-om planirani lokalni plinovod s planiranim priključkom prostora obuhvata (mogućnost)

pošta i telekomunikacije

*PPUOK-om planirani korisnički i spojni vod

vodooskrba

*PPUOK-om planirani vodoopskrbni cjevovod s planiranim priključkom prostora obuhvata

odvodnja

*PPUOK-om je za sva planirana građevinska područja za izdvojene proizvodno-poslovne namjene utvrđeno da će se problem odvodnje otpadnih (tehnoloških i sanitarnih) voda te odvodnje oborinskih voda rješavati autonomno, priključenjem kanalizacijskog razvoda na vlastite manje uređaje za pročišćavanje, sa stupnjem pročišćavanja za III. zonu sanitarne zaštite izvorišta za piće. Detaljnom analizom zone moguće je planskim rješenjima predvidjeti i varijantu odvodnje zajedno sa sustavom odvodnje susjednih radnih zona unutar i izvan granica općine Klana.

Izvedba planiranih infrastrukturnih elemenata nužan je uvjet za funkcioniranje planirane proizvodne zone, odnosno za njeno komunalno opremanje i uređivanje.

Postojeća izgradnja unutar prostora obuhvata Plana obuhvaća nekoliko postojećih građevina: uprava, brojna (otvorena i zatvorena) skladišta, pilana, krojačnica, sušara, te brojni drugi prostori koji objedinjavaju proizvodni proces.

Postojeća konfiguracija terena obuhvaća teren u blagom padu u smjeru juga. Visina terena varira približno od 595 i 588 m n.m. (pravac sjever-jug), odnosno najveća visinska razlika unutar prostora obuhvata Plana iznosi oko 7 m.

Visinska kota prometnice duž jugoistočne granice obuhvata Plana kreće se od oko 587 m n.m. do oko 597 m m.n.

Mjere zaštite voda na prostoru obuhvata Plana, koji se nalazi unutar zone djelomičnog ograničenja vodozaštitnog područja, obuhvaćaju sljedeće zabrane:

*postojanje i građenje industrijskih pogona i drugih objekata bazne, kemijske i metalurške industrije, farmaceutske industrije kao i industrije koja koristi radioaktivne tvari,

*obrađivanje i odlaganje opasnog otpada.

Zaštita od požara ovisi o stalnom i kvalitetnom procjenjivanju ugroženosti od požara i tako procijenjenim požarnim opterećenjima, vatrogasnim sektorima i vatrobranim pojasevima, te drugim zahtjevima utvrđenim prema izrađenoj i usvojenoj »Procjeni ugroženosti od požara i drugih elementarnih nepogoda«.

4. CILJEVI IZRADE PLANA

Članak 5.

Cilj izrade Plana je omogućiti racionalno korištenje zone poslovne namjene planske oznake K5 i omogućiti realizaciju daljeg razvoja i investicijskih projekata za što je potrebno s programima tih projekata uskladiti planska rješenja, te sukladno istim definirati Odredbe za provođenje.

Prigodom izrade ovog Plana nositelj izrade, investitor i izrađivač se obvezuju primijeniti sve potrebne propise i pravilnike kojima se omogućava najveći stupanj zaštite okoliša i stanovnika općine Klana po svim potrebnim segmentima. Pri izradi ovog dokumenta-osim uobičajenih normativa preuzetih iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) bit će primjenjeni svi parametri zaštite iz Prostornog plana primorsko-goranske županije (S.N. PGŽ broj 14/00, 12/05, 50/06 i 08/09) kao i sljedeći zakoni, pravilnici i uredbe koji imaju utjecaj na izradu planiranih prostorno-planskih rješenja:

-Zakon o vodama (NN br. 153/09)

-Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 110/07)

-Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN br. 64/08 i 67/09)

-Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09)

-Uredba o proglašenju ekološke mreže (NN br. 24/07)

-Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 152/08),

Kao i svi ostali relevantni zakoni, pravilnici i uredbe.

Treba naglasiti da samo pokretanje izrade Plana ne prejudicira nijedno od predviđenih rješenja već će se o istom i stanovnici Klane i nadležna tijela Općine Klana (radna tijela načelnika i Općinsko vijeće) imati prigodu očitovati u više zakonski propisanih instanci:prije svega tijekom sastavljanja Izvješća o prethodnoj i javnoj raspravi Plana.

Ciljevi izrade Plana definirani su kako slijedi:

OPĆI CILJEVI PLANA OPĆINSKE RAZINE JESU:

*osmisliti namjenu i korištenje prostora na način da se svi prostorni resursi kojima raspolaže Općina Klana stave u funkciju ravnomjernog razvoja i izlaska područja iz stagnacije u gospodarskom i društvenom razvoju te iz djelomične izoliranosti u prometnom, a naročito u infrastrukturnom povezivanju sa širim okruženjem,

*mrežu naselja i pratećih funkcija te izdvojenih površina za gospodarske namjene razvijati na način da naselje Klana zadrži funkciju upravnog, obrazovnog i kulturnog središta Općine, da glavna razvojna područja budu u središtu prostora, ali da se ne zapostave ni ostala manja naselja koja imaju izglede za razvoj u bilo kojem segmentu djelatnosti, a sve sa svrhom uravnoteženog razvoja cijelog područja i zadržavanja stanovništva,

*posebne napore uložiti u razvoj prometne, komunalne i energetske infrastrukturne mreže sa ciljem bolje povezanosti područja Općine Klana s bližim i daljim okruženjem Primorsko-goranske županije, Republike Hrvatske i susjedne Republike Slovenije te njegovim bržim integriranjem u razvojne procese,

*dograditi postojeće i izgraditi nove komunalne i energetske sustave i staviti ih u funkciju razvoja općinskog područja,

*vrednovati postojeću prirodnu, kulturnu i etnološku baštinu, uključiti je u turističku ponudu, zaštititi je od devastacije i propadanja, ali na način da zaštita ne bude limitirajući već poticajni činilac razvoja,

*riješiti sustave odvodnje u svrhu zaštite kraškog podzemlja i vodnih resursa na klanjskom području i u širem okruženju, a naročito onih koji služe za opskrbu pitkom vodom riječkog područja.

Ciljevi gospodarskog razvoja općinskog značaja Općine , u koje je potrebno uklopiti i lokalne ciljeve poslovne zone K5-pilana su sljedeći:

*povećanje volumena proizvodnje roba i usluga, uz dizanje proizvodnosti rada i profitabilnosti,

*u okviru obrništva širiti »lepezu« djelatnosti iz raznih područja industrije i usluga koje nemaju negativne ekološke implikacije,

*osiguranje više razine životnog standarda i kvalitete življenja, porastom plaća i sredstava za podmirenje većih socijalnih i komunalnih potreba kao osnovnog uvjeta i za postepeno zaustavljanje iseljavanja i pomlađivanja stanovništva.

Ciljevi prostornog uređenja planirane poslovne zone (K5) - pilana su sljedeći:

*prostorno organizirati zonu na način da unutar nje bude moguće oblikovanje građevnih čestica za potrebe različitih djelatnosti, odnosno različitih veličina prema tehnološkim uvjetima;

*utvrditi preporučenu najmanju i najveću površinu građevnih čestica te maksimalne koeficijente izgrađenosti i iskorištenosti čestica;

*prostorno organizirati zonu tako da površine za prozivodnu namjenu zauzimaju najviše 6,0 ha (najviše 60% površine zone), a da preostalih barem 4,0 ha (oko 40%) bude namijenjeno prometnim, parkirnim i zelenim površinama;

*utvrditi u kojoj mjeri su nužni zahvati uređenja (nasipavanja, poravnavanja, niveliranja i sl.) postojećeg terena;

*prometnim rješenjem predvidjeti internu prometnu mrežu unutar zone te kolne priključke:

*predvidjeti cestovne odvojke za potrebe proširenja poslovne zone u smjeru sjevera i sjeverozapada;

*utvrditi parkirališne potrebe unutar građevnih čestica za osobna i teretna vozila, a u skladu s normativima postavljenim PPUOK-om te tehnološkim zahtjevima;

*planirati zelene površine (zaštitne) - u velikoj mjeri s ciljem smanjenja oborinskog otjecaja, a time i smanjenja erozije;

*planirati elekroopskrbnu mrežu s dvije trafostanice te plinoopskrbnu, vodoopskrbnu i TK mrežu unutar koridora internih prometnica - sve s priključcima na postojeću i planiranu infrastrukturu

*problem odvodnje otpadnih (tehnoloških i sanitarnih) voda te odvodnje oborinskih voda riješiti autonomno, priključenjem kanalizacijskog razvoda na vlastiti uređaj za pročišćavanje, sa stupnjem pročišćavanja utvrđen za zonu djelomičnog ograničenja sanitarne zaštite izvorišta vode za piće te utvrditi smještaj navedenog uređaja za pročišćavanje;

5. POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

STRUČNE I KATASTARSKE PODLOGE PLANA

Članak 6.

Plan će se izraditi na postojećoj posebnoj geodetskoj podlozi (PGP) izrađenoj od ovlaštenog geodeta u mjerilu 1.500.

Ostale stručne podloge za izradu Plana nisu potrebne.

6. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH PODLOGA (RJEŠENJA)

Članak 7.

Obzirom da se radi o Urbanističkom planu uređenja, pribavljat će i prethodna stručna rješenja te će izrađivač Plana pristupiti izradi u skladu s ugovornim obvezama iz ugovora s nositeljem izrade Plana, Općinom Klana.

Stručna rješenja, koja za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribaviti će se, u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

7. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

1.Za potrebe izrade Plana pribavljene su sljedeće podloge:

1.Skenirani katastarski plan M 1:2880 (Državna geodetska uprava);

2.Posebna geodetska podloga M 1:500;

3.Skenirani topografski plan M 1:25000.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

8. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada u roku od 15 dana moraju dati Zahtjeve za izradu Plana izpodručja svoga djelokruga rada:

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV. br. 1, 10000 Zagreb,

Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka,

Javna ustanova - Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, Splitska 2/II, 51000 Rijeka,

Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Uprave gospodarenja vodama, Ulica grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB,

Ured državne uprave u PGŽ - Službe za gospodarstvo, Odsjek za poljoprivredu, šumarstvo, rudarstvo i vodoprivredu,

Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Ispostava Rijeka, Riva 10, 51000 Rijeka,

Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo,

Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Nikole Tesle 9/X, 51000 Rijeka,

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, Ružićeva 16, 51000 Rijeka, na dokumente prostornog uređenja i posebne uvjete u postupku izdavanja lokacijske dozvole,

Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13, p.p.162, 10002 Zagreb,

HT-TK - centar Rijeka, Ciottina 17a, 51000 Rijeka,

TELE2 d.o.o., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb,

T-Mobile Hrvatska d.o.o., Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb,

VIPnet d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb,

Hrvatska elektroprivreda, Distribucijsko područje - Elektroprimorje Rijeka, Pogon Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka,

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14, 51000 Rijeka,

Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb.

9. ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Ovu Odluku o izradi Plana treba u skladu s članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji dostaviti tijelima i osobama određenim posebnim propisima i drugim sudionicima u izradi Plana iz članka 8. ove Odluke, s pozivom da dostave Zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu Plana.

Članak 11.

Rok u kojem navedena tijela i osobe određene posebnim propisima i drugi sudionici u izradi Plana mogu dostaviti Zahtjeve je 15 dana.

Ukoliko Zahtjeve ne dostave u zadanom roku, smatrat će se da ih nemaju.

Članak 12.

Za izradu Plana odvijati će se sljedećom dinamikom i u rokovima izrade pojedinih etapa Plana:


1. etapa: izrada Nacrta prijedloga Plana - polazišta i ciljevi prostornog 30 dana

razvoja i uređenja (po dobivanju podloga za izradu Plana),
uključujući rok u kojem nadležna tijela i osobe određene posebnim
propisima i drugi sudionici u izradi mogu dostaviti Zahtjeve, te
provođenje jedne ili više Prethodnih rasprava

2. etapa: izrada Izvješća o prethodnoj raspravi, dorada Nacrta 30 dana

prijedloga Plana (uključujući odredbe za provođenje), utvrđivanje
Prijedloga Plana za Javnu raspravu Načelnika Općine, te
objava Javne rasprave

3. etapa: Javna rasprava - javni uvid i javno izlaganje (uključujući rok
za 30 dana dostavu primjedaba)

4. etapa: priprema i izrada Izvješća o javnoj raspravi 15 dana

5. etapa: ponovna javna rasprava - provodi se po potrebi! max. 2x15

dana

6. etapa: izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana u skladu s 10 dana

prihvaćenim primjedbama u Izvješću o javnoj raspravi

7. etapa: ishođenje Mišljenja nadležnih tijela o Nacrtu konačnog 30 dana

prijedloga Plana

8. etapa: izrada Konačnog prijedloga Plana po ishođenim Mišljenjima iz 15 dana

7. etape;

Načelnik Općine razmatra:

- Nacrt konačnog prijedloga Plana,

- Izvješće o javnoj raspravi,

- Mišljenja nadležnih tijela i utvrđuje Konačni prijedlog Plana;

9. etapa: dostava pisane obavijesti sudionicima Javne rasprave prije upućivanja
Konačnog prijedloga Plana Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje

Otprema pisanog odgovora najmanje 7 dana prije sjednice O.V.

10. etapa: razmatranje Konačnog prijedloga Plana na Općinskom vijeću i

donošenje Plana

11. etapa: tehničko dovršenje Plana nakon njegova donošenja i objave 15 dana

Odluke o donošenju Plana u »Službenim novinama PGŽ«


Navedeni rokovi ne uključuju vrijeme potrebno za prihvaćanje pojedine etape i za organiziranje prethodne i javne rasprave (etape br. 1, 2, 3, 5, 8).

Etapa broj 5 će se provoditi po potrebi.

Ako se Plan ne donese u roku od devet mjeseci od završetka javne rasprave, javna rasprava se mora ponoviti.

10. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 13.

Do donošenja ovog Plana ne može se odobriti gradnja novih građevina ni zahvata u uređenju prostora, a u skladu s odredbama PPUOK-a i Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN br. 76/07 i 38/09).

Dozvoljavaju se rekonstrukcije i izgradnja građevina, instalacija i uređaja infrastrukturnih sustava (prometnog, energetskog, vodnogospodarskog) u skladu s odredbama PPUOK-a za svaki pojedini infrasrukturni sustav.

11. IZVORI FINANCIRANJA

Članak 14.

Plan će se financirati iz privatnih izvora.

12. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/12-01/44

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 13. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=808&mjesto=51217&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr