SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 45. Petak, 16. studenog 2012.
OPĆINA KLANA

35.

Temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 23/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/12) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 13. studenoga 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti provođenja mjera dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije na području Općine Klana

Članak 1.

Temeljem provedenog postupka javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti provođenja mjera dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije na području Općine Klana, odabire se tvrtka Veterinarska stanica Rijeka d.o.o., Stube Marka Remsa 1, Rijeka.

Članak 2.

Načelnik će temeljem ove Odluke sklopiti sa tvrtkom Veterinarskom stanicom Rijeka d.o.o., Stube Marka Remsa 1, Rijeka, Ugovor o obavljanju komunalne djelatnosti provođenja mjera dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije na području Općine Klana na period od 4 (četiri) godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

O b r a z l o ž e nj e

Temeljem članka 19. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/12) Načelnik je imenovao Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti provođenja mjera dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije na području Općine Klana u sastavu Ivana Vlaše, Ivona Brentar i Tatjana Todeskini. Zatim je, temeljem članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 23/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članaka 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/ 12) te članka 51. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09) raspisao javni natječaj. Javni natječaj je dana 27. rujna 2012. godine objavljen u tjedniku Burza i službenoj web stranici Općine Klana www.klana.hr, a rok za dostavu ponuda istekao je dana 12. listopada 2012. godine. Natječajna dokumentacija izrađena je u skladu s člancima 21., 22., 23. i 24. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 09/ 12). Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je da su na natječaj pristigle 3 (tri) ponude sljedećih ponuditelja; Crikvenica - Opatija - Eko d.o.o., Stube I. Zavidića 3, Opatija, Pestic d.o.o. Kraljevica, Banj 27, Kraljevica i Veterinarska stanica Rijeka d.o.o., Stube Marka Remsa 1, Rijeka. Povjerenstvo je Zapisnikom o otvaranju i pregledu ponuda utvrdilo da su sve tri ponude prihvatljive i pristigle unutar roka za dostavu ponuda, međutim kao najpovoljnija ocijenjena je ona ponuditelja Veterinarska stanica Rijeka d.o.o., Stube Marka Remsa 1, Rijeka stoga Povjerenstvo predlaže sklapanje ugovora sa navedenim ponuditeljem. Slijedom navedenog odlučeno je kao u Odluci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena, ali se može podići tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dostave ove Odluke strankama. Tužba se predaje sudu neposredno ili se predaje poštom.

Klasa: 022-01/12-01/43

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 13. studenoga 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=808&mjesto=51217&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr