SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
GRAD BAKAR

23.

Na temelju članka 35. stavaka 3. i 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09, 37/09) na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj dana 22. rujna 2011. godine donesena je

ODLUKA
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro sljedeće nekretnine:

- k.č.br. 3853/3 upisane u P I k.o. Škrljevo, gradilište, površine 26 m2,

- k.č.br. 3853/4 upisane u P I k.o. Škrljevo, put,

- k.č.br. 3853/5 upisane u P I k.o. Škrljevo, poljski put, površine 12 m2,

- k.č.br. 3853/6 upisane u P I k.o. Škrljevo, poljski put, površine 146 m2.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradonačelnik da temeljem ove Odluke izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke u korist Grada Bakra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/07

Ur. broj: 2170-02-01-11-5

Bakar, 22. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

Grad Bakar

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=51222&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr