SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

1.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04), članka 48 Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 15. sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori, raspored i način održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine iznos od 6.214.924,51 kuna

Članak 3.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi:

. Grobna pristojba u iznosu od 120.000,00 kuna

. Komunalna naknada u iznosu od 4.844.924,51 kuna

. prihod po posebnim ugovorima 100.000,00 kuna

. tekuće potpore PGŽ 400.000,00 kuna

. kapitalne potpore PGŽ 650.000,00 kuna

. doprinos za šume 100.000,00 kuna


6.214.924,51 kuna

Članak 4.

Sredstva iz predhodnog članka raspoređuju se na slijedeće namjene:

. električna energija 90.114,06 kuna

. javna rasvjeta 500.000,00 kuna

. potrošnja vode 70.000,00 kuna

. održavanje i proširenje javne rasvjete 383.416,18 kuna

. usluga tekućeg i investicijskog

održavanja građev. objekata 200.000,00 kuna

. dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 470.000,00 kuna

. tekuće i investicijsko održavanje cesta

i mostova 1.950.000,00 kuna

. tekuće i investicijsko održavanje

postrojenja i opreme 80.000,00 kuna

. spomenici (kaštel Grižane i dr.) 580.000,00 kuna

. iznošenje i odvoz smeća 250.000,00 kuna

. deratizacija i dezinsekcija 105.000,00 kuna

. održavanje biodiska 180.000,00 kuna

. održavanje groblja 263.990,76 kuna

. izdaci za korištenje »Duplje« 550.000,00 kuna

. održavanje parkova i nasada 680.000,00 kuna

. izdaci na grobljima 80.000,00 kuna

. izdaci za vodoprivredu 67.000,00 kuna

Nivo održavanja komunalne infrastrukture planiran je u istim ili sličnim veličinama u odnosu na iznose u 2010. godini.

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA:

Članak 5.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se:

. sanacija potpornih zidova

. sanacija udarnih rupa i asfaltiranje narazvrstanih cesta

. održavanje odvodnih kanala u zahvatu cesta

Raspored novčanih sredstava po Mjesnim odborima po ovoj poziciji rasporediti će se na osnovu Zaključka Načelnika o načinu rasporeda prema Godišnjem planu nabavki.

Ukupno za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine: 1.950.000,00 kuna.

2. ODRŽAVANJE PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA

Članak 6.

Program obuhvaća sve radove za održavanje zelenih površina koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima.

Za održavanje parkova i zelenih površina planirana su sredstva u visini od 680.000,00 kuna

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 7.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se

.redovito održavanje groblja

(pet grobalja), čišćenje prilaza

grobljima 263.990,76 kuna

. Izdaci za groblja (popravci na

grobljima i okolišu) 80.000,00 kuna


U K U P N O 343.990,76 kuna

4. JAVNA RASVJETA

Članak 8.

Program javne rasvjete obuhvaća slijedeće djelatnosti:

. utrošak struje javne rasvjete 500.000,00 kuna

. održavanje javne rasvjete 383.416,18 kuna


U K U P N O 883.416,18 kuna

a) Održavanje javne rasvjete svedeno je na izmjenu dotrajalih i pregorjelih sijalica određenog broja dotrajalih rasvjetnih tjela a sve prema jedinačnim cijenama o izvođenju radova.

b) proširenje javne rasvjete odnosi se na postavljanje pojedinačnih rasvjetnih tijela na području općine a prema zahtjevima MO uz predhodnu konzultaciju odjela za komunalne poslove.

5. IZDACI ZA KORIŠTENJE DEPONIJA »DUPLJE« I ZBRINJAVANJE OPTADA

Članak 9.

. korištenje deponija »Duplje« 500.000,00 kuna

. iznošenje i odvoz smeća 250.000,00 kuna


U K U P N O 750.000,00 kuna

1. ODRŽAVANJE »BIO DISKA«

Članak 10.

održavanje »bio diska« Bribir obuhvaća:

. nadzor i osnovno tekuće održavanje 125.000,00 kuna

. zbrinjavanje nus produkta 35.000,00 kuna

. pogonska energija 20.000,00 kuna


U K U P N O 180.000,00 kuna

Članak 11.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2107-03/11-01-12-04

Bribir, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=765&mjesto=91253&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr