SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

156.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 10. stavka 2. Odluke o namjeri davanja koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje podmorskog kanalizacijskog ispusta u uvali Sepen, Općina Omišalj (»Službene novine PGŽ« broj 30/11), točke 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje podmorskog kanalizacijskog ispusta u uvali Sepen, Općina Omišalj (»Narodne novine« broj 115/11), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština na 26. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju
za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju
i korištenje podmorskog kanalizacijskog ispusta
u uvali Sepen, Općina Omišalj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje podmorskog kanalizacijskog ispusta u uvali Sepen, Općina Omišalj, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je tvrtku »Ponikve« d.o.o., 51500 Krk, Vršanska bb, OIB : 64125437677 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Koncesija se daje u svrhu posebne upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje podmorskog kanalizacijskog ispusta u uvali Sepen, Općina Omišalj, a sve u skladu s Lokacijskom dozvolom (KLASA: UP/Io-350-05/08-07/56 i URBROJ 2170/1-07-04/3-08-3 od 17. ožujka 2008. godine) i Rješenjem o produljenju Lokacijske dozvole (KLASA: UP/Io-350-05/10-05/8 i URBROJ 2170/1-07-04/3-10-2 od 17. veljače 2010. godine).

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro na području Općine Omišalj na dijelu obale koja je određena kao pomorsko dobro na poluotoku Ćuf u dužini od 7 metara i u moru uvale Sepen u dužini od 1301 metara, što ukupno iznosi 1308 metara. Zaštitni pojas kanalizacijskog ispusta iznosi 10 metara. Ukupna površina područja koncesije iznosi 13080 m2.

Kopneni dio područja koje se daje u koncesiju čini dio katastarske čestice 2991/3 koja je upisana u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Krku, kao pomorsko dobro.

Lomne točke koje označavaju trasu kanalizacijskog ispusta iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije prikazan na Snimci stvarnog stanja izrađena od »Geodetskog zavoda« d.d. Rijeka u kolovozu 2011.

Grafički prikaz iz stavka 4. ovog članka se ne objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 20 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 26.160,00 kuna (slovima: dvadesetišesttisućastošezdeset kuna),

- promjenjivi dio naknade iznosi 1% od prihoda na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed posebne upotrebe pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unaprjeđivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja (sastavni dio Ponude).

Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje područja, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu, održavati zelene površine na obali i sl.

Članak 8.

Područje koje je predmet koncesije je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem djelatnosti iz članka 2. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 2. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze koncesionara.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Na temelju Pisma inicijative tvrtke »Ponikve« d.o.o., od 22. srpnja 2011. godine, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji pokrenuo je novi postupak koncesioniranja u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra koja uključuje izgradnju i korištenje kanalizacijskog ispusta u uvali Sepen, Općini Omišalj.

Pismo inicijative za koncesiju stranka je dopunila grafičkim prikazom, Idejnim rješenjem, vlasničkim listovima i Poslovnim planom čime su stečeni preduvjeti za koncesioniranje područja.

Usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom temelji se na Lokacijskoj dozvoli (KLASA: UP/Io- 350-05/08-07/56 i URBROJ 2170/1-07-04/3-08-3 od 17. ožujka 2008. godine) i Rješenju o produljenju Lokacijske dozvole (KLASA: UP/Io-350-05/10-05/8 i URBROJ 2170/ 1-07-04/3-10-2 od 17. veljače 2010. godine) izdanoj od strane Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 24. sjednici održanoj 28. rujna 2011. donijela Odluku o namjeri davanja koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje podmorskog kanalizacijskog ispusta u uvali Sepen, Općina Omišalj temeljem koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju i korištenje podmorskog kanalizacijskog ispusta u uvali Sepen, Općina Omišalj (»Narodne novine« broj 115/11).

Dana 16. studenoga 2011. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Ciottina

17b, obavljeno je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest.

U propisanom roku pristigla je jedna (1) ponuda s kompletnom dokumentacijom i to ponuditelja tvrtke »Ponikve« d.o.o., 51 500 Krk, Vršanska bb, OIB : 64125437677.

Iz ponude je vidljivo da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Na temelju članka 12. stavka 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije je 25. studenoga 2011. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu. Članovi Stručnog povjerenstva jednoglasno su zaključili da ponuda sadrži sve propisane dokumente tražene u Obavijesti, te da je ponuda u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Jednoglasno je podržana tvrtka »Ponikve« d.o.o., 51 500 Krk, Vršanska bb, OIB : 64125437677.

Odredbom članka 19. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09) utvrđeno je da odluku o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra za objekte županijskog značaja donosi županijska skupština.

Sukladno odredbi članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/11-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-33

Rijeka, 15. prosinca 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=00001&odluka=156
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr