SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 32. Ponedjeljak, 20. kolovoza 2012.
OPĆINA KLANA

22.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Klana (»Službene novine PGŽ« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Klana na sjednici održanoj 13. kolovoza 2012. godine donijelo je

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI KLANA ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2011. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Klana održanoj 14. lipnja 2011. godine, s izmjenama i dopunama usvojenim 27. prosinca 2011. godine.

Ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Klana tijekom 2011. godine:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

b)prema ugovoru s KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. na području Općine Klana provedeno je dva puta u 2011. godini ručno i strojno čišćenje slivnika i probijanje spojnih kanala slivnika.

Za realizaciju ovog dijela programa utrošeno je ukupno 13.132,28 kuna.

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a)pometanje javno prometnih površina sa odvozom i zbrinjavanje prikupljene pometačine (cca 4.167.984 m2)

b)odvoz komunalnog otpada sa sabirnih mjesta (cca 120 kontejnera)

c)postavljanje kontejnera za prikupljanje glomaznog otpada po naseljima Klana i Škalnica (36 kontejnera)

Tijekom 2011. godine u realizaciju ovog dijela programa utrošeno je 226.886,04 kune.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a)za održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala, projekti uređenje javnih površina utrošeno je ukupno 9.180,63 kuna

b)za provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana te uklanjanje lešina i zbrinjavanje pasa lutalica utrošeno je ukupno 44.008,90 kuna

c)za poslove vezane uz tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture (prilazna cesta u Studeni i uređenje javne površine u Škalnici - boćarska staza) utrošeno je ukupno 9.798,60 kuna

d)održavanje autobusne čekaonice ispred zgrade Općine Klana (promjena stakla na čekaonici) utrošeno je 1.613,25 kuna

Za realizaciju ovog dijela programa utrošena su sredstva u iznosu od 64.601,38 kuna.

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a)za zimsku službu - dežurstvo zimske službe, čišćenje i posipavanje ulica te nabavku materijala za posipavanje utrošeno je ukupno 32.078,40 kuna

b)za sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području

Općine Klana utrošeno je ukupno 248.329,20 kuna.

Za realizaciju ovog dijela programa u 2011. godinu utrošeno je ukupno 280.407,60 kuna.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a)za poslove pražnjenja i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, deponiranja i odvoza otpada te podmirenja troškova komunalnih usluga utrošeno je ukupno 19.970,65 kuna

Ukupno utrošena sredstva za realizaciju ovog dijela programa iznose 19.970,65 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a)za tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim s HEP-om utrošeno je ukupno 64.267,31 kuna.

b)za podmirenje troškova električne energije utrošeno je ukupno 197.509,08 kuna

Sredstva utrošena za izvršenje ovog dijela programa realizirana su u iznosu od 261.776,39 kuna

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/12-01/31

Ur. broj: 2170-06-12 -01-01

Klana, 13. kolovoza 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Dorijan Valenčić, v.r.

 

Izvješće o ostvarenju Programa održavanj  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=795&mjesto=51217&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr