SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 46. Srijeda, 21. prosinca 2011.
GRAD BAKAR

28.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 37/09) i članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02, 63/07) Gradsko vijeće Grada Bakra na 27. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
poticanja razvoja malog gospodarstva na
području Grada Bakra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se: svrha Programa, ciljevi Programa, korisnici Programa, područja Programa, mjere i nositelji za provedbu pojedinih mjera, način financiranja i provođenja Programa.

II. SVRHA PROGRAMA

Članak 2.

Svrha ovog Programa je poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva stvaranjem pozitivnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika i osiguranjem preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Grada Bakra, podržavanjem kvalitetnih projekata razvoja zasnovanih na ekološki prihvatljivim inovacijama i novim tehnologijama, te podržavanjem rada inovatora.

III. CILJEVI PROGRAMA

Članak 3.

Ciljevi ovog Programa su povećanje učinkovitosti, kvalitete i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, povećanje zapošljavanja, istraživanje, razvoj i primjena inovacija i novih tehnologija, poticanje ekološki prihvatljivih djelatnosti, te podizanje poduzetničke kulture.

IV. KORISNICI PROGRAMA

Članak 4.

Korisnici ovog Programa su subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čiji su osnivači/vlasnici državljani Republike Hrvatske, i koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području Grada Bakra najmanje 3 godine prije donošenja ovog Programa.

Iznimno od prethodnog stavka, gospodarski subjekti koji se prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje smatraju poduzetnicima u teškoćama ne mogu biti korisnici ovog Programa.

V. NOSITELJI PROGRAMA

Članak 5.

Nositelj realizacije ovog Programa je Grad Bakar putem gradonačelnika, i Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije. (UO nadležnog za gospodarstvo).

U provedbi ovog Programa također mogu sudjelovati i drugi Upravni odjeli, kao i druge pravne osobe koje su utvrđene kao nositelji provedbe pojedinih mjera.

VI. PODRUČJA PROGRAMA

Članak 6.

Poticanje razvoja poduzetništva ovim Programa obuhvaća sljedeća područja provedbe:

1. Financiranje poduzetništva;

2. Konkuretnost;

3. Poduzetnička infrastruktura;

4. Poduzetnička kultura,

5. Obrazovanje, informacija i komunikacija u poduzetništvu.

Članak 7.

Područje »Financiranje poduzetništva« obuhvaća slijedeće provedbene mjere:

1.1.


MJERA Sufinanciranje kamate na poduzetničke

kredite


CILJ Smanjiti troškove korištenja kreditnih

sredstava za proširenje/unaprjeđenje

poslovanja


NOSITELJ Grad Bakar, UO za gospodarstvo,

razvoj i financije, poslovna banka


KORISNIK Subjekti malog gospodarstva iz točke

IV. Programa


NAČIN Sufinanciranje kamatne stope u

PROVOĐENJA određenom % - tnom iznosu na

poduzetničke kredite


1.2


MJERA Osiguranje depozita za poduzetničke

kredite


CILJ Osigurati financijsku potporu

poduzetnicima za realizaciju

poduzetničkih ideja


NOSITELJ Grad Bakar, UO za gospodarstvo,

razvoj i financije, poslovna banka


KORISNIK Subjekti malog gospodarstva iz točke

IV. Programa


NAČIN Uplaćivanjem depozita sredstvima

PROVOĐENJA Grada omogućuje se dobivanje

poduzetničkog kredita s nižom

kamatom


 

Članak 8.

Područje »Konkuretnost« obuhvaća sljedeće provedbene mjere:

2.1.


MJERA Potpora certificiranju


CILJ Olakšati uvođenje sustava upravljanja

kvalitetom i okolišem, haccap te

certificiranja sukladno proizvoda prema

normama


NOSITELJ Grad Bakar, UO za gospodarstvo,

razvoj i financije


KORISNIK Subjekti malog gospodarstva iz točke

IV. ovog Programa


NAČIN Bespovratne potpore sufinanciranjem

PROVOĐENJA troškova uvođenja i primjene sustava u

visini osiguranih proračunskih sredstava


2.2.


MJERA Sufinanciranje troškova izrade i

komercijalne primjene inovacija


CILJ Poticanje inovacija


NOSITELJ Grad Bakar, HGK Rijeka, Hrvatska

obrtnička komora - Udruženje obrtnika

Rijeka


KORISNIK Subjekti malog gospodarstva iz točke

IV. Programa, učenici srednjih škola,

studenti visokih učilišta


NAČIN Sufinanciranje troškova izrade i

PROVOĐENJA komercijalne primjene inovacija u visini

osiguranih proračunskih sredstava


2.3.


MJERA Sufinanciranje troškova sudjelovanja na

međunarodnim sajmovima


CILJ Poticanje poduzetnika na sudjelovanje i

izlaganje proizvoda i usluga na tržištu


NOSITELJ Grad Bakar


KORISNIK Subjekti malog gospodarstva iz točke

IV. ovog Programa


NAČIN Sufinanciranje troškova promocije

PROVOĐENJA proizvoda ili usluga u visini osiguranih

proračunskih sredstava


Članak 9.

Područje »Poduzetnička infrastruktura« obuhvaća sljedeće provedbene mjere:

3.1.


MJERA Smanjenje obveze komunalnog

doprinosa


CILJ Smanjiti troškove izgradnje novih

proizvodnih pogona


NOSITELJ Grad Bakar, Upravni odjel za

urbanizam, komunalni sustav i ekologiju


KORISNIK Gospodarski objekti obveznici plaćanja

komunalnog doprinosa koji grade

poslovne objekte na području

gospodarskih zona (Industrijska zona

Kukuljanovo, male poslovne zone

»Glavičina« i »Lunga« Hreljin


NAČIN Smanjenje obveze sukladno Odluci o

PROVOĐENJA komunalnom doprinosu


3.2.


MJERA Poduzetnički inkubator


CILJ Smanjivanje početnih troškova

poslovanja novih poduzetnika


NOSITELJ Grad Bakar, Industrijska zona d.o.o.

Bakar


KORISNIK Subjekti malog gospodarstva iz točke

IV. Programa koji započinju poslovati


NAČIN Osiguranje povoljnijih prostornih uvjeta

PROVOĐENJA u malim poslovnim zonama

maksimalnog trajanja godinu dana


Članak 10.

Područje »Poduzetnička kultura« obuhvaća slijedeće provedbene mjere:

4.1.


MJERA Razmjena iskustva


CILJ Međusobno upoznavanje i povezivanje

gospodarskih subjekata i lokalne

zajednice te razmjena iskustava i ideja


NOSITELJ Grad Bakar, UO za gospodarstvo,

razvoj i financije, Udruga

gospodarstvenika Grada Bakra


KORISNIK Subjekti malog gospodarstva iz točke

IV. Programa


NAČIN Održavanje godišnjeg susreta

PROVOĐENJA gospodarskih subjekata


4.2.


MJERA Poduzetnička podrška


CILJ Promicanje i unapređivanje

poduzetništva i poduzetničke kulture


NOSITELJ Udruga gospodarstvenika Bakar,

Obrtnička komora - Udruženje obrtnika

Rijeka


KORISNIK Subjekti malog gospodarstva iz točke

IV. Programa, članovi Udruge

gospodarstvenika Grada Bakra


NAČIN Organizacija savjetovanja, predavanja,

PROVOĐENJA seminara i drugih stručnih skupova te

pružanje savjetodavne i stručne

podrške


Članak 11.

Područje »Obrazovanje, informacija i komunikacija« obuhvaća sljedeće provedbene mjere:

5.1.


MJERA Stipendiranje deficitarnih zanimanja


CILJ Promocija deficitarnih zanimanja i

poticanje interes učenika za odabir

takvih zanimanjaNOSITELJ Grad Bakar, Ured gradonačelnika,

Obrtnička komora - Udruženje obrtnika

Rijeka


KORISNIK Učenici srednjih škola koji se školuju za

deficitarna zanimanja


NAČIN Stipendiranje sukladno Odluci o

PROVOĐENJA stipendijama Grada Bakra


5.2.


MJERA Poduzetništvo u praksi


CILJ Povezivanje učenika i studenata sa

gospodarskim subjektima i stvaranje

međusobne suradnje koja omogućiti

učenje iz prakse, odnosno odabir

kadrova potrebnih za poslovanje


NOSITELJ Grad Bakar, UO za gospodarstvo,

razvoj i financije, Industrijska zona

d.o.o. Bakar, Udruga gospodarstvenika

Bakar, HGK, Obrtnička komora

- Udruženje obrtnika Rijeka


KORISNIK Gospodarski subjekti iz točke IV. ovog

Programa, učenici srednjih škola i

studenti na visokim učilištima s područja

Grada Bakra


NAČIN Kontaktiranje gospodarskih subjekata i

PROVOĐENJA međusobna suradnja svih nositelja mjere


VII. FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 12.

Sredstva za provedbu ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Bakra za tekuću godinu, u financijskim planovima Upravnih odjela - nositelja pojedinih provedbenih mjera.

Osigurana financijska sredstva iz prethodnog stavka strogo su namjenska i koriste se sukladno utvrđenim provedbenim mjerama.

VIII. PROVOĐENJE PROGRAMA

Članak 13.

Za provedbu mjera ovog Programa na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije gradonačelnik Grada Bakra objavljuje Javni poziv koji je otvoren do iskorištenja sredstava za provedbu pojedine mjere.

Iznimno od prethodnog stavka, provođenje mjere 5.1. »Stipendiranje deficitarnih zanimanja provodi se sukladno Odluci o stipendijama Grada Bakra, dok se za mjeru 4.2. »Poduzetnička podrška« izravno sklapa Ugovor o donaciji.

Javni poziv iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na web stranici Grada Bakra www.bakar.hr, na oglasnoj ploči Grada Bakra i oglasnim pločama Vijeća mjesnih odbora.

Pisane prijave na Javni poziv iz stavka 1. ovog članka podnose se na adresu Grada Bakra, Primorje 39, 51222 Bakar u pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i financije i s priloženom dokumentacijom traženom u Javnom pozivu.

Odluku o dodjeli sredstava korisnicima pojedine provedbene mjere na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, razvoj i financije donosi gradonačelnik.

Temeljem Odluke iz stavka 5. ovog članka sklapa se Ugovor kojeg za Grad potpisuje gradonačelnik, a za korisnika sredstva odgovorna osoba ovlaštena za zastupanje upisana u nadležni registar.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-11-7

Bakar, 15. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=756&mjesto=51222&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr