SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 41. Petak, 9. prosinca 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Moscenicka_draga-001

 

142.

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 4. stavka 1. Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine« broj 8/04 i 82/05), članka 52. točke 25. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 21. Poslovnika o načinu rada župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 41/09), župan Primorsko-goranske županije dana 5. prosinca 2011. godine, donio je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Primorsko-goranske županije za 2012. godinu

Članak 1.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2012. godinu obuhvaća:

1. plan upravljanja koji se odnosi na granice pomorskoga dobra,

2. plan upravljanja pomorskim dobrom,

3. upravljanje koncesioniranjem lučkog i izvanlučkog područja.

Članak 2.

U Proračunu Primorsko-goranske županije za pomorsko dobro i pomorski promet predviđena su sredstva u iznosu od 11.400.000,00 kuna.

I. PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM KOJI SE ODNOSI NA UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA

Članak 3.

Plan upravljanja pomorskim dobrom koji se odnosi na utvrđivanje granica pomorskog dobra u Primorsko-goranskoj županiji za 2012. godinu (dalje u tekstu: Plan) obuhvaća:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

 

b) Nove katastarske izmjere (za one katastarske općine za koje je postupak u nadležnosti Državne geodetske uprave došao u fazu u kojoj je moguće utvrđivati granicu pomorskog dobra),

c) Izrada geodetskih elaborata utvrđenih granica pomorskog dobra koje budu donijete tijekom 2012. godine, a za koje je podnositelj zahtjeva bila Primorsko-goranska županija, kao i za granice pomorskog dobra za koje obveznici

izrade geodetskih elaborata iste nisu izradili (područja prikladna za koncesioniranje), te za obavljanje ostalih geodetskih usluga vezanih uz postupak legalizacije novih luka otvorenih za javni promet,

d) Ažuriranje i dopuna GIS-a pomorskog dobra.

II. PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Članak 4.

Plan koji se odnosi na upravljanje pomorskim dobrom obuhvaća planirane prihode i rashode u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2012. godinu.

Članak 5.

Prihodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu predviđaju se u iznosu od 9.560.000,00 kuna i to:

.6.810.000,00 kuna od naknada za koncesije na

pomorskom dobru,

.2.750.000,00 kuna od naknada koju za upotrebu

pomorskog dobra plaćaju

vlasnici brodica i jahti.

Članak 6.

Rashodi Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu za ulaganja na pomorskom dobru predviđaju se u ukupnom iznosu od 11.400.000,00 kuna i to:

. 6.250.000,00 kuna za održavanje lučke podgradnje,

. 1.584.000,00 kuna za izvanredno upravljanje pomorskim dobrom,

. 829.500,00 kuna za utvrđivanje granica pomorskog dobra, rad povjerenstva za granice i registar granica pomorskog dobra,

. 2.736.500,00 kuna za Rad stožera operativnog centra za zaštitu mora, za zaštitu mora, morske obale i okoliša, za evidenciju korisnika, vrednovanje pomorskog dobra, za uspostavu cjelovitog koncesijskog sustava, za transgraničnu suradnju, te za poticanje obavljanja i uspostavljanja linijskog pomorskog prijevoza na županijskim i lokalnim linijama.

Sredstva će biti ulagana u pomorsko dobro u izvanrednom održavanju sukladno članku 11. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

Članak 7.

Planirana ulaganja u pomorsko dobro na lučkim i izvan lučkim područjima u Primorsko-goranskoj županiji za 2012. godinu temeljit će se na zahtjevima županijskih lučkih uprava te gradova i općina Primorsko-goranske županije, a prema sljedećim kriterijima:

. rješenje Lučke kapetanije Rijeka i njezinih ispostava,

. razina tehničke dokumentacije,

. spremnost sufinanciranja jedinica lokalne samouprave,

. stupanj izvršenosti pripremnih radova,

. sigurnost plovidbe,

. sigurnost putnika, odnosno korisnika pomorskog dobra.

Članak 8

Sredstva krajnjim korisnicima raspoređuje Župan na prijedlog Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze.

III. UPRAVLJANJE KONCESIONIRANJEM LUČKOG I IZVANLUČKOG PODRUČJA

Članak 9.

Planiraju se koncesionirati sljedeći dijelovi pomorskog dobra:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Za provođenje Plana sredstva su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2012. godinu na pozicijama 70 02 - Pomorsko dobro i pomorski promet.

Članak 11.

Za stručno-administrativne poslove provođenja Plana zadužen je Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske županije.

Članak 12.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 022-04/11-01/47

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-11-4

Rijeka, 5. prosinca 2011.

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na pod  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=751&mjesto=00001&odluka=142
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr