SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 20. Srijeda, 30. svibnja 2012.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

67.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke a. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (»Narodne novine« broj 46/11), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 30. svibnja 2012. godine donijela je

ODLUKU
o mrtvozorenju na području
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom o mrtvozorenju na području Primorsko- goranke županije (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se:

-najmanji broj mrtvozornika potreban za obavljanje poslova mrtvozorenja na području jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Županija),

-naknada za rad i troškove rada mrtvozornika,

-tijelo za nadzor nad radom mrtvozornika,

-ostala prava i obveze mrtvozornika u obavljanu poslova mrtvozorenja.

Članak 2.

Pod poslovima mrtvozorenja podrazumijeva se pregled, odnosno kontrolni pregled osobe umrle izvan zdravstvene ustanove te utvrđivanje vremena i uzroka smrti.

Članak 3.

Pregled umrle osobe te utvrđivanje vremena i uzroka smrti obavlja mrtvozornik.

Mrtvozornik može biti doktor medicine. Iznimno, mrtvozornik može biti i drugi osposobljeni zdravstveni radnik, uz suglasnost Ministarstva zdravlja.

Svi mrtvozornici obvezni su završiti osposobljavanje za obavljanje pregleda umrlih i druge edukacije propisane Pravilnikom o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti koji donosi ministar zdravlja.

Članak 4.

Potreban broj mrtvozornika utvrđuje se sukladno broju stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave, kako slijedi:

-za područje jedinice lokalne samouprave koja ima do 3.000 stanovnika: najmanje dva mrtvozornika,

-za područje jedinice lokalne samouprave koja ima od 3.000 do 15.000 stanovnika: najmanje tri mrtvozornika,

-za područje jedinice lokalne samouprave koja ima od 15.000 do 30.000 stanovnika: najmanje četiri mrtvozornika,

-za područje Grada Rijeke: najmanje 1 mrtvozornik na svakih 15.000 stanovnika.

Članak 5.

Mrtvozornike imenuje Županijska skupština Primorsko- goranske županije posebnom odlukom, na temelju prijedloga predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Prijedlog za imenovanje mrtvozornika predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je dostaviti u roku od 60 dana od primitka obavijesti Županije o potrebi imenovanja mrtvozornika na njezinom području. U protivnom, Županijska skupština imenovat će mrtvozornike na prijedlog Župana.

O imenovanim mrtvozornicima Županija izvješćuje nadležni matični ured.

Članak 6.

Poslovi mrtvozorenja obavljaju se sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti.

Poslovi mrtvozorenja obavljaju se svakodnevno, tijekom 24 sata.

Pregled osobe umrle izvan zdravstvene ustanove mrtvozornik obavlja u pravilu na mjestu smrti, najkasnije u roku od 12 sati nakon primitka obavijesti o činjenici smrti, odnosno mrtvorođenja.

Mrtvozornik je obvezan podatke vezane uz utvrđivanje vremena i uzroka smrti upisivati u propisane obrasce (potvrda o smrti, dozvola za ukop/kremiranje, očevidnik o obavljenim pregledima umrlih osoba, popratnica za prijevoz i obdukciju) koje samostalno nabavlja, sukladno potrebi.

Mrtvozornik je obvezan voditi očevidnik o izvršenim pregledima umrlih osoba te ga dostavljati na ovjeru Povjerenstvu za nadzor nad radom mrtvozornika, sukladno odredbama Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti.

Osoba imenovana za mrtvozornika svoje ovlaštenje dokazuje iskaznicom koju na propisanom obrascu izdaje Županija.

Članak 7.

Mrtvozornici imaju pravo na naknadu za svoj rad u visini od 250,00 kuna bruto po svakom obavljenom pregledu umrle osobe.

Osim naknade iz stavka 1. ovoga članka, mrtvozornicima pripada i pravo na nadoknadu troškova prijevoza u visini 30% cijene goriva (benzin eurosuper 95) po prijeđenom kilometru, po svakom obavljenom pregledu umrle osobe, kao i pravo na nadoknadu troškova nabave obrazaca iz članka 6. stavka 4. ove Odluke.

Sredstva za rad mrtvozornika iz stavka 1. i 2. ovoga članka isplaćuju se iz Proračuna Županije, s pozicije upravnog tijela Županije nadležnog za poslove zdravstva, u tekućem mjesecu za protekli mjesec, na temelju dostavljenog mjesečnog izvješća mrtvozornika o obavljenim pregledima umrlih osoba i obračuna troškova.

Članak 8.

S imenovanim mrtvozornicima Županija sklapa ugovor kojim se pobliže uređuju njihova prava i obveze u obavljanu poslova mrtvozorenja.

Članak 9.

Nadzor nad radom imenovanih mrtvozornika na području Županije obavlja Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika.

Povjerenstvo ima četiri člana i to:

-jedan predstavnik iz redova imenovanih mrtvozornika,

-jedan predstavnik iz redova doktora medicine specijalista sudske medicine i/ili doktora medicine specijalista patološke anatomije,

-jedan predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije i

-jedan predstavnik Županije.

Članove Povjerenstva imenuje Županijska skupština, na prijedlog Župana.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za člana.

Članak 10.

Povjerenstvo se sastaje najmanje dva puta godišnje. Svaki imenovani član Povjerenstva može zatražiti izvanredan sastanak Povjerenstva.

Izvanredni sastanak Povjerenstva mogu zatražiti i Župan, te pročelnik upravnog tijela Županije nadležnog za poslove zdravstva.

Povjerenstvo u obavljanju nadzora nad radom mrtvozornika posebno:

-ovjerava evidenciju mrtvozornika iz članka 12. ove Odluke,

-ovjerava očevidnik mrtvozornika o obavljenim pregledima umrlih iz članka 6. stavka 5. ove Odluke,

-razmatra primjedbe mrtvozornika vezane uz obavljanje mrtvozorničke službe na pojedinom području te, po potrebi, obavješćuje Ministarstvo zdravlja o primjedbama mrtvozornika,

-predlaže mjere za unapređenje rada mrtvozorničke službe na pojedinom području i o predloženim mjerama obavješćuje Ministarstvo zdravlja,

-nadzire provedbu propisa koji reguliraju način pregleda umrlih i utvrđivanja vremena i uzroka smrti,

-izrađuje godišnje izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe koje dostavlja Ministarstvu zdravlja, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i upravnom tijelu Županije nadležnom za poslove zdravstva, najkasnije do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 11.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za nazočnost na sjednici Povjerenstva, u visini neto iznosa dnevnice za službeno putovanje u zemlji koja se isplaćuje zaposlenima u upravnim tijelima Županije.

Osim naknade iz stavka 1. ovoga članka, član Povjerenstva ima pravo i na nadoknadu troškova prijevoza, ukoliko je mjesto njegovog stanovanja udaljeno od mjesta održavanje sjednice Povjerenstva više od 20 kilometara. Naknada troškova prijevoza priznaje se u visini cijene putne karte sredstvima javnog prijevoza od mjesta stanovanja člana Povjerenstva do mjesta održavanja sjednice.

Sredstva za naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka isplaćuju se iz Proračuna Županije, s pozicije upravnog tijela Županije nadležnog za poslove zdravstva.

Članak 12.

Županija vodi evidenciju mrtvozornika na svom području.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

-ime i prezime mrtvozornika,

-godinu rođenja i mjesto prebivališta (adresa),

-podatke o tome kada je i gdje osposobljen za obavljanje pregleda umrlih utvrđivanje vremena i uzroka smrti te ispunjavanje potvrde o smrti,

-područje na kojem mrtvozornik obavlja pregled umrlih,

-dan nastupa mrtvozorničke dužnosti i dan razrješenja te dužnosti.

Članak 13.

Poslove vezane uz organizaciju i rad mrtvozorničke službe iz nadležnosti Županije obavlja upravno tijelo Županije nadležno za poslove zdravstva.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mrtvozorenju na području Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 33/03, 16/04, 33/04, 3/ 05, 18/05, 28/05, 16/06, 39/06, 27/07, 9/08, 21/08, 42/08, 39/ 09 i 44/11), osim odredbi članka 3. koje prestaju važiti danom stupanja na snagu odluke o imenovanju mrtvozornika sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/12-01/4

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-12-29

Rijeka, 30. svibnja 2012.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=783&mjesto=00001&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr