SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 30. Srijeda, 28. rujna 2011.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

129.

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 24. sjednici održanoj 28. rujna 2011. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
ispred Hotela Kristal, Grad Opatija

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kristal, Grad Opatija.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 10. ožujka 2011. godine donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Kristal, Grad Opatija. Odluka je objavljena u »Službenim novinama« broj 6/11. Stupanjem Odluke na snagu, u »Narodnim novinama« broj 35/11 objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred Hotela Kristal, Grad Opatija (u daljnjem tekstu: Obavijest). U Obavijesti je navedeno da se koncesija daje na rok od 10 godina, uz početne iznose godišnje naknade za koncesiju koji iznose 53.160,00 kn za stalni dio naknade i 3% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na plaži za promjenjivi dio.

Na objavljeno javno prikupljanje ponuda pristigle su dvije ponude i to tvrtke Liburnia Riviera Hoteli d.d. Opatija i Obrta za trgovinu i usluge »Posejdon«, vlasnika Saše Valentića i Marina Dragojevića iz Rijeke.

Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) utvrdilo je da je ponuda tvrtke Liburnia Riviera Hoteli d.d. nepotpuna iz razloga što u ponudi nije priložena Studija gospodarske opravdanosti niti Prijedlog o vrsti i opsegu namjere gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a navedeno se tražilo u Obavijesti pa je slijedom toga ponuda utvrđena neprihvatljivom i isključena.

Prilikom analize ponude Obrta za trgovinu i usluge »Posejdon«, vlasnika Saše Valentića i Marina Dragojevića iz Rijeke, Stručno povjerenstvo utvrdilo je da je u Pregledu poslovnih primitaka i izdataka dohodak obrta iskazan u visini od 1.308,00 kuna. Prilikom analize Studije gospodarske opravdanosti u dijelu koji se odnosi na iznos planirane ukupne investicije vidljivo je da je ukupan iznos planiran u visini od 1.180.000,00 kuna i to kroz vremenski period od 5 godina. U tabelarnom prikazu razrađene su pojedinačne stavke ulaganja kroz određena vremenska razdoblja, a iz čega proizlazi da je u 2011. godini planirano ulaganje u visini od 420.000,00 kuna.

Stručno povjerenstvo ocjenjuje da između poslovanja odnosno dohotka obrta i ukupnih paniranih investicija postoji očiti nesrazmjer. Upravo radi navedenog, Stručno je povjerenstvo od ponuditelja zatražilo dodatno očitovanje.

U svom dopunskom očitovanju, u zaključnom dijelu, ponuditelj navodi da je »dosadašnje financijsko poslovanje obrta Posejdon već prethodno predočeno u natječajnoj dokumentaciji. Činjenica je da temeljem objavljene Obavijesti o namjeri davanja koncesije te dokumentacije koju je potrebno priložiti sukladno pozitivnim zakonskim propisima, ovaj zahtjev nije utemeljen.«.

Imajući u vidu činjenicu da planirani iznos ukupnih ulaganja sukladno Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10) predstavlja kriterij koji nosi čak 40% ocjene najpovoljnije ponude Stručno povjerenstvo ocjenjuje naročito važnim utvrditi da li se radi o realno planiranim ulaganjima koja su potkrijepljena stvarnim pokazateljima poslovanja ponuditelja. Kako to u ovom slučaju nije utvrđeno to se predlaže da Županijska skupština pozivom na članak 25. stavak 2. Zakona o koncesijama donese odluku o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred hotela Kristal, Grad Opatija.

Člankom 25. stavkom 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) propisano je da davatelj koncesije može poništiti postupak davanja koncesije ako je do isteka roka za dostavu ponuda pristigla samo jedna ponuda, odnosno ako nakon isključenja ponuda u postupku davanja koncesije preostane samo jedna prihvatljiva ponuda, o čemu davatelj koncesije donosi odluku, a novi postupak davanja koncesije može se pokrenuti nakon što odluka o poništenju postupka davanja koncesije postane konačna.

Primorsko-goranska županija, kao davatelj koncesije, prihvatila ja mišljenje Stručnog povjerenstva te je odlučeno kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/11-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-11-49

Rijeka, 28. rujna 2011.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Ingo Kamenar, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=740&mjesto=00001&odluka=129
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr