SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

69.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 26/09. i 30/09.), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga
za 2012. godinu

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Mošćenička Draga (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, pojedine ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II.SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun zaduživanja/financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. Pod prihodima iskazani su prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od pristojbi i naknada, prihodi od donacija, ostali prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U rashodima su iskazani rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu, kapitalnu imovinu i donacije za razdoblje 2012. do 2014. godine.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim klasifikacijama: a) organizacijska, b) programska, c) funkcijska, d) lokacijska, e) ekonomska i izvorima financiranja.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.

Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu obveze se mogu preuzeti i plaćati samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini.

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje Proračuna.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u 2011. godini ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 5.

Jedinstveni upravni odjel Općine odgovoran je za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Članak 6.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 10.000,00 kuna i koristit će se za zakonom utvrđene namjene.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik obvezan je mjesečno izvijestiti Općinsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 7.

Općinski načelnik podnosi Općinskom vijeću polugodišnje izviješće o izvršavanju Proračuna za razdoblje siječanj - lipanj tekuće godine, a godišnje izvješće podnosi sa stanjem na dan 31. prosinca.

Članak 8.

Isplata proračunskih sredstava obavlja se temeljem vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije ili naloga za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava nalogodavac.

Nalogodavac za izvršenje stavki iz Proračuna je Općinski načelnik.

Članak 9.

Pisani ugovor obavezno se zaključuje kada se sredstva Proračuna izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 10.000 kuna, te za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova iznad 20.000 kuna. Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

Ugovorima će se obvezati korisnike sredstava da dostave polugodišnje i godišnje izvještaje o realizaciji programa (propisani obrasci za izvještaje FINI, odnosno Državnom uredu za reviziju sa specifikacijom utroška sredstava Proračuna Općine Mošćenička Draga uz obrazloženje).

Članak 10.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu sredstava donosi Jedinstveni upravni odjel Općine na temelju dokumentiranog zahtjeva.

IV.ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 11.

Općina se može zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira.

Ukupna godišnja obveza iz stavka 1. ovog članka može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona o proračunu, te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina.

Tekuće otplate glavnice i pripadajuće kamate kreditnog zaduženja Općine odnose se na kredit HBOR-a putem Hrvatskih voda za projekt Vodoopskrbni sustav »Visoka zona Općine Mošćenička Draga«.

V.UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 12.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2012. godine.

VI.PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

Članak 13.

Za provedbu Proračuna primjenjuje se proračunsko računovodstvo. Jedinstveni upravni odjel Općine obavezan je izraditi financijske izvještaje, sve sukladno zakonskim propisima o financijskom izvješćivanju.

Članak 14.

Jedinstveni upravni odjel Općine obvezan je provoditi postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova sukladno zakonskim propisima.

Plan nabave Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu donosi Općinski načelnik.

VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 15.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje.

Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava izvješćuje Općinsko vijeće uz polugodišnje i godišnje izvješće.

Članak 16.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi proračuna za 2012. godinu.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2012. godini rashodi su proračuna za 2012. godinu, neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg obračuna Proračuna za 2012. godinu.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-01/11-01/52

Ur.broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51417&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr