SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
OPĆINA BROD MORAVICE

12.

Na temelju članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 32. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine PGŽ« broj 30/09), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice na sjednici održanoj 29. svibnja 2012. godine donosi

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama na području
Općine Brod Moravice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita i financiranje, kao i poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području Općine Brod Moravice.

Članak 2.

Nerazvrstana cesta je javna prometna površina koja se koristi za promet prema bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog propisa.

Mrežu nerazvrstanih cesta na području Općine Brod Moravice čine: ulice, seoske ceste ili ceste koje spajaju dva naselja a nisu razvrstane po posebnim propisima, te druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet, a upisane su u registar nerazvrstanih cesta.

Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.

Članak 3.

Ulicom, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena cestovna površina u naselju, a koja nije razvrstana u javnu cestu.

Seoskom cestom, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena površina što prolazi kroz selo ili povezuje dva ili više zaseoka, zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu.

Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove Odluke smatraju se za promet površine u mirovanju - parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata što se koriste za javni promet.

Članak 4,

Poslove korištenja, održavanja, zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i nadzora nad nerazvrstanim cestama obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Brod Moravice.

Jedinstveni upravni odjel Općine Brod Moravice sustavno prati stanje na nerazvrstanim cestama, odobrava, predlaže i provodi mjere koje unapređuju sustav prometne infrastrukture te vodi odgovarajuću evidenciju nerazvrstanih cesta.

Članak 5.

Nerazvrstanu cestu čine:

- donji i gornji sloj (trup),

- cestovni objekti (mostovi, propusti, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, potporni i obložni zidovi),

- pješačke i biciklističke staze,

- nogostupi,

- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste, a najmanje 1 metar (1 m), računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste,

- priključci i sve prometne i druge površine na pripadajućem cestovnom zemljištu,

- sustav za odvodnju oborinske vode,

- prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna i svjetlosna),

- odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl.,

- oprema (odbojnici, , zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, detektori, telekomunikacijski uređaji i sl.),

- zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 metara,

- javna rasvjeta u funkciji prometa.

Članak 6.

Radovi na održavanju, rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta s područja Općine Brod Moravice uređuju se u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti.

Radove na održavanju zelenih površina koje pripadaju nerazvrstanoj cesti, na uklanjanju snijega i leda s kolnih i pješačkih površina, te na održavanju građevina za odvodnju na cesti, obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti.

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 7.

Nerazvrstane ceste se održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na način da se na njima može obavljati trajan, siguran i nesmetan promet, bez opasnosti za osobe i imovinu.

Članak 8.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta su:

-radovi redovnog održavanja koji obuhvaćaju i zimsku službu,

-radovi pojačanog održavanja cesta i cestovnih objekata.

Redovno održavanje

Članak 9.

Radovi redovnog održavanja, u smislu ove Odluke su radovi koji obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih i drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine dužan je održavati vlasnik tih instalacija ili uređaja.

Poslovi redovnog održavanja na nerazvrstanim cestama su:

- ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,

- mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena, te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice-izrada asfaltnog tepiha,

- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine,

- čišćenje, tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i jaraka,

- manji popravci elemenata cestovnih objekata,

- zamjena, obnavljanje, popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije,

- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,

- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,

- uništavanje nepoželjne vegetacije (košnja trave na zemljištu što pripada ulici i drugoj nerazvrstanoj javnoj površini te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste),

- održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima prema planu čišćenja i prioriteta zimske službe),

- uklanjanje snijega i leda,

- drugi slični i ostali radovi.

Članak 10.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Ako popravak nerazvrstane ceste i javno-prometne površine nije moguće izvesti uporabom odgovarajućeg materijala, nerazvrstana cesta i javno-prometna površina mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 1. ovog članka.

Članak 11.

Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba (, obuhvaća radove neophodne za održavanje prohodnosti nerazvrstanih cesta te sigurnosti odvijanja prometa.

Nerazvrstana cesta, u smislu ove Odluke, smatra se prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz uporabu zimske opreme.

Članak 12.

Radi provedbe zimske službe, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brod Moravice, Općinski načelnik donosi Plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu zajedno sa prioritetima čišćenja u periodu od 01. studenog tekuće godine do 15. travnja iduće godine, uz moguće prilagodbe stvarnom ili izvanrednom stanju.

Članak 13.

Plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu sadrži:

- izvršitelje zimske službe po lokacijama,

- potreban broj ljudstva, mehanizacije i materijala za posipavanje i njihov razmještaj, redoslijed i prioritet izvođenja radova,

- dinamiku provođenja pojedinih aktivnosti,

- nadzor i kontrolu provođenja zimske službe,

- procjenu troškova zimske službe.

Članak 14.

Pod radovima održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom uvjetima razumijevaju se:

- pripremni radovi prije nastupanja zimskih uvjeta,

- zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa i zapuha,

- čišćenje snijega sa kolnika i pločnika te održavanje prometne signalizacije sukladno planu i programu,

- uklanjanje posutog pijeska,

- obilježavanje rubova kolnika,

- osiguravanje odvodnje kolnika,

- uklanjanje vozila s kolnika ceste,

- postavljanje posebne prometne signalizacije u slučajevima posebnog režima prometa ili zatvaranja dijela ceste.

Pojačano održavanje

Članak 15.

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća radove kojima je osnovni cilj sačuvati prvobitno stanje nerazvrstane ceste s njenim prometnim elementima te radove na korekcijama elemenata ceste u smislu poboljšanja odvijanja prometa.

Pojačano održavanje obuhvaća:

- obnavljanje, zamjena i ojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,

- dogradnja nogostupa, parkirnih mjesta i sl.,

- obnavljanje i zamjena objekata i uređaja za oborinsku odvodnju,

- obnavljanje i zamjena završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega,

- sanacija odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,

- zamjena i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel i sl.),

- ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,

- dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme ceste kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa,

- korekcija prometno-tehničkih elemenata i manja proširenja u svrhu povećanja sigurnosti prometa i propusne moći.

Članak 16.

Radovi u okviru pojačanog održavanja izvode se na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije.

Članak 17.

Komunalne instalacije, kao i revizijska okna i poklopce komunalnih instalacija ugrađenih u trup nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici ili korisnici tih instalacija.

Ako uslijed ne održavanja ili lošeg održavanja revizijskog okna i poklopaca revizijskog okna komunalnih instalacija nastupi šteta sudionicima u prometu, za nastalu štetu odgovorni su vlasnici tih ili korisnici tih instalacija.

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 18.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Brod Moravice temeljem tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih planova.

Prije izdavanja odgovarajuće dozvole za građenje i rekonstrukciju nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, te građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine ceste i javno-prometne površine kao i izgradnju priključaka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javnu površinu posebne uvjete i suglasnost izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Brod Moravice.

Članak 19.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju:

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,

- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i druga projektiranja,

- stručnu ocjenu studija i projekata,

- otkup zemljišta i objekata,

- izmještanje komunalne i druge infrastrukture,

- ustupanje radove građenja,

- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,

- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.

Članak 20.

Nerazvrstana cesta se mora projektirati, graditi ili rekonstruirati u skladu sa važećim prostornim planovima.

Članak 21.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste i javno-prometne površine predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar građevine nerazvrstane ceste i javno-prometne površine, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

Troškove izrade tehničke dokumentacije, kao i troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz st. 1. ovog članka snosim investitor, odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 22.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i suglasnosti Općine Brod Moravice.

Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno- prometnu površinu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Raskrižje javne i nerazvrstane ceste, odnosno nerazvrstanih cesta međusobno, u smislu ove Odluke, ne smatra se priključkom i prilazom.

Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključaka i prilaza snosi investitor.

IV. MJERE ZAŠTITE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA

Članak 23.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, ili križanju nerazvrstanih cesta sa željezničkom prugom u razini, ili na nutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućuju preglednost na cesti, odnosno željezničkoj pruzi (trokut preglednosti).

Vlasnik ili ovlaštenik zemljišta uz nerazvrstanu cestu i javno.prometnu površinu dužan je na zahtjev Općine Brod Moravice ukloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste, odnosno javno-prometne površine.

Članak 24.

Zabranjeno je poduzimati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini bez suglasnosti Općine Brod Moravice, ako bi ti radovi ili radnje mogli oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu, te ugroziti ili ometati promet na njima.

Pravna ili fizička osoba dužna je pismenim zahtjevom zatražiti prethodnu suglasnost Općine Brod Moravice u sljedećim slučajevima:

- zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i ostalih sličnih radnji,

- prekopavanja nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine radi popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja, kao i priključenja na instalacije i uređaje,

- izvanredni prijevoz odnosno prekomjerno opterećenje nerazvrstane ceste,

Uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama koji zahtijevaju preregulaciju prometa (zatvaranje prometnice u cijelosti, promjena smjerova kretanja i sl.), potrebno je priložiti prometno rješenje.

Članak 25.

Za izvođenje radova na objektima uz nerazvrstanu cestu izvoditelj radova mora osigurati odvijanje pješačkog prometa na siguran način.

S ulične strane gradilište mora biti ograđeno i osigurano da se spriječi ispadanje materijala i širenje prašine, te moraju biti poduzete sve mjere da se ne ugrozi sigurnost ljudi i imovine na nerazvrstanim cestama.

Za sve eventualne štete nastale uslijed aktivnosti iz st. 1 ovog članka odgovoran je investitor radova.

Članak 26.

Radi zauzimanje nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično, plaća se naknada.

Naknadu za zauzimanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine utvrđuje Općinski načelnik posebnom Odlukom.

Članak 27.

Suglasnost za prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno- prometnih površina sadrži: mjesto i vrijeme izvođenja radova, privremenu regulaciju prometa, uvjete izvođenja radova i sanacije u skladu sa pravilima struke, mjere zaštite sudionika u prometu i druge bitne elemente koji utječu na sigurnost prometa i stabilnost građevina u blizini mjesta prekopavanja.

Članak 28.

Po završetku radova investitor je dužan odmah izvijestiti Općinu Brod Moravice, a nerazvrstanu cestu, odnosno javno-prometnu površinu dužan je bez odlaganja, dovesti u prvobitno stanje.

Članak 29.

Investitor jamči za kvalitetu izvršene sanacije prekopane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine na rok od najmanje dvije godine.

Po završetku radova investitor je dužan zatražiti pregled nerazvrstane ceste. Pregled obavlja ovlašteni predstavnik Općine Brod Moravice. O izvršenom pregledu sastavlja se zapisnik. Eventualne nedostatke investitor je dužan ukloniti u zadanom roku.

Ako Općina Brod Moravice utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od investitora da ponovno izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

Članak 30.

Ako je radi prekopavanja ili zauzimanja nerazvrstane ceste došlo do oštećenja preko 2/3 širine kolnika ili nogostupa, investitor je dužan sanirati nogostup ili kolnik u cijeloj širini.

Članak 31.

Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama i njihovim zauzimanjem, odgovara investitor.

Članak 32.

Ako se na nerazvrstanoj cesti i javno-prometnoj površini izvode ili izvedu radovi ili radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu ili ugroziti sigurnost prometa na njima, investitor je dužan po nalogu Općine Brod Moravice sve mjere za otklanjanje opasnosti za oštećenje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine i sigurnosti prometa na njima.

U slučajevima iz st.1 ovog članka, Općina Brod Moravice je ovlaštena obustaviti radove i/ili naložiti plaćanje troškova oštećenja.

Ukoliko investitor ne poduzme mjere iz st. 1 ovog članka, iste će poduzeti Općina Brod Moravice na teret investitora.

Članak 33.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, sukladno pozitivnim propisima i posebnim uvjetima gradnje ili suglasnosti Općine Brod Moravice.

Priključkom ili prilazom na nerazvrstanu cestu ili javno- prometnu površinu smatra se spoj nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključka i prilaza snosi investitor.

Članak 34.

Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz vozilima koja, prazna ili zajedno sa teretom, svojom masom prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim cestama (izvanredni prijevoz), dužne su ishoditi dozvolu za izvanredni prijevoz.

Dozvoljena ukupna masa, odnosno dozvoljeno opterećenje pojedine nerazvrstane ceste određuje se Odlukom o uređenju prometa u skladu s propisima o uređenju prometa.

Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje Općina Brod Moravice na temelju uvjeta i kriterija koje utvrđuje Općinski načelnik posebnom Odlukom.

Dozvolom za izvanredni prijevoz utvrđuju se načini i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza.

Troškove izdavanja dozvole za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera osiguranja izvanrednog prijevoza i naknadu za izvanredni prijevoz plaća podnositelj zahtjeva.

Visinu naknade za izvanredni prijevoz utvrđuje Općinski načelnik.

Članak 35.

Kontrolu ukupne dozvoljene mase na nerazvrstanim cestama, obavlja ovlaštena službena osoba ili komunalni redar.

Članak 36.

Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava, obavlja se u skladu sa propisima o komunalnom redu.

Sportske priredbe i druge manifestacije na nerazvrstanim cestama i na javno-prometnim površinama mogu se održavati pod uvjetom i na način utvrđenim posebnim zakonom ili Odlukom Općine Brod Moravice.

Članak 37.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobiti je zabranjeno:

- privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti nadležnog upravnog tijela Općine Brod Moravice,

- izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti nadležnog upravnog tijela Općine Brod Moravice,

- uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na nerazvrstanim cestama,

- dovoditi na cestovno zemljište oborinske vode, otpadne vode ili druge tekućine - osim oborinskih voda koje se mogu dovoditi u cestovni jarak,

- vući po cesti trupce, granje ili druge predmete kojima se oštećuje cesta,

- izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne tvari,

- nanositi na cestu blato,

- dolaziti ili silaziti s ceste izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu,

- voziti traktore i druga vozila s lancima,

- puštati perad na cestu, kosine nasipa i usjeka uz cestu,

- paliti travu, korov, građu ili drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u njegovoj neposrednoj blizini,

- neovlašteno postavljati zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti i javno prometnoj površini,

- graditi objekte unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste,

- izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati cestu i ugroziti sigurnost prometa bez suglasnosti Općine Brod Moravice,

- parkirati vozila izvan za to određenih površina,

- svako drugo interveniranje u površinu nerazvrstane ceste bez suglasnosti Općine Brod Moravice,

- prekomjerno opterećivati bez potrebite dozvole.

Članak 38.

Vlasnici, odnosno ovlaštenici zemljišta koje graniči s nerazvrstanim cestama dužni su:

- uklanjati nanose zemlje ili šljunka s nerazvrstane ceste nanesenog s površine vlasnika ili ovlaštenika,

- uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, grmlje, drveće, i drugo raslinje koje sprječava preglednost, prozračivanje, sušenje ceste, te nesmetano korištenje,

- kositi travu i uređivati, održavati i čistiti zelene i pješačke površine u njihovom vlasništvu uz nerazvrstane ceste.

Članak 39.

Na nerazvrstanim cestama koje su kao dobro u općoj uporabi upisane prema zemljišno-knjižnim, odnosno katastarskim podacima, ne mogu se stjecati imovinska prava.

Na zemljištu nerazvrstanih cesta koje su prostornim planom predviđene za drugu namjenu u skladu s propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne koriste kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj uporabi.

Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi Općinsko vijeće.

Općina Brod Moravice je dužna putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.

Članak 40.

Općina Brod Moravice kao upravljač javnim dobrom u općoj uporabi može za potrebe izgradnje ili održavanja komunalne infrastrukture i drugih instalacija osnivati pravo građenja i/ili pravo služnosti na javnom dobru u općoj uporabi.

Pravo građenja i /ili služnosti osniva se temeljem posebnih zakona i odluka.

Visinu naknade za pravo građenja i/ili služnosti donosi Općinski načelnik posebnom Odlukom.

Članak 41.

Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi vodi Općina Brod Moravice.

Evidencija se vodi na osnovi odredaba propisa o javnim cestama.

V. NADZOR

Članak 42.

Nadzor nad provedbama ove odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Brod Moravice.

Članak 43.

U obavljanju nadzora Jedinstveni upravni odjel ovlašten je:

- nadzirati primjenu ove Odluke,

- podnositi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, izdati prekrašjni nalog,

- naplatiti kaznu od počinitelja prekršaja odmah, na mjestu počinjenja prekršaja.

Članak 44.

Pravne i fizičke osobe koje su podvrgnute nadzoru dužne su na zahtjev ovlaštene osobe u zadanom roku, dostaviti podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 45.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:

- se ne pridržava odredbi članka 23. i 24. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbi članka 27. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbi članka 33. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbi članka 34. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbi članka 35. ove Odluke,

- se ne pridržava odredbi članka 38. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba, obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba globom u iznosu od 500,00 kuna.

Članak 46.

Za prekršaje propisane odredbom članka 45. stavka 1. ove Odluke ovlaštena osoba od strane Općine Brod Moravice, kada utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za izdavanje prekršajnog naloga, naplatiti kaznu u visini od 300,00 kuna od počinitelja prekršaja odmah, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

Ako prekršitelj ne pristane platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izdati će mu se prekršajni nalog, s uputom da novčanu kaznu mora platiti u roku od osam dana od dana primitka prekršajnog naloga.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 47.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/12-01/05

Ur. broj: 2112-06-12-01-01

Brod Moravice, 29. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Branimir Svetličić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=51312&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr