SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

35.

Na temelju odredbe članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka

28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 27. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine donijelo ove

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Grada Bakra u području
društvene brige o djeci predškolskog odgoja i obrazovanja za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba Grada Bakra u području društvene brige o djeci predškolske dobi utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području Grada Bakra. Cilj programa redovnog predškolskog odgoja i obrazovanja je da se pedagoškim procesima stručnih odgajatelja u skladu sa suvremenim spoznajama organizira život i rad djeteta u grupi djece na način da se djetetu osigura optimalan i kreativan razvoj, sigurna i zdrava okolina za igru i učenje, a roditeljima pruži pomoć u brizi za sigurnost i odgoj djeteta u vremenu u kojem oni ne mogu skrbiti o njima.

Članak 2.

Temeljem potreba i interesa Grada Bakra, program javnih potreba u predškolskom odgoju ostvaruje se u Gradu Bakru preko:

1. Javne ustanove »Dječji vrtić Bakar« čiji je osnivač Grad Bakar

. Dječji vrtić »Fijolica« u Bakru, Lokaj bb

. Dječji vrtić »Hreljin« u Hreljinu, Hreljin 126

2. Dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Bakar

. Dječji vrtić »Pčelice« Škrljevo, Škrljevo 112/D - osnivač fizička osoba

. Dječji vrtić »Bambi« Škrljevo, Škrljevo 86 - osnivač fizička osoba

. Dječji vrtić »Zvjezdice mira« Rijeka - područni vrtić »Sv. Vinko« Praputnjak - vjerski dječji vrtić.

Članak 3.

Grad sudjeluje u troškovima realizacije programa iz članka 1. sukladno Odluci o proračunu Grada Bakra za 2011. godinu i to:

1. 2.292.000,00 kuna za sufinanciranje troškova djece koja pohađaju Dječji vrtić »Bakar« Bakar iz članka 2. točke 1. ovih izmjena i dopuna Proračuna za 2011. godinu, dok je u Proračunu za 2011. godinu bilo planirano 2.040.00,00 kuna te je izmjena u povećanju od 252.000,00 kuna.

2. 1.850.000,00 kuna za sufinanciranje troškova djece koja pohađaju dječje vrtiće iz članka 2. točka. 2 ovog Programa za 2011. godinu.

3. 530.000,00 kuna za besplatni boravak djece u vrtićima iz članka 2. ovih izmjena i dopunama Programa čiji roditelji koriste prava iz socijalnog programa Grada Bakra, sukladno važećoj Odluci o socijalnoj skrbi Grada Bakra, dok je u Proračunu za 2011. godinu bilo planirano 450.000,00 kuna te je izmjena u povećanju za 80.000,00 kuna.

Članak 4.

Predviđena sredstva u Proračunu Grada Bakra za 2011. godinu, iz članka 3. točka 1. ovog Programa, u iznosu od 2.292.000,00 kuna namijenjena su za Dječji vrtić »Bakar« Bakar i raspoređuju se sukladno Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja korisnika usluga (»Službene novine PGŽ« broj: 52/09 i 32/10).

Članak 5.

Predviđena sredstva u Proračunu Grada Bakra za 2011. godinu, iz članka 3. točka 2. ovog Programa, u iznosu od 1.850.000,00 kuna koristit će se za subvenciju roditelja djece koja pohađaju dječje vrtiće koji su navedeni u članku 2. točka 2. ovog Programa, a sukladno Odluci o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar (»Službene novine PGŽ« broj 52/09 i 32/10).

Članak 6.

Predviđena sredstva u Proračunu Grada Bakra za 2011.godinu za uređenje Dječjeg vrtića Bakar u iznosu od 100.000,00 kuna te uređenje dječjih igrališta u iznosu od 55.000,00 kuna, izmijeniti će se u smanjenju za 155.000,00 kuna.

Članak 7.

Grad Bakar će sufinancirati boravak djece u vrtiću izvan područja Grada Bakra na temelju pismenog zahtjeva roditelja, ako za to postoje opravdani razlozi (rad roditelja u smjenama, početak i završetak radnog vremena roditelja koji se ne poklapa s radnim vremenom vrtića na području Grada Bakra i sl.), na teret sredstava iz članka 3. točka 2. ovog Programa.

Članak 8.

Sredstva iz članka 3. točka 3. koristit će se za podmirenje troškova boravka djece u vrtiću čiji su roditelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra, sukladno članku 13. i 15. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Bakra.

Članak 9.

Plaćanje boravka djece u vrtićima iz članka 7. ovog Programa Grad Bakar će isplaćivati direktno na žiro račun vrtića u kojem dijete boravi, a na temelju mjesečnog računa davatelja usluga.

Članak 10.

Pored djece iz članka 7. ovog Programa, Grad Bakar će podmirivati troškove boravka u vrtiću djece s poteškoćama u razvoju do maksimalno dvostrukog iznosa od ekonomske cijene boravka djeteta u Dječjem vrtiću »Bakar« Bakar.

Članak 11.

Radi ostvarivanja programa obrazovanja u proračunu Grada Bakra osiguravaju se sredstva kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članka 12.

Grad Bakar u proračunu za 2011. godinu osigurava sredstva za potrebe Gradske Knjižnice Bakar u iznosu od 650.000,00 kuna, što je osigurano i ovim Izmjenama i dopunama Programa.

Članak 13.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-11-15

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51222&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr