SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD ČABAR

41.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03-poč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 28/10), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2011. godine donosi

PROGRAM
IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ČABRA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Ovim programom izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2011 godini, utvrđuju se izvori financiranja te planirani radovi i projekti s planiranim iznosima.

Članak 2.

Projekti se financiraju iz sljedećih izvora financiranja:

KOMUNALNI DOPRINOS . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 652)

NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE). . . . . . 5.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 652

NAKNADE ZA KONCESIJE 25.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 642)

ŠUMSKI DOPRINOS. . . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000,00 kn

( veza - proračun - podskupina 652 )

PRIHODI POSLOVANJA. . . . . . . . . . . 6.047.000,00 kn


UKUPNO 7.477.000,00 kn

Članak 3.

Programom izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su sljedeći radovi:

1. PROGRAMI UREĐENJA MJESTA
GEROVO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421- pozicija 178)

- Uređenje nogostupa od crkvice Sv. Roka - centra
(Lipovac).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000,00 kn

- Izgradnja ceste oko staračkog doma. . . 500.000,00 kn

- Prekrivanje objekta svlačionice s
nadstrešnicom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

- Natkrivanje tribina, izrada ograde, premještaj
igrališta iizrada spomenika. . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 kn

- Pilanska ulica

(izrada nogostupa, odvodnje i izrade gornjeg stroja
ceste).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350.000,00 kn

2. PROŠIRENJE GROBLJA U GEROVU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 179)

3. PROŠIRENJE GROBLJA NA HRIBU
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 180)

4. PROŠIRENJE GROBLJA NA
PLEŠCIMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421- pozicija 181)

5. ASFALTIRNJE CESTE SV. GORA - SEDLO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 182)

6. UREĐENJE SPORTSKOG CENTRA
PLEŠCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 183)

7. REKONSTRUKCIJA UREĐEJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - TRŠĆE. . . 400.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 184)

(prema projektnoj dokumentaciji - predviđeno učešće Grada 20%)

8. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH
VODA - PREZID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 185)

(otkup zemljišta - 50.000,00 kn, predviđeno učešće Grada 20% u radovima - 400.000,00 kn)

9. PROJEKTI MREŽE I UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - GEROVO270.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 186)

- Projekt kolektora - 200.000,00 kn

- Projekt uređaja za pročišćavanje - 70.000,00 kn

10. IZGRADNJA DIJELA KANALIZACIJSKE
MREŽE - GEROVO. . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 187)

(Predviđeno učešće Grada 20% u radovima - izgradnja 400,00 m' kolektora uz prometnicu do crkvice Sv. Roka)

11. IZGRADNJA VODOVODA U GEROVU -
FAZA I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.467.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 188)

(prema projektnoj dokumentaciji, potpisanim ugovorom i dinamičkom planu izvođača - učešće Grada prema ugovoru 50%)

12. IZGRADNJA VODOVODA U GEROVU -
FAZA II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 189)

(Predviđeno učešće Grada 20% u radovima)

13. VODOVOD GEROVSKI KRAJ. . . . 440.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 190

(prema projektnoj dokumentaciji, potpisanim ugovorom - učešće Grada u radovima 20 %)

Članak 4.

Ovaj Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/61

Ur. broj: 2108-03/3-11-2

Čabar, 23. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51306&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr