SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 32. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2012.
OPĆINA KLANA

29.

Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 13. kolovoza 2012. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana,
Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji

Članak 1.

U Odluci o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Lovran i Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/ 98, 9/01, 32/04, 6/08, 29/09 i 21/10) u nazivu i u članku 1. stavku 1. iza riječi: »Kostrena,« dodaju se riječi: »Mošćenička Draga,«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. točki a) podstavku 4. riječi: »Medveja (Vrh),« zamjenjuju se riječju: »Zagore,«.

U točki b) podstavku 1. iza riječi: »Pavlovac,« dodaje se riječ: »Preluk,«. U podstavku 2. iza riječi: »Bregi,« dodaje se riječ: »Medveja,«.

U podstavku 3. riječi: »Zvoneće (okretište), Veprinac i« brišu se, a iza riječi: »Lovranska Draga« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: »Zagore i Učka.«.

Dosadašnji podstavak 4. briše se.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Autobusno stajalište (u daljnjem tekstu: stajalište) je prostor namijenjen za zaustavljanje autobusa radi sigurnog ulaska i izlaska putnika.

Lokaciju stajališta uvjetuju prometne potrebe koje ovise o tijekovima pješačkog prometa i lokalnim prilikama na terenu te tehničkim elementima ceste i sigurnosti prometa na njoj.

Uvjeti za utvrđivanje lokacije stajališta te za projektiranje i uređenje stajališta na javnim cestama utvrđeni su podzakonskim aktom kojim se uređuju autobusna stajališta.

Otvaranje novih, premještanje ili ukidanje postojećih stajališta na javnim cestama, po podnesenom zahtjevu pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: predlagatelj), odobrava tijelo koje je sukladno zakonu nadležno za upravljanje cestom (u daljnjem tekstu: tijelo koje upravlja cestom), uz prethodno pribavljenu suglasnost nadležne policijske uprave te po prethodno pribavljenom mišljenju prijevoznika i drugih zainteresiranih subjekata.

Uz zahtjev za otvaranje novih, premještanje ili ukidanje postojećih stajališta, predlagatelj je dužan priložiti skicu prometnog rješenja i obrazloženje prijedloga.

Ako inicijativu za otvaranje novih, premještanje ili ukidanje postojećih stajališta na javnim cestama pokrene tijelo koje upravlja javnom cestom, prijevoznik je dužan inicijativu razmotriti i o zauzetom stavu u pisanom obliku izvijestiti podnositelja inicijative.

Odredba ovog članka odgovarajuće se primjenjuje i na stajališta na nerazvrstanim cestama.«

Članak 4.

U članku 11. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Prije početka izvođenja radova na cesti po kojoj se odvija javni prijevoz, investitor odnosno izvođač radova dužan je ishodovati pisanu dozvolu od tijela koje upravlja cestom.

O izdavanju dozvole iz stavka 1. ovoga članka, tijelo koje upravlja cestom dužno je u pisanom obliku pravovremeno izvijestiti prijevoznika.«

Članak 5.

U članku 47. stavku 2. iza riječi: »općine« dodaju se riječi: »Mošćenička Draga,«.

Članak 6.

Ova Odluka primjenjuje se za područje Općine Klana danom stupanja na snagu.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. srpnja 2012. godine.

Klasa: 021-01/12-01/30

Ur. broj: 2170-06-12-01-01

Klana, 13. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=795&mjesto=51217&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr