SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 37. Petak, 28. rujna 2012.
GRAD RIJEKA

101.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o sklapanju ugovora o darovanju nekretnina
u k.o. Drenova

1. Grad Rijeka i Republika Hrvatska sklopit će ugovor o darovanju nekretnina kojim Republika Hrvatska daruje Gradu Rijeci nekretnine u k.o. DRENOVA označene kao: k.č. 177/21 neplodno površine 94 čhv, k.č.177/22 neplodno površine 31 čhv, k.č. 177/71 šuma bez uknjižene površine (iz gruntovnog plana izračunate površine 655 m2), k.č. 177/130 neplodno površine 499 m2, k.č. 177/131 neplodno površine 233 m2, k.č. 177/134 neplodno površine 903 m2, k.č. 177/135 neplodno površine 50 m2, k.č. 177/138 neplodno površine 157 m2, k.č. 177/139 neplodno površine 225 m2, k.č. 177/140 neplodno površine 475 m2, k.č. 177/141 neplodno površine 241 m2, k.č. 177/142 neplodno površine 638 m2, k.č. 225/2 oranica površine 29 m2 i k.č. 257 oranica površine 8 čhv, sve upisane u z.k.ul.4863 i k.č. 177/128 šuma površine 50 m2 upisana u z.k.ul. 4885, ukupne površine 4.288 m2.

2. Nekretnine iz točke 1. ove Odluke sukladno Detaljnom planu uređenja višestambenih građevina po programu POS-a na Donjoj Drenovi (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/10) i Detaljnom planu uređenja središta područja Drenova (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/02) predstavljaju dijelove građevnih čestica prometnica i ostalih javnih površina s cjelokupnom komunalnom infrastrukturom u funkciji višestambenih građevina po programu društveno poticane stanogradnje na Donjoj Drenovi.

Vrijednost darovanih nekretnina utvrđena je procjenom sudskog vještaka, djelatnika Agencije za upravljanje državnom imovinom i iznosi 350,00 kn/m2, odnosno za ukupnu površinu od 4.288 m2 ukupno 1.500.800,00 kn.

3. Nekretnine se daruju pod uvjetom da Grad Rijeka preuzme sve obveze koje bi eventualno proizašle iz potraživanja i prava trećih osoba na nekretninama koje su predmet darovanja te uz raskidnu klauzulu u slučaju promjene namjene zemljišta.

4. Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o darovanju u ime Grada Rijeke kao daroprimatelja.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/178

Ur.broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 27. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=800&mjesto=51000&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr