SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 8. Utorak, 13. ožujka 2012.
GRAD NOVI VINODOLSKI

12.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11.), članka 26. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske« broj 28/09 i 30/09) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 25. sjednici održanoj dana 8. ožujka 2012. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da :

1.1. k.č. br. 5847/678, neplodno površine 27 čhv upisana u z.k. ul. 6227 k.o. Novi, u suvlasništvu na ravne dijelove (svakog u 1/3 idealnog suvlasničkog dijela) Peričić Jadrane, Primorska 58, O.I.B. 03540093195, Sokolić Marije, Zatrep 41, O.I.B. 64438556135 i Sokolić Milivoja, Krasica 11, O.I.B. 88707022824, svi iz Novog Vinodolskog, u knjižnom dijelu katastarskog operata za katastarsku općinu Novi upisana kao put Bribirska obala površine 96 m2 u Posjedovnom listu 1176 iste k.o. Javno dobro - putevi i vode Novi Vinodolski, ne predstavlja javno dobro u općoj uporabi već u naravnom stanju kao i po važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji dio novoformiranih građevinskih parcela poslovne namjene.

Članak. 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi, te se, temeljem iste i Ugovora o zamjeni nekretnina broj: 10-07/2011, Klasa: 940-02/10-01/8, UR.BROJ: 2107/02-07-11-4 od 22. rujna 2011. godine suposjednicima na istoj imaju upisati stvarni i knjižni vlasnici te stvarni posjednici iste: Peričić Jadrana, Sokolić Marija i Sokolić Milivoj, ostali podaci kao u članku 1. ove Odluke.

Članak. 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 940-02/12-01/7

Ur. broj: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 8. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=771&mjesto=51250&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr