SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 47. Četvrtak, 22. prosinca 2011.
GRAD KRK

58.

Na temelju članka 209. st. 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09), članka 59 i 63. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o priključenju građevina i drugih nekretnina
na komunalne vodne građevine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, rokovi za priključenje , naknada za priključenje, način plaćanja naknade, način i uvjeti financiranja gradnje komunalnih vodnih građevina i prekršajne odredbe.

Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodnih usluga - Ponikve d.o.o. Krk.

II. ZNAČENJE IZRAZA i POJMOVA

Članak 2.

(1) Komunalne vodne građevine su:

. građevine za javnu vodoopskrbu - akumulacije, vodozahvati (zdenci, kaptaže i druge zahvatne građevine na vodnim tijelima), uređaji za kondicioniranje vode, vodospreme, crpne stanice, glavni dovodni cjevovodi i vodoopskrbna mreža,

. građevine za javnu odvodnju - kanali za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda, mješoviti kanali za odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kolektori, crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, uređaji za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, ispusti u prijemnik i druge pripadajuće građevine ovim nabrojenim građevinama te sekundarna mreža.

(2) Korisnik vodnih usluga je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i

koja je s isporučiteljem sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga.

(3) Priključkom na građevinu javne vodoopskrbe čini ogranak na vodovodnoj mreži, zasun s uličnom kapom, dovodna cijev do vodomjera smještenog u vodomjernom oknu, zaporni ventil ispred vodomjera, zaporni ventil s ispustom iza vodomjera, vodomjer i spojni komadi.

(4) Premještaj vodovodnog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s ugradnjom istog vodomjera i prekidom pružanja vodne usluge putem priključka s kojeg je demontiran vodomjer.

(5) Odvojenje vodovodnog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

(6 ) Priključkom na građevine javne odvodnje ( u daljnjem tekstu:kanalizacijski priključak) smatra se točka priključenja na revizijskom oknu na kanalizacijskom kolektoru ili direktno na kanalizacijskom kolektoru.

(7) Premještaj kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka na drugom mjestu za potrebe iste nekretnine s prekidom odvodnje otpadnih voda putem ranije izvedenog priključka.

(8) Odvojenje kanalizacijskog priključka je izvedba novog priključka za potrebe posebnog dijela zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

(9) Nekretnina je izgrađeno ili neizgrađeno zemljište koje se u katastarskoj evidenciji vodi pod određenim brojem, neovisno da li je u vlasništvu jedne ili više osoba.

(10) Građevinom se smatra građenjem nastao i s tlom povezan sklop, svrhovito izveden od građevinskih proizvoda sa zajedničkim instalacijama i opremom ili sklop s ugrađenim postrojenjem odnosno opremom kao tehničko-tehnološka cjelina ili samostalna postrojenja povezana s tlom te sklop povezan s tlom koji je nastao građenjem ako se njime mijenja način korištenja prostora

(11) Posebni dio zgrade jest dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu za koju je to svojstvo utvrdilo nadležno upravno tijelo i u kojoj se troši voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.).

Članak 3.

Investitor ili vlasnik građevine ili druge nekretnine dužan je građevinu priključiti na komunalne vodne građevine.

U građevinama sa više stambenih jedinica, svaka stambena jedinica koja predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu, mora imati svoj vodomjer.

Građevine koje imaju više posebnih dijelova zgrade koji predstavlljaju samostalnu uporabnu cjelinu, a za koje nije provedeno etažiranje i prema stanju u zemljišnim knjigama su u cijelosti vlasništvo ili suvlasništvo osoba iz uže obitelji, mogu imati samo jedan vodomjer /ili jedan priključak.

Članak 4.

Priključenje građevine na komunalne vodne građevine obavlja se pod nadzorom javnog isporučitelja vodne usluge.

Način priključenja na komunalne vodne građevine utvrđuje javni isporučitelj vodnih usluga u općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Troškove priključenja na komunalne vodne građevine snosi vlasnik/investitor građevine ili druge nekretnine.

Članak 5.

Vlasnik poljoprivredne nekretnine može priključiti istu na komunalne vodne građevine uz suglasnost jedinice lokalne samouprave u slučaju:

1. ako postoje tehničko-tehnološki uvjeti za to,

2. ako je nekretnina privedena poljoprivrednoj namjeni.

Poljoprivredni priključak je isključivo privremenog karaktera. U slučaju utvrđivanja zloupotrebe, nadležno upravno tijelo u jedinici lokalne samouprave odmah će izdati nalog isporučitelju komunalne vodne usluge o obustavi usluge i fizičkom uklanjanju priključka.

III. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 6.

Vlasnik/investitor (podnositelj zahtjeva) podnosi zahtjev za priključenje građevine ili druge nekretnine javnom isporučitelj vodne usluge.

Uz zahtjev za priključenje dužan je priložiti sljedeće dokumente:

1. kopiju pravomoćnog akta na temelju kojeg je dopuštena gradnja sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji ili uvjerenje nadležnog tijela da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine,

2. kopiju pravomoćne lokacijske dozvole (osim za zahvate u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola),

3. kopiju katastarskog plana 1:1000,

4. dozvolu nadležnog tijela za prekop ceste ili javne površine (ukoliko je potreban prekop),

5. vlasnički list (kupoprodajni ugovor),

6. kopiju osobne iskaznice i OIB,

7. rješenje nadležnog tijela o kućnom broju građevine koja se priključuje,

8. suglasnost jedinice lokalne samouprave o priključenju na komunalne vodne građevine.

Članak 7.

Javni isporučitelj vodne usluge i podnositelj zahtjeva sklopit će ugovor o isporuci komunalne vodne usluge ako postoje tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje i ako je podnositelj zahtjeva priložio sve dokumente utvrđene u članka 5. ove Odluke.

Suglasnost iz točke 8. članka 6. ove Odluke daje upravno tijelo JLS.

Članak 8.

U naseljima u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine, vlasniku/investitoru se dopušta privremeno rješavanje opskrbe vodom izgradnjom cisterne.

U naseljima u kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine, vlasniku/investitoru se dopušta privremeno rješavanje odvodnje otpadne vode izgradnjom nepropusne sabirne jame za građevinu izgrađenu do 500 m zračne linije do mora odnosno nepropusne septičke taložnice za građevinu izgrađenu na udaljenosti većoj od 500 m od linije mora.

Sabirna jama i septička taložnica mora imati atest ovlaštene institucije o nepropusnosti.

IV. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 9.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine dužan je građevinu ili drugu nekretninu priključiti na komunalne vodne građevine u sljedećim rokovima:

1. stambene građevine - 12 mjeseci počev od pisane obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge da su se stekli uvjeti za priključenje

2. poslovne građevine (za obavljanje djelatnosti) - 6 mjeseci počev od pisane obavijesti javnog isporučitelja vodne usluge da su se stekli uvjeti za priključenje

Nakon priključenja građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, vlasnik građevine je dužan sve dosadašnje instalacije koje se više neće koristiti, sanirati i staviti izvan funkcije, u roku od 6 mjeseci od priključenja.

Članak 10.

Ako vlasnik građevine ili druge nekretnine ne priključi istu na komunalne vodne građevine u skladu s odredbom članka 9. ove Odluke, na prijedlog javnog isporučitelja vodne usluge jedinica lokalne samouprave će donijeti rješenje o obvezi priključenja predmetne građevine na teret vlasnika/investitora.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka vlasnik/investitor ima pravo žalbe nadležnom upravnom tijelu u Primorsko- goranskoj županiji (Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka).

V. NAKNADA ZA PRIKLJUČENJE

Članak 11.

Naknada za priključenje na vodovodni odnosno kanalizacijski priključak, koja se plaća na osnovicu iz članka 61. stavka 1. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, iznosi:

- za stambenu zgradu površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za stan kao poseban dio nekretnine površine do 200 m2 građevinske (bruto) površine u iznosu od 25% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za stambenu zgradu površine od 200 do 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu od 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za stan kao poseban dio nekretnine površine veće od 200 m2 građevinske (bruto) površine u iznosu od 45% prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za stambenu zgradu površine preko 400 m2 građevinske (bruto) površine, bez stanova kao posebnih dijelova nekretnine, u iznosu jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine do 500 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za poslovne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za poslovne prostore kao posebne dijelove nekretnine, osim proizvodnih građevina, površine preko 500 m2 građevinske (bruto) površine, u iznosu od dvije prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za proizvodne zgrade bez posebnih dijelova nekretnine ili za proizvodne prostore kao posebne dijelove nekretnine bez obzira na površinu, u iznosu od 30 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za objekte koji služe djelatnosti kulture, znanosti, obrazovanja, predškolskog odgoja, zdravstva, socijalne skrbi, religijske objekte, druge socijalne ustanove i ostale građevine društvene namjene, u iznosu od 30 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za zgrade/građevine športsko-rekreacijske namjene (stadioni, športske dvorane, bazeni i sl.), u iznosu jedne prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za objekte koji služe isključivo poljoprivrednoj djelatnosti (plastenici, staklenici i sl.) ili za poljoprivredno zemljište neovisno o površini, priključak se osvaruje u skladu s člankom 5. Ove Odluke, kao privremeni i bez naknade za priključenje;

- za jednostavne građevine koje u smislu posebnog propisa o prostornom uređenju i gradnji mogu graditi bez akta kojim se odobrava gradnja a prikladne su za priključenje, u iznosu od 20 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu;

- za neizgrađeno građevno zemljište, u iznosu od 20 % prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.

Članak 12.

Plaćanja naknade za priključenje mogu se djelomično ili u cijelosti osloboditi građevine koje za potrebe obavljanja djelatnosti grade trgovačka društva i javne ustanove u vlasništvu ili suvlasništvu Grada, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske.

Članak 13.

Na pisani zahtjev investitora ili vlasnika građevine, Gradonačelnik u skladu s Zakonom i Statutom može djelomično ili u potpunosti osloboditi obveze plaćanja naknade za priključenje investitora ili vlasnika građevine ili druge nekretnine koja se priključuje na komunalne vodne građevine namijenjene sljedećim djelatnostima:

. zdravstvenoj

. socijalnoj skrbi

. kulturi i sportu

. obrazovanju

Gradonačelnik Grada Krka može u potpunosti ili djelomično osloboditi građane plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine, a na temelju prethodnog mišljenja Socijalnog vijeća Grada Krka.

VI. NAČIN PLAĆANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE

Članak 14.

Naknada za priključenje obračunava se rješenjem o obračunu koje donosi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo.

Naknada za priključenje odnosno prvi obrok, ako se naknada plaća obročno, obveznik plaćanja naknade dužan je istu platiti u roku od 8 dana od dana konačnosti (ili dostave) rješenja.

Na pisani zahtjev vlasnika/investitora Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo može odobriti obročno plaćanje naknade za priključenje, najviše do 12 obroka.

Na dospjele, a neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata.

Obveznik plaćanja naknade za priključenje dužan je obročno plaćanje osigurati valjanim instrumentima (ček, mjenica, zadužnica).

VII. NAČIN i UVJETI FINANCIRANJA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Članak 15.

Vlasnik/investitor građevine ili druge nekretnine obveznik je plaćanja naknade za priključenje na komunalne vodne građevine.

Članak 16.

Naknada za priključenje je prihod Grada Krka i plaća se u Proračun Grada, sukladno rješenju o obračunu naknade za priključenje.

Članak 17.

Prihodi od naknade za priključenje koriste se za gradnju odnosno za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Krka u skladu s Programom/Planom građenja objekata i uređaja komunalnih vodnih građevina.

Članak 18.

U slučaju da gradnja komunalnih vodnih građevina nije predviđena Programom/Planom građenja objekata i uređaja komunalnih vodnih građevina, vlasnik /investitor građevine ili druge nekretnine koju bi priključio na komunalnu vodnu građevinu, može sudjelovati u financiranju gradnje komunalne vodne građevine.

Vlasnik /investitor građevine ili druge nekretnine ima pravo na povrat uloženih sredstava prema uvjetima utvrđenim u ugovoru sklopljenom s Gradom Krkom.

Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obveze, a osobito rok vraćanja sredstava koji ne smije biti duži od 5 godina od dana sklapanja ugovora.

VIII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 19.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba za prekršaj:

1. ako ne priključi građevinu ili drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u rokovima utvrđenim u članka 9. ove Odluke,

2. ako građevinu ili drugu nekretninu priključi protivno tehničko-tehnološkim uvjetima koje utvrđuje javni isporučitelj vodne usluge,

3. ako građevinu ili drugu nekretninu nelegalno priključi (bez podnošenja zahtjeva i utvrđivanja uvjeta priključenja).

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna.

Za prekršaje iz st.1. ovog članka kaznit će se fizička osoba obrtnik novčanom kaznom od 2.500,00 do 5.000,00 kuna.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 1.000,00 do 2.000,00 kuna.

IX. PRIJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/04, 35/04 i 34/09).

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-03/11-01/34

Ur. broj: 2142/01-01-11-3

Krk, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Josip Staničić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=757&mjesto=51500&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr