SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 32. Četvrtak, 6. listopada 2011.
GRAD KRALJEVICA

29.

 

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - uredba, 178/04, 38/09, 79/09 153/09 i 49/11) te članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na području Grada Kraljevice obavljaju na temelju ugovora o koncesiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/11) i članka 32. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 09,) Gradsko vijeće Grada Kraljevice dana 4. listopada 2011. godine donijelo je

 

ODLUKU

 o davanju koncesije za obavljanje komunalne

 djelatnosti dimnjačarskih poslova

 

 

1. Najpovoljniji ponuditelj kojem će se ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Kraljevice je SOLLERS d.o.o. iz Rijeke, Matije Gupca 7.

 

2. Ugovor o koncesiji će se sklopiti na rok od četiri godine.

 

3. Obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova obuhvaća redovite preglede i čišćenja dimnjaka, čišćenje ložišta i kotlova te izvanredne preglede u slučaju potrebe.

 

Ugovorom o dodjeli koncesije će se utvrditi uvjeti obavljanja djelatnosti. Osnovni uvjeti su:

 

. Koncesionar se obvezuje poslove povjerene Ugovorom obavljati u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10), Tehničkim propisima za dimnjake u građevinama (»Narodne novine« broj 3/07) i Odlukom o dimnjačarskoj službi Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/11).

 

. Koncesionar je dužan obavijestiti korisnike usluga o svojoj koncesiji, načinu pružanja usluge i cijeni usluga.

 

. Koncesionar dužan je napraviti godišnji plan redovitih pregleda i čišćenja dimnjaka, dostaviti ga davatelju koncesije i obavljati redovite preglede i čišćenje dimnjaka u skladu s tim planom.

 

. Koncesionar dužan je voditi evidencije (kontrolnu knjigu i kartoteku dimovodnih objekata) o pregledu dimnjaka i izvedenim radovima.

 

. Koncesionar dužan je voditi evidenciju o objektima do kojih nije mogao doći ili mu je onemogućen pregled i o tome obavijestiti davatelja koncesije.

 

. Koncesionar dužan je na zahtjev davatelja koncesije u roku od 8 dana dostaviti na uvid kontrolnu knjigu o čišćenju i kontroli dimnjaka.

 

. Koncesionar obvezan je svake godine do 15. listopada dostaviti Gradu zbirnu listu evidencije dimovodnih objekata s naznakom obavljenih poslova.

 

. Koncesionar je dužan, ako utvrdi da postoje nedostatci na dimnjaku, pismeno o tome obavijestiti korisnika usluge i upozoriti ga da je za sigurno korištenje dimnjaka dužan ukloniti nedostatke.

 

. Koncesionar je dužan nakon obavljenog pregleda i čišćenja dimnjaka upozoriti vlasnika ili korisnika građevine da je dužan posjedovati dokumentaciju o ispravnosti dimnjaka i ložišta, te za svaki ispravan i neispravan dimovodni objekt izdati nalaz.

 

. U slučaju da Koncesionar tijekom redovitog pregleda i čišćenja utvrdi da je potrebno izvesti radove koji se obračunavaju po satu, odnosno radove koji nisu obuhvaćeni redovitim pregledom i čišćenjem, dužan je prije započinjanja tih radova o tome obavijestiti korisnika.

 

. Koncesionar ne smije davanje nalaza o ispravnosti dimnjaka uvjetovati vlastitim angažmanom na uklanjanju nedostataka.

 

. Pri obavljanju dimnjačarskih poslova Koncesionar dužan je voditi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge. Koncesionar dužan je nadoknaditi štetu koju učini prilikom obavljanja dimnjačarskih poslova.

 

. Redoviti pregledi i čišćenja provode se najmanje jedanput godišnje, prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana, a obuhvaćaju vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina i drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva dimnjaka te utvrđivanje potrebnih tehničkih mjera za usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

 

. Čišćenja i redoviti pregledi se obavljaju uz obveznu prethodnu najavu. Nositelj koncesije je obavezan na pogodan način obavijestiti korisnike o vremenu čišćenja i po potrebi ponoviti obilazak.

 

. Na zahtjev korisnika ili po inspekcijskom nadzoru Koncesionar je dužan obaviti i izvanredni pregled dimnjaka odgovarajućom primjenom propisanih normi.

 

4. Cijenu usluge koncesionar naplaćuje neposredno od korisnika usluge prema cijenama iz ponudbenog troškovnika. Cijena usluge je nepromjenljiva i može se mijenjati samo uz suglasnost Gradonačelnika.

 

5. Godišnja naknada za koncesiju iznosi 20.400 kn.

 

6. Ugovor o koncesiji na temelju ove Odluke sklapa Gradonačelnik nakon proteka roka mirovanja od 15 dana od dana dostave ove Odluke svakom ponuditelju.

 

 

Klasa: UP/I 363-01/11-01/11

 

Ur. broj: 2170/08-08-11-01

 

Kraljevica, 4. listopada 2011.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

 

Predsjednik

 Alen Vidović, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=742&mjesto=10001&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr