SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD ČABAR

43.

Na temelju članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10) i članka 21. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 07/11), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici 23. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli socijalnih stipendija studentima/icama s prebivalištem na području grada Čabra i stipendiranju učenika Srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe poslodavaca na području grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu socijalnih studentskih stipendija i stipendiranje učenika Srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe poslodavaca na području grada Čabra, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Čabra (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Sredstva za socijalne stipendije i stipendiranje učenika Srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja osiguravaju se u Proračunu Grada, u okviru programskih aktivnosti JUO Grada Čabra (u daljnjem tekstu: JUO-a).

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka smatraju se sredstvima za poticanje obrazovanja na području grada Čabra.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA STJECANJE PRAVA ZA DODJELU STIPENDIJE I STIPENDIRANJE UČENIKA KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

Članak 3.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu socijalne stipendije ima redoviti student (u daljnjem tekstu: student) odnosno redoviti učenik za stipendiranje učenika Srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da ima prebivalište na području grada Čabra,

Pod pojmom student, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se student koji pohađa redoviti sveučilišni studij na visokom učilištu.

Pod pojmom deficitarno zanimanje, u smislu ove Odluke, podrazumijeva se odgovarajuće zanimanje za koje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područnoj službi Rijeka, Ispostava Čabar ( u daljnjem tekstu: Zavod) nema prijavljenih nezaposlenih osoba odnosno prijavljeno je manje osoba od iskazanih potreba.

Odluku kojom se utvrđuju deficitarna zanimanja donosi Gradonačelnik, na temelju:

- podataka Zavoda, o potrebama zapošljavanja na području grada Čabra i o raspoloživim osobama koje su prijavljene na Zavodu,

- iskazanih potreba poslodavaca s sjedištem na području grada Čabra za radnicima koji obavljaju odgovarajuće stručne poslove od posebne važnosti za obavljanje djelatnosti tih poslodavaca.

Članak 4.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije nema redoviti student odnosno redoviti učenik za stipendiranje učenika Srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja:

- koji se obrazuje uz rad,

- student poslijediplomskog studija.

Članak 5.

Kriteriji za dobivanje socijalnih stipendija odnosno stipendiranje učenika Srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja utvrđeni su u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

III. POSTUPAK ZA DODJELU STIPENDIJA I STIPENDIRANJE UČENIKA KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

Članak 6.

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje Odjel, u pravilu, na početku akademske godine odnosno školske godine, na temelju odluke Gradonačelnika Grada (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik).

Natječaj se objavljuje na web stranici i oglasnoj ploči Grada te u dnevnom listu.

Članak 7.

Tekst objave natječaja sadrži:

- opće uvjete za pristupanje natječaju,

- vrijeme trajanja natječaja,

- dokumentaciju koju pristupnik treba priložiti,

- naziv tijela kojemu se podnose prijave,

- broj stipendija.

Članak 8.

Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u svezi dodjele stipendija obavlja Povjerenstvo za stipendiranje studenata i učenika Srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje Gradonačelnik na vrijeme od četiri godine.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana, a čine ga službenici Jedinstvenoga upravnoga odjela Grada Čabra.

Članak 9.

Nakon bodovanja i rangiranja pristupnika, Povjerenstvo utvrđuje prijedlog rang-liste.

Prijedlog rang-liste iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju kriterija iz članka 5. ove Odluke.

Članak 10.

Prijedlog rang-liste iz članka 9. ove Odluke, Povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Gradonačelnik utvrđuje rang-listu.

Rang-lista iz stavka 2. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči Grada, Narodnog oslobođenja 2, Čabar.

Svaki pristupnik natječaju može na rang-listu podnijeti pisani prigovor Gradonačelniku u roku od osam dana od dana objave rang-liste na oglasnoj ploči Grada.

Prigovor se podnosi putem pošte ili se predaje u pisarnici Grada.

Odluka Gradonačelnika po prigovoru je konačna.

Članak 11.

Odluku o dodjeli stipendija i stipendiranju učenika Srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja donosi Gradonačelnik.

Na temelju odluke iz stavka 1. ovoga članka, sa studentom odnosno učenikom se sklapa ugovor o stipendiranju (u daljnjem tekstu: ugovor) za cijelo razdoblje visokog odnosno srednjoškolskog obrazovanja, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve uvjete propisane ovom Odlukom.

Ugovor sa studentom odnosno učenikom u ime Grada sklapa JUO.

Članak 12.

Broj stipendija, visinu mjesečnog iznosa stipendija za koje se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija, za svaku akademsku odnosno školsku godinu utvrđuje Gradonačelnik.

Članak 13.

Sklapanjem ugovora, korisnik stipendije se obavezuje da će uspješno završiti cjelokupni sveučilišni studij odnosno srednjoškolsko obrazovanje na kojem se obrazuje.

Članak 14.

Pravo nastavka primanja stipendije u okviru visokog odnosno srednjoškolskog obrazovanja, bez ponavljanja natječajnog postupka, korisnik stipendije ostvaruje kako slijedi:

- uspješnim završetkom studijske godine i prijelazom u višu studijsku godinu odnosno upisom na višu razinu sveučilišnog studija odnosno uspješnim završetkom školske godine i prijelazom u višu školsku godinu,

- zadržavanjem prebivališta na području grada Čabra.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA STIPENDIJE

Članak 15.

Stipendija se isplaćuje u razdoblju od devet mjeseci akademske odnosno školske godine, sve dok korisnik stipendije ispunjava uvjete iz ove Odluke.

Stipendija se isplaćuje od prvog do petnaestog u mjesecu za tekući mjesec.

Radi ostvarivanja prava na stipendiju u smislu stavka 1. ovoga članka, korisnik stipendije dužan je dostaviti dokument kojim dokazuje da je ostvario uvjete za uspješan prijelaz u višu studijsku godinu odnosno upis na višu razinu sveučilišnog studija u narednoj godini odnosno uspješnim završetkom školske godine i prijelazom u višu školsku godinu te uvjerenje o prebivalištu (koje ne smije biti starije od mjesec dana).

Korisnik stipendije je dužan u roku od 15 dana od dana završetka obrazovanja dostaviti potvrdu o završetku sveučilišnog studija te odjaviti stipendiju.

Članak 16.

Korisnik stipendije koji uspješno završi cjelokupni sveučilišni studij odnosno srednjoškolsko obrazovanje na kojem se obrazuje, oslobađa se vraćanja stipendije u cijelosti.

Korisniku stipendije koji ne završi uspješno studijsku godinu odnosno cjelokupni sveučilišni studij ili prekine obrazovanje odnosno ne završi uspješno školsku godinu odnosno cjelokupno srednjoškolsko obrazovanje ili prekine obrazovanje, obustavlja se daljnja isplata stipendije i dužan je vratiti cjelokupan iznos stipendije kojeg je primio temeljem ugovora.

Iznos primljene stipendije kojeg je korisnik stipendije dužan vratiti uvećava se za kamatnu stopu (ugovorom utvrđenu) s rokom vraćanja od godine dana nakon završetka akademske odnosno školske godine.

Članak 17.

U slučaju nastupa određenih okolnosti (teška bolest ili nesretni slučaj korisnika stipendije i slično) zbog kojih korisnik stipendije ne može ispunjavati ugovorne obveze, korisnik stipendije je dužan u roku 30 dana od dana nastupa tih okolnosti podnijeti pisani zahtjev Gradonačelniku, radi daljnjeg ostvarivanja prava na stipendiju.

Zahtjev se podnosi putem Odjela. Uz zahtjev, korisnik stipendije dužan je dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje nastup okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

JUO vodi očevidnik korisnika stipendija.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Pravilnik o uvjetima stipendiranja učenika i studenata (KLASA:021- 01/05-01/05, URBROJ: 2108/01-05-1-5 od 04. veljače 2005. godine).

Klasa: 604-01/11-01/02

Ur. broj: 2108-03-02/2-11-1

Čabar, 23. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

Privitak 1.

KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA STIPENDIJA

Ovim kriterijima definiran je način bodovanja pristupnika za dodjelu socijalnih stipendija studentima s prebivalištem na području grada Čabra i stipendiranje učenika Srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe poslodavaca na području grada Čabra.

Zbog rangiranja, svaki se pristupnik boduje prema uspjehu u obrazovanju, upisanoj godini studija te socijalnom statusu.

1. Uspjeh u obrazovanju

Prosječna ocjena ostvarena u posljednje dvije godine školovanja boduje se na sljedeći način:

za godinu obrazovanja tijekom studija:

- do 3,00 = 0 bodova

- od 3,01 do 3,50 = 4 boda

- od 3,51 do 4,00 = 6 bodova

- od 4,01 do 4,50 = 8 bodova

- od 4,51 do 5,00 = 10 bodova

za godinu obrazovanja tijekom srednje škole:

- do 3,50 = 0 bodova

- od 3,51 do 4,00 = 4 boda

- od 4,01 do 4,50 = 6 bodova

- od 4,51 do 4,80 = 8 bodova

- od 4,81 do 5,00 = 10 bodova

2. Upisana godina studija

-student 1. godine preddiplomskog ili integriranog studija = 2 boda

-student 2. godine preddiplomskog ili integriranog studija = 4 boda

-student 3. ili više godine preddiplomskog ili 3. godine integriranog studija = 6 bodova

-student 1. godine diplomskog ili 4. godine integriranog studija = 8 bodova

-student 2. godine diplomskog ili 5. ili više godine integriranog studija = 10 bodova

3. Završeni razred srednjoškolskog obrazovanja

-učenik 1. razreda srednjoškolskog obrazovanja
= 2 boda

-učenik 2. razreda srednjoškolskog obrazovanja
= 4 boda

-učenik 3. razreda srednjoškolskog obrazovanja
= 6 bodova

-učenik 4. razreda srednjoškolskog obrazovanja
= 8 bodova

4. Socijalni status

Student odnosno učenik, čija je obitelj korisnik prava na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Čabra (»Službene novine PGŽ«, broj 07/11) i to prema:

. socijalnom uvjetu: = 6 bodova

-pravo na stalnu pomoć

. uvjetu prihoda: = 4 boda

-samac do 1.500,00 kuna

-dvočlana obitelj do 2.000,00 kuna

-tročlana obitelj do 2.500,00 kuna

-četveročlana obitelj do 3.000,00 kuna

-ako obitelj ima više od četiri člana, cenzus prihoda za svakog se člana povećava za 500,00 kuna

. posebnom uvjetu: = 1 bod

-dijete poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

-dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno zakonu)

-dijete ratnog i civilnog invalida iz Domovinskog rata

. uvjetu dječjeg doplatka = 1 bod

Student odnosno učenik bez oba roditelja = 4 boda

Student odnosno učenik kojeg uzdržava samohrani
roditelj = 3 boda

Student odnosno učenik sa više braće i sestara koji su članovi istog kućanstva = 1 bod (za svako dijete)

Student odnosno učenik s tjelesnim oštećenjem = 4 boda

(slijepa osoba, gluha osoba, osoba oboljela od cerebralne dječje paralize, osoba oboljela od multiple skleroze, dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnik i osoba s tjelesnim oštećenjima od 70% i više)

U slučaju da dva ili više pristupnika ostvare jednaki broj bodova, više mjesto na rang-listi pripada pristupniku na višoj studijskoj odnosno školskoj godini, a ukoliko se i tada ne može utvrditi prednost, više mjesto pripada pristupniku koji je ostvario veći broj bodova prema uspjehu u obrazovanju.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51306&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr