SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
OPĆINA VIŠKOVO

74.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine PGŽ« broj 25/09.), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 26. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo
za 2012. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Viškovo (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Općinskog načelnika u izvršavanju Proračuna te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. Pod prihodima iskazani su prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi. U rashodima su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima, ostali rashodi i rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje 2012. do 2014. godine, koji su razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina i po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

Prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna iskazani su prema proračunskim klasifikacijama: a) organizacijska, b) ekonomska, c) funkcijska, d) lokacijska, e) programska klasifikacija i izvorima financiranja.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, mogu se do iznosa neutrošenih sredstava izvršavati u sljedećoj godini uz suglasnost UO za financije, proračun i gospodarstvo.

Proračunski korisnici i upravna tijela Općine odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu.

Članak 4.

Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu Općine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja.

Prihodi i primici iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se u Proračun.

Ustanove Općine imaju pravo zadržati i koristiti prihode iz donacija, prihode po posebnim propisima i druge prihode.

Prihodi iz stavka 1. ovog članka obavezno se planiraju u financijskom planu i koriste isključivo za namjene utvrđene planom.

Proračunski korisnici obvezni su o ostvarenju prihoda iz stavka 1. ovoga članka tromjesečno izvješćivati nadležno tijelo općinske uprave.

Članak 5.

Namjenski prihodi iz članka 4. ove Odluke koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u proračun za tekuću proračunsku godinu.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava.

Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima.

Za opseg prenesenih prihoda iz stavka 1. ovoga članka povećat će se financijski planovi proračunskih korisnika za tekuću godinu.

Prihodi kojima je posebnim zakonskim odredbama utvrđena namjena mogu se, u slučaju nedostatka drugih prihoda Proračuna, pozajmiti za druge namjene pod uvjetom da se vodi knjigovodstvena evidencija o visini pozajmice i izvršenim povratima.

Članak 6.

Vlastiti prihodi jesu prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna.

Vlastiti prihodi iz stavka 1. ovog članka ne uplaćuju se u Proračun već se koriste za pokriće troškova programa za koje su uprihodovani.

O korištenju namjenskih prihoda koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti, a koji ne budu iskorišteni u ovoj proračunskoj godini, odlučuje po godišnjem obračunu financijskog plana upravno vijeće ustanove, odnosno ravnatelj ako tijelo upravljanja nije osnovano.

Korisnici su dužni sredstva doznačena iz Proračuna do 31. prosinca 2012. godine, uključujući i vlastite prihode, a za koja nisu iskazane obveze u bilanci na dan 31. prosinca 2012. godine vratiti u Proračun.

Način i rok povrata sredstava iz stavka 1. ovog članka odredit će Općinski načelnik.

Članak 7.

Sredstva za rashode i izdatke korisnika Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima i to tijelima Općinske uprave, ustanovama kojima je Općina osnivač: Dječji vrtić »Viškovo« i Javna ustanova Narodna knjižnica i čitaonica »Halubajska zora« Viškovo (u daljnjem tekstu: ustanove Općine), Turističkoj zajednici Općine Viškovo, predstavniku bošnjačke i vijeću srpske nacionalne manjine, Mjesnom odboru Marčelji te ostalim korisnicima po pojedinim programima, projektima i aktivnostima.

Članak 8.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene koje su utvrđene Proračunom i to do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Članak 9.

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo obvezan je, u roku od osam dana od stupanja na snagu Proračuna, izvijestiti upravne odjele koji su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna o odobrenim sredstvima u Proračunu, a oni su obvezni u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istom sve krajnje korisnike. Proračunski korisnici - Općinske ustanove dužni su Upravnom odjelu za proračun, financije i gospodarstvo u roku od narednih 15 dana dostaviti svoje financijske planove usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu izrađene po mjesecima za cijelu godinu.

Članak 10.

Općinski načelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% prihoda Proračuna bez primitaka ostvarenih u 2011. godini ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna.

Preuzimanje obveza na teret Proračuna po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama odobrava Općinski načelnik.

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo Općine Viškovo izvršava Proračun i o tome izvještava Općinskog načelnika.

U okviru svog djelokruga i ovlasti Općinski načelnik te pročelnici Upravnih odjela, odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna, kako za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih zadataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna u okviru pripadajućeg razdjela.

Članak 11.

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo podnosit će Općinskom načelniku mjesečno izvješće o poslovanju Proračuna, a Općinskom vijeću polugodišnje izviješće sa stanjem na dan 30. lipnja i godišnje izvješće sa stanjem na dan 31. prosinca.

Članak 12.

Zaključivanje pisanog ugovora obavezno je kada se sredstva Proračuna izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći iznad 10.000 kuna, te za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova iznad 20.000 kuna. Sve ugovore potpisuje Općinski načelnik.

U ugovorima za subvencije, donacije i pomoći temeljem natječaja o financiranju javnih potreba utvrdit će se dinamika dodjele sredstava ovisno o visini ukupno odobrenih sredstava. Tako će se sredstva do 10.000 kn dodijeliti u dva navrata (polugodišnje), do 20.000 kn u četiri navrata (kvartalno), a iznad 20.000 kn mjesečno. Kapitalne pomoći veće od 10.000 kn koje se doznačuju po zahtjevu neće se moći isplatiti u cjelokupnom iznosu tijekom prvog polugodišta.

Ugovorima će se obvezati korisnike sredstava da dostave polugodišnje i godišnje izvještaje o realizaciji programa (propisani obrasci za izvještaje FINI odnosno Državnom uredu za reviziju sa specifikacijom utroška sredstava Proračuna Općine Viškovo uz obrazloženje).

Članak 13.

Za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva , ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva koristit će se sredstva izdvojena za proračunsku zalihu u svoti od 100.000,00 kn.

U skladu sa člankom 56. Zakona o proračunu, iznos sredstava za nepredviđene rashode u visini proračunske pričuve planiran je korištenjem brojčane oznake 385 i naziva Proračunska zaliha. Tijekom godine ti rashodi će se evidentirati na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. Odstupanja izvršenja od plana na tim računima obrazlažu se financiranjem sredstvima planiranim pod stavkom Proračunska zaliha te zbroj odstupanja mora odgovarati iznosu potrošenom na Proračunskoj zalihi.

O korištenju sredstava Proračunske zalihe odlučuje Općinski načelnik.

O korištenju proračunske zalihe iz stavka 1. ovog članka Općinski načelnik je obvezan svaki mjesec izvijestiti Općinsko vijeće te uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna.

Članak 14.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna.

Rješenje o povratu sredstava donosi Odjel za proračun, financije i gospodarstvo na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 15.

Isplata proračunskih sredstava obavlja se temeljem vjerodostojne knjigovodstvene dokumentacije ili naloga za prijenos sredstava koju potpisom ovjerava nalogodavac uz oznaku pozicije Proračuna.

Nalogodavci za izvršenje stavki iz Posebnog dijela Proračuna, temeljem Odluka Općinskog vijeća i Općinskog načelnika su:

1. Za Razdjel 1 Predstavnička i izvršna tijela, Glava 1, Glava 2, Glava 3 - Općinski načelnik

2. Za Razdjel 2, Glava 1: Ured načelnika - Pročelnica UO Ureda načelnika,

3. Za Razdjel 2, Glava 2: Predškolski odgoj i školstvo i Glava 3: Kultura i sport (izuzev kapitalnih projekata) - Pročelnica UO Ureda načelnika,

4. Za Razdjel 2, Glava 4: - Socijalna skrb, primarna zdravstvena zaštita i briga o djeci (izuzev kapitalnih projekata)- Pročelnica UO Ureda načelnika,

5. Za Razdjel 3, Glava 1: - UO za proračun, financije i gospodarstvo i Glava 2: Gospodarstvo - Pročelnik UO za proračun, financije i gospodarstvo,

6. Za Razdjel 4, Glava 1 Prostorno i urbanističko planiranje i Glava 2 Komunalne djelatnosti, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša Glava 3: Kapitalni projekti - (i kapitalni projekti u drugim razdjelima) Pročelnica UO za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju.

Članak 16.

Sredstva za tekuće rashode korisnika Proračuna izvršavat će se u približnim dvanaestinama plana, a u skladu s raspoloživim sredstvima.

Rashodi Ustanova Općine i Mjesnog odbora Marčelji koji se financiraju iz Proračuna podmirivat će se direktnim plaćanjem dobavljača dok će se sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlene uplatiti na račun Ustanova Općine.

Radi pravodobnog obračunavanja i doznačavanja proračunskih sredstava u 2012. godini za plaće i druge rashode, korisnici koji se financiraju iz proračuna obvezni su nadležnom Upravnom odjelu Općine dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa radnika.

Rješenje iz stavka 1. Ovog članka korisnici su obvezni dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.

IV. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 17.

Početkom 2012. godine Općina neće biti zadužena.

U 2012. godini Općina će se zadužiti u iznosu od 2.700.000 kn za potrebe nabave opreme i uređenja okoliša novog vrtića te izrade projekata rekonstrukcije zgrade Općine i Doma hrvatskih branitelja.

Proračunski korisnici - ustanove Općine mogu se zaduživati samo uz suglasnost Općine Viškovo sukladno zakonskim propisima.

V. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 18.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročiti kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti. Ugovor o oročavanju sklapa Općinski načelnik.

Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se plasirati samo s povratom do 31. prosinca 2012. godine.

Članak 19.

Općinski načelnik može, u skladu s uredbom Vlade, na zahtjev dužnika, uz primjereno osiguranje i kamate, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug.

Općinski načelnik može, u skladu s uredbom Vlade, otpisati ili djelomično otpisati potraživanje.

Pod dugovima se u ovom članku ne podrazumijevaju dugovi prema Općini s naslova javnih davanja.

VI. PRIMJENA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA

Članak 20.

Proračun, proračunski korisnici-ustanove Općine i Mjesni odbor Marčelji primjenjuju proračunsko računovodstvo. Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo obavezan je prikupiti, uskladiti i konsolidirati njihove mjesečne, tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje, a za MO Marčelji izraditi financijske izvještaje, sve sukladno zakonskim propisima o financijskom izvješćivanju.

Članak 21.

Kontrola postupaka u pripremi i izvršavanju proračuna, praćenje primjene proračunskog računovodstva te poslovi financijskog izvješćivanja obavljat će se u Upravnom odjelu za proračun, financije i gospodarstvo.

Svi korisnici proračunskih sredstava obvezni su dati sve potrebne podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže. Ako se prilikom obavljanja kontrole utvrdi da su sredstva bila nepravilno korištena korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena. Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donijet će Općinski načelnik.

Članak 22.

Upravni odjeli Općine i proračunski korisnici - ustanove Općine obvezni su provoditi postupak nabave roba, usluga i ustupanje radova sukladno zakonskim propisima.

Plan nabave Općine Viškovo za 2012. godinu donosi Općinski načelnik kao odgovorna osoba.

VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 23.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda / primitaka i rashoda / izdataka Proračun se mora uravnotežiti izmjenama i dopunama Proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava najviše do 10% rashoda i izdataka na Proračunskoj stavci koja se umanjuje.

Proračunska sredstva koja se odnose na prihode od namjenskog povećanja cijena usluga komunalnih društava u suvlasništvu Općine mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja ovisno o njihovom trošenju.

Općinski načelnik o odobrenoj preraspodjeli sredstava polugodišnje izvješćuje Općinsko vijeće.

Članak 24.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi proračuna za 2012. godinu. Također u Proračunu se iskazuje prihod po osnovi namjenskih sredstava za razvoj komunalnih društava Autotrolej i Čistoća iako neće biti ostvaren fizičkom doznakom sredstava na žiro- račun Proračuna.

Rashodi poslovanja za koje je nastala obveza u 2012. godini rashodi su proračuna za 2012. godinu, neovisno o plaćanju.

O rezultatu poslovanja odlučuje Općinsko vijeće donošenjem Odluke o raspodjeli rezultata za 2012. godinu.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 400-08/11-01/10

Ur. broj: 2170-09-11-01-12

Viškovo, 14. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik
Igor Rubeša, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=51216&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr