SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 23. Četvrtak, 21. lipnja 2012.
GRAD CRIKVENICA

23.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07) i članka 23. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića Radost, gradonačelnik Grada Crikvenice dana 16. ožujka 2012. godine donosi

ODLUKU
o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece
u Dječji vrtić Radost Crikvenica

I.

Ovom odlukom utvrđuju se načini ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) u njegovom sjedištu u Crikvenici i područnim vrtićima u mjestima Dramalj, Jadranovo i Selce.

II.

U Dječji vrtić mogu se upisivati djeca od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu i to u redovite programe, programe javnih potreba (program predškole i program za djecu s teškoćama), posebni program katoličko-vjerskog odgoja i kraće programe.

Djeca od šest do dvanaest mjeseci primat će se u Dječji vrtić kada se za to osiguraju potrebni uvjeti.

III.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić ostvaruje dijete s prebivalištem na području Grada Crikvenice, osim ako drugačije nije određeno ovom Odlukom.

Dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj, a nema prebivalište na području Grada Crikvenice, ostvaruje jednaku prednost pri upisu kao i dijete iz stavka 1. ove točke ako njegov udomitelj ima prebivalište na području Grada Crikvenica.

Dijete stranac s odobrenim stalnim boravkom na području Grada Crikvenice ostvaruje jednaku prednost pri upisu kao i dijete iz stavka 1. ove točke.

IV.

Prednost pri upisu redovite programe vrtića u njegovom sjedištu u Crikvenici imaju djeca s prebivalištem u Crikvenici.

Prednost pri upisu u redovite programe u vrtić Selce imaju djeca s prebivalištem u Selcu.

Prednost pri upisu u redovite programe u vrtić Dramalj imaju djeca s područja Dramlja.

Prednost pri upisu u redovne programe u vrtić Jadranovo imaju djeca s područja Jadranova.

Djeca jasličke dobi s prebivalištem u Dramlju i Jadranovu prednost pri upisu ostvaruju u vrtiću u Crikvenici ili Selcu na jednak način kao i djeca iz stavka 1. i 2. ovog članka.

V.

Prednost pri upisu u program javnih potreba za djecu s teškoćama i program predškole te posebni program katoličko-vjerskog odgoja ostvaruju djeca s prebivalištem na području Grada Crikvenice.

Prednost pri upisu u kraće programe ostvaruju djeca koja nisu polaznici Dječjeg vrtića.

VI.

Ukoliko se sva prijavljena djeca ne mogu upisati, prednost pri upisu ostvarivat će se i prema kriterijima utvrđenim Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi i Pravilnikom o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić Radost (dalje u tekstu: Pravilnik).

VII.

Ukoliko ostane slobodnih mjesta, u Dječji vrtić se može upisati dijete koje ima prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave ukoliko se ispune jedan od slijedećih uvjeta:

1. da jedinica lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište rješenjem odobri da će podmiriti udio u ekonomskoj cijeni vrtića kojom Grad Crikvenica sufinancira smještaj djece sukladno mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja ili

2. da roditelj ili skrbnik djeteta plaća punu ekonomsku cijenu vrtića sukladno mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja.

VIII.

Mjerila i postupak upisa djece u Dječji vrtić, organizacija prijema novoupisane djece, prava i obveze roditelja djece - korisnika usluga Dječjeg vrtića te uvjeti pod kojim dijete može biti ispisano iz Dječjeg vrtića utvrđuje se Pravilnikom kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost Gradonačelnika Grada Crikvenice.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Radost Crikvenica od 18. travnja 2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/11).

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/12-01/04

Ur. broj: 2107/01-04/05-12-3

Crikvenica, 16. ožujka 2012.

Gradonačelnik

Damir Rukavina, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=786&mjesto=10003&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr