SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

75.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011., donosi

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
na području Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Općine Mošćenička Draga za komunalne djelatnosti:

1.održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

2.održavanje javnih površina,

3.održavanje nerazvrstanih cesta,

4.javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Članak 3.

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Poslovi pometanja obuhvaćaju pometanje 2.189.821 m2 javno-prometnih površina u Mošćeničkoj Dragi, Mošćenicama i Brseču.

Sakupljanje i odvoz krupnog otpada vrši se prema rasporedu postave baja za krupni komunalni otpad za 2012. godinu.

ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Redovno održavanje javnih zelenih površina obuhvaća košenje trave, obrezivanje grmlja i drveća, sadnja cvijeća, pometanje i skupljanje lišća i otpadaka na zelenim površinama i dječjim igralištima, pješačkim stazama i drugim javnim površinama posipanim šljunkom, sanitarnu sječu, zalijevanje travnjaka, cvjetnih gredica i vaza. Navedeni poslovi obavljaju se u Mošćeničkoj Dragi, Mošćenicama i Brseču na ukupnoj površini od 12.210 m2.

Pojačano održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva nabavu sadnica za ljetnu i zimsku sadnju te hitne intervencije na javnim zelenim površinama.

Održavanje javnih površina - puteva, ulica, trgova podrazumijeva održavanje potpornih zidova, obložnih zidova, održavanje i uređenje staza, stepenica i ograda.

Općina održava jednu fontanu koja se nalazi ispred općinske zgrade, a održavanje podrazumijeva čišćenje i sanaciju oštećenja fontane. Održavanje parkovnih klupa, štandova i druge urbane opreme podrazumijeva popravak, zamjenu oštećenih dijelova, ličenje parkovnih klupa, štandova i druge urbane opreme, koji se obavljaju prema potrebi.

Nabava parkovnih klupa i druge urbane opreme podrazumijeva nabavu parkovnih klupa, kanti za smeće i vaza.

Poslovi deratizacije i dezinsekcije obuhvaćaju provođenje preventivne obvezatne dezinsekcije u cilju sustavnog suzbijanja insekata dva puta godišnje na javnim površinama u vlasništvu Općine, provođenje preventivne dezinfekcije na poziv na javnim i drugim površinama u vlasništvu Općine, provođenje preventivne obvezatne deratizacije u cilju sustavnog suzbijanja glodavaca dva puta godišnje na javnim površinama.

Higijeničarska služba podrazumijeva uklanjanje životinjskih lešina sa prometnica, hvatanje, čuvanje i neškodljivo uklanjanje pasa i mačaka lutalica kao i mačaka oduzetih od vlasnika po rješenju komunalnog redara.

Nadzor nad DDD mjerama podrazumijeva stručni nadzor nad provođenjem mjera preventivne i obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

Utrošak vode odnosi se na potrošnju vode na javnim površinama i javnim izljevima.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva plombiranje udarnih rupa, popravke manjih površina, održavanje bankina, održavanje potpornih i obložnih zidova, održavanje ugibališta, hitni popravci i intervencije, sječa šiblja i grana uz ceste i košnja.

Prometna signalizacija (horizontalna) - Programom su planirana sredstva za obnovu postojeće horizontalne signalizacije, i pješačkih prijelaza, crta na kolniku, oznaka parkirališta te ostalih oznaka na kolniku (znak stop, skretači i sl.)

Čišćenje snijega i leda obavljat će se po potrebi.

JAVNA RASVJETA

Održavanje javne rasvjete obuhvaća radove pregleda javne rasvjete, ličenje stupova javne rasvjete, elektromontažne radove na javnoj rasvjeti i materijal za javnu rasvjetu.

Dekorativna rasvjeta podrazumijeva postavu dekoracije svjetlećim elementima na stupove javne rasvjete, drveće, fasade i druge javne površine u vrijeme Božićnih i novogodišnjih blagdana.

Članak 4.

Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture koriste se sljedeći izvori financiranja:

1.prihodi od komunalne naknade - 820.000,00 kuna

2.prihodi od boravišne pristojbe - 105.500,00 kuna

3.ostali izvorni prihodi - 115.000,00 kuna

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 363-01/11-01/28

Ur.broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51417&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr