SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 24. Ponedjeljak, 1. kolovoza 2011.
GRAD MALI LOŠINJ
Moscenicka_draga-001

38.

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na temelju odredbe članka 32. stavka 2. i članka 52. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 152/ 08, 21/10 i 63/11), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja, a koji je donio Grad Mali Lošinj, KLASA: 320-01/05-01/02, URBROJ: 2213/01-01-06, od dana 5.travnja 2006.godine, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost, KLASA: 320-02/06-01/1213, URBROJ: 525-9-06-2/SK, od dana 26.rujna 2006.godina, na sjednici održanoj dana 29. srpnja 2011. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o raspisivanju šestog javnog natječaja za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Malog Lošinja

I.

Raspisuje se šesti javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja u katastarskim općinama: Belej, Ćunski, Mali Lošinj i Veli Lošinj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Malog Lošinja predviđeno za zakup:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

II.

Postupak javnog natječaja prikupljanja pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

III.

Javni natječaj objaviti će se u javnom glasilu »Novom Listu«, na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja i web stranici Grada Malog Lošinja.

Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku datuma kada je objavljen u javnom glasilu »Novom listu« te upozorenje da se od tog datuma računa rok za stavljanje ponuda.

Pismene ponude se dostavljaju Gradu Malom Lošinju u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu »Novom listu«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

O b r a z l o ž e nj e

Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2011. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju šestog javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Malog Lošinja za k.o. Belej, Ćunski, Mali Lošinj i Veli Lošinj. Predmet zakupa su nekretnine označene u točci 1. ove Odluke i u Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo suglasnost. Javni natječaj provest će Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja.

Početnu cijenu u natječaju utvrdio je Grad Mali Lošinj temeljem Pravilnika o početnoj cijeni poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za natječaj za prodaju i zakup, početnoj visini naknade na natječaj za dugogodišnji zakup i koncesiju za ribnjake (»Narodne novine« broj 52/11).

Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu »Novom Listu«, na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja i web stranici Grada Malog Lošinja. Pismene ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske podnose se Gradskom vijeću Grada Malog Lošinja u roku od 15 dana od dana objave u javnom glasilu.

Sumarni pregled površina u natječaju po katastarskim općinama:

1. k.o. Belej, površina 2,7964 ha

2. k.o. Ćunski, površina 7,5080 ha

3. k.o. Mali Lošinj, površina 0,9788 ha

4. k.o. Veli Lošinj, površina 2,6709 ha

Ukupno površina: 13,9541 ha

Ukupno početna cijena: 2.411,17 kuna

Klasa: 320-01/11-01/29

Ur. broj: 2213/01-01-11-27

Mali Lošinj, 29. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA MALI LOŠINJ

Predsjednik

Anto Nedić, prof., v. r.

 

Odluka o raspisivanju šestog javnog natj  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=734&mjesto=10005&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr