SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 3. Utorak, 7. veljače 2012.
GRAD KRALJEVICA

4.

Na temelju članka 35. i članka 61. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09 i 150/11), odredbi Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/ 05 - pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11) te odredbi članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 2. veljače 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru članova vijeća mjesnih odbora

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na području Grada Kraljevice, tijela za provedbu izbora kao i zaštita izbornog prava.

Članak 2.

Članove vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina života koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Članak 3.

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem.

Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Prava i dužnosti člana vijeća započinju danom konstituiranja vijeća mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine odnosno do objave odluke gradonačelnika o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u skladu s ovom Odlukom.

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.

Od dana raspisivanja izbora za članove vijeća pa do izbora novoga predsjednika vijeća mjesnog odbora, predsjednik vijeća može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora.

Članak 4.

Izbore za članove vijeća raspisuje gradonačelnik.

Gradonačelnik u odluci o raspisivanju izbora za članove vijeća, utvrđuje točan datum održavanja izbora, a sve u skladu sa Statutom Grada Kraljevice te ovom Odlukom.

Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proći manje od 30 niti više od 60 dana.

Kada je vijeće raspušteno u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru neće raspisati i održati prijevremeni izbori.

Članak 5.

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,

- ako je pravomoćnom sudskom osudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

- ako je promijenio mjesto prebivališta sa područja mjesnog odbora, danom odjave prebivališta,

- ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama Zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegovog prestanka,

- smrću,

- ako počne obnašati dužnost iz članka 6.ove Odluke, danom stupanja na dužnost.

Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. podstavkom 1. ovog članka treba biti zaprimljena najkasnije dan prije zakazanog održavanja sjednice vijeća mjesnog odbora. Pisana ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika ne prije petnaest dana prije podnošenja iste.

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. alineja 1. i stavku 2. ovoga članka ne proizvodi pravni učinak.

U slučaju da više od polovici članova vijeća prestane mandat prije isteka vremena na koje su izabrani, provode se dopunski izbori na način propisan ovom Odlukom.

Mandat članova vijeća izabranih na dopunskim izborima traje do isteka vremena na koje su izabrani članovi vijeća mjesnog odbora na prvim izborima.

Članak 6.

Član vijeća ne može istovremeno biti gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnik upravnog tijela Grada Kraljevice, član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Grada te ravnatelj ustanove kojoj je Grad osnivač.

Članak 7.

Članu vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se sukladno članku 6. ove Odluke smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik.

Član vijeća koji prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je u roku osam dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika vijeća.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti u vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku osam dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti.

Mirovanje mandata članu vijeća prestat će osmoga dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Nastavljanje obnašanja dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 8.

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Člana vijeća kojem je mandat prestao sukladno članku 5. ove Odluke zamjenjuje zamjenik člana.

Zamjenik člana počinje obnašati dužnost sukladno odredbama ove Odluke, nakon što gradonačelnik utvrdi da su ispunjene ovom Odlukom propisane pretpostavke za prestanak odnosno mirovanje mandata članu vijeća.

Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat sa liste sa koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.

Člana vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat sa liste sa koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća kojem je prestao mandat.

Zamjenik člana vijeća počinje obnašati dužnost nakon što je članu vijeća prestao mandat sukladno odredbi članka 5. ove Odluke.

Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s te liste.

Članak 9.

Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost glasovanja.

Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasovanja ili zbog toga što nije glasovao.

Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasačko opredjeljenje.

II. KANDIDIRANJE

Članak 10.

Liste za izbor članova vijeća predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj, s ograncima ili bez njih te birači.

Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.

Članak 11.

Kada liste za izbor članova vijeća predlažu ogranci registriranih političkih stranaka, oni u tom slučaju trebaju imati sjedište na području Grada Kraljevice.

Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta.

Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka, mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća.

Ovlašteni predstavnik političke stranke, odnosno stranaka koalicije svoje ovlaštenje dokazuje specijalnom punomoći u pisanom obliku.

U slučaju kada liste kandidata dostavljaju stranke koalicije, punomoć mora biti potpisana pojedinačno od ovlaštenih osoba stranaka koalicije i ovjerena pečatom svoje stranke.

Članak 12.

Kada birači, kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 30 potpisa birača s prebivalištem na području mjesnog odbora za čije vijeće se izbori provode.

Podnositelj prijave nezavisne kandidacijske liste je prvi po redu potpisnik nezavisne liste.

Kada liste za izbor članova vijeća predlažu birači, oni u tom slučaju trebaju imati prebivalište na području mjesnog odbora za koji predlažu listu.

Članak 13.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja.

Svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu kandidacijsku listu za izbor članova vijeća.

Članak 14.

Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni izbornom povjerenstvu Grada najkasnije u roku od 8 dana od dana raspisivanja izbora.

Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji, navodi se i skraćeni naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila.

Ako je listu predložila skupina birača, njezin naziv je »Nezavisna lista Mjesnog odbora _________« (naziv naselja za koje se osniva mjesni odbor).

Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Članak 15.

U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena svakog od kandidata na listi, nacionalnost, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja. Uz listu se dostavlja izjava svakog kandidata o prihvaćanju kandidature. Očitovanje mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.

Adresa kandidata na listi mora biti istovjetna s adresom naznačenoj na izjavi o prihvaćanju kandidature.

Nakon predaje liste izbornom povjerenstvu kandidat ne može povući danu izjavu o prihvaćanju kandidature.

U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz stavka 1. ovoga članka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja 1. do zaključno rednog broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od onog broja članova vijeća koliko ih se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati do najvećeg broja članova koji se biraju u to vijeće.

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od onog broja članova vijeća koliko se bira na izborima ili kandidat nakon predaje liste izbornom povjerenstvu povuče danu izjavu o prihvaćanju kandidature, lista nije pravovaljana.

Ako nakon predaje, lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata, izborno povjerenstvo će na prijedlog predlagatelja njegovo ime izbrisati sa liste, a lista će se smatrati potpunom.

Članak 16.

Izborno povjerenstvo će sastaviti i objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se vijeće provode izbori te na internet stranici Grada sve pravovaljano predložene liste za izbor članova vijeća, kao i zbirnu listu, i to u roku od 72 sata od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

Članak 17.

Kandidacijske liste unose se u zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno koalicije koja je listu predložila. Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

Članak 18.

Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

Članak 19.

Na dan koji prethodi danu održavanja izbora i na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta u 19 sati, zabranjena je svaka izborna promidžba i svako objavljivanje privremenih rezultata ili njihovih procjena.

Ispitivanje javnog mijenja i opredjeljenje birača o glasovanju dopušteno je i za vrijeme trajanja izbora, a rezultati ispitivanja ne smiju se objavljivati do zatvaranja birališta.

III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 20.

Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Grada.

Članak 21.

Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom (D'Hondtovom metodom), na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.

Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijska lista za to vijeće dijeli s brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste (biračka masa liste). Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova (biračka masa) sadrži zajednički djelitelj.

Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

Članak 22.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1 pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u pojedinom vijeću.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 23.

Tijela za provedbu izbora su Izborno povjerenstvo Grada Kraljevice (u daljnjem tekstu: izborno povjerenstvo) i birački odbori.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora kao i njihovi zamjenici mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora kao i njihovi zamjenici, imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članak 24.

Izborno povjerenstvo ima stalni i prošireni sastav.

Stalni sastav izbornog povjerenstva čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici.

Stalni sastav izbornog povjerenstva imenuje gradonačelnik.

Predsjednik i zamjenik predsjednika izbornog povjerenstva moraju biti diplomirani pravnici.

Prošireni sastav izbornog povjerenstva određuje se po prihvaćanju, utvrđivanju i objavi lista za izbor članova vijeća, a čine ga po dva predstavnika većinske političke stranke, odnosno koalicije i dva dogovorno predložena predstavnika oporbenih stranaka, odnosno koalicija sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada te njihovi zamjenici. Ako se ne postigne dogovor o predstavnicima političkih stranaka, odnosno koalicija i njihovim zamjenicima, njihov se izbor obavlja kockom između predloženih kandidata pred gradonačelnikom.

Svi članovi izbornog povjerenstva imaju jednaka prava i dužnosti.

Predsjednik i članovi izbornog povjerenstva te njihovi zamjenici ne mogu biti kandidati za članove vijeća.

Članovi stalnog sastava izbornog povjerenstva ne mogu biti članovi niti jedne političke stranke te o tome potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

Članak 25.

Izborno povjerenstvo:

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove vijeća,

- imenuje članove biračkih odbora,

- određuje biračka mjesta za izbore članova vijeća,

- nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora,

- na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste i sastavlja zbirnu listu,

- nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom Odlukom,

- prikuplja i zbraja rezultate glasovanja na biračkim mjestima,

- objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

- donosi sve potrebne upute kao i obavlja sve druge potrebne poslove u vezi provedbe izbora za članove vijeća.

Članak 26.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik i njegov zamjenik te dva člana i njihovi zamjenici. Po jednog člana i zamjenika određuje većinska politička stranka ili koalicija, a po jednog člana i zamjenika određuju oporbene političke stranke ili koalicije sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Kraljevice.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora. U protivnom, izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika, članove i njihove zamjenike najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.

Predsjednik i članovi biračkog odbora te njihovi zamjenici ne mogu biti kandidati za članove vijeća.

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

Predsjednik biračkog odbora i njegov zamjenik potpisuju izjavu o nestranačkoj pripadnosti pod materijalnom i kaznenom odgovornošću pri izbornom povjerenstvu.

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.

V. PROVOĐENJE IZBORA

Članak 27.

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.

Izborno povjerenstvo će objaviti koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu, najkasnije 8 dana prije izbora.

Za svako biračko mjesto odredit će se posebna prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća za koje se glasuje.

Članak 28.

Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova vijeća kao i nevladine udruge imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju i prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti njihovo otklanjanje, te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati svoje primjedbe.

Promatrač ima pravo dobiti presliku zapisnika o radu biračkog odbora čiji je rad promatrao.

Izborno povjerenstvo će obvezatnim uputama podrobnije utvrditi prava i dužnosti promatrača te način praćenja provedbe izbora.

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 29.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

Glasački listić sadrži:

- naziv liste,

- ime i prezime nositelja liste,

- serijski broj.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Svi poslovi vezani uz glasačke listiće u nadležnosti su izbornog povjerenstva.

Članak 30.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje radni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 31.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

- nepopunjeni glasački listić,

- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću tvrditi za koju je listu birač glasovao,

- listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 32.

Glasovanje traje neprekidno od 7,00 do 19,00 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.

Glasovanje će se omogućiti i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19 sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Članak 33.

Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih da napusti biračko mjesto.

Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije.

Članak 34.

Prije nego što birač pristupi glasovanju, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član provjerava u popisu birača da li je birač koji je pristupio glasovanju upisan.

Ako se ustanovi da birač nije upisan u popis birača neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ako birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača ne dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju na tom biračkom mjestu.

Potvrdu iz stavka 2. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.

Članak 35.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovom ovlaštenju i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja.

Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i glasovanje

izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 36.

Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje na tom biračkom mjestu se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov rezultat se utvrđuje u roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

Članak 37.

Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu zabilježit će:

- broj birača prema popisu birača, odnosno izvatku iz popisa birača,

- koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu,

- koliko je ukupno birača glasovalo,

- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista,

- koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim listićima.

U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.

Svaki član biračkog odbora te zamjenik člana može staviti primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 38.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.

Članak 39.

Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja za vijeće najkasnije u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.

O svom radu izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

Zapisnik obvezno sadrži:

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora odnosno izvadak iz popisa birača,

- ukupan broj onih koji su glasali,

- broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,

- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista.

Svaki član izbornog povjerenstva te zamjenik člana može staviti primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva.

Članak 40.

Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.

Članak 41.

Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća, na internet stranici Grada kao i na oglasnoj ploči u sjedištu tijela Grada Kraljevice, a ako je to moguće i na oglasnoj ploči mjesnog odbora u kojem su provedeni izbori, odmah će objaviti za svako vijeće posebno:

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora odnosno izvadak iz popisa birača,

- ukupan broj onih koji su glasali,

- broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,

- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,

- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 42.

Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Grada.

Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim odborima raspolaže izborno povjerenstvo.

Izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, provoditi nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem te dodjeljivati potrebna sredstva ovlaštenim osobama i tijelima u provedbi izbora za vijeće.

U skladu s odlukom izbornog povjerenstva, političke stranke i nositelji nezavisnih lista na izborima za vijeće koji na izborima dobiju najmanje jednog člana vijeća, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 43.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti sve političke stranke koje su predložile liste te nositelji nezavisnih lista.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke odnosno predlagatelji nezavisnih lista, o čijim se kandidacijskim listama glasovalo.

Članak 44.

Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je podnijela samo jedna politička stranka.

Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora odnosno ovlaštenim podnositeljem žalbe.

Nositelji nezavisnih lista prigovor odnosno žalbu podnose osobno.

Članak 45.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 46.

Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. ovoga članka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 47.

Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe.

Žalba se podnosi Gradonačelniku u roku od 24 sata računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.

Žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva.

Gradonačelnik je dužan donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 48.

Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

Članak 49.

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe.

IX. KONSTITUIRANJE VIJEĆA

Članak 50.

Prva konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika vijeća, u pravilu predsjedava najstariji član vijeća, a ukoliko to nije moguće, tada osoba iz stavka 2. ovog članka.

Vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova vijeća.

Vijeće bira predsjednika vijeća iz svog sastava, u pravilu na prvoj, konstituirajućoj, sjednici tajnim glasovanjem na vrijeme od 4 godine.

Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovoran je vijeću mjesnog odbora.

Članak 51.

Konstituirajuću sjednicu, u pravilu, otvara i vodi do izbora najstarijeg člana vijeća, ovlašteni sazivač iz članka 50. stavka 2. ove Odluke.

Dnevni red konstituirajuće sjednice Vijeća utvrđuje se na početku sjednice, a može se promijeniti tijekom sjednice na prijedlog predsjedavatelja ili najmanje dva (2) člana vijeća o čemu vijeće odlučuje većinom.

Članak 52.

Na konstituirajućoj sjednici, vijeće se upoznaje s izvješćem izbornog povjerenstva o provedenim izborima i izabranim članovima Vijeća.

Izvješće izbornog povjerenstva o provedenim izborima i izabranim članovima vijeća u pravilu podnosi netko iz stalnog sastava izbornog povjerenstva Grada Kraljevice, odnosno druga osoba po ovlasti Gradonačelnika Grada Kraljevice.

Članak 53.

Nakon što Vijeće primi k znanju izvješće iz članka 52. stavka 1. ove Odluke, članovi Vijeća daju izjavu.

Tekst izjave glasi:

»Izjavljujem, da ću dužnost člana Vijeća mjesnog odbora obavljati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, Statuta Grada Kraljevice, Pravila te ostalih akata mjesnog odbora, kao i da ću poštovati pravni poredak i zauzimati se za svekoliki napredak Republike Hrvatske, Grada Kraljevice i mjesnog odbora.«

Vijećnici nakon čitanja teksta izjave izgovaraju »Prisežem« te potpisuju tekst izjave pred predsjedavateljem.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Vijeća mjesnih odbora dužna su donijeti i uskladiti svoje akte s ovom Odlukom u roku 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Do donošenja i usklađenja akata, na snazi ostaju postojeći akti mjesnih odbora ukoliko nisu u suprotnosti s ovom Odlukom, a u protivnom se neposredno primjenjuju odredbe ove Odluke.

Članak 55.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Kraljevice KLASA: 021-01/ 02-02/19, URBROJ: 2170-08-02-01-01 od 18. studenog 2002. godine.

Članak 56.

Na sve što nije određeno ovom Odlukom, primjenjuje se odredbe Statuta Grada Kraljevice.

Članak 57.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 026-02/12-01/3

Ur. broj: 2170/08-08-12-2

Kraljevica, 2. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik

Alen Vidović, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=766&mjesto=10001&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr