SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

182.

Na temelju članka 16. i 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o likovnoj nagradi Ivo Kalina

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, postupak i način dodjele te visina likovne nagrade Ivo Kalina (u daljnjem tekstu: Nagrada) za posebna ostvarenja na području suvremene umjetnosti.

II. UVJETI I NAČIN DODJELE NAGRADE

Članak 2.

Nagrada se dodjeljuje za najbolju likovnu izložbu na području suvremene umjetnosti održanu u galerijskim i javnim prostorima na području grada Rijeke.

Nagrada se može dodijeliti domaćoj ili stranoj fizičkoj odnosno pravnoj osobi, za najbolju samostalnu izložbu ili za autorsku koncepciju izložbe.

Članak 3.

Nagrada se sastoji od posebnog pisanog priznanja i novčane nagrade.

Članak 4.

Nagrada se dodjeljuje svake druge godine.

Članak 5.

Ako Nagradu ostvari više osoba (grupa), svakom pojedinom članu grupe dodjeljuje se pisano priznanje, a iznos novčane nagrade dijeli se na jednake dijelove.

III. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I DODJELE NAGRADE

Članak 6.

Postupak dodjele Nagrade pokreće Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu:Odjel) Javnim pozivom za dostavu prijedloga (u daljnjem tekstu:Javni poziv).

Javni poziv se objavljuje u javnom glasilu »Novi list« najkasnije do 1. veljače tekuće godine, za postignuća ostvarena u prethodne dvije godine.

U Javnom pozivu se objavljuju uvjeti za dodjelu Nagrade, postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga.

Članak 7.

Prijedlozi se podnose Odjelu.

Prijedlog mora biti pisano obrazložen i dokumentiran.

Prijedlog mora sadržavati:

- ime i prezime, adresu, odnosno naziv i sjedište predlagatelja,

- ime i prezime, adresu, odnosno naziv i sjedište kandidata,

- životopis (za kandidata koji je fizička osoba) odnosno opis dosadašnjeg rada (za kandidata koji je pravna osoba),

- dokumentaciju o održanoj izložbi (kritički osvrti, stručne ocjene, recenzije iz javnih glasila kojima se potvrđuju navodi iz prijedloga),

- pisano obrazloženje.

Članak 8.

Stručno vrednovanje pristiglih prijedloga obavlja Stručno povjerenstvo.

Stručno povjerenstvo sastoji se od pet članova, a čine ga po jedan predstavnik iz Grada Rijeke, Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka, Društva povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja iz Rijeke i Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

Stručno povjerenstvo imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) na vrijeme od dvije godine.

Članak 9.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijedloga određenog u Pozivu, Odjel pristigle prijedloge dostavlja Stručnom povjerenstvu.

Ako je prijedlog nepotpun ili ne sadrži dovoljno podataka koji su relevantni za odlučivanje, Stručno povjerenstvo će, putem Odjela, zatražiti od predlagatelja da prijedlog dopuni u određenom roku.

Ako u utvrđenom roku predlagatelj ne postupi na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka, prijedlog se neće uzeti u razmatranje.

Članak 10.

Ocjenu pristiglih prijedloga zajedno s prijedlogom za dodjelu Nagrade, Stručno povjerenstvo dostavlja Gradonačelniku.

Na temelju prijedloga iz stavka 1. ovoga članka Gradonačelnik donosi odluku o dodjeli Nagrade.

Članak 11.

Očevidnik dobitnika Nagrade vodi Odjel.

Administrativno-tehničke poslove vezane za Nagradu obavlja Odjel.

IV. VISINA NOVČANE NAGRADE

Članak 12.

Visina novčane nagrade utvrđuje se u brutto iznosu od 20.000,00 kuna.

Članak 13.

Članovi Stručnog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u iznosu koji utvrđuje Gradonačelnik.

Članovima Stručnog povjerenstva koji su predstavnici Grada Rijeke i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci ne pripada pravo na naknadu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

Sredstva za dodjelu novčane nagrade iz članka 12. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o likovnoj nagradi Ivo Kalina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/06, 3/09 i 40/09).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/245

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51000&odluka=182
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr