SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 43. Srijeda, 31. listopada 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

47.

Na temelju članka 3. stavak 1. i 13. i članka 4. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 6/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Uredba 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11), članka 258. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/ 11) i članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09, 84/11 i 90/11), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 20. sjednici održanoj 19. rujna 2012. donijelo je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

Članak 1.

U Odluci o komunalnom djelatnostima, objavljenoj u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« broj 19/11, članak 4. stavak prvi, točka:

»2. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama« briše se iz teksta.

Članak 2.

U članku 29. iza točke 3. uvodi se nova točka:

»4. crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama.«

Članak 3.

Iza članka 32. Uvodi se novi članak 32-a. koji glasi:

»Članak 32-a.

Pod crpljenjem, odvozom i zbrinjavanjem fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, razumijeva se: crpljenje fekalija i otpadnih voda iz nepropusnih septičkih jama, specijaliziranim vozilima i uređajima te odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda i fekalija.«

Članak 4.

Iza članka 43. Uvodi se novi članak 43-a. koji glasi:

»Članak 43-a.

Temeljem članka 258 zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11) stavljene su izvan snage odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, i 49/11), u dijelu koji se odnosi na komunalnu djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i to u člancima 3., 4., 5., 11., 12., 13., 14., 15., 19., 20., osim stavka 3. članka 21., 30., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 40-a, 41., 44. i 45. ZKG

Stupanjem na snagu ove Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima prestaju važiti one odredbe Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine PGŽ-e« br. 19/11) koje su suprotne imperativnim odredbama članka 258. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11) a koje se odnose na djelatnost opskrbe pitkom vodom, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Članak 5.

U preostalom dijelu, Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/11), koja nije obuhvaćena ovim izmjenama i dopunama ostaje na snazi.

Članak 6.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/11
Ur. broj: 2107-03/12-01-9-09

Bribir, 19. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća

Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=806&mjesto=91253&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr