SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

186.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

1. Grad Rijeka će prodati nekretninu, u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke, označeno kao k.č. broj 1520/6 upisana u z.k. ul. 2777 u k.o. Zamet površine 983 m2, radi izgradnje višeobiteljske stambene građevine oznake B, sukladno odredbama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07), za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 201,00 EUR/m2.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnine iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 8. studenoga 2011. godine, utvrđuje se GIORGIO CERIN iz Ravne Gore, Matanovci 37.

3. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke, sklopit će, u ime Grada Rijeke kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine s GIORGIOM CERIN iz Ravne Gore, Matanovci 37, kao kupcem.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 021-05/11-01/207

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-3

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51000&odluka=186
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr