SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD ČABAR

36.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-poč.tekst,82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09 i 28/10), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 23. prosinca 2011. godine donosi

PRVU IZMJENU I DOPUNU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA ČABRA ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Ovim programom planirano je održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra u 2011. godini, utvrđuju se izvori financiranja te planirani radovi s iznosima po komunalnim djelatnostima.

Članak 2.

Program se financira iz sljedećih izvora financiranja:

KOMUNALNA NAKNADA. . . . . . . . . . 850.000,00 kn

( veza - proračun - podskupina 652 )

GROBNA NAKNADA. . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

( veza - proračun - podskupina 652 )

POREZNI PRIHODI PRORAČUNA 1.716.000,00 kn


UKUPNO 2.766.000,00 kn

Članak 3.

Programom održavanja komunalne infrastrukture obuhvaćeni su radovi prema komunalnim djelatnostima i to za:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.354.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 323 - pozicija 212 i 215)

/podrazumijeva održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste/ od kojih za:

a) KRPANJE I SANACIJA ASFATNOG
KOLNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.245.000,00 kn

b) ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105.000,00 kn

c) PROMETNI ZNAKOVI. . . . . . . . . . . . . . 4.000,00 kn

2. ODVODNJA ATMOSFERSKIH
VODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 323 - pozicija 227)

/podrazumijeva odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, odvodnju atmosferskih voda te crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crpnih jama/

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA . . . . 0,00 kn

/podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova, dječjih igrališta i javnih prometnih površina te dijelova javnih cesta koje prolaza kroz naselje, kad se ti dijelovi na održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu/

Napomena: u cijelosti provesti kroz program javnih radova

4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH
POVRŠINA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 323 - pozicija 217)

/podrazumijeva čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog otpada na odlagališta utvrđena prema posebnim propisima/ od kojih za:

a) SAKUPLJANJE I ODVOZ KOM. OTPADA SA
TRŽNICA I JP. 10.000,00 kn

(svaki petak x 2 kontejnera)

5. ODLAGANJE KOMUNALNOG
OTPADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 323 - pozicija 228)

/ podrazumijeva obrađivanje i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagališta komunalnog otpada te saniranje i zatvaranje odlagališta na temelju posebnih propisa/ od čega za:

a) PLANIRANJE I SABIJANJE KOM.
OTPADA 45.000,00 kn

(1x mjesečno - dozer + navoz inertnog materijala)

b) UREĐENJE PRISTUPNE
PROMETNICE 15.000,00 kn

(navoz tampona i ravnanje-prema potrebi)

6. ODRŽAVANJE GROBLJA. . . . . . . . . 57.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 322 - pozicija 220)

(veza - proračun - podskupina 323 - pozicija 221,
222 i 224 )

/podrazumijeva održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja, sahrane i ukopa pokojnika/ od kojih za:

a) ODVOZ OTPADA. . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000,00 kn

(1x tjedno + pojačani odvoz za dana mrtvih)

b) El.EN.MRTV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 kn

(utrošak el. energije-posebna mjerna mjesta)

c) ODRŽAVANJE MRTVAČNICA . . . . 10.000,00 kn

(obuhvaća održavanje instalacija, kemijsko čišćenje oprava, krečenje i nabavku sitnog inventara)

d) ODRŽAVANJE STAZA I PRILAZA
GROBLJIMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,00 kn

7. JAVNA RASVJETA. . . . . . . . . . . . . . . 775.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 322 - pozicija 207

(veza - proračun - podskupina 323 - pozicija 208 i 209)

(veza - proračun - podskupina 421 - pozicija 210)

/podrazumijeva upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivo podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koja prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta/ od kojih za:

a) UTROŠAK EL.ENERGIJE . . . . . . . . 500.000,00 kn

(potrošnja el. energije planirana na bazi prethodne godine)

b) ODRŽAVANJE UREĐAJA I OBJEKATA
JR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

(nabava materijala,kontrola ispravnosti,zamjena žarulja, prigušnica, pgp kabela, stakala i sl.)

c) INVEST. ODRŽAVANJE. . . . . . . . . . . 60.000,00 kn

d) NOVOGODIŠNJE UKRAŠAVANJE I
ILUMINACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

(kontrola,popravak, nabava postava i skidanje novogodišnje iluminacije u centralnim mjestima)

8. ZIMSKO ČIŠĆENJE. . . . . . . . . . . . . . . 500.000,00 kn

(veza - proračun - podskupina 323 - pozicija 211)

/ podrazumijeva pluženje i posipavanje ulica, trgova i nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima/ od kojih za:

a) SVE N. CESTE ( cca 65 km)

(intenzitet poslova zavisno od učestalosti i karakteristikama padalina)

Članak 4.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/29

Ur. broj: 2108-03-03/3-11-2

Čabar, 23. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zdravko Tomac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51306&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr