SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

174.

Na temelju članka 26. stavka 1. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 54/10), članka 28. točke 8. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici od 15. prosinca 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti i odobravanju jamstva
za dugoročno financijsko zaduživanje i sklapanje
ugovora o zajmu trgovačkom društvu za gospodarenje
otpadom Ekoplus d.o.o., Rijeka

I.

Primorsko-goranska županija, daje suglasnost trgovačkom društvu za gospodarenje otpadom Ekoplus d.o.o. Rijeka, za dugoročno financijsko zaduženje u iznosu od 9.683.285 EUR-a i sklapanje ugovora o zajmu s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija u okviru sufinanciranja izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (Program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)

II.

Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka, kao solidarni dužnici, daju jamstvo Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija za osiguranje financijskog zaduženja iz točke I. ove Odluke, čime se jamči povrat zajma kojeg trgovačko društvo za gospodarenje otpadom Ekoplus d.o.o. Rijeka, kao korisnik zajma, uzima kod Republike Hrvatske, Ministarstva financija pod sljedećim uvjetima:

- Iznos zajma: 9.683.285 EUR, (slovima: devet milijuna šesto osamdeset tri tisuće dvjesto osamdeset pet eura)

- Vrsta zajma: dugoročni

- Namjena zajma: sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)

- Kamatna stopa:

. Redovna: fiksna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma iznosi 3,987 postotnih poena.

. Redovna kamatna stopa se obračunava i naplaćuje tromjesečno, uz primjenu proporcionalne metode.

. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka, u 80 jednakih tromjesečnih rata.

- Naknade: ne obračunavaju se naknade za obradu zahtjeva i administriranje zajma niti naknade za prijevremenu otplatu zajma.

- Način i rok korištenja: sredstva se uplaćuju na račun IPA IIIb provedbenog tijela prema dospijeću plaćanja nacionalnog sufinanciranja, a nakon urednog primitka potpisanog zahtjeva Zajmoprimca

- Način i rok vraćanja:

. Sredstva zajma zajmoprimac se obvezuje otplaćivati Ministarstvu financija sukcesivno u roku od 25 godina, uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih.

. dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma

. konačni iznos rata utvrdit će se istekom roka korištenja zajma temeljem ukupnog iznosa iskorištenog zajma

. plaćanje se vrši u kunskoj protuvrijednosti iznosa zajma iskazanog u EUR i obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja

- Instrumenti osiguranja naplate obveza po zajmu:

. Zadužnica Zajmoprimca u obliku javnobilježničke potvrđene isprave na iznos tražbine davatelja zajma

. Bjanko mjenica Zajmoprimca s mjeničnim očitovanjem.

III.

Daje se ovlaštenje predsjedniku uprave trgovačkog društva za gospodarenje otpadom Ekoplus d.o.o. Rijeka da s Republikom Hrvatskom, Ministarstvom financija sklopi ugovor o zajmu za sufinanciranje projekata EU IPA ISPA 2007-2011 u iznosu od 9.683.285 EUR, a u svrhu sufinanciranja izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina.

IV.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da supotpiše ugovor o zajmu za sufinanciranje projekta EU IPA ISPA 2007-2011 između Republike Hrvatske, Ministarstva Financija i Ekoplusa d.o.o. Rijeka.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-65

Rijeka, 15. prosinca 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=00001&odluka=174
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr