SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
OPĆINA VIŠKOVO

78.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 26. sjednici održanoj 14. prosinca 2011. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2012. godini za:

- javne površine

- ceste sa infrastrukturom

- groblje

- javnu rasvjetu

- objekte i uređaje za opskrbu pitkom vodom

- objekte i uređaje te opremu za odlaganje otpada

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2012. godine je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 3.757.000,00 kuna

- prenesena sredstva iz proteklih godina 4.209.750,00 kuna

- naknada za koncesije 15.000,00 kuna

- vodni doprinos 100.000,00 kuna

- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost 324.000,00 kuna

- prihodi iz cijene komunalnih usluga

namijenjenih razvoju 464.000,00 kuna

- sredstva PGŽ 5.380.475,00 kuna

- povrat zajmova 676.000,00 kuna

- kapitalna pomoć temeljem prijenosa

sredstava EU 881.025,00 kuna

- ostali izvori proračuna 100.550,00 kuna


UKUPNO: 15.907.800,00 kuna

(slovima: petnaestmilijunadevetstvosedamtisućaosamstokuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 3.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih, rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te poslovi i radnje koje prethode izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih ili drugih građevinskih objekata.

Članak 4.

Standardi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuju se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

I/Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a) Uređenje novih javnih površina:

radovi vezani za uređenje zelenih

površina i ostalih javnih površina 245.000,00 kuna

b) Sportski park Gornji Sroki - uređenje 50.000,00 kuna

c) Fitness park Viškovo 83.500,00 kuna


UKUPNO: 378.500,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 378.500,00 kuna

2. Ceste:

a) Cesta Kapiti-Furićevo - projekti 65.500,00 kuna

b) Spojna cesta D u Blažićima - projekti 62.100,00 kuna

c) Cesta Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan)

- idejni, glavni i izvedbeni projekt 80.000,00 kuna

d) Spoj sa spojnom cestom

Brnasi-Dovičići (DPU Halubjan)

- projekt 103.600,00 kuna

e) Raskrižje Vozišće - projekt oborinske

kanalizacije prema DPU OŠ

- idejni i glavni projekt 48.300,00 kuna

f) Cesta Viškovo-Turčino - Prema

DPU Adriametal - idejni projekt 60.000,00 kuna

g) Pristupni put Benčani - projekt 32.400,00 kuna

h) Put u Kosima - projekt rekonstrukcije 60.000,00 kuna

i) Put Furićevo k.č. 4027/2, 4029

- projekti 77.000,00 kuna

j) Otkup zemljišta za buduće projekte 1.547.000,00 kuna

k) Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta 300.000,00 kuna

l) Izgradnja zidova i upojnih bunara 200.000,00 kuna

m) Cesta II - izgradnja sa

infrastrukturom 1.179.000,00 kuna

n) Cesta Trampi-Marinići

- kupnja zemljišta i pripremne

radnje za izgradnju 5.225.000,00 kuna

o) Spoj sa spojnom cestom

Brnasi-Dovičići - kupnja zemljišta

za izgradnju spoja sa spojnom cestom 583.500,00 kuna


UKUPNO: 9.623.400,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 1.756.000,00 kuna

- komunalnog doprinosa proteklih

godina 2.442.400,00 kuna

- vodnog doprinosa 100.000,00 kuna

- pomoći iz proračuna PGŽ 5.150.000,00 kuna

- pomoći proteklih godina 75.000,00 kuna

- ostali izvori Proračuna 100.000,00 kuna

3. Groblje Viškovo i Bujki:

DPU Groblja Viškovo, potvrda glavnog

projekta i izvedbeni projekt groblja

Viškovo, nabavka opreme 689.400,00 kuna


UKUPNO: 689.400,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 585.500,00 kuna

- naknada za koncesije 15.000,00 kuna

- komunalni doprinos proteklih godina 88.350,00 kuna

- ostali izvori Proračuna 550,00 kuna

4. Javna rasvjeta:

a) Proširenje javne rasvjete 900.000,00 kuna

b) Zamjena rasvjetnih tijela LED

tehnologijom - EU projekt 1.036.500,00 kuna


UKUPNO: 1.936.500,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 576.000,00 kuna

- sredstva Fonda za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost 324.000,00 kuna

- sredstva PGŽ za LED rasvjetu 155.475,00 kuna

- kapitalna pomoć temeljem

prijenosa sredstava EU 881.025,00 kuna

5. Izgradnja vodovodne mreže - pomoć

KD Vodovod 2.140.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- komunalnog doprinosa tekuće godine 461.000,00 kuna

- komunalnog doprinosa proteklih

godina 1.679.000,00 kuna

6. Sanacija odlagališta i nabavka opreme

- pomoć KD Čistoća 1.140.000,00 kuna

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

- cijene komunalnih usluga namijenjenih

razvoju 464.000,00 kuna

- povrat zajmova 676.000,00 kuna

SVEUKUPNO (1.-6.): 15.907.800,00 kuna

(slovima: petnaestmilijunadevetstosedamtisućeaosamstokuna i 00/100)

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinski načelnik.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 350-07/11-01/84

Ur. broj: 2170-09-11-01-1

Viškovo, 14. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=51216&odluka=78
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr