SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 19. Petak, 25. svibnja 2012.
GRAD KRK

22.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/09, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 24. svibnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o komunalnom redu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red u Gradu Krku (u daljnjem tekstu: Grad) kao i mjere za njegovo provođenje.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe koje stalno ili povremeno borave

na području Grada, ako zakonom ili drugim propisima nije drugačije određeno.

Članak 2.

Ovom Odlukom naročito su propisane odredbe o:

* uređenju naselja,

* održavanju javnih površina, uređaja i objekata,

* korištenju javnih površina, uređaja i objekata,

* gospodarenje otpadom,

* uklanjanju snijega i leda,

* uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

* mjerama za provedbu komunalnog reda,

* kaznene odredbe,

* prijelazne i završne odredbe.

Članak 3.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se:

. javne zelene površine: gradski parkovi, gradske šumice, drvoredi, skupine i pojedinačna dječja igrališta kao i drugi oblici vrtnog i parkovnog oblikovanja koji nisu proglašeni zaštitnim dijelovima prirode, rekreacijska površina, zelena površina uz cestu, javni objekti i slična površina koja je uređena i koristi se kao javna zelena površina;

. javne prometne površine: javne i nerazvrstane ceste, nogostupi, pješački putovi, trgovi, javne stube, prolazi, parkirališta, stajališta javnog prometa, uređene i neuređene plaže, kopneni dijelovi pomorskog dobra određeni zakonom, koji su po svojoj prirodi namijenjeni općoj uporabi.

U slučaju spora što se smatra javnom površinom, odluku donosi Gradsko vijeće Grada Krka.

Članak 4.

Predmetima se u smislu ove Odluke smatraju pokretne stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit (supstanca) i predmeti koji se po Zakonu o prostornom uređenju i gradnji ne smatraju građevinama.

Pod predmetima iz stavka 1. ovog članka, smatraju se naročito:

1. kiosk, kao prenosiva, tipizirana i prefabricirana jednoprostorna jedinica proizvedena od ovlaštenog proizvođača u modularnom sistemu, čije se postavljanje na terenu izvodi sa suhom montažom na odgovarajuću podlogu te podrazumijeva mogućnost premještanja i uklanjanja s lokacije u komadu;

2. montažni objekt koji svojom namjenom, veličinom, oblikovanjem te montažom i suhom izvedbom nosivog konstruktivnog sistema predstavlja građevinu privremenog karaktera, koji podrazumijeva mogućnost demontaže, premještanja i uklanjanja s lokacije;

3. stolovi, stolice, zaštita od sunca (tende, suncobrani, montažni krovići i slično) i druga oprema ugostiteljskih terasa;

4. pokretna radnja, kao prostorno neovisna i prenosiva prostorna jedinica (u pravilu na kotačima);

5. uslužna naprava (automat, hladnjak, vaga, peć za pečenje kestena, kokica i slično);

6. naprava za zabavu (uređaj predviđen za zabavu djece i odraslih - vlak, vrtuljak, jastuk za skakanje, karting staza i slično, drugi uređaji u sastavu zabavnog parka, šator za zabavne i druge prilike);

7. štand (tipiziran lako prenosivi element, predviđen za stalnu, povremenu ili prigodnu uličnu prodaju);

8. transparenti, jarboli za zastave, metalni nosači za konzolne reklame, plastične reklame, oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići te druge slične naprave i uređaji za isticanje reklamnih poruka i oglašavanje;

9. vozila i plovila koja se ne upotrebljavaju zbog dotrajalosti i koja su neregistrirana;

10. posude za komunalni otpad.

Vlasnici odnosno korisnici predmeta iz stavka 1. ovog članka dužni su iste održavati urednima, čistima i u stanju funkcionalne sposobnosti.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 5.

Naseljena područja Grada Krka moraju biti uređena.

Uređenjem naselja u smislu ove Odluke smatra se uređenost zgrada, javnih površina i drugih površina koje izgledom i smještajem utječu na uređenost naselja, a osobito:

1. označavanje naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada,

2. uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada,

3. uređenje i održavanje okoliša javnih i stambenih objekata,

4. postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta,

5. uređenje izloga,

6. održavanje javne rasvjete,

7. održavanje dječjih i sportskih igrališta,

8. održavanje reda i čistoće na tržnicama,

9. držanje domaćih životinja,

10. postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi,

11. održavanje kolodvora, autobusnih čekaonica, pristaništa, taksi stajališta i parkirališta,

12. održavanje i čišćenje dimnjaka,

13. dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i veterinarsko- higijeničarski poslovi.

1. Označavanje naselja, ulica, trgova i obilježavanje zgrada

Članak 6.

Za sva naselja na području Grada Krka u kojima postoje uvjeti za uvođenje sustava ulica, putova i trgova nazivi će se označiti u smislu odredbi ove Odluke.

Članak 7.

Naselja, ulice i trgovi moraju biti vidljivo označeni natpisnim pločama.

Imena ulica i trgova određuje Gradsko vijeće Grada Krka posebnom odlukom.

Ulicama se u smislu ove Odluke smatraju javne ceste s kolnikom i nogostupom, putovi, javna stubišta, šetališta i javni prolazi.

Natpisne ploče iz st. 1. ovog članka sadrže naziv naselja odnosno ime ulice ili trga.

Članak 8.

Na području jednog naselja ne može postojati više ulica, putova ili trgova s istim nazivom.

Naseljima se u smislu ove Odluke smatraju:

Bajčići, Brozići, Brusići, Brzac, Glavotok, Kapovci, Kornić, Kosići, Krk, Lakmartin, Linardići, Milohnići, Muraj, Nenadići, Picik, Pinezići, Poljica, Salatići, Skrpčići, Vrh i Žgaljići.

Članak 9.

Natpisne ploče s nazivom naselja postavljaju se na glavnim ulazima u naselje.

Natpisne ploče moraju biti postavljene na svakom ulazu u ulicu, odnosno trgu i na svakom križanju. Natpisne ploče moraju biti istog oblika, veličine 40 x 20 cm, izrađene od materijala otpornog na atmosferske prilike.

Na području naselja pod zaštitom, mogu se iznimno odrediti oblici i veličine natpisnih ploča u dogovoru s nadležnom Upravom za zaštitu kulturne baštine.

Natpisne ploče iz prethodnog stavka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje istog.

Članak 10.

Svaka zgrada u naseljenom mjestu mora biti obilježena kućnim brojem ispisanim na ploči istog oblika, veličine 20 x 15 cm, izrađenoj od materijala otpornog na atmosferske prilike.

Troškove nabave kućnih brojeva snosi Grad Krk, a troškove postavljanja i održavanja snosi vlasnik.

Troškove nabave, postavljanja i održavanja natpisnih ploča naselja, ulica i trgova snosi Grad Krk.

Članak 11.

U slučaju promjene naziva ulice ili trga postavlja se nova natpisna ploča, najkasnije u roku 60 dana od preimenovanja. Nakon postavljanja nove natpisne ploče staru je potrebno ukloniti.

U slučaju iz st. 1., u istom se roku moraju promijeniti pločice s oznakom kućnih brojeva ako nisu u skladu s izvršenom promjenom. Troškove ove izmjene snosi Grad Krk.

Članak 12.

Očevidnik o imenovanju ulica i trgova vodi nadležno tijelo gradske uprave Grada Krka.

Članak 13.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploče iz članka 7. ove Odluke.

2. Uređenje i održavanje vanjskih dijelova zgrada

Članak 14.

O uređenju i izgledu naselja dužne su brinuti pravne i fizičke osobe kojima je povjereno uređenje i održavanje javnih površina i objekata kao i sve druge pravne i fizičke osobe te građani - vlasnici odnosno korisnici nekretnina i pokretnina u naselju.

Članak 15.

Vlasnici odnosno korisnici zgrada - objekata i druge pravne osobe na području Grada Krka, osobito u užoj povijesnoj starogradskoj jezgri, dužni su u tehničkom, funkcionalnom i estetskom pogledu održavati vanjske dijelove zgrade (fasade, balkoni, terase, lođe, vanjska stolarija, podrumski otvori, žljebovi, oluci, krovovi, vanjske instalacije i dr.), sukladno s propisima o gradnji i propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, ako se nalaze unutar obuhvata stare povijesne gradske jezgre ili su registrirani kao kulturno dobro (povijesno graditeljske cjeline, sklopovi i građevine).

Zgrade u užim centrima naselja, koje svojim izgledom uslijed oštećenja ili dotrajalosti nagrđuju opći izgled ulice i okoliša, moraju se urediti najkasnije u roku od 12 mjeseci od kada je ta okolnost utvrđena.

U ostalim dijelovima naselja, rok uređenja je 18 mjeseci od kad je okolnost utvrđena.

Trošak uređenja snosi vlasnik ili korisnik zgrade.

Članak 16.

Ako zgrada ili ogradni zid zbog urušavanja pojedinih dijelova predstavlja javnu opasnost, vlasnik ili korisnik je dužan odmah pristupiti sanaciji, odnosno po pribavljenoj dokumentaciji.

Javnu opasnost utvrđuje Odsjek za komunalno gospodarstvo Grada Krka.

Ako se utvrdi javna opasnost iz stavka 1. ovog članaka, Komunalni redar dužan je o tome pismeno izvijestiti Građevinsku inspekciju, koja potom donosi daljnje potrebne mjere sanacije.

Članak 17.

Na fasade, prozore, terase, balkone, ograde, vrata i ostale vanjske dijelove zgrada koje su okrenute neposredno frekventnim javno prometnim površinama zabranjeno je vješati ili izlagati rublje, posteljinu, sagove, robu za prodaju i sve ono čime se nagrđuje izgled objekta, a time i ulice.

Posuda s cvijećem izvan gabarita objekta u starogradskoj jezgri mora biti postavljena i osigurana na način da se spriječi pad posude te izlijevanje vode na prolaznike kod zalijevanja cvijeća.

Vanjski uređaji i oprema izvan gabarita zgrade moraju biti postavljeni tako da ne ometaju pješački promet i smanjuju preglednost u cestovnom prometu.

Fasade, prozorski zasloni i prozorski okviri bez zaslona, ulazna vrata, i ostali otvori unutar povijesne starogradske jezgre grada Krka moraju biti obojani bojom koju odredi Uprava za zaštitu kulturne baštine.

Zabranjuje se bojanje kamenih dijelova fasade (erte - nadvratnici - dovratnici, spomen-obilježja i sl.) u povijesnoj starogradskoj jezgri grada Krka.

Zgrade na kojima je ranije učinjeno bojanje kamenih dijelova fasade, vlasnici ili korisnici zgrade moraju iste očistiti u roku od 180 (šest mjeseci) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Uklanjanje grafita sa fasada zgrada ili zidova (ogradnih, potpornih i sl., obveza je vlasnika zgrade ili zida, koji se trebaju očistiti u roku od 30 dana.

Članak 18.

Na području starogradske jezgre, na dijelovima zgrada (fasadama, ogradnim, zidovima) neposredno okrenutim javnim površinama - ulicama, bez suglasnosti i prethodnog odobrenja, zabranjeno je postavljanje rashladnih uređaja, neonskih reklama, antenskih sistema, zaštitnih naprava otvora (rolete i sl.), nadstrešnica od valoplasta, zamjena drvene stolarije alternativnim materijalima.

Suglasnost za postavu uređaja i predmeta iz prethodnog stavka potrebno je ishoditi od Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka.

Postojeće nelegalno postavljene neonske reklame, klima uređaji i antene na dijelovima zgrada iz stavka 1. ovog članka vlasnici su dužni ukloniti, o svom trošku, u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 19.

Unutar registriranih kulturno-povijesnih cjelina vlasnici ili korisnici poslovnih prostora, ako to žele, mogu postaviti tende i/ili suncobrane od akrilnog platna bordo boje.

Tende i suncobrani moraju biti jednobojni i bez istaknutih reklama i natpisa, izuzev natpisa s nazivom poslovnog prostora, koji može biti ispisan na rubnom dijelu tende ili suncobrana.

Zaštitne tende moraju biti čiste i neoštećene te postavljene tako da ne smetaju prolaznicima ni prometu.

Konstrukciju tende određuje upravno tijelo nadležno za zaštitu kulturne baštine, na zahtjev vlasnika ili korisnika prostora.

Nadzor kod postavljanja naprava i predmeta iz ovog članka, unutar zaštićenih kulturno povijesnih cjelina vrši državno upravno tijelo nadležno za zaštitu kulturne baštine i Odsjek za komunalno gospodarstvo - Komunalno redar

stvo, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su se uskladiti s odredbama ovog članka u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ove Odluke.

3. Uređenje i održavanje okoliša (okućnica) javnih i stambenih objekata

Članak 20.

Vlasnici i korisnici stambenih objekata, poslovnog prostora i građevinskog zemljišta dužni su održavati okućnicu odnosno okoliš zgrade, uključujući i ogradu prema javnoj površini koja ne smije ometati korištenje javno prometne površine.

Okućnica odnosno okoliš iz stavka 1. ovog članka mora biti uređena.

Na nekretninama koje graniče s javnom površinom ili su vidljive s javne površine, nije dozvoljeno skladištenje niti odlaganje otpada.

Vlasnici odnosno korisnici nekretnine iz članka 1. dužni su podrezivati raslinje koje raste iz dvorišta ili okućnica, a koje svojim granama prelazi na javno prometnu površinu, tako da omoguće nesmetan prolaz pješaka i vozila, preglednost vertikalne prometne signalizacije i funkcioniranje javne rasvjete.

Ako vlasnici ne postupe po odredbama st. 1. ovog članka, Komunalni redar naložit će vlasniku zemljišta uklanjanje osušenog ili bolesnog stabla ili grane, koji bi svojim rušenjem mogli ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata.

Ako vlasnik ne postupi po nalogu Komunalnog redara u roku od 30 dana, bez opravdanog razloga o kojem treba informirati Komunalnog redara, Grad Krk će ovaj posao odraditi po drugoj osobi, na teret obveznika/vlasnika.

Vlasnik ili korisnik neobrađene zelene površine ili neizgrađenog građevinskog zemljišta mora redovito s iste površine uklanjati korov i otpad.

Odredbe o uređenju i vanjskom izgledu, odnose se i na javna dobra u općoj uporabi i spomenike s time što se ne diraju njihova prava, svojstva ili propisima utvrđene odnose.

Članak 21.

Za zbrinjavanje organskog otpada od uređivanja okućnice vlasnik je dužan zbrinuti bio otpad na POSAM-u (posebno sabirno mjesto) ili na drugi odgovarajući način, u dogovoru sa isporučiteljem komunalne usluge gospodarenja otpadom.

Članak 22.

Ograde uz javne površine moraju biti izvedene tako da se uklapaju u okolni izgled naselja, u pravilu od ukrasne živice u kombinaciji s kamenom te ne smiju biti izvedene od bodljikave žice, šiljaka ili sličnog.

Ograda od ukrasne živice ili posađenih nasada mora se redovito održavati i obrezivati tako da ne seže preko regulacijske linije na javnu površinu odnosno da ne ometaju korištenje javne površine, poglavito ako graniče s nogostupom ili kolnikom.

Vlasnici ili korisnici zidova oko stambenih objekata ili zelenih površina moraju sa zidova koji su svojim licem okrenuti prema javnoj površini uklanjati korov i otpad.

Ograde prema javnoj površini ni na koji način ne smiju ometati korištenje javne površine, naročito ako graniče s nogostupom ili kolnikom.

4. Postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta

Članak 23.

Predmeti koji su projektirani i proizvedeni u svrhu oglašavanja i isticanja reklamnih poruka u smislu ove Odluke su predmeti koji materijalima, obradom i oblikovanjem zadovoljavaju kriterije tehničkih i tehnoloških standarda, estetski oblikovani i postavljeni u skladu s izgledom zgrade i okoline, odnosno sredine u kojoj se nalaze.

Predmeti iz stavka 1. ovog članka mogu biti:

1. Reklamne ploče, reklamne konstrukcije, reklamni uređaji, jarboli za zastave, transparenti, reklamni natpisi, drugi reklamni predmeti te tende i suncobrani ako su sa reklamnom porukom.

2. Oglasne ploče, oglasni stupovi, oglasni ormarići te drugi oglasni predmeti.

Članak 24.

Reklame, panoi, mjesta za oglašavanje i plakatiranje mogu se postavljati na javnim površinama na za to predviđenim mjestima.

Lokacije određuje Gradonačelnik svojom odlukom.

Prigodni panoi i transparenti mogu se postavljati za vrijeme trajanja priredbi, manifestacija ili kongresa, kao i u drugim prigodama, uz odobrenje nadležnog tijela gradske uprave.

Plakati, oglasi, osmrtnice i slične objave mogu se postavljati samo na za to predviđenim mjestima.

Plakatiranje i oglašavanje za vrijeme izborne promidžbe svi sudionici izbora obavljaju uz odobrenje Odsjeka za komunalno gospodarstvo, na za to predviđenim mjestima.

Nakon izbora promidžbeni materijal mora se ukloniti u roku od 7 dana.

Ako to vlasnik/organizator ne učini, to će učiniti gradsko komunalno društvo na trošak vlasnika/organizatora.

Članak 25.

Neispravne, napuštene, bez odobrenja i protivno planu postavljene reklame i oglase vlasnik/organizator je dužan ukloniti po nalogu Komunalnog redara.

Ako vlasnik/organizator ne postupi prema stavku 1. ovog članka, uklanjanje će izvršiti GKD Vecla d.o.o., na trošak vlasnika/organizatora, a prema nalogu Komunalnog redara.

Uredno istaknute reklame i oglase zabranjeno je prljati, oštećivati ili uništavati.

Nakon prestanka aktualnosti reklamnog ili promidžbenog materijala vlasnik/organizator ga mora ukloniti u roku od 7 dana.

Ako vlasnik/organizator ne postupi prema odredbi iz prethodnog stavka ovog članka, uklanjanje će izvršiti gradsko komunalno društvo, na trošak vlasnika/organizatora, a prema nalogu Komunalnog redara.

Članak 26.

Pravne i fizičke osobe i drugi korisnici, koji su obavezni na osnovi posebnih propisa, ističu na pročelja zgrade u kojoj koriste poslovni prostor, odnosno u kojoj je sjedište radnje, odgovarajući natpis odnosno tvrtku (u nastavku teksta: naziv).

Naziv mora biti čitljiv, estetski oblikovan, jezično ispravan i uredan.

Vlasnici zgrada dužni su omogućiti postavljanje naziva tvrtki na fasadu zgrade.

Pravne i fizičke osobe dužne su ukloniti nazivnu ploču tvrtke u roku od 8 dana od dana prestanke obavljanja djelatnosti, odnosno iseljenja iz prostora.

5. Uređenje izloga

Članak 27.

Izlozima u smislu ove Odluke smatraju se:

. zastakljeni otvori u zidovima zgrada i izložbeni ormarići koji služe javnom izlaganju robe,

. zastakljeni otvori u zidovima zgrada koji služe za ugostiteljstvo, banke, agencije i druge gospodarske djelatnosti.

Članak 28.

Izlozi moraju biti tehnički i estetski oblikovani, odgovarajuće osvijetljeni i u skladu s izgledom zgrade i okoliša.

Staklene površine moraju se redovito čistiti, a okviri održavati na način da uvijek budu čisti i funkcionalni.

Izlozi u uličnim poslovnim prostorima koji su zatvoreni ili u adaptaciji moraju biti zasjenjeni odgovarajućim neprozirnim materijalom odmah po zatvaranju.

Članak 29.

U izlozima se ne smije držati ambalaža ili skladištiti roba.

Izlozi u centru naselja moraju biti atraktivni i moraju se češće preuređivati, a posebno ih treba urediti i dekorirati za dane državnih blagdana i prigodom značajnijih manifestacija.

Oglašavanje ili obavijesti mogu se isticati u izlozima samo na način da se uklope s izloženom robom, a ne smiju se lijepiti na stakla.

Zabranjeno je vješanje robe i drugih predmeta za prodaju na vratima i prozorima poslovnog prostora (radnji), te na okvirima izloga ili na fasadi zgrade.

Članak 30.

Prethodno odobrenje i nadzor kod postavljanja izložbenih ormarića unutar stare gradske jezgre daje i vrši nadzor, državno upravno tijelo nadležno za zaštitu kulturne i prirodne baštine, sukladno sa Zakonom o zaštiti spomenika kulture, uz suradnju s nadležnim tijelom gradske uprave.

7. Održavanje javne rasvjete

Članak 31.

Javna rasvjeta na javnim prometnim površinama mora biti izvedena u skladu s ekološkim normama i suvremenom rasvjetnom tehnikom, uzimajući u obzir značenje pojedinih dijelova naselja i pojedinih javnih površina, promet i potrebe građana.

Javna se rasvjeta mora redovito održavati u stanju funkcionalne ispravnosti (prati, bojati, mijenjati dotrajale žarulje i slično).

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost održavanja javne rasvjete dužna je redovito održavati objekte javne rasvjete u ispravnom stanju, u skladu s Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture i važećim zakonskim propisima.

Javna rasvjeta u pravilu svijetli cijele noći od sumraka do svitanja.

Članak 32.

Za raspored, jačinu i vrstu rasvjete te oblike rasvjetnih stupova i tijela na gradskom području koje je pod zaštitom ili je spomenik kulture potrebno je pribaviti mišljenje upravnog tijela nadležnog za zaštitu kulturne baštine.

Članak 33.

Zabranjeno je oštećivanje i uništavanje rasvjetnih tijela javne rasvjete.

Uređajima i objektima javne rasvjete ne može se koristiti bez odobrenja Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka.

Na rasvjetne stupove nije dopušteno postavljanje oglasa, obavijesti, reklama i slično osim iznimno po odobrenju Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka.

8. Održavanje dječjih i sportskih igrališta

Članak 34.

Dječja i sportska igrališta i objekti na njima te rekreacijske površine i objekti koji su namijenjeni za druge javne priredbe, vlasnici odnosno korisnici moraju održavati u urednom i ispravnom stanju.

Na igralištima i površinama iz stavka 1. ovog članka mora biti postavljen dovoljan broj košarica za otpatke.

Članak 35.

Na površinama i objektima iz članka 34. ove Odluke moraju biti na vidnom mjestu, istaknuti natpisi o obvezi održavanju reda, čistoće i vremena u kojem se mogu koristiti.

Radno vrijeme sportskih igrališta određuje Gradonačelnik posebnom odlukom.

Članak 36.

Dječja igrališta su javno dobro i o njihovom održavanju brigu vodi Grad putem svoje komunalne tvrtke. Za dječja igrališta koja se nalaze u sastavu okućnice drugih objekata brigu vodi vlasnik odnosno korisnik.

Članak 37.

Sportska igrališta u vlasništvu Grada dužne su održavati u smislu ove Odluke pravne ili fizičke osobe kojima je ugovorno preneseno korištenje istih.

9. Održavanje reda i čistoće na tržnicama

Članak 38.

Pravna osoba kojoj je povjereno upravljanje tržnicom dužna je donijeti Tržni red i provoditi sve njegove odredbe.

Članak 39.

Pravna osoba kojoj je povjereno održavanje tržnice dužna je sve objekte i uređaje držati u ispravnom stanju. Tržnica se mora redovito čistiti te se mora snabdjeti s dovoljnom količinom posuda za odlaganje otpada.

Proizvodi koji se prodaju na tržnicama ne smiju se prodavati ili izlagati izvan prostora tržnice.

Komunalni redar, za nepoštivanje st. 2. ovog članka, naredit će uklanjanje, a ukoliko vlasnik robu ne ukloni, redar će ukloniti robu na trošak vlasnika.

10. Držanje domaćih životinja

Članak 40.

Držanje pasa i mačaka propisano je posebnom Odlukom.

Članak 41.

U naselju Krk nije dozvoljeno držati životinje - kopitare, papkare, perad, pčele, pernatu divljač i glodavce.

Članak 42.

Na područjima koja nisu obuhvaćena odredbama članka 41. mogu se držati životinje ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete.

Komunalni redar može po prijavi ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno ako je držanje životinja suprotno odredbi stavka

1. ovog članka ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

Ako se stoka, perad, glodavci, pčele ili slično drže u zabranjenoj zoni, Komunalni redar postupit će prema ovlastima utvrđenim ovom Odlukom.

Hvatanje životinja, odnosno sakupljanje i zbrinjavanje životinjskih lešina obavlja pravna ili fizička osoba kojoj iste poslove povjeri Gradonačelnik svojom odlukom.

11. Postavljanje i održavanje komunalnih objekata i uređaja u općoj upotrebi

Članak 43.

Urbanu opremu (ploče s planovima naselja, javni satovi, telefonske govornice, poštanski sandučići, javni vodoskoci, fontane, spomenici, javni zdenci, javni nužnici, hidranti, klupe, stolovi i drugi komunalni objekti u općoj upotrebi i slično) mora se izgrađivati odnosno postavljati samo na temelju odobrenja nadležnog tijela gradske uprave, ako posebnim propisima nije određeno drugačije.

Komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. ovoga članka održava i o njima vodi brigu pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu ili drugu djelatnost, odnosno kojoj Grad to povjeri.

Članak 44.

Pravna ili fizička osoba iz članka 43. stavka 2. ove Odluke dužna je komunalne objekte i uređaje iz stavka 1. istoga članka održavati u ispravnom i urednom stanju, ispunjavati tehničke i higijenske uvjete, sukladno s posebnim propisima.

Članak 45.

Komunalne objekte i uređaje iz članka 43. stavka 1. ove Odluke zabranjeno je uništavati, po njima šarati, crtati ili ih na drugi način prljati i nagrđivati.

12. Održavanje autobusnih čekaonica, pristaništa, taksi stajališta i parkirališta

Članak 46.

Kolodvorske zgrade, čekaonice autobusnog i drugih prometa, predprostori kolodvora, taksi stajališta i pristaništa moraju se održavati urednim i ispravnima te ispunjavati tehničke i higijenske uvjete određene posebnim propisima.

Na autobusnim stajalištima se obavezno postavljaju košarice za otpad i vozni red.

Vlasnik ili korisnik (koncesionar) dužan je osigurati stalno čišćenje i održavanje objekata i površina iz stavka 1. ovog članka. - novi stavak.

Članak 47.

Ovlaštenici upravljanja i korištenja javnih parkirališta dužni su na njima održavati red, čistoću i sigurnost te njima namjenski gospodariti u svrhu što boljeg i racionalnijeg iskorištavanja parkirališne površine za smještaj motornih vozila.

Na javnim parkiralištima zabranjeno je trgovanje, pretovar robe, zadržavanje kampera i kamp kućica više od 24 sata i drugo što nije u skladu s namjenom.

13. Održavanje i čišćenje dimnjaka

Članak 48.

Održavanje i čišćenje dimnjaka uređeno je posebnom Odlukom Grada.

Čišćenje dimnjaka može obavljati pravna ili fizička osoba kojoj je to povjereno i koja je za to dobila koncesiju Grada Krka.

14. Dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija i veterinarsko higijeničarski poslovi

Članak 49.

U svrhu zaštite zdravlja građana obavlja se sistematska dezinsekcija, dezinfekcija i deratizacija javnih površina.

Pod pojmom sistematske dezinsekcije podrazumijeva se suzbijanje (uništavanje) štetnih člankonožaca, odnosno smanjenje njihovog broja (muha, komaraca, žohara...).

Pod pojmom sistematske dezinfekcije podrazumijevaju se svi postupci i radnje koje poduzimamo da bi se razni predmeti ili prostori oslobodili mikroorganizama.

Pod pojmom sistematske deratizacije podrazumijevaju se mjere i postupci koji se provode sa ciljem smanjenja broja štetnih glodavaca.

Veterinarsko-higijeničarski poslovi podrazumijevaju sakupljanje uginulih i pregaženih životinja te dezinfekciju mjesta gdje su takve životinje pronađene.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja navedene poslove, prema godišnjem planu, dužna je osiguravati zakonom propisane sanitarne norme.

Članak 50.

Na poziv komunalnog redara, pravna ili fizička osoba iz stavka 4. članka 54., dužna je izvršiti izvanrednu dezinsekciju ili deratizaciju, ako se ocijeni da je taj postupak opravdan.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja poslove dezinsekcije i deratizacije dužna je prije izvođenja poslova dezinsekcije i/ili deratizacije obavijestiti građanstvo i Odsjek za komunalno gospodarstvo na primjeren način o početku i završetku obavljanja poslova i o svim bitnim karakteristikama ili opasnostima ovog posla.

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, UREĐAJA I OBJEKATA

Članak 51.

Javne površine iz članka 3. ove Odluke koriste se u skladu s njihovom namjenom i moraju se održavati čistima i urednima.

Pod održavanjem čistoće prometnih i drugih javnih i javno prometnih površina u smislu ove Odluke podrazumijevaju se:

- ručno i strojno pometanje,

- ručno i strojno pranje,

- čišćenje odvodnih jaraka i slivnika,

- postavljanje, pražnjenje, čišćenje i održavanje košarica za otpad,

- odvoz skupljenog otpada s javnih površina na odlagalište.

Održavanje čistoće i čišćenje javnih površina provodi se u skladu s godišnjim programom održavanja i čišćenja javnih površina na području Grada Krka koje donosi Gradonačelnik na prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo Grada Krka odnosno pravne osobe kojoj je povjereno obavljanje tih poslova. Programom održavanja i čišćenja javnih površina određuje se standard održavanja javnih površina kao što su: opseg, vrijeme, tehnologija, učestalost i ostali uvjeti održavanja čistoće javnih površina.

Pravna ili fizička osoba kojoj je dodijeljeno održavanje - čišćenje javnih površina obvezna je ukloniti sve predmete i tragove koji su ostali na kolniku kao posljedica prometne nezgode u naselju.

Standard održavanja čistoće javnih površina ovisi o gustoći naseljenosti pojedinih naselja, rasporedu poslovnih i stambenih zgrada, gustoći prometa i stupnju onečišćenja javne površine.

Članak 52.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost neposredno uz javnu površinu dužna je svakodnevno dovesti javnu površinu u čisto i uredno stanje, ako zbog njihove poslovne i druge djelatnosti dolazi do onečišćavanja površine oko njihova poslovnog objekta.

Vlasnik ili korisnik sportskog ili rekreacijskog objekta, zabavnog parka ili igrališta, organizator javnog skupa i ovlašteni korisnik javne površine dužan je osigurati stalno čišćenje korištene javne površine ili objekta, kao i prostora koji služe kao pristup tim javnim površinama, odnosno objektima.

Članak 53.

Na javnu površinu ne smije se bacati ni ostavljati bilo kakav otpad ili je na drugi način onečišćavati, a posebno se zabranjuje:

1. bacanje i ostavljanje različitog otpada izvan košara i drugih posuda za otpad,

2. bacanje gorućih predmeta u košare ili druge posude za otpad,

3. oštećivanje košara i posuda za otpad,

4. odlaganje građevnog i otpadnog građevnog materijala te postavljanje predmeta, naprava i strojeva bez odobrenja Odsjeka za komunalno gospodarstvo,

5. popravljanje, servisiranje i pranje vozila,

6. bacanje reklamnih i drugih letaka iz zrakoplova ili na drugi način, bez odobrenja,

7. ispuštanje otpadnih voda, sadržaja iz septičkih jama, ulja i slično,

8. zagađivanje i bacanje otpada i otpadnih tvari u oborinske kanale, more i na obalu,

9. paljenje otpada,

10. ostavljanje vozila bez registarskih tablica, odnosno neregistriranih vozila, lakih teretnih prikolica, kamp-prikolica i drugih priključnih vozila, plovila i olupina plovila, vozila oštećenih u prometnoj nezgodi i olupine vozila,

11. pranje i čišćenje vozila i brodica na javnim površinama,

12. ispuštanje otpadne vode, na javno prometne površine, nastale prilikom pranja stambenih i poslovnih prostorija kao i krovne vode s objekata,

13. korištenje javne površine kao i okućnice uz frekventne pozicije, za smještaj robe, ambalaže i drugih stvari bez posebnog odobrenja,

14. bojanje, crtanje i pisanje poruka i raznih tekstova po javnim prometnim površinama bez odobrenja Odsjeka za komunalno gospodarstvo, osim prometne signalizacije koja se vrši sukladno posebnim propisima.

15. obavljanje bilo kakve radnje ili njihovo propuštanje, kojima se onečišćuju javne površine.

Članak 54.

Vozila koja sudjeluju u prometu ili su zaustavljena ne smiju onečišćavati javnu površinu uljem, pijeskom, slamom, lišćem, piljevinom i sličnim tekućim, sipkim i rasutim materijalom, a ista su u obvezi prije izlaska s gradilišta očistiti dijelove sa kojih otpada zemlja i slično na javnu površinu.

Izvođač građevinskih radova obvezan je o svom trošku spriječiti širenje prašine polijevanjem vodom ili sličnim preventivnim mjerama i brinuti se za čišćenje javne površine u neposrednoj blizini gradilišta. U roku od dva dana nakon završetka radova izvođač je dužan očistiti gradilište od otpadnog građevinskog materijala.

Kod većih zemljanih radova Odsjek za komunalno gospodarstvo može posebnim aktom odrediti ulice za odvoz materijala odnosno za kretanje teških motornih vozila, kako bi se spriječil prekomjerno rabljenje i preopterećivanje nerazvrstanih lokalnih cesta, a sve u cilju sprečavanja oštećenja istih.

Pravne i fizičke osobe zbog čije djelatnosti dolazi do prekomjernog rabljenja i preopterećivanja nerazvrstanih cesta dužni su zatražiti odobrenje i za to platiti naknadu Gradu Krku. Visinu naknade utvrđuje Gradonačelnik Grada Krka na prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Članak 55.

U slučaju prekomjernog onečišćenja javnih površina zbog atmosferskih prilika, urušavanja, klizališta, odrona, bujica i sl. uvodi se izvanredno održavanje javnih površina koje provodi pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje javnih površina ili nerazvrstanih cesta.

Zapreke, prepreke, rasuti teret na javnim površinama za koje se ne može utvrditi počinitelj uklanja pravna ili fizička osoba iz stavka 1. ovog članka, sukladno nalogu Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Članak 56.

Javne zelene površine održava pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno obavljanje tih poslova.

Pravna ili fizička osoba koja upravlja ili gospodari javnim sportskim, rekreacijskim i dr. sličnim objektima, park šumama, spomen-područjima, grobljima i sl. dužna je redovito održavati javnu zelenu površinu te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

Članak 57.

Stabla, ukrasne živice i dr. te zelenilo uz prometnice moraju se održavati urednima tako da ne ometaju sigurnost i vidljivost ili preglednost u prometu.

Odsjek za komunalno gospodarstvo - komunalno redarstvo naložit će vlasniku zemljišta da ukloni bolesno ili osušeno stablo ili granu koje bi svojim rušenjem, odnosno padom moglo ugroziti sigurnost ljudi, prometa ili objekata u neposrednoj blizini.

Na javnim zelenim površinama ne smiju se bez odobrenja Odsjeka za komunalno gospodarstvo obavljati bilo kakvi radovi, osim redovnog održavanja tih površina od strane komunalne službe.

Članak 58.

Bez odobrenja Odsjeka za komunalno gospodarstvo zabranjeno je na javnim površinama:

1. rezanje i kidanje grana i vrhova, rušenje i uklanjanje drveća te vađenje panjeva,

2. prekopavanje javne zelene površine,

3. rekonstrukcija postojeće javne zelene površine ako posebnim propisom nije drukčije određeno,

4. postavljanje bilo kakvih objekata, uređaja, naprava, reklamnih panoa i slično,

5. odlaganje građevnog materijala i zemlje,

6. skupljanje plodova, granja i lišća,

7. branje plodova s drveća i grmlja, kidanje i branje cvijeća, vađenje cvjetnog i drugog busenja te kidanje granja s grmlja i drveća.

Članak 59.

Radi zaštite javno zelene površine na tim se površinama posebno zabranjuje:

1. guliti koru sa stabala, zasijecati, zarezivati, savijati i kidati grane, zabijati čavle i dr. predmete, postavljati plakate, bušiti, gaziti te oštećivati drveće, grmlje i živice na drugi način,

2. penjanje po drveću,

3. uništavanje travnjaka, iskopavanje i odnošenje zemlje i bilja,

4. odlaganje kućnog otpada, opušaka, piljevine, pepela, odrezanog šiblja, granja i sl.,

5. puštanje životinja bez nadzora,

6. uništavanje, oštećivanje i prljanje komunalne opreme i uređaja,

7. vožnja, zaustavljanje i parkiranje svih prijevoznih sredstava, osim onih koji održavaju javne zelene površine,

8. loženje vatre i potpaljivanje stabala,

9. istovarivanje i uskladištavanje raznog ogrjevnog i dr. materijala,

10. hvatanje i uznemiravanje ptica i drugih životinja,

11. obavljanje drugih radnji kojima se oštećuju i uništavaju javne zelene površine.

Članak 60.

Za dijelove zelenila koji su proglašeni zaštićenim objektom prirode (pojedino drvo, drvoredi, park šume, krajolici i sl.) primjenjuju se radi njihove zaštite propisi o zaštiti prirode.

Članak 61.

Radi ukrašavanja grada na javnim se površinama ispred ulaza u poslovne prostore mogu postavljati prikladne posude s ukrasnim biljem, ali je zato potrebno odobrenje Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Vlasnik ili korisnik posude s ukrasnim biljem dužan je održavati, nadopunjavati, obnavljati i čistiti postavljene posude i ukrasno bilje iz stavka 1. ovog članka.

IV. KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA, UREĐAJA I OBJEKATA

Članak 62.

Javnim površinama upravlja Gradonačelnik koji posebnom odlukom upravljanje određenim javnim površinama može povjeriti drugim pravnim i/ili fizičkim osobama.

Posebnom odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se način dodjele na korištenje i drugi uvjeti upravljanja javnom površinom.

Članak 63.

Ako objekt ili predmet koji je postavljen na javnu površinu na temelju odobrenja Gradonačelnika ima nedostatke ili oštećenja ili nije postavljen sukladno s odobrenjem, komunalni redar naredit će vlasniku, odnosno korisniku, uklanjanje nedostataka ili oštećenja, odnosno njegovo postavljanje sukladno s odobrenjem.

Ako vlasnik ili korisnik objekta ili predmeta u ostavljenom roku ne ukloni nedostatke ili oštećenja ili ne postavi predmet ili objekt sukladno odobrenju, komunalni redar naredit će njegovo uklanjanje s javne površine.

Članak 64.

Javne površine mogu se koristiti za postavljanje pokretnih stvari iz članka 4. ove Odluke koje posebnom odlukom odredi Gradonačelnik, a na prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo (Odluka o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata).

Sastavni dio Odluke je i plan lokacije za korištenje javnih površina koji sadrži grafički prikaz s ucrtanim položajem i dimenzijama javne površine koja se može dodijeliti na korištenje te uvjeti, postupak i način dodjele javnih površina.

U slučaju hitne potrebe ili kada to nalažu posebni interesi Grada, Gradonačelnik može izvršiti promjenu namjene korištenja pojedine javne površine u odnosu na namjenu utvrđenu odlukom iz stavka 1. ovog članka.

Članak 65.

Zabranjeno je na javnoj površini postaviti privremeni objekt bez zaključenog ugovora o zakupu ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Zabranjeno je bez odobrenja koristiti javnu površinu za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 66.

Zabranjeno je neovlašteno (bez odobrenja) koristiti javnu površinu za izlaganje i prodaju razne robe ili robu prodavati iz vozila, sa stolova ili u pokretu.

Članak 67.

Za korištenje javne površine Grad sklapa s korisnikom ugovor o korištenju javne površine.

Ugovorom za korištenje javne površine određuje se lokacija, vrijeme korištenja, namjena i drugi uvjeti.

Ako se javna površina daje na korištenje za postavljanje stolova i stolica radi organiziranja otvorenih terasa za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti, sastavni dio odobrenja je i grafički prikaz javne površine dane na korištenje.

Članak 68.

Nitko ne može zauzimati javnu površinu bez odobrenja ili ugovora o korištenju javne površine.

U tijeku korištenja javne površine korisnik se mora pridržavati uvjeta korištenja određenih odobrenjem ili ugovorom.

Članak 69.

Zakupoprimci javnih površina dužni su na njima održavati red, mir i čistoću.

Po isteku roka korištenja korisnik je dužan javnu površinu osloboditi od svih stvari, a u suprotnome će to učiniti komunalno redarstvo na trošak korisnika.

Članak 70.

Javne površine mogu se dodijeliti na korištenje pravnim i fizičkim osobama za potrebe:

. smještaja, istovara i utovara građevnog i otpadnog materijala,

. postavljanja skele u svrhu gradnje, čišćenja, uređenja i popravaka vanjskih dijelova zgrada i uređaja,

. istovara drva, ugljena i drugih krutih i tekućih goriva,

. iznajmljivanja vozila, plovila i bicikla,

. pristupa poslovnom objektu odnosno prostoru,

. održavanja kulturnih, zabavnih i sportskih manifestacija i priredbi,

. prezentaciju i promotivne prodaje.

Za potrebe iz stavka 1. ovog članka odobrenje za korištenje izdaje Odsjek za komunalno gospodarstvo.

Odobrenjem se pobliže određuje rok i posebni uvjeti korištenja javne površine kao što su:

. dimenzije javne površine,

. mjere osiguranja,

. mjere zaštite sudionika u prometu,

. privremena regulacija prometa,

. mjere zaštite javne zelene površine i sl.

Uz zahtjev za korištenje javne površine podnositelj mora priložiti i odgovarajuće isprave kao što su:

. dokaz o obavljanju djelatnosti,

. grafički prikaz javne površine koju traži na korištenje i dr. ovisno o namjeni korištenja javne površine.

Zabranjeno je privremeno korištenje javne površine za potrebe određene stavkom 1. ovog članka bez odobrenja ili suprotno izdanom odobrenju iz stavka 2. ovog članka.

Članak 71.

Gradonačelnik može odobriti privremeno korištenje javne površine bez plaćanja naknade, u slučaju održavanja humanitarnih, kulturnih, sportskih, ekoloških, promotivnih i sličnih manifestacija ili manifestacija pod pokroviteljstvom Grada Krka.

Članak 72.

Za istovar, smještaj i utovar građevinskog materijala i opreme, kao i za druge radove koji služe građevinskim radovima mora se prvenstveno upotrebljavati vlastito zemljište.

U opravdanim slučajevima mogu se za potrebe iz prethodnog stavka privremeno koristiti i dijelovi javno prometne površine ili neizgrađeni dijelovi gradskog zemljišta, o čemu se zaključuje poseban ugovor.

Zabranjeno je materijal iz prethodnog stavka odlagati uz drveće ili na odlagalištima za komunalni otpad.

Istovar i utovar građevnog i otpadnog materijala na javnoj površini mora se odvijati brzo i bez zastoja, uz što manje ometanja prometa pješaka i vozila.

Građevni materijal na javnoj površini mora biti uredno složen, zaštićen od raznošenja vjetrom te ne smije sprečavati otjecanje oborinskih voda i sl. Prilikom prijevoza, materijal za potreba gradilišta ne smije se prosipati po prometnicama, a ako do toga dođe mora se hitno otkloniti.

Ugovorni korisnik zauzete javne površine dužan je, najkasnije u roku 48 sati po završetku radova gradnje, obavijestiti Odsjek za komunalno gospodarstvo da mu korištena površina više nije potrebna odnosno da je očišćena i vraćena u prvobitno stanje.

Odsjek za komunalno gospodarstvo obavit će pregled korištene površine i ako ustanovi da postoji kakvo oštećenje ili slične posljedice korištenja javne površine, naložit će korisniku da odmah o svom trošku dovede korišteni prostor u prvobitno stanje.

Članak 73.

Zabranjeno je izvođenje vanjskih građevinskih radova u periodu koji je određen Odlukom o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka.

Također je zabranjeno izvođenje vanjskih građevinskih radova koji izazivaju prekomjernu buku i prašinu, zagađuju okoliš te svojim izvođenjem ometaju boravak turista i normalno odvijanje turističko-ugostiteljske djelatnosti u periodu koji je određen Odlukom o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka.

Iznimno se u periodu iz stavka 1. i 2. ovog članka može dozvoliti korištenje javne površine ili izvođenje građevinskih radova kada se radi o radovima od općeg interesa ili bi zbog neizvršenja radova mogla nastupiti znatnija šteta te kada se radi o interventnim radovima, a odluku o tome, na prethodni zahtjev investitora, donosi Gradonačelnik.

Članak 74.

Odobrenje za korištenje javne površine za podizanje skele izdaje Odsjek za komunalno gospodarstvo na osnovu shematskog prikaza vertikalnog i horizontalnog osiguranja fasade na kojoj se izvode radovi.

Članak 75.

Kod postavljanja skele mora se omogućiti nesmetano odvijanje pješačkog prometa, a prolaz ispod skele mora se zaštiti zaštitnim krovom kako bi se spriječilo sipanje građevinskog materijala na javnu površinu.

Minimalna visina pješačkog hodnika ispod skele mora iznositi 3 metra.

Ako se skela za izvođenje radova postavi bez odobrenja ili protivno odobrenju nadležnog tijela te ako se gradnja mora na duže vrijeme obustaviti, komunalno redarstvo će narediti investitoru ili izvođaču uklanjanje skele i drugog materijala s javne površine.

Ukoliko izvođač ili investitor ne postupe po rješenju iz prethodnog stavka komunalno redarstvo će provesti izvršenje rješenja o trošku izvođača ili investitora radova.

Članak 76.

Za istovar ogrjevnog materijala (drvo, ugljen, krutih i tekućih goriva i slično) te za slaganje, piljenje i cijepanje drva mora se koristiti vlastito zemljište ili kućni prostor.

Ako je neophodno, može se dio javne površine koristiti za istovar ogrjevnog materijala, te za piljenje drva, ako se tim korištenjem ne ometa sigurno odvijanje prometa.

Ogrjevni materijal ne smije biti smješten na javnoj površini više od 24 sata.

Javna površina se mora nakon uklanjanja ogrjevnog materijala očistiti, a po potrebi i oprati.

Članak 77.

Utovar i istovar robe i materijala vrši se prvenstveno izvan javne površine.

U opravdanim slučajevima (dnevno snabdijevanje trgovina i sl.) može se istovar i utovar iz stava 1. ovog članka vršiti na javnim površinama, bez zastoja, na način da se ne ometa sigurnost prometa.

Članak 78.

Na javnu površinu i uz prometnice zabranjeno je postavljati fizičke prepreke (stupiće, lance, i sl.).

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka Odsjek za komunalno gospodarstvo može radi zaštite pješaka, stambenih i dr. objekata uz prometnicu dozvoliti postavljanje fizičke zaštite.

Članak 79.

Na javnu površinu ispred poslovnog objekta i ostalih objekata, kao i uz ogradu koja graniči s javnom površinom nije dozvoljeno odlagati ambalažu i slične predmete koji nagrđuju okolinu.

Na javnu površinu ispred zgrada ili ograda, na zgradu ili ogradu, nije dozvoljeno postavljanje uređaja ili predmeta koji mogu povrijediti prolaznike ili nanijeti neku štetu.

Članak 80.

Prekopavanje javnih i javnoprometnih površina, kao i uspostavljanje prijašnjih stanja može se izvoditi samo na osnovi posebnog odobrenja za prekopavanje (posebni uvjeti) kojeg izdaje Odsjek za komunalno gospodarstvo i radovi se moraju obaviti sa što manje smetnji za javni promet.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje, kojeg podnosi investitor, odnosno korisnik prostora sadrži:

. osnovne podatke o prekopu,

. izvod iz katastarskog plana s ucrtanom lokacijom prekopa i ovjerenom situacijom nadležnog tijela za komunalnu infrastrukturu u zoni prekopa,

. potvrde javnih poduzeća odnosno vlasnika objekta komunalne infrastrukture u zoni prekopa, o davanju suglasnosti za prekopavanje javne površine,

. predložen početak i završetak radova,

. prijedlog prometnog rješenja u slučaju prekopa kolnika.

Izuzetno, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti prekopavanje javne površine u svrhu popravka objekata komunalne infrastrukture, u slučaju:

. otklanjanja izvora opasnosti po život i okolinu kao i sprečavanja nastanka većih materijalnih šteta,

. održavanje vitalnih funkcija objekata komunalne infrastrukture.

Odsjek za komunalno gospodarstvo izdat će odobrenje za prekopavanje javne površine koje sadrži:

. vrijeme početka radova,

. rok završetka radova, odnosno uspostavljanje prijašnjih stanja koji u pravilu ne može biti duži od 30 dana,

. mjere osiguranja iskopa (odgovarajuća ograda, signalizacija i sl.),

. podatke o ovlaštenom nadzornom inženjeru Grada Krka.

Izvoditelj radova odnosno korisnik javne površine dužan je za radove poduzeti sva tehnička osiguranja i druge mjere opreza da se spriječe eventualne nesreće i materijalna šteta te poduzeti zaštitne mjere radi osiguranja kolnog i pješačkog prometa po svim tehničkim i prometnim propisima.

Članak 81.

Izvoditelj odnosno korisnik javne površine dužan je radove izvoditi uz stalnu suradnju s vlasnicima koji posjeduju objekte komunalne infrastrukture u zoni prekopa javne površine.

Nakon završetka prekopavanja ili drugih radnji na javnoj površini, nastala oštećenja i kvarovi na konstrukciji javne površine, instalacijama i drugim objektima na ili uz javnu površinu, izvoditelj mora odmah popraviti i dovesti u prvobitno stanje.

Ako izvoditelj odmah ne ukloni nastale kvarove ili oštećenja, Odsjek za komunalno gospodarstvo odredit će uklanjanje nastalih oštećenja na trošak izvoditelja.

Ako se kolnička traka prekopava po širini, iskop se mora vršiti po etapama tako da jedna strana kolnika bude uvijek slobodna za promet.

Ako se radovi ne mogu izvesti na ovaj način, može se dozvoliti i prekopavanje preko cijele širine s time da se ulica zatvori za promet ako se promet može odvijati preko neke obilazne ulice. Ako se vrši prekopavanje nogostupa po širini, izvođač radova dužan je osigurati siguran prijelaz preko iskopa.

Članak 82.

Radovi na prekopavanju u svim naseljima Grada Krka mogu se izvoditi u periodu određenom Odlukom o vremenu izvođenja građevinskih radova na području Grada Krka, a samo iznimno i zbog posebno opravdanih razloga Gradonačelnik može odobriti obavljanje prekopa u vremenu izvan razdoblja utvrđenog Odlukom.

Novoizgrađenu, rekonstruiranu i novoasfaltiranu, nerazvrstanu cestu ili bilo koju javnu površinu, zabranjeno je prekopavati najmanje 5 godina, računajući od dana završetka asfalterskih radova.

Odsjek za komunalno gospodarstvo može iznimno odobriti prekopavanje javne površine ili nerazvrstane ceste i prije isteka roka iz stavka 2. ovog članka, ako za to postoje opravdani razlozi.

Članak 83.

Izvođači građevinskih radova dužni su:

. održavati gradilišta u urednom i čistom stanju,

. odlagati građevinski materijal na način da ne ometaju promet vozila i pješaka te da omoguće slobodno otjecanje oborinskih voda,

. polijevanjem građevinskog materijala spriječiti dizanje prašine kada se radi o rušenjima i sl.,

. zauzeti dio javne površine mora se ograditi odgovarajućom zaštitnom ogradom i označiti sukladno s propisima o gradnji. Kod većih zemljanih radova na pojedinom gradilištu, Odsjek za komunalno gospodarstvo može posebnim aktom odrediti ulice za odvoz materijala, kao i odrediti naknadu za njihovo korištenje.

Zabranjeno je bez odobrenja koristiti javnu površinu za potrebe gradnje ili je koristiti po isteku odobrenog roka.

Članak 84.

U slučaju da je prilikom korištenja javne površine došlo do oštećenja Odsjek za komunalno gospodarstvo korisniku će pismenim putem naložiti da u određenom roku dovede javnu površinu u prijašnje stanje, a u suprotnome će to izvršiti Odsjek za komunalno gospodarstvo na trošak korisnika.

Članak 85.

U povodu blagdana, obljetnica, raznih manifestacija i sličnoga, može se organizirati prigodno uređenje javnih površina naselja.

Prigodno uređivanje organizira se postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvca i sl.

Prigodno uređenje obavlja pravna ili fizička osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova na prijedlog Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

V. GOSPODARENJE OTPADOM

1. Gospodarenje komunalnim otpadom

Članak 86.

Otpad je svaka tvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim propisom Zakona o otpadu, koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

Komunalni otpad u smislu ove Odluke i Zakona o otpadu je otpad iz kućanstava te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.

Pod komunalnim otpadom u smislu ove Odluke smatra se i glomazni otpad koji nastaje u kućanstvu, a to su osobito: staro pokućstvo, kućanski aparati, posuđe, sanitarni uređaji, i sl.

Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke pod određenim uvjetima smatraju i neregistrirana vozila i plovila ili njihovi dijelovi kao i pokretne naprave ostavljene na javnim površinama na području Grada Krka.

Otpad se razvrstava ovisno o svojstvima i mjestu nastanaka sukladno sa Zakonom o otpadu.

Članak 87.

U komunalni otpad ne spada proizvodni otpad koji nastaje u proizvodnim procesima u industriji, gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima.

Pravna ili fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost sakupljanja, odvoza i gospodarenja komunalnog otpada donosi program odvoza otpada o kojem je dužna na prikladan način obavijestiti korisnike usluga.

Članak 88.

Na prigodnim mjestima na javnim površinama postavljaju se tipske košarice za prikupljanje otpadaka i opušaka prolaznika. U ove košarice dozvoljeno je odlaganje otpadaka u manjim količinama te papirnata ambalaža i otpaci hrane bez tekućine.

Košarice postavlja, prazni i održava, pravna ili fizička osoba, kojoj se ti poslovi povjeravaju odlukom Gradonačelnika.

Košarice se moraju održavati u čistom, urednom i ispravnom stanju, moraju se redovito prazniti, a dotrajale zamijeniti novima.

Članak 89.

Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstava u tipske košarice za otpatke postavljene na ulicama za prikupljanje otpadaka prolaznika ili pored njih.

Članak 90.

Komunalni otpad iz kućanstva razvrstava se na mjestu nastanka a odlaže se u odgovarajuće posude, u pravilu smještene na javnoj površini i to:

. plava posuda - papir, karton i višeslojna ambalaža,

. žuta posuda - plastika i metal,

. siva posuda - staklo,

. metal,

. smeđa posuda - bio otpad i

. zelena posuda - ostali nerazvrstani kućni otpad.

Iznimno od st. 1. ovog članka, u slučaju veće količine komunalnog otpada, korisnik je dužan jednokratno zbrinuti taj otpad na POSAM-u.

Unutar stare gradske jezgre grada Krka nije dopušteno postavljati posude za prikupljanje komunalnog otpada. Za taj dio grada setovi s posudama postavljeni su na slijedećim lokacijama:

. Portopižana,

. Veli park,

. Trg krčkih glagoljaša,

. i na drugim lokacijama određenim posebnom Odlukom.

Članak 91.

Tip, vrstu i veličinu te broj posuda za selektivno sakupljanje otpada određuje isporučitelj komunalne usluge.

Lokaciju određuje isporučitelj komunalne usluge uz suglasnost Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Nabavu i postavljanje posuda obavlja isporučitelj komunalne usluge.

Iznimno, za građevine sa više samostalnih uporabnih cjelina, posude za otpad nabavlja investitor u skladu sa posebnim uvjetima.

Članak 92.

Isporučitelj komunalne usluge dužan održavati posude čistim i ispravnim. Isto se odnosi i na čišćenje prostora na kojima se postavljaju posude.

Isporučitelj komunalne usluge dužan je održavati svoja vozila i ostalu opremu (posude za otpad i sl.) kao i pretovarne stanice u čistom i urednom stanju.

U slučaju nastanka onečišćenja javne površine u tijeku prijevoza, isporučitelj komunalne usluge je obvezan odmah poduzeti mjere da se nečistoća ukloni s javne površine.

Članak 93.

U posude za otpad smije se odlagati isključivo otpad za koji je posuda namijenjena.

Zabranjeno je:

. odlaganje otpada izvan posude za otpad,

. odlaganje tekućeg ili polutekućeg otpada,

. odlaganje zapaljivih stvari, pepela i žara,

. odlaganje građevinskog materijala i zemlje,

. odlaganje opasnog otpada (motornog ulja, akumulatora, jestivog ulja, auto guma i sl.).

Članak 94.

Komunalni otpad može se prikupljati i odvoziti samo pomoću tipskih posuda i specijalnih vozila.

Zabranjeno je prebiranje i odnošenje otpada iz posuda za otpad.

Članak 95.

Usluge odvoza otpada na području Grada Krka i u ostalim naseljima Grada Krka vrši javni isporučitelj odnosno Ponikve d.o.o. Krk.

Radnici javnog isporučitelja dužni su posao obavljati uredno i pažljivo, vodeći računa da ne rasipaju otpad, ne stvaraju nepotrebnu buku, ne oštećuju posude, zidove zgrada, vrata, ograde, pločnike i sl.

Svako oštećenje i onečišćenje na javnoj površini koje nastaje pri odvozu otpada, isporučitelj komunalne usluge dužan je ukloniti u što kraćem roku.

Članak 96.

Glomazni otpad korisnik je dužan odložiti na POSAM-u.

Svaki korisnik ima mogućnost zbrinjavanja veće količine glomaznog otpada jedanput godišnje na način da od isporučitelja komunalne usluge zatraži otvoreni kontejner od 5 m3. Ova usluga se ne naplaćuje.

Članak 97.

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogući pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogući odvoz otpada na drugi način.

2. Održavanje čistoće obalnog pojasa

Članak 98.

Obalni pojas (prirodne plaže), uređene plaže, kupališta i zelene površine moraju se redovito čistiti i održavati, a jednom godišnje, do početka mjeseca svibnja, detaljno očistiti od otpadaka na obali i u moru.

Članak 99.

Obalnim pojasom (prirodnom plažom) smatraju se u smislu ove Odluke prostori na kojima je dozvoljeno kupanje, a na kojima nema izgrađenih pratećih objekata.

Prirodne plaže moraju se redovito čistiti od otpada za vrijeme trajanje turističke sezone.

Uređenim plažama smatraju se prostori namijenjeni sunčanju i kupanju, opremljeni prema određenim higijensko- tehničkim uvjetima.

Čišćenje uređenih plaža za vrijeme turističke sezone vrši se svakodnevno.

Članak 100.

U svakoj luci, lučici i marini mora postojati prostor predviđen za prikupljanje otpada (komunalni otpad, maziva, motorna ulja i dr.) nastalog na plovnim objektima.

Posude za odvoz otpada s plovnih objekata ili iz luke nabavlja i postavlja pravna ili fizička osoba koja gospodari lukom, lučicom ili marinom.

3. Uvjeti i način odvoza i odlaganja zemlje i otpadnog građevnog materijala

Članak 101.

Pod iskopanim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven iskopom kod izgradnje objekata i uređenja zemljišta.

Pod otpadnim materijalom u smislu ove Odluke podrazumijeva se materijal dobiven rušenjem rekonstrukcijom ili popravkom objekata.

Pod viškom iz iskopa se podrazumijeva materijal iz iskopa nastao prilikom građenja građevina sukladno s propisima o gradnji, koji se prema projektnoj dokumentaciji ne ugrađuje u obuhvatu te građevine, a koji sukladno s odredbama članka 64. stavka 2. Zakona o rudarstvu predstavlja mineralnu sirovinu. S ovim materijalom postupa se sukladno odredbama Uredbe o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja građevinskih radova.

Članak 102.

Materijal dobiven iskopom pri izgradnji objekata i uređenja zemljišta kao i materijal dobiven rušenjem, rekon

strukcijom ili popravkom objekata upotrijebit će se, ako je to moguće, za uređenje gradilišta, odnosno okućnice objekta.

Preostali građevinski otpadni materijal deponirat će se na odlagalište(a) otpadnog građevinskog materijala, a površinu za odlaganje viška materijala, privremenog ili trajnog karaktera određuje Gradonačelnik Grada Krka.

Suglasnost za deponiranje iskopanog i otpadnog materijala daje pravna ili fizička osoba kojoj su povjereni poslovi održavanja odlagališta otpada.

Zabranjeno je odlagati otpadni građevinski materijal na cijelom području Grada Krka bez odobrenja Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Odlaganje materijala u smislu st. 3. ovog članka može se odobriti samo pod uvjetom da se time ne uništava poljoprivredno i šumsko zemljište, ne zagađuje čovjekov okoliš i podzemne vode te ne uništavaju podzemne instalacije.

Prilazni put do odlagališta iz prethodnog stavka mora biti izgrađen na način kako bi se spriječilo iznošenje blata i zemlje na javno - prometnu površinu odnosno mora se redovito čistiti i održavati.

Prijevoznik otpadnog materijala prilikom dovoza i odlaganja istog na odlagalište dužan je pridržavati se uputa o načinu odlaganja koje daje upravljač odlagalištem i mora podmiriti utvrđenu naknadu.

Zemljani ili otpadni građevinski materijal, odložen izvan predviđenih odlagališta, uklonit će Grad Krk, po nalogu komunalnog redara, o trošku počinitelja.

VI. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 103.

Snijeg s javno prometnih površina uklanja se kada napada više od 5 cm visine, a ako pada neprekidno mora se uklanjati u više navrata.

Led s javnih prometnih površina potrebno je ukloniti odmah po nastajanju istog, a prema Planu prioritetnih intervencija.

Vlasnici odnosno korisnici stanova, stambenih i poslovnih zgrada, prostorija, dužni su odmah očistiti snijeg i led s nogostupa i ulaza te na prilazima objekta. Vlasnici čiji objekti graniče s javno prometnim površinama dužni su očistiti snijeg i led u dužini pročelja objekta (dužini parcele kod samostojećih objekata), u širini 1,00 m.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz zgrade, ispred uličnih lokala, kioska i pokretnih naprava odgovorni su vlasnici i korisnici stanova te poslovnih prostorija.

Osobe iz stavka 3. i 4. ovog članka odgovaraju za štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Članak 104.

Javno prometne površine mogu se, radi sprečavanja nastanka leda i radi sprečavanja klizanja, posipati odgovarajućim materijalom (sol, pijesak).

Pravna ili fizička osoba kojoj je povjereno održavanje nerazvrstanih cesta odnosno javnih površina, dužna je ukloniti materijal kojom je kolnik zasipan u roku od 3 dana po prestanku potrebe za istim.

VII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 105.

Predmeti iz članka 4. koji su na javnoj površini, na zgradama ili objektima postavljeni suprotno odredbama ove Odluke smatraju se protupravno postavljenim predmetima.

Komunalni redar rješenjem će naložiti uklanjanje predmeta postavljenih suprotno odredbama ove Odluke.

Ako vlasnik protupravno postavljenih predmeta istu stvar ne ukloni u roku određenom rješenjem komunalnog redara ili se ne može utvrditi vlasnik iste stvari, komunalni redar će ukloniti iste putem gradskog komunalnog društva, koje će uskladištiti i čuvati prema zakonu, na trošak vlasnika, a ako je vlasnik nepoznat na trošak Grada. Rok čuvanja, u kojem vlasnik može predmet preuzeti je 60 dana.

Uklonjeni predmet vlasnik će preuzeti po namirenju troškova čuvanja, prijevoza i drugih troškova, ako ih je bilo.

Ako obaviješteni vlasnik ili korisnik ne preuzme predmete, ako vlasnik ili korisnik nije poznat ili ga nije bilo moguće obavijestiti u 2 pokušaja, s uklonjenim predmetima postupit će se po propisima koji uređuju postupanje s napuštenim stvarima.

VIII. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA

Članak 106.

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke i drugih akata vezanih za njezino provođenje, obavlja komunalno redarstvo.

Komunalno redarstvo obavlja poslove nadzora nad provođenjem zakona, akata Gradskog vijeća Grada Krka, akata Gradonačelnika, akata pravnih i fizičkih osoba kojima je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti, ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Komunalno redarstvo poslove iz ovog djelokruga obavlja u okviru Odsjeka za komunalno gospodarstvo.

Komunalno redarstvo obavlja i druge poslove koji su mu posebnim propisima i aktima gradskih tijela sastavljeni u nadležnost, kao i poslovi koji nisu u nadležnosti upravnih i drugih tijela, a imaju utjecaj na uređenje mjesta i naselja.

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari, koji moraju imati posebnu iskaznicu, a mogu imati i posebnu odoru ili posebne oznake na odjeći.

Zbog potrebe za pojačanim komunalnim nadzorom u vrijeme turističke sezone, Gradonačelnik Grada Krka može angažirati više komunalnih redara na određeno vrijeme.

Komunalni redar u cilju učinkovitog obavljanja svojih poslova dužan je surađivati s mjesnim odborima i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 107.

U provođenju komunalnog reda komunalni redar ovlašten je:

. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,

. predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka,

. izdati prekršajni nalog,

. odmah naplatiti kaznu, od počinitelja prekršaja (na licu mjesta).

Članak 108.

Fizičke i pravne osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a naročito pristup do prostorija, objekata, zemljišta, naprava i uređaja, dati mu osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti.

Ako komunalni redar naiđe na otpor prilikom obavljanja svoje dužnosti, može zatražiti pomoć nadležne policijske postaje ili zaštitarske tvrtke.

Članak 109.

U cilju uspostavljanja komunalnog reda i zaštite imovine Grada Krka komunalno redarstvo može poduzimati odgovarajuće mjere u zajedništvu s nadležnim državnim i drugim tijelima, odnosno zaštitarskim tvrtkama.

Članak 110.

Protiv rješenja komunalnog redara može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko-goranske županije u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Žalba uložena nadležnom tijelu ne odgađa izvršenje rješenja.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 111.

Novčanom kaznom od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 61., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 102., 103. i 104. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 112.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 61., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 102., 103. i 104. ove Odluke.

Članak 113.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako postupi suprotno odredbama članka: 4., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 28., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36., 37., 39., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 61., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., 100., 102., 103. i 104. ove Odluke.

Članak 114.

Komunalni redar na mjestu počinjenja prekršaja može naplatiti kaznu za pravnu osobu u iznosu od 5.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost u iznosu od 2.500,00 kuna, za fizičku osobu u iznosu od 500,00 kuna i to za prekršaje propisane ovom Odlukom.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 115.

Gradonačelnik će po potrebi donositi opće i pojedinačne akte radi provođenja ove Odluke.

Članak 116.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/96 i 17/96).

Članak 117.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-06/12-01/5

Ur. broj: 2142/01-01-12-12

Krk, 24. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Staničić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=782&mjesto=51500&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr