SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

173.

Na temelju članka 25. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 54/10), članka 28. točke 8. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici od 15. prosinca 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o zaduživanju Primorsko-goranske županije
za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina

I.

Primorsko-goranska županija zadužuje se putem uzimanja dugoročnog zajma od Republike Hrvatske, Ministarstva financija u ukupnom iznosu od 3.162.472 EUR (slovima: trimilijunastošezdesetdvijetisućečetiristosedamdesetdva eura) u kunskoj protuvrijednosti, za namjenu sufinanciranja izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša) pod slijedećim uvjetima:

- Iznos zajma: 3.162.472 EUR u kunskoj protuvrijednosti

- Vrsta zajma: dugoročni

- Namjena zajma: sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina (program IPA, komponenta III, Operativni program Zaštita okoliša)

- Kamatna stopa:

. Redovna: fiksna kamatna stopa za cijelo vrijeme trajanja zajma iznosi 3,987 postotnih poena.

. Redovna kamatna stopa se obračunava i naplaćuje tromjesečno, uz primjenu proporcionalne metode

. Kamata se obračunava od prvog korištenja zajma, a naplaćuje se nakon isteka počeka, u 80 jednakih tromjesečnih rata

- Naknade: ne obračunavaju se naknade za obradu zahtjeva i administriranje zajma niti naknade za prijevremenu otplatu zajma.

- Način i rok korištenja: sredstva se uplaćuju na račun IPA IIIb provedbenog tijela prema dospijeću plaćanja nacionalnog sufinanciranja, a nakon urednog primitka potpisanog zahtjeva Zajmoprimca

- Način i rok vraćanja:

. Sredstva zajma zajmoprimac se obvezuje otplaćivati Ministarstvu financija sukcesivno u roku od 25 godina, uključujući i poček od 5 godina u 80 jednakih tromjesečnih.

. dospijeće prve rate je 5 godina od prvog korištenja zajma

. konačni iznos rata utvrdit će se istekom roka korištenja zajma temeljem ukupnog iznosa iskorištenog zajma

. plaćanje se vrši u kunskoj protuvrijednosti iznosa zajma iskazanog u EUR i obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja

- Instrumenti osiguranja naplate obveza po zajmu:

. Zadužnica Zajmoprimca u obliku javnobilježničke potvrđene isprave na iznos tražbine davatelja zajma

. Bjanko mjenica Zajmoprimca s mjeničnim očitovanjem.

II.

Sredstva za otplatu zajma (glavnice i kamata) osigurat će se u proračunima Primorsko-goranske županije.

III.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da potpiše Ugovor o zajmu za sufinanciranje projekta EU IPA ISPA 2007-2011 između Republike Hrvatske, Ministarstva financija i Primorsko-goranske županije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/11-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-64

Rijeka, 15. prosinca 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=00001&odluka=173
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr