SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 26. Utorak, 16. kolovoza 2011.
OPĆINA KLANA
Moscenicka_draga-001

39.

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/10), a vezano uz Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. godini (»Narodne novine« broj 29/11) i članka 51. Statuta Općine Klana (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09), načelnik Općine Klana donosi

PLAN
korištenja teške građevinske mehanizacije za
žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja
protupožarnih putova

Članak 1.

U svrhu protupožarne zaštite na području Općine Klana, poglavito protupožarne zaštite šuma i šumskog zemljišta na području Općine Klana, donosi se Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova (u nastavku teksta: Plan), a u cilju sprečavanja širenja i zaustavljanja požara.

Članak 2.

Teška građevinska mehanizacija koristi se u slučaju kada nisu dostatna vozila i oprema DVD-a Klana i DVD-a Škalnica, odnosno drugih vatrogasnih postrojbi i drugih subjekata koje se angažiraju od strane Republike Hrvatske ili Primorsko-goranske županije.

Načelnik ili osoba koju on za to ovlasti, a na zahtjev vatrogasnog zapovjednika DVD-a Klana i DVD-a Škalnica ili njihovih zamjenika, dužan je aktivirati tešku građevinsku mehanizaciju, nužnu za izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara.

Članak 3.

Vatrogasni zapovjednik DVD-a Klana i DVD-a Škalnica, odnosno njihovi zamjenici, određuju vrijeme, vrstu i obim korištenja teške građevinske mehanizacije.

Članak 4.

Teška građevinska mehanizacija se angažira prvenstveno od pravnih i fizičkih osoba sa sjedištem ili prebivalištem na području Općine Klana, ukoliko isti posjeduju odgovarajuću tešku mehanizaciju.

Na području Općine Klana postoje obrti i poduzeća koja raspolažu s većim brojem kamiona, buldožera, utovarivača, agregata, pumpi i slično:

- DI Klana (mehanizacija: 13 viličara, 1 utovarivač/kombinirke)

- Klanatrans d.o.o (mehanizacija: 1 bager ICB, 33 kamiona - na prostoru općine maksimalno se nalazi 5 kamiona)

- Hrvatske šume - Šumarija Klana (mehanizacija: 1 šumski traktor, 1 greder, 2 kombija 8+1, kombi cestar, 10 motornih pila)

- Gržinčić d.o.o. (mehanizacija: 2 rovokopača od 25 t, 1 rovokopač od 8 t, 1 rovokopač od 4 t, 2 kombinir/kipera, 1 rovokopač/kombinirka)

- Cenoza promet d.o.o. (mehanizacija: 6 bagera - 3,8 i 25 t, 2 kamiona s dizalicom, autokošara, 4 agregata)

- GP Rijeka (mehanizacija: 5 kipera, 1 cisterna vode kapaciteta spremnika 5.000 l, 1 kombi vozilo, jedan cestar, 2 utovarivača, 3 bagera, 1 kombinirka)

Članak 5.

Naknada troškova uporabe teške građevinske mehanizacije vlasnicima se vrši prema cijeni sata rada na odgovarajućem stroju, uključujući troškove transporta do požarišta i povratak.

Članak 6.

Vlasnik stroja dovozi na požarište i odvozi s požarišta tešku građevinsku mehanizaciju te osigurava žuran prijevoz na druge lokacije, za koje se pokaže potreba, uz zapisnik o njenom stanju i radu, kojeg ovjerava zapovjednik DVD-a Klana i DVD-a Škalnica, odnosno njihovi zamjenici ili od njih ovlaštena osoba.

Članak 7.

U slučaju promjene u korištenju teške građevinske mehanizacije, donijet će se odgovarajuće izmjene i dopune ovog Plana.

Članak 8.

Ovaj Plan, odnosno njegove izmjene i dopune važe do njegova ukidanja ili donošenja novog Plana.

Članak 9.

Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/11-01/38

Ur. broj: 2170-06-11-01-01

Klana, 28. srpnja 2011.

Načelnik Općine Klana

Matija Laginja, dipl. ing. šum. v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=736&mjesto=51217&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr