SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 48. Petak, 23. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

151.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/ 09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 21. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sadrži: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje od 2012. do 2014. godine, razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

Članak 3.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima i to: tijelima gradske uprave, ustanovama kojima je Grad osnivač (u daljnjem tekstu: ustanove Grada), osnovnim školama kojima se financiraju decentralizirane funkcije (u daljnjem tekstu: osnovne škole), vijećima nacionalnih manjina, mjesnim odborima te ostalim korisnicima koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava.

U okviru razdjela 004-Glava 00401, razdjela 005-Glava 00501, Razdjela 006-Glava 00601, razdjela 009-Glava 00901 i razdjela 010-Glava 01001 i 01003, osigurana su sredstva za rashode tijela gradske uprave po pojedinim programima, projektima i aktivnostima, a u ostalim Glavama unutar pojedinog razdjela osigurana su sredstva za krajnje korisnike.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, Gradonačelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do iznosa uplaćenih sredstava.

Neplanirani, a uplaćeni namjenski prihodi i primici mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Namjenski prihodi i primici koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu.

Sredstva za pokroviteljstva te za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, raspoređuje Gradonačelnik ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih potreba ili drugom aktu Gradskog vijeća Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće).

Članak 5.

Odjel gradske uprave za financije obvezan je, u roku od osam dana od dana donošenja Proračuna, izvijestiti sva tijela gradske uprave o odobrenim sredstvima u Proračunu, a tijela gradske uprave obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istom krajnje korisnike za koje su određena kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Proračunski korisnici - ustanove Grada, osnovne škole, vijeća nacionalnih manjina i mjesni odbori, za koje su sredstva planirana u posebnim glavama, obvezni su dostaviti proračunski nadležnim tijelima gradske uprave svoje financijske planove usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu i izrađene po mjesecima do 15. siječnja 2012. godine.

Tijela gradske uprave obvezna su Odjelu gradske uprave za financije dostaviti zajednički financijski plan svih korisnika Proračuna za koje su nadležna, izrađen po mjesecima, u narednih osam dana.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih financijskih planova iz stavka 3. ovoga članka sukladno raspoloživim sredstvima.

Članak 6.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u slijedećim godinama samo uz suglasnost Gradonačelnika.

Odjel gradske uprave za financije izvršava Proračun i o tome izvještava Gradonačelnika.

Pročelnici tijela gradske uprave te čelnici pravnih osoba koje su korisnici Proračuna, odgovorni su za planiranje i izvršavanje svoga dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna u smislu odredbe stavka 4. ovoga članka podrazumijeva odgovornost za preuzimanje i verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava te za utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Pročelnici tijela gradske uprave i čelnici pravnih osoba koje su korisnici Proračuna odgovorni su za zakonitost, svrhovitost, učinkovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

III. PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 7.

U Proračunu su planirana sredstva proračunske zalihe u iznosu od 1.000.000,00 kuna, koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za davanje pozajmica.

Članak 8.

Gradonačelnik mjesečno izvještava Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe iz članka 7. ove Odluke.

IV. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 9.

U Proračunu se planiraju svi prihodi koje sukladno pozitivnim propisima ostvaruje Grad.

Prihodi što ih tijela gradske uprave ostvare obavljanjem djelatnosti, prihod su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihodi s osnova kamata po tražbinama pojedinih tijela gradske uprave, uplaćuju se na jedinstveni račun prihoda Proračuna.

V. NAMJENSKI PRIHODI

Članak 10.

Prihodi koje proračunski korisnici - ustanove Grada, osnovne škole i vijeća nacionalnih manjina ostvare iz donacija, po posebnim propisima i iz drugih izvora, namjenski su prihodi Proračuna.

Prihodi iz stavka 1. ovoga članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun, a mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima.

Proračunski korisnici iz stavka 1. ovoga članka mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani namjenski prihodi iz stavka 1. ovoga članka isključivo do iznosa naplaćenih namjenskih prihoda.

Proračunski nadležna tijela gradske uprave nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 1. ovoga članka.

Proračunski korisnici iz stavka 1. ovoga članka obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovoga članka tromjesečno izvješćivati proračunski nadležna tijela gradske uprave.

Članak 11.

Namjenski prihodi iz članka 10. stavka 1. ove Odluke koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini prenose se u narednu proračunsku godinu i koriste se za iste namjene za koje su bili utvrđeni financijskim planom proračunskih korisnika za ovu proračunsku godinu.

Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi proračunskih korisnika za narednu godinu.

Članak 12.

Prihodi što ih mjesni odbori ostvare iz donacija i drugih izvora, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Mjesni odbori mogu preuzimati obveze i plaćati ih po stavkama rashoda za čije su financiranje planirani prihodi iz stavka 1. ovoga članka, isključivo do iznosa naplaćenih prihoda.

VI. VLASTITI PRIHODI

Članak 13.

Prihodi koje proračunski korisnici iz članka 10. stavka 1. ove Odluke ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (vlastiti prihodi) planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na njihov račun.

Vlastiti prihodi iz stavka 1. ovoga članka koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini ne prenose se u narednu proračunsku godinu.

Proračunski nadležna tijela gradske uprave nadziru ostvarenje i trošenje prihoda iz stavka 1. ovoga članka.

Proračunski korisnici iz članka 10. stavka 1. ove Odluke obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovoga članka tromjesečno izvješćivati proračunski nadležna tijela gradske uprave.

O korištenju prihoda koje proračunski korisnik iz članka 10. stavka 1. ove Odluke ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, odluku donosi tijelo upravljanja, odnosno čelnik proračunskog korisnika ako tijelo upravlja

nja nije osnovano, po godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana.

VII. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 14.

Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Pročelnik tijela gradske uprave i čelnik pravne osobe proračunskog korisnika, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno, mora prije isplate provjeriti i potvrditi potpisom pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave.

Nalog za isplatu iz Proračuna s oznakom stavke Proračuna izdaje pročelnik nadležnog tijela gradske uprave.

Isplata sredstva za plaće, materijalne rashode i programe koja su u Posebnom dijelu Proračuna osigurana ustanovama Grada, osnovnim školama, vijećima nacionalnih manjina i mjesnim odborima, izvršava se prijenosom na njihov račun temeljem naloga za prijenos sredstava koji izdaje pročelnik nadležnog tijela gradske uprave.

Članak 15.

Zahtjev za isplatu sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Članak 16.

Proračunskim korisnicima, kojima se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, isplaćivat će se sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih prema njihovim općim aktima do visine utvrđene tim aktima, kolektivnim ugovorom i osiguranim sredstvima.

Članak 17 .

Osnovica za obračun plaća službenika i namještenika Grada utvrđuje se kolektivnim ugovorom odnosno odlukom Gradonačelnika, u suglasnosti s propisima.

Koeficijente za obračun plaća službenika i namještenika Grada utvrđuje Gradsko vijeće općim aktom, na prijedlog Gradonačelnika.

Osnovicu i koeficijente za obračun plaće Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno te visinu naknade za rad zamjenika Gradonačelnika koji svoju dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, utvrđuje Gradsko vijeće općim aktom, na prijedlog Gradonačelnika.

Članak 18.

Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću, sredstva za rad vijeća nacionalnih manjina, sredstva za rad Savjeta mladih, naknade troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova radnih tijela Gradskog vijeća, naknade troškova i nagrade za rad članova vijeća nacionalnih manjina te članova kazališnih i upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Grada Rijeke te naknade troškova za rad članova Savjeta mladih, isplaćivat će se temeljem odluka Gradskog vijeća, po nalogu pročelnika Ureda Grada.

Članak 19.

Naknade troškova za rad članova kulturnih vijeća isplaćivat će se temeljem odluke Gradonačelnika, po nalogu pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu.

Članak 20.

Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora isplaćivat će se temeljem odluke Gradskog vijeća, po nalogu pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

Članak 21.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu sredstava donosi Odjel gradske uprave za financije na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg potpisuje pročelnik tijela gradske uprave u čijoj nadležnosti je naplata tih prihoda, odnosno osoba koju on ovlasti.

Članak 22.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Odjel gradske uprave za financije, a potpisuje Gradonačelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Odjelu gradske uprave za financije.

Evidenciju izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi Odjel gradske uprave za financije.

VIII. POVRAT SREDSTAVA U PRORAČUN

Članak 23.

Ako se naknadno utvrdi da je isplata sredstava iz Proračuna bila nezakonita i/ili neopravdana, proračunski korisnik mora odmah zahtijevati povrat proračunskih sredstava u Proračun.

IX. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 24.

Plaćanje predujma može se ugovoriti samo u iznimnim slučajevima i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika.

X. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 25.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju donosi Gradonačelnik.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihodi su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2012. godine.

Članak 26.

Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu, ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Grada, donosi Gradsko vijeće.

U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva, Gradsko vijeće može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva mogu se koristiti samo za otplatu

duga ili za nabavu nefinancijske i financijske imovine Grada sukladno Zakonu o proračunu.

XI. OTPIS DUGOVA

Članak 27.

Gradonačelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati dug Gradu ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog drugog opravdanog razloga, sukladno propisima.

XII. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM DUGOTRAJNOM IMOVINOM GRADA

Članak 28.

Nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada upravljaju tijela gradske uprave te pravne osobe (ustanove i trgovačka društva) kojih je Grad osnivač.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Pročelnik tijela gradske uprave i čelnik pravne osobe mora imovinom iz stavka 1. ovoga članka upravljati brigom dobrog gospodara i voditi popis o toj imovini u skladu sa zakonom.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnih tijela gradske uprave.

Poslove sklapanja ugovora s osiguravateljima i naplatu šteta obavlja Odjel gradske uprave za financije.

Članak 29.

Knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine Grada vodi se u Odjelu gradske uprave za financije.

Pročelnici tijela gradske uprave te čelnici pravnih osoba koji upravljaju imovinom Grada dužni su Odjelu gradske uprave za financije dostaviti podatke o svakoj poslovnoj promjeni na imovini kojom upravljaju.

XIII. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 30.

Tekuće otplate glavnice duga Grada, iskazane u Računu financiranja Proračuna u iznosu od 63.007.600,00 kuna te pripadajuće kamate u iznosu od 24.553.200,00 kuna, iskazane u Razdjelu 002 Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Razdjelu 004 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, Razdjelu 006 Odjel gradske uprave za kulturu, Razdjelu 007 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu i Razdjelu 008 Odjel gradske uprave za financije, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Grad će u 2012. godini preuzeti izvršena ulaganja u prometnice u iznosu od 35.340.000,00 kuna, koja je financiralo trgovačko društvo Rijeka promet d.d., radi evidentiranja izvršenih ulaganja i povećanja vrijednosti imovine u poslovnim knjigama Grada te iznos obveze za povrat izvršenih ulaganja iskazati u Računu financiranja na stavci primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru.

Grad će u 2012. godini, na temelju ugovora o zajmu s Ministarstvom financija Republike Hrvatske, planirati primitak od zaduživanja u iznosu od 3.712.000,00 kuna za sufinanciranje provođenja EU projekta »ŽCGO Marišćina«, sufinanciranog iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III Regionalni razvoj, Operativni program Zaštita okoliša, koje se zaduživanje sukladno propisima ne uključuje u opseg mogućeg zaduženja Grada.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i ustanova čiji je osnivač Grad, može se dugoročno zadužiti samo za investiciju i uz suglasnost nadležnih tijela Grada, sukladno pozitivnim propisima i Statutu Grada Rijeke.

Grad može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi i ustanovi iz stavka 4. ovoga članka sukladno pozitivnim propisima i Statutu Grada Rijeke, uz prethodnu suglasnost ministra financija. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Grada.

Zahtjev Gradu za izdavanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna osoba pravne osobe ili ustanove iz stavka 4. ovoga članka putem nadležnog tijela gradske uprave, uz suglasnost Odjela gradske uprave za financije. Zahtjevu se prilažu obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja te plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate).

XIV. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA, FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENA KONTROLA I IZVJEŠTAVANJE

Članak 31.

Proračun i proračunski korisnici - ustanove Grada, osnovne škole, vijeća nacionalnih manjina i mjesni odbori, primjenjuju sustav proračunskog računovodstva.

Tijela gradske uprave koja su proračunski odgovorna za korisnike iz stavka 1. ovoga članka obvezna su prikupiti, uskladiti i konsolidirati njihova polugodišnja i godišnja izvješća te ih dostaviti Odjelu gradske uprave za financije.

Članak 32.

Kontrola poslovnih postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, upravljanje gradskim dugom i gotovinom, praćenje primjene financijskih propisa, praćenje nastanka obveza, praćenje primjene sustava proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvještavanja, obavljaju se u Odjelu gradske uprave za financije.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su Odjelu gradske uprave za financije dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih traže.

Članak 33.

Odjel gradske uprave za financije izrađuje i dostavlja Gradonačelniku polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Gradonačelnik podnosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Gradskom vijeću u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Proračunski korisnici - ustanove Grada, osnovne škole, vijeća nacionalnih manjina i mjesni odbori, dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) nadležnom tijelu gradske uprave, najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjeg financijskog izvještaja utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 32/11).

Trgovačko društvo kojeg je Grad osnivač ili većinski vlasnik dužno je dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) nadležnom tijelu gradske uprave, najkasnije u roku od mjesec dana od isteka roka za predaju godišnjeg financijskog izvještaja utvrđenog Zakonom o računovodstvu (»Narodne novine« broj 109/07).

Izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

Nadležno tijelo gradske uprave dužno je izvještaj o poslovanju proračunskih korisnika odnosno trgovačkog društva dostaviti Gradonačelniku u daljnjem roku od mjesec dana od isteka roka iz stavka 3. i 4. ovoga članka.

Članak 34.

Proračunski korisnici - ustanove Grada, osnovne škole, vijeća nacionalnih manjina i mjesni odbori, dužni su dostaviti polugodišnje i godišnje financijske izvještaje nadležnom tijelu gradske uprave.

Nadležno tijelo gradske uprave konsolidira financijske izvještaje iz stavka 1.ovoga članka za pojedine korisnike i dostavlja ga Odjelu gradske uprave za financije.

Odjel gradske uprave za financije izrađuje konsolidirani polugodišnji i godišnji financijski izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u roku utvrđenom Pravilnikom iz članka 33. stavka 3. ove Odluke.

XV. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 35.

Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka Gradonačelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane Zakonom o proračunu.

Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika, utvrdit će Gradsko vijeće izmjenama i dopunama Proračuna.

Članak 36.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Odjela gradske uprave za financije, s tim da umanjenje pojedine stavke rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 1. ovoga članka Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Članak 37.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2012. godinu.

Rashodi za koje je nastala obveza u 2012. godini rashodi su Proračuna za 2012. godinu, neovisno o plaćanju.

O namjeni viška prihoda odnosno o pokriću manjka prihoda iz prethodne godine odlučuje Gradsko vijeće.

XVI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 38.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-05/11-01/231

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-34

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=758&mjesto=51000&odluka=151
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr