SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 32. Četvrtak, 6. listopada 2011.
OPĆINA DOBRINJ

30.

 

Na temelju članka 58. stavak 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine« broj 135/06), članka 37. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 55/11) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 16. sjednici održanoj 6. listopada 2011. godine, donijelo je

 

ODLUKU

 o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjete i način držanja vezanih pasa, postupanju s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i način držanja pasa i mačaka, način postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama na području općine Dobrinj (u daljnjem tekstu: Općina).

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 2.

 

U ovoj Odluci pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

 

1. Posjednik: svaka pravna ili fizička osoba koja je kao vlasnik, korisnik ili čuvar stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,

 

2. Kućni ljubimci: životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,

 

3. Izgubljena životinja: ona životinja koja je napustila posjednika bez njegove volje i on je traži,

 

4. Napuštena životinja: ona životinja koju je posjednik svjesno napustio,

 

5. Neupisani psi: psi nepoznatih posjednika koji nisu označeni sukladno propisima o veterinarstvu,

 

6. Radne životinje: psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi tragači i psi koji služe obavljanju drugih poslova, konji i druge životinje kojima se čovjek služi u druge svrhe osim proizvodnje,

 

7. Sklonište za životinje: objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje gdje im se osigurava potrebna pomoć,

 

8. Strane životinjske vrste: životinjske vrste koje prirodno ne obitavaju na području Republike Hrvatske,

 

9. Moguće opasan pas: je službeno obučen za čuvanje imovine ili kao tjelesni čuvar te psi iz članka 6. stavka 3. Pravilnika o opasnim psima (»Narodne novine« broj 26/ 05),

 

10. Opasan pas: može biti bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je, ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili koja se uzgaja i/ili dresira za borbe pasa, ili je zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom.

 

 

II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

 

Članak 3.

 

Kućnim ljubimcima moraju se osigurati uvjeti držanja u skladu s njihovim potrebama.

 

Ako se kao kućnog ljubimca nabavlja strana životinjska vrsta ili životinjska vrsta zaštićena posebnim propisom o zaštiti prirode, mora se udovoljiti posebnim uvjetima držanja.

 

Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcima te njihovo kretanje na način koji ugrožava zdravlje i sigurnost drugih životinja i ljudi, a posebice djece.

 

Posjednici kućnih ljubimaca moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom, za sve potomke svojih životinja snose odgovornost i nekontrolirano razmnožavanje svojih životinja moraju spriječiti.

 

Posjednici moraju zbrinjavati mladunčad vlastitih kućnih ljubimaca u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja, a u slučaju nekontroliranog razmnožavanja, kada ne žele sami zbrinuti mladunčad, snose troškove njihovog zbrinjavanja.

 

Dozvoljeno je držanje psa koji je cijepljen, upisan u upisnik pasa i označen oznakom sukladno propisima o veterinarstvu.

 

Članak 4.

 

Psi moraju biti označeni na propisani način.

 

Neupisane pse zabranjeno je izvoditi na javne površine.

 

Posjednik psa mora imati propisanu ispravu o upisu psa (veterinarsko-zdravstvena svjedodžba za kućne ljubimce).

 

Pas mora biti označen markicom ili mikročipom sukladno propisima o označavanju pasa.

 

Članak 5.

 

Posjednik kućnog ljubimca dužan je brinuti o njegovu zdravlju, prehrani, smještaju, higijeni i prema njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu i dobrobiti životinja.

 

Posjednik ne smije kućnog ljubimca izlagati nepovoljnim temperaturama i vremenskim uvjetima, protivno prihvaćenim standardima za pojedinu vrstu ili nedostatku kisika, čime se kod životinje uzrokuje bol, patnja, ozljede ili strah.

 

Posjednik ne smije zanemarivati kućnog ljubimca s obzirom na njegovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu.

 

Posjednik ne smije ograničavati kretanje kućnog ljubimca na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.

 

Posjednik ne smije napustiti kućnog ljubimca koga drži pod nadzorom.

 

Članak 6.

 

U višestambenim zgradama suvlasnici, sukladno propisima o vlasništvu, međuvlasničkom ugovoru, odlukom o kućnom redu i odredbama ove Odluke, sporazumno utvrđuju prava i obveze posjednika kućnog ljubimca.

 

Članak 7.

 

Na okućnici, vrtu i sličnom zemljištu, psa kućnog ljubimca je dozvoljeno držati u ograđenom dvorištu ili drugom ograđenom prostoru na način da ga pas ne može napustiti.

Na neograđenoj okućnici, vrtu ili sličnom zemljištu, pas kućni ljubimac mora biti vezan na način da ne ometa kretanje i sigurnost ljudi, a ograničeno kretanje psa ne smije kod istog uzrokovati bol, patnju, ozljede ili strah.

 

Na vidljivom mjestu posjednik psa dužan je postaviti oznaku koja upozorava na psa kućnog ljubimca: »ČUVAJ SE PSA«.

 

Opasan pas mora biti držan u prostoru ili objektu iz kojega ne može pobjeći, a na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.

 

Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi moguće opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OŠTAR PAS«.

 

Ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan ili moguće opasan pas moraju biti zaključana.

 

Članak 8.

 

Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lajanjem ili zavijanjem remeti mir, dužan je po pritužbi odmah poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se spriječilo daljnje uznemiravanje sumještana, na način koji životinji neće uzrokovati bol, patnju, ozljede ili strah, u protivnom u okviru svojih ovlasti, slučaj po prijavi preuzimaju nadležni policijski službenici.

 

 

III. KRETANJE PASA NA JAVNIM POVRŠINAMA I OBJEKTIMA JAVNE NAMJENE

 

Članak 9.

 

Nije dozvoljeno puštanje pasa na javne površine bez nadzora.

 

Na javne površine dozvoljeno je dovoditi pse na povodcu.

 

Izvođenje moguće opasnog psa i opasnog psa na javnu površinu dopušteno je jedino sa zaštitnom košarom (brnjicom) i na povodcu od strane punoljetnog posjednika.

 

U parkovima i na drugim zelenim površinama psa je dozvoljeno voditi isključivo po pješačkim stazama i sličnim površinama namijenjenim kretanju pješaka.

 

Zabranjeno je dovoditi i puštati pse na travnjake, cvijetnjake i dječja igrališta (označeno znakom s prekriženim likom psa).

 

Članak 10.

 

Posjednik psa, kada izvodi psa na javnu površinu, dužan je imati pribor za uklanjanje izmeta psa (lopatica, metlica i vrećica).

 

Posjednik psa dužan je očistiti javnu površinu koja je onečišćena izmetom njegovog psa.

 

Članak 11.

 

Zabranjeno je dovoditi pse u objekte javne namjene (zdravstvene, obrazovne, vjerske, kulturne, sportske i druge) groblja, tržnice, trgovine, javne skupove, plaže, kupališta i slično.

 

Dovođenje pasa dozvoljeno je na pojedine plaže, koje će zasebnim aktom odrediti općinski načelnik.

 

Dovođenje pasa na plaže pod koncesijom, regulira koncesionar.

 

Članak 12.

 

Dovođenje pasa u apartmane, kampove i druge smještajne objekte, ugostiteljske objekte, obrtničke radnje i trgovine neprehrambenim proizvodima, u vozila javnog prijevoza dozvoljeno je samo uz dopuštenje vlasnika tih objekata odnosno vozila.

 

Članak 13.

 

Slijepa osoba može koristiti radnog psa - psa vodiča slijepih osoba u vozilima javnog prijevoza i s njime se kretati na javnim mjestima sukladno odredbama Zakona o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča (»Narodne novine« broj 131/98).

 

 

IV. NAČIN POSTUPANJA S NEUPISANIM PSIMA, NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA

 

Članak 14.

 

Neupisane pse nepoznatih posjednika, napuštene i izgubljene životinje hvataju djelatnici veterinarske stanice, sukladno propisima o dobrobiti životinja (»Zakona o zaštiti životinja«), i smještaju u sklonište za životinje.

 

Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje dužan je o njezinom nalasku obavijestiti Jedinstveni upravni odjel odnosno veterinarsku stanicu.

 

Članak 15.

 

Postupanje s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama smještenim u sklonište za životinje propisano je Zakonom o zaštiti životinja te Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi (»Narodne novine« broj 110/04).

 

Članak 16.

 

Troškove hvatanja i smještaja kućnih ljubimaca i nad njima provedenih veterinarskih mjera snosi posjednik.

 

Troškovi hvatanja i smještaja kućnih ljubimaca i nad njima provedenih veterinarskih mjera nepoznatih posjednika podmirit će se iz Proračuna Općine.

 

Članak 17.

 

Općina isključuje svaku odgovornost za štetu koju prouzroče izgubljeni ili napušteni kućni ljubimci, odnosno oni za koje nije moguće pronaći posjednika.

 

Članak 18.

 

Ugovorom zaključenim između Općine i pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost u skloništu za životinje reguliraju se međusobni odnosi i visina naknade za obavljanje usluge iz članka 14. 15. i 16. ove Odluke.

 

 

V. NADZOR

 

Članak 19.

 

Komunalni redar Općine, sukladno ovlastima, vrše nadzor nad provedbom odredbi članaka 4., 7., 9., 10., 11. i 12. ove Odluke.

 

Ako komunalni redar u svom radu naiđe na otpor može zatražiti pomoć nadležne policijske uprave.

 

Veterinarska inspekcija, sukladno ovlastima vrši nadzor u slučajevima kršenja odredbi ove Odluke koje su uređene Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o zaštiti životinja.

 

 

VI. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 20.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupa protivno odredbama članka 4., 7., 9., 10., 11. i 12. ove Odluke.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz prethodnog stavka ovog članka.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samo stalnu djelatnost koja u vezi obavljanja njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj roditelj ili skrbnik osobe koja u vrijeme počinjenja prekršaja iz stavka 1. ovog članka nije navršila četrnaest godina ako je taj prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja ili skrbnika.

 

 

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 21.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

Klasa: 021-05/11-29/16

 

Ur. broj: 2142-04-01-11-2

 

Dobrinj, 6. listopada 2011.

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

 

Predsjednik

 Alen Šamanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=742&mjesto=51514&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr