SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

174.

Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje
Projekta IPA ŽCGO Marišćina

Članak 1.

Grad Rijeka (u daljnjem tekstu: Zajmoprimac) zadužuje se uzimanjem dugoročnog zajma od Republike Hrvatske, Ministarstva financija, u ukupnom iznosu od 3.162.472 EUR u kunskoj protuvrijednosti, za sufinanciranje gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša), pod sljedećim uvjetima:

Iznos zajma: 3.162.472 EUR u kunskoj protuvrijednosti

Vrsta zajma: dugoročni

Namjena zajma: sufinanciranje gradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)

Kamatna stopa:

Redovna: fiksna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma iznosi 3,987 postotnih poena. Redovna kamatna stopa se obračunava i naplaćuje tromjesečno, uz primjenu proporcionalne metode. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka, u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Naknade: ne obračunavaju se naknade za obradu zahtjeva i administriranje zajma niti naknade za prijevremenu otplatu zajma

Način i rok korištenja: sredstva se uplaćuju na račun IPA IIIb provedbenog tijela prema dospijeću plaćanja nacionalnog sufinanciranja, a nakon urednog primitka potpisanog zahtjeva Zajmoprimca

Način i rok vraćanja:

Sredstva zajma Zajmoprimac se obvezuje otplaćivati Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija sukcesivno u

roku od 25 godina, uključujući i poček od 5 godina, u 80 jednakih tromjesečnih rata.

Dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma. Konačni iznos rata utvrdit će se istekom roka korištenja zajma temeljem ukupnog iznosa iskorištenog zajma. Plaćanje se obavlja u kunskoj protuvrijednosti iznosa zajma iskazanog u EUR i obračunatog po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Instrumenti osiguranja naplate obveza po zajmu: Zadužnica Zajmoprimca u obliku javnobilježničke potvrđene isprave na iznos tražbine Republike Hrvatske, Ministarstva financija te bjanko mjenica Zajmoprimca s mjeničnim očitovanjem.

Članak 2.

Sredstva za otplatu zajma (glavnice i kamata) osigurat će se u Proračunu Grada Rijeke.

Članak 3.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za potpisivanje Ugovora o zajmu za sufinanciranje projekta EU IPA ISPA 2007-2011 između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i Grada Rijeke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/211

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51000&odluka=174
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr