SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 1. Ponedjeljak, 16. siječnja 2012.
GRAD RIJEKA

1.

Na temelju odredbe članka 31. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i točke 4. Rješenja o imenovanju privremenog skrbnika Poglavarstva Grada Rijeke (KLASA: 612-08/ 07-01/27, UR. BROJ: 2170/01-06-10-07-7) od 7. prosinca 2007. godine, Gradonačelnik Grada Rijeke 13. siječnja 2012. godine donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se iznos troškova provedenih mjera zaštite kulturnog dobra - broda Galeb, učinjenih od imenovanog privremenog skrbnika, Grada Rijeke, Odjela gradske uprave za kulturu, u ukupnom iznosu od 498.160,16 kn.

2. Iznos troškova iz točke 1. ovog rješenja, dužan je Gradu Rijeci podmiriti vlasnik kulturnog dobra, PLACID SEA S.A., 80 Broad Street, Monrovia, Liberija, uplatom na žiro-račun Grada Rijeke broj 2402006-1837300005 koji se vodi kod Erste & Steiermarkische bank d.d. s pozivom na broj 7781-9900000000003-702, u roku od 3 dana od dana dostave ovog rješenja.

3. Ovo rješenje je konačno.

4. Ovo rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

O b r a z l o ž e nj e

Rješenjem Poglavarstva Grada Rijeke KLASA: 612-08/ 07-01/27 UR. BROJ: 2170/01-06-10-07-7 od 7. prosinca 2007. godine, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, imenovan je privremenim skrbnikom kulturnom dobru - brodu Galeb, registriranom kao kulturno dobro temeljem rješenja Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske broj KLASA: UP/I- 612-08/06-06/0202 UR. BROJ: 532-04-01-1/4-06-2 od 10. listopada 2006. godine.

Protiv gore navedenog Rješenja Poglavarstva Grada Rijeke KLASA: 612-08/07-01/27 UR. BROJ: 2170/01-06- 10-07-7 od 7. prosinca 2007. godine, PLACID SEA S.A. iz Liberije, zastupan po Zdravku Kačiću, odvjetniku iz Zagreba, podnio je tužbu Upravnom sudu Republike Hrvatske, te se postupak pred sudom vodio pod posl. br. Us-1881/08. Upravni sud je 6. listopada 2011. godine, donio presudu kojom se tužba odbija kao neosnovana te se istom presudom potvrđuje zakonitost navedenog Rješenja Poglavarstva Grada Rijeke.

Temeljem odredbe članka 31. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/ 03 i 157/03) i točke 3. rješenja Poglavarstva Grada Rijeke od 7. prosinca 2007. godine, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, bio je dužan, za račun i na trošak vlasnika kulturnog dobra broda Galeb, poduzeti sve hitne mjere zaštite i očuvanja kulturnog dobra što ih je odredio Konzervatorski odjel u Rijeci, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Prema provedenom postupku javne nabave - pregovaračkom postupku bez prethodne objave, sa pravnom osobom na području koje je kulturno dobro - brod Galeb i privezan, zaključen je dana 18. lipnja 2008. godine između Grada Rijeke i Viktor Lenac d.d. ugovor radi nabave usluge popravka i održavanja broda s ciljem provođenja hitnih zaštitnih mjera. Prema uputama nadležnog Konzervatorskog odjela, u cijelosti su provedene sve tražene mjere zaštite kako bi se otklonila opasnost od daljnjeg oštećivanja i uništenja kulturnog dobra broda Galeb. Javna nabava predmetne usluge odnosila se na javnu nabavu usluge popravka i održavanja brodova, a cijena isplaćena za uslugu koju je Viktor Lenac d.d. izvršio prema Ugovoru broj 07-39/2008 prema ispostavljenom računu broj 86/2008 iznosila je 395.588,00 kn, odnosno uz PDV 22% u iznosu od 87.029,36 kn, ukupno je utrošeno 482.617,36 kn iz Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu, a koji iznos je plaćen 30. studenoga 2008. godine.

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, po izvedenim hitnim zaštitnim radovima na kulturnom dobru-brodu Galeb, potvrdilo je da su isti izvršeni kvalitetno i u skladu s konzervatorskim principima i izdanim posebnim uvjetima, a budući da prije započinjanja hitnih zaštitnih radova zbog objektivnih razloga nije bilo moguće u cijelosti predvidjeti sve potrebne radove, Konzervatorski odjel u Rijeci očitovao se pozitivno u smislu dodatnih radova koji nisu bili predviđeni Ugovorom između Grada Rijeke i Viktor Lenac d.d. Stoga je bilo potrebno poduzeti dodatne hitne zaštitne radove koji su se sastojali u izvođenju dodatnog sloja betona radi otklanjanja daljnje realne opasnosti da s dijela palube oborinska voda ne bi otjecala te se izvršilo povećanje debljine sloja betona kako bi se postigla vodonepropusnost betona. Nabava dodatnih hitnih zaštitnih radova odnosila se na Popravljanje betonskih podloga, a cijena isplaćena za usluge Viktor Lenca d.d. za navedene dodatne radove prema narudžbenici br. 37/08 iznosila je 12.740,00 kn, odnosno uz PDV 22% u iznosu od 2.802,80 kn, ukupno je utrošeno 15.542,80 kn iz Proračuna Grada Rijeke za 2008. godinu, a koji iznos je plaćen 16. prosinca 2008. godine.

Zaključkom Poglavarstva Grada Rijeke 9. travnja 2009. godine doneseno je Rješenje (KLASA: 022-05/09-01/28- 147/I, UR. BROJ: 2170/01-10-30-09) o utvrđenju troškova provedenih mjera zaštite kulturnog dobra. Poglavarstvo Grada Rijeke, na održanoj sjednici 21. travnja 2009. godine, donosi Rješenje KLASA: UP/I-022-05/09-02/1, UR. BROJ: 2170/01-06-00-09-1, kojim Rješenje Poglavarstva Grada Rijeke KLASA: 022-05/09-01/28-147/I, UR. BROJ: 2170/01-10-30-09, od dana 9. travnja 2009. godine proglašava ništavim temeljem odredbe članka 267. stavka 1. točke 5. u svezi s odredbom članka 206. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv Rješenja Poglavarstva Grada Rijeke (KLASA: 022-05/09-01/28-147/I, UR. BROJ: 2170/01-10-30-09) od 9. travnja 2009. godine, kao i protiv Rješenja Poglavarstva Grada Rijeke (KLASA: UP/I-022-05/09-02/1, UR. BROJ: 2170/01-06-00-09-1) od 21. travnja 2009. godine, PLACID SEA S.A. iz Liberije, zastupan po Odvjetničkom društvu Kačić i Brbora iz Zagreba, podnio je tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske.

Upravni sud Republike Hrvatske, u upravnom sporu (posl. br. Us-4834/09) tužitelja PLACID SEA S.A. iz Liberije protiv Rješenja Poglavarstva Grada Rijeke (KLASA: 022-05/09-01/28-147/I, UR. BROJ: 2170/01-10-30-09) od 9. travnja 2009. godine, donosi presudu dana 12. listopada

2011. godine, kojom se tužba uvažava te se poništava osporeno rješenje. Navedenu presudu Grad Rijeka zaprima dana 9. siječnja 2012. godine.

Upravni sud Republike Hrvatske, u upravnom sporu (posl. br. Us-6211/09) tužitelja PLACID SEA S.A. iz Liberije protiv Rješenja Poglavarstva Grada Rijeke (KLASA: UP/I-022-05/09-02/1, UR. BROJ: 2170/01-06-00-09-1) od 21. travnja 2009. godine, donosi presudu 12. listopada 2011. godine, kojom se tužba uvažava te se poništava osporeno rješenje. Navedenu presudu Grad Rijeka zaprima dana 16. prosinca 2011. godine.

Budući da je Upravni sud Republike Hrvatske presudom posl. br. Us-4834/09 poništio upravni akt: Rješenje Poglavarstva Grada Rijeke (KLASA: 022-05/09-01/28- 147/I, UR. BROJ: 2170/01-10-30-09) od 9. travnja 2009. godine te presudom posl. br. Us-6211/09 poništio upravni akt: Rješenje Poglavarstva Grada Rijeke (KLASA: UP/I- 022-05/09-02/1, UR. BROJ: 2170/01-06-00-09-1) od 21. travnja 2009. godine, predmet se vraća u stanje u kojem se nalazio prije nego što su poništeni upravni akti doneseni, a sve sukladno članku 62. Zakona o upravnim sporovima. Sukladno uputi Upravnog suda Republike Hrvatske, navedenoj u presudama posl. br. Us-4834/09 i posl. br. Us- 6211/09, pridržavajući se pravnog shvaćanja suda i njegovih primjedbi glede postupka, te zakonskog roka od 30 dana za donošenje drugog upravnog akta umjesto poništenog, Grad Rijeka donosi predmetno rješenje.

Temeljem navedenog, a budući je odredbom članka 31. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) regulirano da je troškove provedenih mjera zaštite kulturnog dobra dužan podmiriti vlasnik kulturnog dobra, odlučeno je kao u izreci rješenja.

Budući da je predmetni postupak započet prije stupanja na snagu Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09), isti se ima nastaviti i dovršiti prema odredbama Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91, 103/96), a sve sukladno prijelaznim i zaključnim odredbama iz članka 168. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/ 09).

Ovo rješenje je konačno sukladno članku 11a. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91, 103/96).

Ovo rješenje objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Klasa: 023-01/12-04/3

Ur. broj: 2170/01-15-00-12-1

Rijeka, 13. siječnja 2012.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=764&mjesto=51000&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr