SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

Članak 3.

Grad potiče pojedince - uspješne sportaše za postignute rezultate u protekloj godini godišnjim nagradama u tekućoj godini, a u skladu s Kriterijima Grada za financiranje športskih udruga i uspješnih sportaša s područja Grada.

UKUPNO 30.000,00 kuna

33.

Na temelju odredbe članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08 - Uredba, 124/10 i 124/11), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 25/09 i 37/09), Gradsko vijeće Grada Bakra je na 27. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine donijelo ove

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba Grada Bakra u športu
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim izmjenama i dopunama Programa utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od interesa za Grad Bakar (u nastavku Grad), a u svezi sa:

.promicanjem i poticanjem športa u cjelini;

.djelovanjem športskih udruga i zajednica športskih udruga koje djeluju na području Grada.

Članak 2.

Sredstva u 2011. godini raspoređuju se temeljem usvojenih programa i aktivnosti slijedećih sportskih udruga kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Za organizaciju bakarskih veslačkih regata čiji je pokrovitelj Grad, a organizatori Veslački klub »Jadran« Rijeka i Pomorska škola Bakar osigurana se sredstva na posebnim pozicijama Proračuna.

UKUPNO 25.000,00 kuna

Članak 5.

Kao tekuće donacije planirana su i sredstva za pokriće troškova športske dvorane Pomorske škole u Bakru te klubovima za sufinanciranje dijela materijalnih troškova.

Opis

Plan

Izmjene

Ukupno

1.

Donacije klubovima za sufinanciranje dijela
materijalnih troškova

100.000,00

0,00

100.000,00

2.

Financiranje troškova korištenja športske dvorane
Pomorske škole u Bakru

115.000,00

0,00

115.000,00

UKUPNO od 1. do 2. 215.000,00 kuna

Članak 6.

Tekuće donacije školskim sportskim klubovima 15.000,00 kuna

Članak 7.

U svrhu promicanja i poticanja športa, od značaja je postojanje kvalitetnog sportskog centra, pa je stoga za izgradnju Gradskog sportskog centra na Škrljevu u Proračunu za 2011. godinu bilo je planirano 200.000,00 kuna te će se u ovim Izmjenama i dopunama Programa izmijeniti u smanjenju od 200.000,00 kuna.

Izrada idejnog projekta Gradskog športskog centra na Škrljevu 0,00 kuna

Članak 8.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-11-17

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51222&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr