SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

33.

Temeljem članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/12) i članka 32. stavka 1. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09 i 30/09 - Ispravak) Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 21. lipnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3
Sveti Ivan

Opće odredbe

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 za dio građevinskog područja naselja oznake N- 34_01 i građevinsko područje izdvojene namjene) u daljnjem tekstu: Odluka.

Područje obuhvata Plana sastoji se iz:

-izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja

-izdvojenog građevinskog područja izvan naselja (neizgrađeni dio građevinskog područja zone ugostiteljsko- turističke namjene T2-2)

-pripadajućeg akvatorija uređenih plaža UP 2, UP 3 i UP 4.

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu Urbanističkog plana uređenja za dio građevinskog područja Mošćenička Draga, oznake N-34_01 (u daljnjem tekstu: Plan), obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis potrebnih stručnih podloga potrebnih za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja geodetskih podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju zahtjeve za izradu Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana, rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana te izvori financiranja izrade Plana.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 3.

Odluka se donosi temeljem obveza koje proizlaze iz odredbi Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 36/07, 26/09 i 04/12).

Nositelj izrade je Jedinstveni upravni odjel Općine Mošćenička Draga ( u daljnjem tekstu: Odjel), a odgovorna osoba je pročelnica Odjela.

Obuhvat Plana

Članak 4.

Obuhvat Plana određen je u grafičkom dijelu Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga, kartografski prikaz br. 3 »Uvjeti korištenja i zaštite prostora-3B Područja posebnih ograničenja u korištenju i područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite« u mj. 1:25000 i kartografski prikaz br.4. »Građevinsko područje naselja « u mj. 1:5000. Površina obuhvata Plana je oko 15,00 ha.

Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 5.

Područje Urbanističkog plana uređenja UPU 3 za dio građevinskog područja naselja Mošćenička Draga, oznake N-34_01 ; te dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, nalazi se sa južne strane državne ceste Pula-Mošćenička Draga-Opatija-čvor Matulji, te uz zapadnu granicu užeg dijela centra naselja.

Djelomično je izgrađeno, tipološki i morfološki izrazito artikulirano u izgrađenom dijelu, sa relativno dobrim stanjem prometne infrastrukture i pripadajućih komunalnih instalacija.

Komunalna je infrastruktura je jednim djelom izgrađena, ali su nužni zahvati na modernizaciji, sanaciji i obnovi vodovodne i telekomunikacijske mreže, kao i javne rasvjete i niskonaponske mreže. Neizgrađeni dio građevinskog područja naselja potrebno je opremiti kompletnom komunalnom infrastrukturom.

Na cijelom području potrebno je planirati izgradnju plinske mreže.

Razvoj naselja Mošćenička Draga treba biti takav da se ne naruši snažno istaknut prostorni identitet i prirodne datosti područja. Osobitu je pozornost potrebno obratiti vanjskim i unutarnjim vizurama prostora.

Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 6.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je omogućiti racionalno korištenje prostora, te razvitak temeljen na načelu održivosti. Pri tome treba težiti postizanju optimalnog i uravnoteženog odnosa između postojećeg i planiranog dijela naselja, uz određivanje takvog načina gradnje koji je primjeren području - veće površine čestica, više zelenih površina i sl.

Kroz rješenje područja UPU-a potrebno je odrediti osnovne namjene površina:

-Površine namjenjene stambenoj izgradnji potrebno je planirati kao homogene monofunkcionalne cjeline ciljanog većeg urbanog standarda, sukladno smjernicama definiranima PPUOMD potrebno je odrediti uvjete gradnje i elemente za uređenje, građenje i korištenje postojećih (rekonstrukcija) i novih površina i građevina

-Sukladno uvjetima plana više razine utvrditi prostorne minimume i standarde uređenja i oblikovanja javnog prostora (prometnice, zelenilo, igrališta, kupališta, šetališta, odmorišta, parkirališta, trgovina, usluge)

-Definirati kapacitet, tipologiju i uvjete smještaja zone ugostiteljsko-turističke namjene; te osigurati njeno kvalitetno funkcionalno, tipološko i infrastrukturno uklapanje u kontekst

-definirati svu potrebnu prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu sa zaštitom postojećih i/ili izgradnjom novih pješačkih i kolnih komunikacija;

-razraditi vrste i tipove parkirališnih prostora, skupnih ili pojedinačnih

-Zelene površine u pravilu formirati kao grupirane i prateće površine.

Ovisno o posebnostima prostora potrebno je definirati smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora, s time da je u svemu potrebno se pridržavati cjelovitim Tekstualnim dijelom Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga(SN PGŽ 36/07, 26/09 i 04/12) te odredbi za provođenje Plana.

Popis stručnih podloga potrebnih za izradu Plana

Članak 7.

Stručne podloge koje su potrebne za izradu Plana su:

-urbanističko-arhitektonska studija -analiza prostornih mogućnosti šireg područja s osobitim naglaskom na definiranju tipova i modela gradnje obiteljskih kuća i ugostiteljsko-turističkih zona , analizom prometa i prometnica, kao i uređenja priobalnog prostora.

-geodetski snimak (posebna geodetska podloga) dijela prostora obuhvata gdje prolazi planirana prometnica- veza naselja i zone T2-2

-idejni projekti dijela cestovnih prometnica, te ostale komunalne infrastrukture sukladno zahtjevima nadležnih tijela.

Način pribavljanja stručnih podloga (rješenja)

Članak 8.

Stručna rješenja, koja za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, pribavit će se, u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke.

Stručne podloge iz članka 7. ove Odluke- u dijelu koji nije pokriven proračunskim sredstvima Općine, osiguravaju zainteresirane pravne i fizičke osoba (osiguravatelji sredstava), sukladno članku 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), a sve u dogovoru sa Nositeljem izrade Plana.

Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih katastarsko- topografskih podloga

Članak 9.

Kartografski prikazi Plana izrađivat će se na topografsko-katastarskom planu ili na digitalnim ortofoto planu koji ima visinsku pretstavu terena te na njih uklopiti katastarski plan u mjerilu 1:2000.

Stručne podloge iz stavka 1. ovoga članka osigurat će Nositelj izrade Plana.

Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika, koji će sudjelovati u izradi Plana

Članak 10.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

1.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine - Konzervatorski odjel u Rijeci, Užarska 12

2.HRVATSKE VODE Zagreb, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko istarskih slivova, Rijeka, Đure Šporera 3

3.MUP - Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Rijeka, Žrtava fašizma 3

4.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,Rijeka, Splitska 2;

5.PGŽ, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša RIJEKA, Riva 10

6.Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za vodovod i odvodnju, PRJ Vodovod, Rijeka, Dolac 14

7.Komunalno društvo »VODOVOD I KANALIZACIJA« d.o.o, za za vodovod i odvodnju, PRJ Kanalizacija, Rijeka, Dolac 14

8.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2

9.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Distribucijsko područje »Elektroprimorje« Rijeka, Pogon Opatija, 51410 Opatija, Maršala Tita 73/1

10.HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. Zagreb, Prijenosno područje Rijeka, Opatija, Maršala Tita 166

11.Ured državne uprave u PGŽ - Odjel za rad, zdravstvo i socijalnu skrb (Sanitarna inspekcija) Rijeka, Riva 10

12.Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije, Krešimirova 52a, 51000 Rijeka

13.Hrvatske ceste d.o.o., Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

14.HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. TKC Rijeka, Rijeka, Ciottina 17a

15.Hrvatska agencija za telekomunikacije, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

16.Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i regionalnog gospodarstva, Zagreb, Babonićeva 121

17.Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva /za vodno gospodarstvo/ Ulica grada Vukovara 220, 10000 ZAGREB

18.Hrvatske šume, Uprava šuma Delnice, Supilova 2

19.Komunalno društvo »Čistoća«, Rijeka, Dolac 14

20.Energo d.o.o. Rijeka, Dolac 14

21.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb

22.Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana

Članak 11.

Rok za izradu Plana po fazama:

-Dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: u roku 30 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,

-Izrada koncepcije Plana - prednacrta prijedloga plana za potrebe provođenja prethodne rasprave: u roku od 30 dana od pribavljanja stručnih podloga i zahtjeva iz članka 9. ove Odluke,

-Izrada izvješća o prethodnoj raspravi, u roku 15 dana od provedene prethodne rasprave,

-Utvrđivanje Prijedloga plana za javnu raspravu: u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi,

-provođenje javne rasprave i javnog uvida u Prijedlog plana: u trajanju od 30 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi i izrada Nacrta konačnog prijedloga plana u skladu sa prihvaćenim očitovanjima, primjedbama i prijedlozima iz izvješća: 30 dana od okončanja javne rasprave,

-Pribavljanje mišljenja o usklađenosti sa zahtjevima iz čl. 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji: u roku od 30 dana,od primitka zahtjeva,

-Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: u roku od 30 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-Donošenje Odluke o Urbanističkom planu uređenja za dio građevinskog područja naselja Mošćenička Draga UPU 3, oznake N-34_01: 30 dana od utvrđivanja Konačnog prijedloga Plana.

Izvori financiranja

Članak 12.

Sredstva za izradu Plana osiguravaju se iz Proračuna te sredstvima zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba, sukladno članku 136. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09).

Završne odredbe

Članak 13.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/12-01/02

Ur. broj: 2156/03-02-12-1

Mošćenička Draga, 21. lipnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE
MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl.ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51417&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr