SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD ČABAR

40.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,129/00,59/01, 26/03-poč.tekst,82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 33/09 i 28/10), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2011. godine donosi

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA
ČABRA ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Ovim programom planirano je održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2012. godini, utvrđuju se izvori financiranja te planirani radovi s iznosima po komunalnim djelatnostima.

Članak 2.

Program se financira iz sljedećih izvora financiranja:

KOMUNALNA NAKNADA. . . . . . . . . . 850.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 652)

GROBNA NAKNADA . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 652)

PRIHODI POSLOVANJA. . . . . . . . . . . 1.450.000,00 kn


UKUPNO 2.500.000,00 kn

Članak 3.

Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćeni su radovi prema komunalnim djelatnostima i to za:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 333- pozicija 196)

/podrazumijeva održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste/ od kojih za:

a) CESTA PRŠLETI (tamponiranje, asfaltiranje)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,00 kn

b) CESTA KUPARI (krpanje, asfaltiranje)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

c) CESTA TOMETI (krpanje, asfaltiranje)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

d) CESTA DONJI ŽAGARI (krpanje, asfaltiranje)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

e) OSTALE NER. CESTE (tamponiranje i manji
popravci). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220.000,00 kn

2. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 0.000,00 kn

/podrazumijeva odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnju atmosferskih voda te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crpnih jama/

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 00,00 kuna

/podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaza kroz naselje, kad se ti dijelovi na održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu/

Napomena: u cijelosti provesti kroz program javnih radova

4. UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA . . 40.000,00 kn

( veza - proračun - podskupina 323 - pozicija 199 )

a) Uređenje odmarališta

5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 323 - pozicija 198)

(veza - proračun - podskupina 322- pozicija 197)

/podrazumijeva čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na odlagališta utvrđena prema posebnim propisima/ od kojih za:

a) SAKUPLJANJE I ODVOZ KOM. OTPADA SA
TRŽNICA I JP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

(svaki petak x 2 kontejnera)

b) DOBAVA I POSTAVA KONTEJNERA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

(zamjena postojećih dotrajalih kontejnera)

6. ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 323- pozicija 204 )

/podrazumijeva obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta na temelju posebnih propisa/

od čega za:

a) PLANIRANJE I SABIJANJE KOM. OTPADA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

(1x mjesečno - dozer + navoz inertnog materijala)

b) UREĐENJE PRISTUPNE PROMETNICE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

(navoz tampona i ravnanje-prema potrebi)

7. ODRŽAVANJE GROBLJA. . . . . . . . 205.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 323- pozicija 203)

(veza - proračun - podskupina 322- pozicija 200)

(veza - proračun - podskupina 323- pozicija 201)

(veza - proračun - podskupina 323- pozicija 202)

/podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja, sahrane i ukopa pokojnika/ od kojih za:

a) ODVOZ OTPADA. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000,00 kn

(1x tjedno + pojačani odvoz za dana mrtvih)

b) El. EN. MRTV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

(utrošak el. energije-posebna mjerna mjesta)

c) ODRŽAVANJE MRTVAČNICA . . . 150.000,00 kn

(obuhvaća održavanje instalacija, kemijsko čišćenje oprava, krečenje i nabavku sitnog inventara, izmjena krova - mrtvačnica Gerovo)

d) ODRŽAVANJE STAZA I PRILAZA
GROBLJIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

8. JAVNA RASVJETA. . . . . . . . . . . . . . . 630.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 322 - pozicija 191)

(veza - proračun - podskupina 323- pozicija 192)

(veza - proračun - podskupina 421- pozicija 194)

(veza - proračun - podskupina 323- pozicija 193)

/podrazumijeva upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koja prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta/ od kojih za:

a) UTROŠAK EL.ENERGIJE . . . . . . . . 400.000,00 kn

(potrošnja el. energije planirana na bazi prethodne godine)

b) ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA JR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000,00 kn

(nabava materijala,kontrola ispravnosti,zamjena žarulja, prigušnica, pgp kabela, stakala i sl.)

c) INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE. . . . 30.000,00 kn

(nova rasvjetna tijela javne rasvjete - Tršće parkiralište

d) NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE I
ILUMINACIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000,00 kn

(kontrola,popravak, nabava postava i skidanje novogodišnje iluminacije u centralnim mjestima)

9. ZIMSKO ČIŠĆENJE. . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00 kn

( veza - proračun - podskupina 323 - pozicija 195 )

/ podrazumijeva pluženje i posipavanje ulica, trgova i nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima/

od kojih za:

a) SVE N.CESTE (cca 65 km)

(intenzitet poslova zavisno od učestalosti i karakteristikama padalina)

Članak 4.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/61

Ur. broj: 2108-03/3-11-1

Čabar, 23. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51306&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr