SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 45. Petak, 16. studenog 2012.
OPĆINA KLANA

36.

Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 23/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine

Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/12) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 13. studenoga 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - zimska služba na području Općine Klana

Članak 1.

Temeljem provedenog postupka javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - zimska služba na području Općine Klana, odabire se Autoprijevoznički obrt »Juraj Biondić«, Marinići 34D, 51216 Viškovo, OIB: 09325615812.

Članak 2.

Načelnik će temeljem ove Odluke sklopiti sa AO »Juraj Biondić«, Marinići 34D, 51216 Viškovo, Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - zimske službe na području Općine Klana na period od 2 (dvije) godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e nj e

Temeljem članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/12) Načelnik je imenovao Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta - zimske službe na području Općine Klana u sastavu Ivana Vlaše, Ivona Brentar i Tatjana Todeskini. Zatim je, temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 23/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/ 11), članaka 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 09/12) te članka 51. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) raspisao javni natječaj. Javni natječaj je dana 27. rujna 2012. godine objavljen u tjedniku Burza i službenoj web stranici Općine Klana www.klana.hr, a rok za dostavu ponuda istekao je dana 12. listopada 2012. godine. Natječajna dokumentacija izrađena je u skladu s člancima 21., 22., 23. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/12). Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da su na natječaj pristigle 2 (dvije) ponude sljedećih ponuditelja; Tehno projekt d.o.o., Kalužica 2, Klana i Autoprijevoznički obrt »Juraj Biondić«, Marinići 34D, 51216 Viškovo. Povjerenstvo je Zapisnikom o otvaranju i pregledu ponuda utvrdilo da su obje ponude prihvatljive i pristigle unutar roka za dostavu ponuda, međutim kao najpovoljnija ocijenjena je ona ponuditelja AO »Juraj Biondić« stoga Povjerenstvo predlaže sklapanje ugovora sa navedenim ponuditeljem. Slijedom navedenog odlučeno je kao u Odluci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može podići tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dostave ove Odluke strankama. Tužba se predaje sudu neposredno ili se predaje poštom.

Klasa: 022-01/12-01/42

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 13. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=808&mjesto=51217&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr