SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 3. Utorak, 7. veljače 2012.
OPĆINA LOPAR

3.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2007.-2011. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 47/07) i članka 15. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županij«e broj 27/09 i 35/09), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU
turističke i sportske zone Livačina

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU turističke i sportske zone Livačina, koji obuhvaća građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene Livačina T11, te uređene plaže i rekreacijske površine (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana u ime Općine Lopar, odgovoran za postupak izrade i donošenja Plana, je Načelnik Općine Lopar.

Stručni izrađivač Plana može biti pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja, sukladno članku 39. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11).

Plan usvaja i donosi Općinsko vijeće Općine Lopar.

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

Članak 3.

Pravna osnova za izradu Plana je Prostorni plan uređenja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11).

Obveza izrade i donošenja Plana utvrđena je člankom 171. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11) i glavom II. točkom 3.2. podtočkom 5. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru

Općine Lopar za razdoblje 2007.-2011. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/07).

Članak 4.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09, 55/11, 90/11) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04).

III. Obuhvat Plana

Članak 5.

Planom se obuhvaća građevinsko područje ugostiteljsko- turističke namjene Livačina T11, površine 11,0 ha, kao i uređene plaže i rekreacijske površine oznake R24 i R25.

Obuhvat izrade Plana određen je Prostornim planom uređenja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 53/11), u kartografskim prikazima 3E »Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite«, u mjerilu 1:25000 i 4.1. »Građevinska područja, naselje Lopar«, u mjerilu 1:5000. Planom se obuhvaća ukupna površina od 19,15 ha.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 6.

Prostor u obuhvatu Plana nalazi se u jugoistočnom dijelu Općine Lopar, uz građevinsko područje naselja Lopar.

Sjeverozapadni dio zone ugostiteljsko turističke namjene, koji zauzima cca 5,9 ha, predstavlja izgrađeno građevinsko područje. Na tom prostoru organizirano je turističko naselje San Marino sa kapacitetom od 1.057 ležajeva, te postojećom kategorijom 2 zvijezdice.

Smještajni kapaciteti organizirani su u 10 objekata paviljonskog tipa, a u centralnom objektu organizirani su restoran, terasa od 1.200m2, trgovina, kavana, apero bar, frizerski salon, kotlovnice, spremnici goriva za naftu i plin. Naselje je također opremljeno dodatni sadržajima za tenis, minigolf, stolni tenis, a uz to i toaletima i ugostiteljskim plažnim objektom koji su izvan zone obuhvata Plana.

Prostor se od uvale Crnika proteže u dubinu cca 300 m, a smještajni kapaciteti organizirani su u rubnom dijelu zone udaljeniji od morske obale.

Drugi, jugoistočni dio zone, veličine cca 5,0 ha je neizgrađeno i komunalno neopremljeno područje. To su površine zapuštenog poljoprivrednog zemljišta niže kvalitete, u blagom nagibu prema moru - uvali Livačina.

Prostor je dijelom u sklopu površine vrijedne vegetacije (borove šume), prostornim planom uređenja predložene za zaštitu u kategoriji park - šume (temeljem starog zakona o zaštiti prirode).

Kroz zonu prolazi nerazvrstana cesta do postojeće luke otvorene za javni promet , a koja predstavlja osnovnu prometnu vezu područja u obuhvatu plana s javnom prometnom mrežom.

Prostor u obuhvatu plana obzirom na prirodna obilježja, odnos prema naselju i mogućnosti komunalnog opremanja, predstavlja jednu od najvrjednijih lokacija za organizaciju i razvoj ugostiteljsko-turističke djelatnosti, najznačajnije grane gospodarstva Općine Lopar.

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

Članak 7.

Prostornim planom uređenja Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/11) te Prostornim planom Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 14/00, 12/05, 50/06, 8/09) za ovu zonu određen je maksimalni kapacitet od 1100 ležaja, što predstavlja i planski cilj konačnog uređenja ovog prostora.

U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Općina Lopar utvrđuje potrebu donošenja Plana kojim će se ostvariti prostorne mogućnosti za realizaciju planiranog zahvata u prostoru - nastavak gradnje u građevinskom području naselja i formiranje izdvojenog građevinskog područja turističke namjene, Livačina (T11). Na ovoj lokaciji planira se izgradnja turističke i sportske zone koja obuhvaća građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene Livačina T11, površine 11,0 ha, kapaciteta do 1100 kreveta, te uređene plaže i rekreacijske površine. Turistička zona kao funkcionalna cjelina čini više samostalnih građevina za različite namjene - recepcija, smještaj gostiju, prehrana, usluge malih obrtnika-frizeri, pedikeri, maseri, trgovine suvenira, delikatesa, prigodnih poklona, rekreacija, sport i sl.

Programska polazišta izrade Plana temelje se na potrebi planova nižeg reda kako bi se omogućila legalna gradnja i zaštita prostora, te izgradnja komunalne infrastrukture. Izgradnja planiranih turističkih građevina na lokaciji »Livačina« doprinijeti će turističkoj valorizaciji naselja Lopar kao i Općine Lopar, te imati pozitivne gospodarske efekte kroz zapošljavanje stanovnika Općine i izgradnju infrastrukturnih sustava za potrebe ovog zahvata u prostoru kao i zadržavanje mlade radne snage.

Građevine unutar obuhvata Plana moraju imati neposredan pristup na izgrađenu prometnu površinu minimalne širine 5,5 m za dvosmjerni promet ili je uređenje iste započelo na temelju programa gradnje građevina i komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem zemljani radovi.

Obavezna je izgradnja vlastitog zatvorenog kanalizacijskog sustava sa odgovarajućim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda ukoliko u neposrednoj blizini nije izgrađen javni sustav odvodnje.

Priključak građevina na sustav vodoopskrbe, elektroopskrbe, telekomunikacijsku i plinsku mrežu unutar zone za izdvojene namjene utvrđuje se na osnovi posebnih uvjeta komunalnih i javnih poduzeća.

Potrebno utvrditi detaljne uvjete uređenja, korištenja i zaštite plaža R24 (uvala Crnika uz ugostiteljsko-turističku zonu Livačina) i R25 (uvala Crnika nasuprot hridi Kaštelina uz ugostiteljsko-turističku zonu Livačina), te smještaj pratećih sadržaja. Plaže je potrebno planirati tako da se zadovolje kriteriji za dobivanje Plave zastave.

Uređene morske plaže definirane su prostornim planom uređenja: to su plaže koje su nadzirane i pristupačne svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju, većim dijelom uređenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine i sanitarni uređaji) uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane.

Smjernice za izradu UPU turističke i sportske zone Livačina su:

dopuštena gradnja hotela uz slijedeće granične uvjete:

- najveći dopušteni kapacitet zone iznosi 1100 ležajeva,

- dozvoljena je gradnja hotela kapaciteta 30-300 ležajeva, uz uvjet da gustoća korištenja iznosi najviše 120 ležaja/ha,

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi 0.3,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti nadzemno (kin) iznosi 0,8,

- najveći dopušteni broj etaža građevine iznosi 5 nadzemnih i 2 podzemne etaže,

- najveća dopuštena visina iznosi 16,0 m,

- broj parkirališnih mjesta potrebno je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici u skladu s člankom 106. Odredbi PPUO Lopar;

Iznimno, u zoni Livačina (T11) dopuštena je gradnja građevine javne i društvene namjene - staračkog doma uz sljedeće uvjete:

- najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti iznosi (kig) 0,3,

- najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti-nadzemno iznosi (kin) 0,8,

- najveća dopuštena katnost iznosi tri nadzemne etaže i jedna podzemna,

- najveća dopuštena visina iznosi 10,0 m,

- površina zelenila na građevnoj čestici mora iznositi najmanje 40 %,

- najmanja dopuštana udaljenost građevine od obalne crte iznosi 100 m,

- broj parkirališnih mjesta potrebno je osigurati na vlastitoj građevnoj čestici u skladu s člankom 106. Odredbi PPUO Lopar.

- nije dopuštena prenamjena građevine javne i društvene namjene.

Iznimno, do donošenja Plana, dopuštena je neposrednom provedbom rekonstrukcija hotela Lopar u građevinskom području ugostiteljsko-turističke namjene Livačina T11, na k.č.4614/2, 4618/2, 4618/1, 4615, 4616, 4617, 4618/ 3, 5340, 5342, dio 4614/1, dio 4619, dio 4620, dio 5435/1, dio 5435/2, dio 5436 i dio 5343, k.č. 10262/1, sve k.o. Lopar, na način da se ne povećava gustoća korištenja, izgrađenost građevne čestice i koeficijent iskoristivosti ako su te veličine veće od slijedećih uvjeta:

- zadržava postojeći broj kreveta

- postojeći broj etaža

- postotak povećanja u odnosu na postojeću površinu dopušta se do 5%

- gustoća korištenja iznosi najviše 120 kreveta/ha

- koeficijent izgrađenosti kig iznosi najviše 0,3

- koeficijent iskorištenost- nadzemno kin iznosi 0,8

- najmanje 40% građevne čestice mora biti ozelenjeno

- građevina se može formirati na svim ili samo na dijelu navedenih k.č. uz mogućnost dijeljenja ili spajanja istih

- potrebe parkirališnog prostora hotela Lopar riješiti sukladno članku 106. Odredbi PPUO Lopar, unutar k.č. dio 4611/2, dio 4610/1, dio 4612, dio 4609, dio 4608, 4610/ 2, dio 4611/1, dio 4620, 4621/2, 4621/3, 4621/4, 4621/1, dio 4619,4622, dio 5335, dio 5334, 4623,4624,4625, dio 4626, dio 5304, dio 10266, dio 5333, dio 5306, dio 5305, dio 5293/1, dio 5294,dio 5295/1, 5344, 5343, dio 5345, dio 5341, dio 5337, 5339, 5338, dio 5336, dio 5329, 5295/2, 5295/3 i 5292/1, sve k.o. Lopar

Članak 8.

Prilikom izrade Plana potrebno je:

- uskladiti planiranu namjenu i uređenje prostora s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji za zaštićeno obalno područje mora,

- uskladiti postojeće i planirane kapacitete i sadržaje s Pravilnikom o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli,

- prilikom definiranja koncepcije cjelokupnog prostora uvažavati Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije, kao i akcijski plan razvoja turizma Općine Lopar (u izradi)

- zaštititi krajobrazne vrijednosti, a posebno postojeću vrijednu vegetaciju

VI. Stručne podloge i stručna rješenja za izradu Plana

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana koristit će se stručne podloge izrađene u sklopu plana višeg reda (Prostornog plana uređenja Općine Lopar), kao i elementi iz zahtjeva koje iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima (iz članka 11. ove Odluke).

Stručna rješenja prometne i komunalne infrastrukture u obuhvatu Plana definirati će se u sklopu izrade Plana.

VII. Vrsta i način pribavljanja odgovarajućih posebnih geodetskih podloga

Članak 10.

Plan će se izraditi na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi (topografski prikaz s uklopljenim katastarskim planom) u mjerilu 1:2000, ovjerenoj od nadležnog tijela za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Geodetsku podlogu iz stavka 1. ovog članka pribavit će nositelj izrade plana.

VIII. Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi plana

Članak 11.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja će sudjelovati u izradi Plana i koja daju zahtjeve iz područja svog djelokruga rada:

MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu prirode

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područni ured Rijeka

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje, Rijeka

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Rijeka

Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Lopar

HEP, operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka

Hrvatska agencija za telekomunikacije, Zagreb

KD »Vrelo« Rab

KD »Lopar Vrutak« Lopar

IX. Rok za izradu Plana

Članak 12.

Rokovi za izradu pojedinih faza Urbanističkog plana uređenja su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti), 30 dana

- izrada nacrta prijedloga plana (po pribavljenim zahtjevima), 60 dana

- prethodna rasprava i izrada Izvješća o prethodnoj raspravi, 15 dana

- dorada nacrta prijedloga plana (od prihvaćanja Izvješća o prethodnoj raspravi), 30 dana

- utvrđivanje Prijedloga plana i upućivanje na javnu raspravu, 15 dana

- javna rasprava (javni uvid i javno izlaganje) 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi (od proteka roka za davanje primjedbi), 20 dana

- izrada Nacrta konačnog prijedloga plana, 15 dana

- pribavljanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima, 30 dana

- utvrđivanje Konačnog prijedloga plana, 15 dana

- pribavljanje suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, 30 dana

- donošenje plana na Općinskom vijeću, 30 dana

Rokovi iz prethodnog stavka počinju teći po potpisu ugovora o izradi plana s izrađivačem.

Ukupan rok za izradu Urbanističkog plana uređenja iznosi 320 radnih dana prema navedenom hodogramu, a postupak usvajanja i donošenja plana smije trajati najviše 180 dana od završetka javne rasprave.

X. Izvor financiranja izrade Plana

Članak 13.

Sredstva za izradu Urbanističkog plana uređenja osigurat će se u Proračunu Općine Lopar za 2012. i 2013. godinu.

XI. Završne odredbe

Članak 14.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 29 Livačina (Lopar) (T17) (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09).

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-03

Lopar, 30. siječnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=766&mjesto=51281&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr