SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 44. Četvrtak, 15. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

146.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 26. sjednici 15. prosinca 2011. godine donijela je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske
županije za 2012. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija), opseg zaduživanja i jamstva, korištenje namjenskih prihoda, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Župana u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u svezi s izvršavanjem Proračuna.

Članak 2.

Korisnici Proračuna u smislu ove Odluke jesu:

1. proračunski korisnici:

1.1. županijska upravna tijela,

1.2. ustanove kojima je Županija osnivač i koje su uvrštene u Registar korisnika proračuna (Narodne novine broj 59/11),

2. izvanproračunski korisnik - Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije (uvrštena u Registar proračunskih korisnika),

3. ustanove i neprofitne organizacije kojima je Županija osnivač, a koje nisu uvrštene u Registar korisnik proračuna,

4. trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima je Županija većinski vlasnik ili ima odlučujući utjecaj na upravljanje,

5. ostali korisnici Proračuna su pravne i fizičke osobe kojima se osiguravaju proračunska sredstva za realizaciju pojedinog projekta (jedinice lokalne samouprave, ustanove, udruge građana i fizičke osobe).

Korisnici proračuna iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovog članka obvezatno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i ove Odluke koje se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstva, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava, a proračunski i izvanproračunski korisnici dodatno i zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

Izvod iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Primorsko-goransku županiju sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

II. Struktura Proračuna

Članak 3.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela, te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda, te Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi nabave nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija, davanje kapitalnih pomoći i donacija za razdoblje od 2012. do 2014. godine, razrađeni po pojedinim programima proračunskih korisnika, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina.

III. Planiranje i izvršavanje Proračuna

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini, odgovoran je Župan.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2012. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli), pri čemu su upravna tijela određena za nositelje sredstava za svoje programe, te za programe proračunskih korisnika za koje su proračunski nadležni.

Članak 5.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu obvezan je u roku od osam dana od dana donošenja Proračuna, izvijestiti sva upravna tijela o odobrenim sredstvima u Proračunu za 2012. godinu, a upravna tijela obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istome korisnike proračunskih sredstava za koje su određeni kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Korisnici Proračuna iz članka 2., stavka 1. točke 1.2., 2., 3. i 4. ove Odluke dužni su do 15. siječnja 2012. godine dostaviti nadležnim upravnim tijelima svoje financijske planove i planove nabave usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu.

Korisnici Proračuna iz stavka 1. ovog članka dužni su svoje financijske planove razraditi po tromjesečjima u skladu s planiranim dospijećem obveza koje su temelj za dodjelu proračunskih sredstava.

Korisnicima iz stavka 1. ovog članka koji ne dostave navedene planove proračunski nadležnim upravnim tijelima neće se odobriti korištenje proračunskih sredstava.

Članak 7.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo za namjene i do visine utvr

đene Proračunom ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, samo uz suglasnost Župana.

Plaćanja koja proizlaze iz obveza preuzetih u skladu s ovim člankom proračunski korisnici moraju kao obvezu uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

Članak 8.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, svrhovito i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Rukovoditelj upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava kod korisnika proračuna za kojeg je proračunski nadležan.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donijet će Župan, na prijedlog proračunski nadležnog upravnog tijela.

Članak 9.

Prihodi što ih upravna tijela Županije ostvare obavlanjem djelatnosti, prihodi su Proračuna i uplaćuju se na račun Proračuna.

Prihode koje proračunski korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti, ustupaju se tim korisnicima.

Proračunski korisnici iz stavka 2. ovog članka obvezni su o ostvarenju vlastitih prihoda mjesečno izvještavati proračunski nadležna upravna tijela.

O korištenju ostvarenog viška prihoda ustanove čiji je osnivač Županija (neutrošeni vlastiti prihodi), odlučuje upravno vijeće ustanove uz prethodnu suglasnost Župana.

Iznimno, Župan može posebnom odlukom obvezati ustanove da dio vlastitih prihoda uplaćuju u Proračun i utvrditi namjenu korištenja tih prihoda.

Članak 10.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Članak 11.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom), izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Župan može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se koristiti za aktivnosti i /ili projekte za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u sljedeću proračunsku godinu.

Članak 12.

Aktivnosti i projekti u slučaju koji nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu se prenijeti i izvršavati u sljedećoj godini ako su ispunjeni osnovni preduvjeti:

. Proračunska sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine za aktivnosti i projekte koji se prenose, moraju ostati na kraju tekuće godine neizvršena ili izvršena u iznosu manjem od planiranog.

. Prenesene aktivnosti i projekti mogu se izvršavati u sljedećoj proračunskoj godini uz suglasnost Župana.

Članak 13.

Župan može u cijelosti ili djelomično otpisati dug ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog razloga. Iznos otpisanog duga može iznositi najviše do 1.000.000,00 kn.

Članak 14.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu.

Iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Posebnom dijelu Proračuna smatraju se najvišim iznosima, pa stvarni rashodi i izdaci za pojedinu proračunsku stavku ne smiju biti veći od odobrenih iznosa, osim u slučaju utvrđenog u članku 11., stavku 3. ove Odluke.

Članak 15.

Sredstva za rashode poslovanja proračunskih korisnika, te sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom Županijske skupštine.

Raspored sredstava za aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije iz stavka 1. ovog članka Župan može izvršiti po korisniku i namjeni najviše do 1.000.000,00 kuna.

Članak 16.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuju Skupština i Župan.

Članak 17.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Županijske skupštine raspoređuju se temeljem Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (»Službene novine«, broj 20/07. i 08/09.), srazmjerno broju članova zastupljenih u Županijskoj skupštini.

Visina sredstava koja pripada pojedinoj političkoj stranci i nezavisnim članovima Županijske skupštine za 2012. godinu, određuje se u mjesečnom iznosu od 2.280,00 kuna za člana, odnosno u iznosu od 2.510,00 kuna za člana iz redova podzastupljenog spola ili mladog člana Županijske skupštine.

Članak 18.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Župan.

Članak 19.

Upravna tijela Županije obvezna su sklapati ugovore o javnoj nabavi sukladno zakonskim propisima koji uređuju ovo područje, Uputi o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga, te Planu nabave Županije za 2012. godinu.

Uputu i Plan nabave iz stavka 1. ovog članka donosi Župan.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Župana, te uz ishođenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla.

Članak 20.

Ustanove i trgovačka društva iz članka 2. ove Odluke provode postupak nabave sukladno zakonskim propisima i svojem godišnjem planu.

U postupak javne nabave koja se financira proračunskim sredstvima djelomično ili u cijelosti, ustanova odnosno trgovačko društvo dužno je uključiti i predstavnika Županije.

Iznimno, Župan može odlučiti da će u cilju racionalnog korištenja proračunskih sredstava i postizanja povoljnijih uvjeta Županija provesti zajednički postupak nabave u ime i za račun ustanove ili trgovačkog društva.

Članak 21.

Rukovoditelj pojedinog upravnog tijela jest naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava za koje je to upravno tijelo određeno nositeljem sredstava.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, ovjereni pečatom i potpisom naredbodavatelja s naznakom stavke Proračuna na teret koje se vrši plaćanje, sukladno Naputku o evidenciji ulaznih računa.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, a potpisuje Župan.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate, potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu ili proračunski nadležnom upravnom tijelu uz suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Evidenciju svih izdanih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja vodi Upravni odjel za proračun, financije i nabavu.

Članak 22.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je u sljedećim slučajevima:

. za sredstva Proračuna koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći, osim za sredstva dodijeljena kao nagrade,

. za projekte i aktivnosti koje izvršavaju proračunski korisnici iznad zakonskog standarda,

. za sve nabave roba, usluga i izvođenje radova, čija vrijednost bez PDV - a iznosi 20.000,00 kuna i više,

. za osobne usluge (autorske honorare, ugovore o djelu, usluge odvjetništva i sl.), usluge agencije studentskog servisa.

Pročelnici upravnih tijela potpisuju ugovore iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. do iznosa od 70.000,00 kn (bez PDV-a).

Župan, odnosno osoba koju on ovlasti potpisuje ugovore iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. u vrijednosti od 70.000,00 kn (bez PDV-a) i više, te ugovore iz točke 4. istog stavka, neovisno o njihovom iznosu.

Ugovor o kapitalnoj pomoći/donaciji mora sadržavati odredbu prema kojoj će se odobrena sredstva doznačiti korisniku tek po predočenim dokazima o njihovom namjenskom korištenju (ugovor s izvođačem/dobavljačem, račun, situacija).

Ugovor o tekućoj pomoći, donaciji, subvenciji može se izvršavati bez prethodnih uvjeta, ali je korisnik dužan dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima po dovršetku projekta, odnosno najkasnije do konca proračunske godine.

Upravna tijela dužna su jedan primjerak ugovora dostaviti Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu u roku od osam dana od dana potpisa.

IV. Upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom

Članak 23.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Župan.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Iz sredstava Proračuna može se odobriti kratkoročna pozajmica proračunskom korisniku u svrhu premoštenja neravnomjernog priljeva sredstava.

Tražitelj kratkoročne pozajmice obvezan je uz obrazloženi zahtjev za odobrenjem pozajmice, priložiti financijski izvještaj za obračunsko razdoblje koje prethodi razdoblju u kojem se traži pozajmica.

Visina kratkoročne pozajmice po pojedinom korisniku ne može iznositi više od 300.000,00 kuna, a rok na koji se daje pozajmica ne može biti duži od šest mjeseci.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Župan.

Oročena sredstva, te sredstva dana kao kratkoročna pozajmica moraju se vratiti u Proračun do 30. prosinca 2012. godine.

Članak 24.

Županijska skupština može, na prijedlog Župana, odlučiti o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog Župana, može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Županije.

V. Zaduživanje i davanje jamstva

Članak 25.

Županija se može zaduživati za investicije, davati suglasnost za zaduživanje, te davati jamstvo u skladu sa Zakonom o proračunu.

Odluku o zaduživanju Županije, o davanju suglasnosti za zaduživanje te o davanju jamstva donosi Županijska skupština.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje te davanju jamstva najviše do 1.000.000,00 kuna može donijeti Župan.

Članak 26.

Ustanova i trgovačko društvo čiji je osnivač i većinski vlasnik Županija može se dugoročno zadužiti samo za investiciju te uz suglasnost Županijske skupštine.

U opseg mogućeg zaduženja Županije uključuje se dana suglasnost za zaduživanje ustanovi, dok se suglasnost za zaduživanje trgovačkom društvu uključuje u slučajevima određenim Zakonom o proračunu.

Županijska uprava za ceste, kao izvanproračunski korisnik, može se zadužiti i davati jamstva samo za investicije uz suglasnost Županijske skupštine. Zaduživanje i dano jamstvo Županijske uprave za ceste uključuje se u opseg

mogućeg zaduženja Županije, a prije davanja suglasnosti, potrebno je pribaviti suglasnost Ministarstva financija.

Županija može ustanovi i trgovačkom društvu čiji je osnivač i većinski vlasnik dati jamstvo za ispunjenje kreditnih obveza.

Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije, a prije davanja jamstva potrebno je ishoditi suglasnost ministra financija.

Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva podnosi odgovorna osoba trgovačkog društva ili ustanove putem nadležnog upravnog tijela uz suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Zahtjevu se prilažu obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate), izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

Ukupna obveza Županije za 2012. godinu po osnovi vlastitog zaduženja, izdanih suglasnosti za zaduženje ustanova čiji je osnivač Županija i pravnih osoba u izravnom ili neizravnom vlasništvu Županije sukladno stavku 2. članka 90. Zakona o proračunu, te danih jamstava ne može iznositi više od 34.060.000,00 kuna, odnosno Županija može za 2012. godinu preuzeti nove obveze, po navedenim osnovama, koje ne mogu biti veće od 17.079.000,00 kuna.

U 2012. godini Županija se, u sklopu provođenja EU projekta »ŽCGO Marišćina«, sufinanciranog iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), Komponente III »Regionalni razvoj« , Operativni program »Zaštita okoliša«, planira namjenski zadužiti u iznosu od 3.711.840,00 kuna.

Sukladno odredbama Zakona o proračunu zaduživanje iz prethodnog stavka ne uključuje se u opseg mogućeg zaduženja Županije.

VI. Uravnoteženje Proračuna

Članak 27.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršit će se njihovo ponovno uravnoteženje, putem Izmjena i dopuna Proračuna.

Župan može na zahtjev rukovoditelja upravnog tijela odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, s time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 10%.

Župan može, na prijedlog nadležnog upravnog tijela, Odlukom o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije odobriti prenamjene i iznad postotka iz stavka 3. ovog članka, a u cilju učinkovitijeg korištenja decentraliziranih sredstava.

O provedenim preraspodjelama u proteklom razdoblju Župan izvještava Županijsku skupštinu u sklopu Polugodišnjeg i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Sukladno izmjenama i dopunama Proračuna, korisnici Proračuna iz članka 2., stavak, 1., točka 1.2.,2.,3. i 4. ove Odluke obvezni su izmijeniti i dopuniti svoje financijske planove i planove nabave u roku 15 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna Proračuna i o istome izvijestiti proračunski nadležno upravno tijelo.

VII. Izvještavanje

Članak 28.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu podnosi Županu mjesečne izvještaje o izvršenju Proračuna.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o poslovanju Županije (izvještaj o izvršenju Proračuna i izvještaj o radu) dostavlja se i Županijskoj skupštini u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 29.

Proračunski korisnik dužan je proračunski nadležnom upravnom tijelu, dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije 30 dana od isteka roka utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 27/05).

Korisnik proračuna iz članka 2. stavak 1. točka 3 dužan je proračunski nadležnom upravnom tijelu, dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju najkasnije do kraja ožujka tekuće godine.

Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je izvještaj iz stavka 1. i 2. ovog članka dostavit Županu najkasnije do 01. lipnja tekuće godine.

Izvještaj o poslovanju (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) mora sadržavati prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

Trgovačko društvo u kojem Županija ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužno je najkasnije u roku od 9 mjeseci nakon isteka poslovne godine, ali najmanje 30 dana prije objave poziva za sjednicu skupštine trgovačkog društva, dostaviti Županu, putem proračunski nadležnog upravnog tijela, dnevni red sjednice skupštine trgovačkog društva te podnijeti sve revizijske izvještaje i izvještaje nadzornih tijela za proteklu poslovnu godinu.

Članak 30.

Proračunski i izvanproračunski korisnici uvršteni u Registar, te Zavod za socijalnu skrb u Primorsko-goranskoj županiji dužni su dostaviti i polugodišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana proračunski nadležnom upravnom tijelu.

Proračunski nadležno upravno tijelo konsolidira izvještaje pojedinih korisnika i dostavlja ih Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu izrađuje konsolidirani izvještaj za Proračun i proračunske korisnike i dostavlja ga Ministarstvu financija u propisanim rokovima.

Članak 31.

Izvanproračunski korisnik polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, zajedno s obrazloženjem dostavlja, putem proračunski nadležnog upravnog tijela, Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu u rokovima utvrđenim Zakonom o proračunu.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostavlja Županu zajedno s Polugodišnjim i Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna iz članka 28. stavak 2. ove Odluke.

VIII. Završne i prijelazne odredbe

Članak 32.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 021-04/11-01/8

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-15

Rijeka, 15. prosinca 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=754&mjesto=00001&odluka=146
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr