SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD ČABAR

42.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavka 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 ) te članka 37. Statuta grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 28/10) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 23. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra

Članak 1.

U članku 2. Odluke o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 47/10 i 07/11) (u daljnjem tekstu: Odluka), briše se naziv: »Odsjek za društvene djelatnosti«.

Članak 2.

Članak 4. Odluke mijenja se i glasi:

»Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra obavljaju se kroz unutarnje ustrojstvene jedinice - Odsjeke:

1. Odsjek za opće poslove i lokalnu samoupravu obavlja:

- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, pravne poslove za potrebe Grada, imovinsko-pravne poslove,

obavljanje poslova i evidencija iz oblasti radnih odnosa, poslove osiguravanja tehničkih uvjeta za rad jedinstvenog upravnog odjela (održavanje prostora, zagrijavanje, čišćenje prostorija, nabava opreme, poslovi ekonomata), poslove pisarnice, arhiviranje, otpreme pošte, poslove nabave roba i usluga, poslove javne nabave, upravne, protokolarne i administrativne poslove iz djelokruga rada Gradskog vijeća, Gradonačelnika i njihovih radnih tijela, poslove informiranja i odnosa s javnošću;

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, športa, tehničke kulture, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, srednješkolskog obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, turizma i Udruga,

- poslove unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora.

2. Odsjek za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša obavlja:

- poslove iz oblasti prostornog i urbanističkog uređenja te zaštite okoliša, poslove planiranja, razvoja i izgradnje građevina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslove uređenja prometa, naselja i stanovanja, poslove u svezi korištenja javnih površina, poslove uređivanja građevinskog zemljišta, poslove utvrđivanja komunalnih prihoda, poslove davanja koncesija, poslove komunalnog redarstva, poslove Uprave groblja;

3. Odsjek za proračun, financije i računovodstvo obavlja:

- poslove proračunskog planiranja, financijskog i materijalnog poslovanja Grada, računovodstveno-knjigovodstvene poslove, poslove izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna Grada, razreza i naplate gradskih prihoda, poslove vođenja knjigovodstvenih evidencija, poslove upravljanja imovinom Grada, poslove financijske operative, poslove nadzora i kontrole namjenskog korištenja sredstava proračunskih korisnika.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/10-01/8

Ur. broj: 2108-01/1-11-3

Čabar, 23. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51306&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr