SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

154.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka10. stavka 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija (»Službene novine PGŽ« broj 30/11), točke 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija (»Narodne novine«

broj 115/11), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru, za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je tvrtku Hemingway bar d.o.o., Kumičićeva 5, 51410 Opatija, OIB: 31190697197 (u daljnjem tekstu Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, ugostiteljska terasa ispred Hemingway bara, Grad Opatija. Kopneni dio koje se daje u koncesiju čini dio katastarske čestice 772/1 i dio katastarske čestice 961/9 upisane u katastarsku općinu Opatija, zemljišno knjižni uložak 973, u naravi pomorsko dobro, Površina terase koja se daje u koncesiju iznosi 122 m2.

Površina pomorskog dobra iskazana je u Gauss-Kruegerovim koordinatama.

1

5446334.654

5021499.996

2

5446339.895

5021501.665

3

5446347.811

5021485.270

4

5446343.323

5021484.716

5

5446343.578

5021483.566

6

5446340.458

5021481.772

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na situaciji u mjerilu 1:200 izrađen od Geoinženjering d.o.o., Rijeka, kolovoz, 2011. godine.

Grafički prikaz iz stavka 3. ovoga članka se ne objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada se sastoji iz dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 36.700,00 kuna (slovima: tridesetišestisućaisedamstokuna).

- početni iznos promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi 3% prihoda na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unaprjeđivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od strane Najpovoljnijeg ponuditelja u listopadu 2011. godine (sastavni dio Ponude).

Najpovoljniji ponuditelj dužan je strogo poštivati rokove ulaganja koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti, te surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom.

Članak 8.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, koncesionar ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 9.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 10.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 11.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 2. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 12.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze koncesionara.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 30 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 13.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji u roku od 10 (deset) dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Davatelj koncesije ne smije potpisati ugovor o koncesiji prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja svakom ponuditelju.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Na temelju Pisma inicijative tvrtke Hemingway bar d.o.o. od 10. ožujka 2011. godine, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji pokrenuo je ponovo postupak koncesioniranja u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija.

Pismo inicijative za koncesiju stranka je dopunila grafičkim prikazom, Idejnim rješenjem, vlasničkim listovima i Poslovnim planom čime su stečeni preduvjeti za koncesioniranje područja.

Usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom temelji se na Obavijesti o usklađenosti inicijative sa prostorno planskom dokumentacijom (KLASA: 350-05/11- 01/253, URBROJ: 2170/1-03-06/4-11-02 od 02. lipnja 2011. godine, izdanoj od strane Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 24. sjednici održanoj 28. rujna 2011. donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija, (»Službene novine« broj 30/11), temeljem koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje ugostiteljske terase ispred Hemingway bara, Grad Opatija (»Narodne novine« broj 115/11).

Dana 16. studenoga 2011. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze u Primorsko-goranskoj županiji, Rijeka, Ciottina 17b, obavljeno je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest.

U propisanom roku pristigla je jedna (1) ponuda s kompletnom dokumentacijom i to ponuditelja tvrtke Hemingway bar d.o.o., Kumičićeva 5, 51410 Opatija, OIB: 31190697197.

Iz ponude je vidljivo da planirana djelatnost neće umanjiti, omesti ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Na temelju članka 12. stavka 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je dana 25. studenog 2011. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu. Članovi Stručnog povjerenstva jednoglasno su zaključili da ponuda sadrži sve propisane dokumente tražene u Obavijesti, te da je ponuda u skladu s prostorno planskom dokumentacijom. Jednoglasno je podržana tvrtka Hemingway bar d.o.o., Kumičićeva 5, 51410 Opatija, OIB: 31190697197.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/11-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-29

Rijeka, 15. prosinca 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=00001&odluka=154
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr